Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for out (9 entries) (6.0568 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -out-, *out*.

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Sell \Sell\ (s[e^]l), v. t. [imp. & p. p. {Sold} (s[=o]ld); p. pr. & vb. n. {Selling}.] [OE. sellen, sillen, AS. sellan, syllan, to give, to deliver; akin to OS. sellian, OFries. sella, OHG. sellen, Icel. selja to hand over, to sell, Sw. s[aum]lja to sell, Dan. s[ae]lge, Goth. saljan to offer a sacrifice; all from a noun akin to E. sale. Cf. {Sale}.] 1. To transfer to another for an equivalent; to give up for a valuable consideration; to dispose of in return for something, especially for money. It is the correlative of buy. [1913 Webster] If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor. --Matt. xix. 21. [1913 Webster] I am changed; I'll go sell all my land. --Shak. [1913 Webster] Note: Sell is corellative to buy, as one party buys what the other sells. It is distinguished usually from exchange or barter, in which one commodity is given for another; whereas in selling the consideration is usually money, or its representative in current notes. [1913 Webster] 2. To make a matter of bargain and sale of; to accept a price or reward for, as for a breach of duty, trust, or the like; to betray. [1913 Webster] You would have sold your king to slaughter. --Shak. [1913 Webster] 3. To impose upon; to trick; to deceive; to make a fool of; to cheat. [Slang] --Dickens. [1913 Webster] {To sell one's life dearly}, to cause much loss to those who take one's life, as by killing a number of one's assailants. {To sell} (anything) {out}, to dispose of it wholly or entirely; as, he had sold out his corn, or his interest in a business. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Out \Out\ (out), adv. [OE. out, ut, oute, ute, AS. [=u]t, and [=u]te, [=u]tan, fr. [=u]t; akin to D. uit, OS. [=u]t, G. aus, OHG. [=u]z, Icel. [=u]t, Sw. ut, Dan. ud, Goth. ut, Skr. ud. [root]198. Cf. {About}, {But}, prep., {Carouse}, {Utter}, a.] In its original and strict sense, out means from the interior of something; beyond the limits or boundary of somethings; in a position or relation which is exterior to something; -- opposed to {in} or {into}. The something may be expressed after of, from, etc. (see {Out of}, below); or, if not expressed, it is implied; as, he is out; or, he is out of the house, office, business, etc.; he came out; or, he came out from the ship, meeting, sect, party, etc. Out is used in a variety of applications, as: [1913 Webster] 1. Away; abroad; off; from home, or from a certain, or a usual, place; not in; not in a particular, or a usual, place; as, the proprietor is out, his team was taken out. Opposite of {in}. "My shoulder blade is out." --Shak. [1913 Webster] He hath been out (of the country) nine years. --Shak. [1913 Webster] 2. Beyond the limits of concealment, confinement, privacy, constraint, etc., actual or figurative; hence, not in concealment, constraint, etc., in, or into, a state of freedom, openness, disclosure, publicity, etc.; a matter of public knowledge; as, the sun shines out; he laughed out, to be out at the elbows; the secret has leaked out, or is out; the disease broke out on his face; the book is out. [1913 Webster] Leaves are out and perfect in a month. --Bacon. [1913 Webster] She has not been out [in general society] very long. --H. James. [1913 Webster] 3. Beyond the limit of existence, continuance, or supply; to the end; completely; hence, in, or into, a condition of extinction, exhaustion, completion; as, the fuel, or the fire, has burned out; that style is on the way out. "Hear me out." --Dryden. [1913 Webster] Deceitful men shall not live out half their days. --Ps. iv. 23. [1913 Webster] When the butt is out, we will drink water. --Shak. [1913 Webster] 4. Beyond possession, control, or occupation; hence, in, or into, a state of want, loss, or deprivation; -- used of office, business, property, knowledge, etc.; as, the Democrats went out and the Whigs came in; he put his money out at interest. "Land that is out at rack rent." --Locke. "He was out fifty pounds." --Bp. Fell. [1913 Webster] I have forgot my part, and I am out. --Shak. [1913 Webster] 5. Beyond the bounds of what is true, reasonable, correct, proper, common, etc.; in error or mistake; in a wrong or incorrect position or opinion; in a state of disagreement, opposition, etc.; in an inharmonious relation. "Lancelot and I are out." --Shak. [1913 Webster] Wicked men are strangely out in the calculating of their own interest. --South. [1913 Webster] Very seldom out, in these his guesses. --Addison. [1913 Webster] 6. Not in the position to score in playing a game; not in the state or turn of the play for counting or gaining scores. [1913 Webster] 7. Out of fashion; unfashionable; no longer in current vogue; unpopular. [PJC] Note: Out is largely used in composition as a prefix, with the same significations that it has as a separate word; as outbound, outbreak, outbuilding, outcome, outdo, outdoor, outfield. See also the first Note under {Over}, adv. [1913 Webster] {Day in, day out}, from the beginning to the limit of each of several days; day by day; every day. {Out at}, {Out in}, {Out on}, etc., elliptical phrases, that to which out refers as a source, origin, etc., being omitted; as, out (of the house and) at the barn; out (of the house, road, fields, etc., and) in the woods. Three fishers went sailing out into the west, Out into the west, as the sun went down. --C. Kingsley. Note: In these lines after out may be understood, "of the harbor," "from the shore," "of sight," or some similar phrase. The complete construction is seen in the saying: "Out of the frying pan into the fire." {Out from}, a construction similar to {out of} (below). See {Of} and {From}. {Out of}, a phrase which may be considered either as composed of an adverb and a preposition, each having its appropriate office in the sentence, or as a compound preposition. Considered as a preposition, it denotes, with verbs of movement or action, from the interior of; beyond the limit: from; hence, origin, source, motive, departure, separation, loss, etc.; -- opposed to {in} or {into}; also with verbs of being, the state of being derived, removed, or separated from. Examples may be found in the phrases below, and also under Vocabulary words; as, out of breath; out of countenance. {Out of cess}, beyond measure, excessively. --Shak. {Out of character}, unbecoming; improper. {Out of conceit with}, not pleased with. See under {Conceit}. {Out of date}, not timely; unfashionable; antiquated. {Out of door}, {Out of doors}, beyond the doors; from the house; not inside a building; in, or into, the open air; hence, figuratively, shut out; dismissed. See under {Door}, also, {Out-of-door}, {Outdoor}, {Outdoors}, in the Vocabulary. "He 's quality, and the question's out of door," --Dryden. {Out of favor}, disliked; under displeasure. {Out of frame}, not in correct order or condition; irregular; disarranged. --Latimer. {Out of hand}, immediately; without delay or preparation; without hesitation or debate; as, to dismiss a suggestion out of hand. "Ananias . . . fell down and died out of hand." --Latimer. {Out of harm's way}, beyond the danger limit; in a safe place. {Out of joint}, not in proper connection or adjustment; unhinged; disordered. "The time is out of joint." --Shak. {Out of mind}, not in mind; forgotten; also, beyond the limit of memory; as, time out of mind. {Out of one's head}, beyond commanding one's mental powers; in a wandering state mentally; delirious. [Colloq.] {Out of one's time}, beyond one's period of minority or apprenticeship. {Out of order}, not in proper order; disarranged; in confusion. {Out of place}, not in the usual or proper place; hence, not proper or becoming. {Out of pocket}, in a condition of having expended or lost more money than one has received. {Out of print}, not in market, the edition printed being exhausted; -- said of books, pamphlets, etc. {Out of the question}, beyond the limits or range of consideration; impossible to be favorably considered. {Out of reach}, beyond one's reach; inaccessible. {Out of season}, not in a proper season or time; untimely; inopportune. {Out of sorts}, wanting certain things; unsatisfied; unwell; unhappy; cross. See under {Sort}, n. {Out of temper}, not in good temper; irritated; angry. {Out of time}, not in proper time; too soon, or too late. {Out of time}, not in harmony; discordant; hence, not in an agreeing temper; fretful. {Out of twist}, {Out of winding}, or {Out of wind}, not in warped condition; perfectly plain and smooth; -- said of surfaces. {Out of use}, not in use; unfashionable; obsolete. {Out of the way}. (a) On one side; hard to reach or find; secluded. (b) Improper; unusual; wrong. {Out of the woods}, not in a place, or state, of obscurity or doubt; free from difficulty or perils; safe. [Colloq.] {Out to out}, from one extreme limit to another, including the whole length, breadth, or thickness; -- applied to measurements. {Out West}, in or towards, the West; specifically, in some Western State or Territory. [U. S.] {To come out}, {To cut out}, {To fall out}, etc. See under {Come}, {Cut}, {Fall}, etc. {To make out} See {to make out} under {make}, v. t. and v. i.. {To put out of the way}, to kill; to destroy. {Week in, week out}. See {Day in, day out} (above). [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Out \Out\ (out), n. 1. One who, or that which, is out; especially, one who is out of office; -- generally in the plural. [1913 Webster] 2. A place or space outside of something; a nook or corner; an angle projecting outward; an open space; -- chiefly used in the phrase ins and outs; as, the ins and outs of a question. See under {In}. [1913 Webster] 3. (Print.) A word or words omitted by the compositor in setting up copy; an omission. [1913 Webster] {To make an out} (Print.), (a) to omit something, in setting or correcting type, which was in the copy. (b) (Baseball) to be put out in one's turn at bat, such as to {strike out}, to {ground out}, or to {fly out}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Out \Out\, interj. Expressing impatience, anger, a desire to be rid of; -- with the force of command; go out; begone; away; off. [1913 Webster] Out, idle words, servants to shallow fools! --Shak. [1913 Webster] {Out upon!} or {Out on!} equivalent to "shame upon!" "away with!" as, out upon you! [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Out \Out\, v. t. 1. To cause to be out; to eject; to expel. [1913 Webster] A king outed from his country. --Selden. [1913 Webster] The French have been outed of their holds. --Heylin. [1913 Webster] 2. To come out with; to make known. --Chaucer. [1913 Webster] 3. To make public a secret of (a person); -- used especially of publicizing the fact that a person is homosexual; as, the gay members were not pleased to be outed by the investigator. [PJC] [The play In and Out was] ... inspired by the way Tom Hanks clumsily outed his high school drama teacher during his Oscar-acceptance speech for his performance in "Philadelphia". --Stephanie Zacharek [PJC] 4. To give out; to dispose of; to sell. [Obs.] --Chaucer. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Out \Out\, v. i. To come or go out; to get out or away; to become public. "Truth will out." --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Outer \Out"er\ (out"[~e]r), a. [Compar. of {Out}.] [AS. [=u]tor, compar. of [=u]t, adv., out. See {Out}, {Utter}, a.] Being on the outside; external; farthest or farther from the interior, from a given station, or from any space or position regarded as a center or starting place; -- opposed to {inner}; as, the outer wall; the outer court or gate; the outer stump in cricket; the outer world. [1913 Webster] {Outer bar}, in England, the body of junior (or utter) barristers; -- so called because in court they occupy a place beyond the space reserved for Queen's counsel. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Bowl \Bowl\, v. t. [imp. & p. p. {Bowled}; p. pr. & vb. n. {Bowling}.] 1. To roll, as a bowl or cricket ball. [1913 Webster] Break all the spokes and fellies from her wheel, And bowl the round nave down the hill of heaven. --Shak. [1913 Webster] 2. To roll or carry smoothly on, or as on, wheels; as, we were bowled rapidly along the road. [1913 Webster] 3. To pelt or strike with anything rolled. [1913 Webster] Alas, I had rather be set quick i' the earth, And bowled to death with turnips? --Shak. [1913 Webster] {To bowl} (a player) {out}, in cricket, to put out a striker by knocking down a bail or a stump in bowling. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: out adv 1: away from home; "they went out last night" 2: moving or appearing to move away from a place, especially one that is enclosed or hidden; "the cat came out from under the bed"; 3: from one's possession; "he gave out money to the poor"; "gave away the tickets" [syn: {away}, {out}] adj 1: not allowed to continue to bat or run; "he was tagged out at second on a close play"; "he fanned out" [ant: {safe(p)}] 2: being out or having grown cold; "threw his extinct cigarette into the stream"; "the fire is out" [syn: {extinct}, {out(p)}] 3: not worth considering as a possibility; "a picnic is out because of the weather" 4: out of power; especially having been unsuccessful in an election; "now the Democrats are out" 5: excluded from use or mention; "forbidden fruit"; "in our house dancing and playing cards were out"; "a taboo subject" [syn: {forbidden}, {out(p)}, {prohibited}, {proscribed}, {taboo}, {tabu}, {verboten}] 6: directed outward or serving to direct something outward; "the out doorway"; "the out basket" 7: no longer fashionable; "that style is out these days" 8: outside or external; "the out surface of a ship's hull" 9: outer or outlying; "the out islands" 10: knocked unconscious by a heavy blow [syn: {knocked out(p)}, {kayoed}, {KO'd}, {out(p)}, {stunned}] n 1: (baseball) a failure by a batter or runner to reach a base safely in baseball; "you only get 3 outs per inning" v 1: to state openly and publicly one's homosexuality; "This actor outed last year" [syn: {come out of the closet}, {out}, {come out}] 2: reveal (something) about somebody's identity or lifestyle; "The gay actor was outed last week"; "Someone outed a CIA agent" 3: be made known; be disclosed or revealed; "The truth will out" [syn: {out}, {come out}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0568 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).