Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for over (10 entries) (5.9207 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -over-, *over*.

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Over \O"ver\, a. 1. Upper; covering; higher; superior; -- chiefly used in composition; as, overshoes, overcoat, over-garment, overlord. [1913 Webster] 2. Excessive; too much or too great; -- chiefly used in composition; as, overwork, overhaste, overreaction. [1913 Webster +PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: over \o"ver\, adv. Excessively; too much or too greatly; -- chiefly used in composition; as, overwork, overhasty, overeager, overanxious, overreact, overcook. [PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Over \O"ver\, n. (Cricket) A certain number of balls (usually four) delivered successively from behind one wicket, after which the ball is bowled from behind the other wicket as many times, the fielders changing places. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Over \O"ver\, adv. 1. From one side to another; from side to side; across; crosswise; as, a board, or a tree, a foot over, i. e., a foot in diameter. [1913 Webster] 2. From one person or place to another regarded as on the opposite side of a space or barrier; -- used with verbs of motion; as, to sail over to England; to hand over the money; to go over to the enemy. "We will pass over to Gibeah." --Judges xix. 12. Also, with verbs of being: At, or on, the opposite side; as, the boat is over. [1913 Webster] 3. From beginning to end; throughout the course, extent, or expanse of anything; as, to look over accounts, or a stock of goods; a dress covered over with jewels. [1913 Webster] 4. From inside to outside, above or across the brim. [1913 Webster] Good measure, pressed down . . . and running over. --Luke vi. 38. [1913 Webster] 5. Beyond a limit; hence, in excessive degree or quantity; superfluously; with repetition; as, to do the whole work over. "So over violent." --Dryden. [1913 Webster] He that gathered much had nothing over. --Ex. xvi. 18. [1913 Webster] 6. In a manner to bring the under side to or towards the top; as, to turn (one's self) over; to roll a stone over; to turn over the leaves; to tip over a cart. [1913 Webster] 7. Completed; at an end; beyond the limit of continuance; finished; as, when will the play be over?. "Their distress was over." --Macaulay. "The feast was over." --Sir W. Scott. [1913 Webster] Note: Over, out, off, and similar adverbs, are often used in the predicate with the sense and force of adjectives, agreeing in this respect with the adverbs of place, here, there, everywhere, nowhere; as, the games were over; the play is over; the master was out; his hat is off. [1913 Webster] Note: Over is much used in composition, with the same significations that it has as a separate word; as in overcast, overflow, to cast or flow so as to spread over or cover; overhang, to hang above; overturn, to turn so as to bring the underside towards the top; overact, overreach, to act or reach beyond, implying excess or superiority. [1913 Webster] {All over}. (a) Over the whole; upon all parts; completely; as, he is spatterd with mud all over. (b) Wholly over; at an end; as, it is all over with him. {Over again}, once more; with repetition; afresh; anew. --Dryden. {Over against}, opposite; in front. --Addison. {Over and above}, in a manner, or degree, beyond what is supposed, defined, or usual; besides; in addition; as, not over and above well. "He . . . gained, over and above, the good will of all people." --L' Estrange. {Over and over}, repeatedly; again and again. {To boil over}. See under {Boil}, v. i. {To come it over}, {To do over}, {To give over}, etc. See under {Come}, {Do}, {Give}, etc. {To throw over}, to abandon; to betray. Cf. {To throw overboard}, under {Overboard}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Over \O"ver\ ([=o]"v[~e]r), prep. [AS. ofer; akin to D. over, G. ["u]ber, OHG. ubir, ubar, Dan. over, Sw. ["o]fver, Icel. yfir, Goth. ufar, L. super, Gr. "ype`r, Skr. upari. [root]199. Cf. {Above}, {Eaves}, {Hyper-}, {Orlop}, {Super-}, {Sovereign}, {Up}.] 1. Above, or higher than, in place or position, with the idea of covering; -- opposed to {under}; as, clouds are over our heads; the smoke rises over the city. [1913 Webster] The mercy seat that is over the testimony. --Ex. xxx. 6. [1913 Webster] Over them gleamed far off the crimson banners of morning. --Longfellow. [1913 Webster] 2. Across; from side to side of; -- implying a passing or moving, either above the substance or thing, or on the surface of it; as, a dog leaps over a stream or a table. [1913 Webster] Certain lakes . . . poison birds which fly over them. --Bacon. [1913 Webster] 3. Upon the surface of, or the whole surface of; hither and thither upon; throughout the whole extent of; as, to wander over the earth; to walk over a field, or over a city. [1913 Webster] 4. Above; -- implying superiority in excellence, dignity, condition, or value; as, the advantages which the Christian world has over the heathen. --Swift. [1913 Webster] 5. Above in authority or station; -- implying government, direction, care, attention, guard, responsibility, etc.; -- opposed to {under}. [1913 Webster] Thou shalt be over my house. --Gen. xli. 40. [1913 Webster] I will make thee rules over many things. --Matt. xxv. 23. [1913 Webster] Dost thou not watch over my sin ? --Job xiv. 16. [1913 Webster] His tender mercies are over all his works. --Ps. cxlv. 9. [1913 Webster] 6. Across or during the time of; from beginning to end of; as, to keep anything over night; to keep corn over winter. [1913 Webster] 7. Above the perpendicular height or length of, with an idea of measurement; as, the water, or the depth of water, was over his head, over his shoes. [1913 Webster] 8. Beyond; in excess of; in addition to; more than; as, it cost over five dollars. "Over all this." --Chaucer. [1913 Webster] 9. Above, implying superiority after a contest; in spite of; notwithstanding; as, he triumphed over difficulties; the bill was passed over the veto. [1913 Webster] Note: Over, in poetry, is often contracted into o'er. [1913 Webster] Note: Over his signature (or name) is a substitute for the idiomatic English form, under his signature (name, hand and seal, etc.), the reference in the latter form being to the authority under which the writing is made, executed, or published, and not the place of the autograph, etc. [1913 Webster] {Over all} (Her.), placed over or upon other bearings, and therefore hinding them in part; -- said of a charge. {Over one's head}, {Over head and ears}, beyond one's depth; completely; wholly; hopelessly; as, over head and ears in debt. {head over heels} (a) completely; intensely; as, head over heels in love. [Colloq.] (b) in a tumbling manner; as, to fall head over heels down the stairs. (c) precipitously and without forethought; impulsively. {Over the left}. See under {Left}. {To run over} (Mach.), to have rotation in such direction that the crank pin traverses the upper, or front, half of its path in the forward, or outward, stroke; -- said of a crank which drives, or is driven by, a reciprocating piece. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: over adv 1: at or to a point across intervening space etc.; "come over and see us some time"; "over there" 2: throughout an area; "he is known the world over" 3: throughout a period of time; "stay over the weekend" [syn: {over}, {o'er}] 4: beyond the top or upper surface or edge; forward from an upright position; "a roof that hangs over"; 5: over the entire area; "the wallpaper was covered all over with flowers"; "she ached all over"; "everything was dusted over with a fine layer of soot" [syn: {all over}, {over}] adj 1: having come or been brought to a conclusion; "the harvesting was complete"; "the affair is over, ended, finished"; "the abruptly terminated interview" [syn: {complete}, {concluded}, {ended}, {over(p)}, {all over}, {terminated}] n 1: (cricket) the division of play during which six balls are bowled at the batsman by one player from the other team from the same end of the pitch From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: pore 1. dikkatle bakmak, gözünü dikmek 2. on, over, upon ile derin derin düşünmek, mütalâa etmek, zihninde tartmak 3. üzerinde durmak 4. kendini vererek okumak veya çalışmak. pore one, eyes out çok okuyarak gözleri yormak, göz nuru dökmek. From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: over‐ over‐ From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: over [ovər] away above; more than; over after; behind about; concerning; on; upon abiding; left; left over; remaining above; over across; beyond; on the other side of From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: over about; concerning; on; upon above; over across; beyond; ontheothersideof

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 5.9207 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).