Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for order (8 entries) (6.0865 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -order-, *order*.

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Series \Se"ries\, n. [L. series, fr. serere, sertum, to join or bind together; cf. Gr. ??? to fasten, Skr. sarit thread. Cf. {Assert}, {Desert} a solitude, {Exert}, {Insert}, {Seraglio}.] 1. A number of things or events standing or succeeding in order, and connected by a like relation; sequence; order; course; a succession of things; as, a continuous series of calamitous events. [1913 Webster] During some years his life a series of triumphs. --Macaulay. [1913 Webster] 2. (Biol.) Any comprehensive group of animals or plants including several subordinate related groups. [1913 Webster] Note: Sometimes a series includes several classes; sometimes only orders or families; in other cases only species. [1913 Webster] 3. (Bot.) In Engler's system of plant classification, a group of families showing certain structural or morphological relationships. It corresponds to the {cohort} of some writers, and to the {order} of many modern systematists. [Webster 1913 Suppl.] 4. (Math.) An indefinite number of terms succeeding one another, each of which is derived from one or more of the preceding by a fixed law, called the law of the series; as, an arithmetical series; a geometrical series. [1913 Webster] 5. (Elec.) A mode of arranging the separate parts of a circuit by connecting them successively end to end to form a single path for the current; -- opposed to {parallel}. The parts so arranged are said to be {in series}. [Webster 1913 Suppl.] 6. (Com.) A parcel of rough diamonds of assorted qualities. [Webster 1913 Suppl.] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Order \Or"der\, n. [OE. ordre, F. ordre, fr. L. ordo, ordinis. Cf. {Ordain}, {Ordinal}.] [1913 Webster] 1. Regular arrangement; any methodical or established succession or harmonious relation; method; system; as: (a) Of material things, like the books in a library. (b) Of intellectual notions or ideas, like the topics of a discource. (c) Of periods of time or occurrences, and the like. [1913 Webster] The side chambers were . . . thirty in order. --Ezek. xli. 6. [1913 Webster] Bright-harnessed angels sit in order serviceable. --Milton. [1913 Webster] Good order is the foundation of all good things. --Burke. [1913 Webster] 2. Right arrangement; a normal, correct, or fit condition; as, the house is in order; the machinery is out of order. --Locke. [1913 Webster] 3. The customary mode of procedure; established system, as in the conduct of debates or the transaction of business; usage; custom; fashion. --Dantiel. [1913 Webster] And, pregnant with his grander thought, Brought the old order into doubt. --Emerson. [1913 Webster] 4. Conformity with law or decorum; freedom from disturbance; general tranquillity; public quiet; as, to preserve order in a community or an assembly. [1913 Webster] 5. That which prescribes a method of procedure; a rule or regulation made by competent authority; as, the rules and orders of the senate. [1913 Webster] The church hath authority to establish that for an order at one time which at another time it may abolish. --Hooker. [1913 Webster] 6. A command; a mandate; a precept; a direction. [1913 Webster] Upon this new fright, an order was made by both houses for disarming all the papists in England. --Clarendon. [1913 Webster] 7. Hence: A commission to purchase, sell, or supply goods; a direction, in writing, to pay money, to furnish supplies, to admit to a building, a place of entertainment, or the like; as, orders for blankets are large. [1913 Webster] In those days were pit orders -- beshrew the uncomfortable manager who abolished them. --Lamb. [1913 Webster] 8. A number of things or persons arranged in a fixed or suitable place, or relative position; a rank; a row; a grade; especially, a rank or class in society; a group or division of men in the same social or other position; also, a distinct character, kind, or sort; as, the higher or lower orders of society; talent of a high order. [1913 Webster] They are in equal order to their several ends. --Jer. Taylor. [1913 Webster] Various orders various ensigns bear. --Granville. [1913 Webster] Which, to his order of mind, must have seemed little short of crime. --Hawthorne. [1913 Webster] 9. A body of persons having some common honorary distinction or rule of obligation; esp., a body of religious persons or aggregate of convents living under a common rule; as, the Order of the Bath; the Franciscan order. [1913 Webster] Find a barefoot brother out, One of our order, to associate me. --Shak. [1913 Webster] The venerable order of the Knights Templars. --Sir W. Scott. [1913 Webster] 10. An ecclesiastical grade or rank, as of deacon, priest, or bishop; the office of the Christian ministry; -- often used in the plural; as, to take orders, or to take holy orders, that is, to enter some grade of the ministry. [1913 Webster] 11. (Arch.) The disposition of a column and its component parts, and of the entablature resting upon it, in classical architecture; hence (as the column and entablature are the characteristic features of classical architecture) a style or manner of architectural designing. [1913 Webster] Note: The Greeks used three different orders, easy to distinguish, Doric, Ionic, and Corinthian. The Romans added the Tuscan, and changed the Doric so that it is hardly recognizable, and also used a modified Corinthian called Composite. The Renaissance writers on architecture recognized five orders as orthodox or classical, -- Doric (the Roman sort), Ionic, Tuscan, Corinthian, and Composite. See Illust. of {Capital}. [1913 Webster] 12. (Nat. Hist.) An assemblage of genera having certain important characters in common; as, the Carnivora and Insectivora are orders of Mammalia. [1913 Webster] Note: The Linnaean artificial orders of plants rested mainly on identity in the numer of pistils, or agreement in some one character. Natural orders are groups of genera agreeing in the fundamental plan of their flowers and fruit. A natural order is usually (in botany) equivalent to a family, and may include several tribes. [1913 Webster] 13. (Rhet.) The placing of words and members in a sentence in such a manner as to contribute to force and beauty or clearness of expression. [1913 Webster] 14. (Math.) Rank; degree; thus, the order of a curve or surface is the same as the degree of its equation. [1913 Webster] {Artificial order} or {Artificial system}. See {Artificial classification}, under {Artificial}, and Note to def. 12 above. {Close order} (Mil.), the arrangement of the ranks with a distance of about half a pace between them; with a distance of about three yards the ranks are in {open order}. {The four Orders}, {The Orders four}, the four orders of mendicant friars. See {Friar}. --Chaucer. {General orders} (Mil.), orders issued which concern the whole command, or the troops generally, in distinction from {special orders}. {Holy orders}. (a) (Eccl.) The different grades of the Christian ministry; ordination to the ministry. See def. 10 above. (b) (R. C. Ch.) A sacrament for the purpose of conferring a special grace on those ordained. {In order to}, for the purpose of; to the end; as means to. The best knowledge is that which is of greatest use in order to our eternal happiness. --Tillotson. {Minor orders} (R. C. Ch.), orders beneath the diaconate in sacramental dignity, as acolyte, exorcist, reader, doorkeeper. {Money order}. See under {Money}. {Natural order}. (Bot.) See def. 12, Note. {Order book}. (a) A merchant's book in which orders are entered. (b) (Mil.) A book kept at headquarters, in which all orders are recorded for the information of officers and men. (c) A book in the House of Commons in which proposed orders must be entered. [Eng.] {Order in Council}, a royal order issued with and by the advice of the Privy Council. [Great Britain] {Order of battle} (Mil.), the particular disposition given to the troops of an army on the field of battle. {Order of the day}, in legislative bodies, the special business appointed for a specified day. {Order of a differential equation} (Math.), the greatest index of differentiation in the equation. {Sailing orders} (Naut.), the final instructions given to the commander of a ship of war before a cruise. {Sealed orders}, orders sealed, and not to be opened until a certain time, or arrival at a certain place, as after a ship is at sea. {Standing order}. (a) A continuing regulation for the conduct of parliamentary business. (b) (Mil.) An order not subject to change by an officer temporarily in command. {To give order}, to give command or directions. --Shak. {To take order for}, to take charge of; to make arrangements concerning. [1913 Webster] Whiles I take order for mine own affairs. --Shak. [1913 Webster] Syn: Arrangement; management. See {Direction}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Order \Or"der\, v. i. To give orders; to issue commands. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Order \Or"der\, v. t. [imp. & p. p. {Ordered}; p. pr. & vb. n. {Ordering}.] [From {Order}, n.] 1. To put in order; to reduce to a methodical arrangement; to arrange in a series, or with reference to an end. Hence, to regulate; to dispose; to direct; to rule. [1913 Webster] To him that ordereth his conversation aright. --Ps. 1. 23. [1913 Webster] Warriors old with ordered spear and shield. --Milton. [1913 Webster] 2. To give an order to; to command; as, to order troops to advance. [1913 Webster] 3. To give an order for; to secure by an order; as, to order a carriage; to order groceries. [1913 Webster] 4. (Eccl.) To admit to holy orders; to ordain; to receive into the ranks of the ministry. [1913 Webster] These ordered folk be especially titled to God. --Chaucer. [1913 Webster] Persons presented to be ordered deacons. --Bk. of Com. Prayer. [1913 Webster] {Order arms} (Mil.), the command at which a rifle is brought to a position with its butt resting on the ground; also, the position taken at such a command. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: order n 1: (often plural) a command given by a superior (e.g., a military or law enforcement officer) that must be obeyed; "the British ships dropped anchor and waited for orders from London" 2: a degree in a continuum of size or quantity; "it was on the order of a mile"; "an explosion of a low order of magnitude" [syn: {order}, {order of magnitude}] 3: established customary state (especially of society); "order ruled in the streets"; "law and order" [ant: {disorder}] 4: logical or comprehensible arrangement of separate elements; "we shall consider these questions in the inverse order of their presentation" [syn: {ordering}, {order}, {ordination}] 5: a condition of regular or proper arrangement; "he put his desk in order"; "the machine is now in working order" [syn: {orderliness}, {order}] [ant: {disorder}, {disorderliness}] 6: a legally binding command or decision entered on the court record (as if issued by a court or judge); "a friend in New Mexico said that the order caused no trouble out there" [syn: {decree}, {edict}, {fiat}, {order}, {rescript}] 7: a commercial document used to request someone to supply something in return for payment and providing specifications and quantities; "IBM received an order for a hundred computers" [syn: {order}, {purchase order}] 8: a formal association of people with similar interests; "he joined a golf club"; "they formed a small lunch society"; "men from the fraternal order will staff the soup kitchen today" [syn: {club}, {social club}, {society}, {guild}, {gild}, {lodge}, {order}] 9: a body of rules followed by an assembly [syn: {order}, {rules of order}, {parliamentary law}, {parliamentary procedure}] 10: (usually plural) the status or rank or office of a Christian clergyman in an ecclesiastical hierarchy; "theologians still disagree over whether `bishop' should or should not be a separate Order" [syn: {Holy Order}, {Order}] 11: a group of person living under a religious rule; "the order of Saint Benedict" [syn: {order}, {monastic order}] 12: (biology) taxonomic group containing one or more families 13: a request for something to be made, supplied, or served; "I gave the waiter my order"; "the company's products were in such demand that they got more orders than their call center could handle" 14: (architecture) one of original three styles of Greek architecture distinguished by the type of column and entablature used or a style developed from the original three by the Romans 15: the act of putting things in a sequential arrangement; "there were mistakes in the ordering of items on the list" [syn: {order}, {ordering}] v 1: give instructions to or direct somebody to do something with authority; "I said to him to go home"; "She ordered him to do the shopping"; "The mother told the child to get dressed" [syn: {order}, {tell}, {enjoin}, {say}] 2: make a request for something; "Order me some flowers"; "order a work stoppage" 3: issue commands or orders for [syn: {order}, {prescribe}, {dictate}] 4: bring into conformity with rules or principles or usage; impose regulations; "We cannot regulate the way people dress"; "This town likes to regulate" [syn: {regulate}, {regularize}, {regularise}, {order}, {govern}] [ant: {deregulate}] 5: bring order to or into; "Order these files" [ant: {disarray}, {disorder}] 6: place in a certain order; "order the photos chronologically" 7: appoint to a clerical posts; "he was ordained in the Church" [syn: {ordain}, {consecrate}, {ordinate}, {order}] 8: arrange thoughts, ideas, temporal events; "arrange my schedule"; "set up one's life"; "I put these memories with those of bygone times" [syn: {arrange}, {set up}, {put}, {order}] 9: assign a rank or rating to; "how would you rank these students?"; "The restaurant is rated highly in the food guide" [syn: {rate}, {rank}, {range}, {order}, {grade}, {place}] From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: ord 1. (kıs.) ordained, order, ordinance, ordinary. From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: order [ɔrdər] order command; order From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: order command command; order

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0865 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).