Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for one (9 entries) (3.9886 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -one-, *one*. Possible hiragana form: おね

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: -one \-one\ ([=o]n). [From Gr. -w`nh, signifying, female descendant.] (Chem.) A suffix indicating that the substance, in the name of which it appears, is a ketone; as, acetone. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: -one \-one\ suff. (Chem.) A termination indicating that the hydrocarbon to the name of which it is affixed belongs to the fourth series of hydrocarbons, or the third series of unsaturated hydrocarbons; as, nonone. [archaic] [1913 Webster +PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: One \One\ (w[u^]n), a. [OE. one, on, an, AS. [=a]n; akin to D. een, OS. [=e]n, OFries. [=e]n, [=a]n, G. ein, Dan. een, Sw. en, Icel. einn, Goth. ains, W. un, Ir. & Gael. aon, L. unus, earlier oinos, oenos, Gr. o'i`nh the ace on dice; cf. Skr. [=e]ka. The same word as the indefinite article a, an. [root] 299. Cf. 2d {A}, 1st {An}, {Alone}, {Anon}, {Any}, {None}, {Nonce}, {Only}, {Onion}, {Unit}.] 1. Being a single unit, or entire being or thing, and no more; not multifold; single; individual. [1913 Webster] The dream of Pharaoh is one. --Gen. xli. 25. [1913 Webster] O that we now had here But one ten thousand of those men in England. --Shak. [1913 Webster] 2. Denoting a person or thing conceived or spoken of indefinitely; a certain. "I am the sister of one Claudio" [--Shak.], that is, of a certain man named Claudio. [1913 Webster] 3. Pointing out a contrast, or denoting a particular thing or person different from some other specified; -- used as a correlative adjective, with or without the. [1913 Webster] From the one side of heaven unto the other. --Deut. iv. 32. [1913 Webster] 4. Closely bound together; undivided; united; constituting a whole. [1913 Webster] The church is therefore one, though the members may be many. --Bp. Pearson [1913 Webster] 5. Single in kind; the same; a common. [1913 Webster] One plague was on you all, and on your lords. --1 Sam. vi. 4. [1913 Webster] 6. Single; unmarried. [Obs.] [1913 Webster] Men may counsel a woman to be one. --Chaucer. [1913 Webster] Note: One is often used in forming compound words, the meaning of which is obvious; as, one-armed, one-celled, one-eyed, one-handed, one-hearted, one-horned, one-idead, one-leaved, one-masted, one-ribbed, one-story, one-syllable, one-stringed, one-winged, etc. [1913 Webster] {All one}, of the same or equal nature, or consequence; all the same; as, he says that it is all one what course you take. --Shak. {One day}. (a) On a certain day, not definitely specified, referring to time past. [1913 Webster] One day when Phoebe fair, With all her band, was following the chase. --Spenser. [1913 Webster] (b) Referring to future time: At some uncertain day or period in the future; some day. [1913 Webster] Well, I will marry one day. --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: One \One\ (w[u^]n), indef. pron. Any person, indefinitely; a person or body; as, what one would have well done, one should do one's self. [1913 Webster] It was well worth one's while. --Hawthorne. [1913 Webster] Against this sort of condemnation one must steel one's self as one best can. --G. Eliot. [1913 Webster] Note: One is often used with some, any, no, each, every, such, a, many a, another, the other, etc. It is sometimes joined with another, to denote a reciprocal relation. [1913 Webster] When any one heareth the word. --Matt. xiii. 19. [1913 Webster] She knew every one who was any one in the land of Bohemia. --Compton Reade. [1913 Webster] The Peloponnesians and the Athenians fought against one another. --Jowett (Thucyd. ). [1913 Webster] The gentry received one another. --Thackeray. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: One \One\, n. 1. A single unit; as, one is the base of all numbers. [1913 Webster] 2. A symbol representing a unit, as 1, or i. [1913 Webster] 3. A single person or thing. "The shining ones." --Bunyan. "Hence, with your little ones." --Shak. [1913 Webster] He will hate the one, and love the other. --Matt. vi. 24. [1913 Webster] That we may sit, one on thy right hand, and the other on thy left hand, in thy glory. --Mark x. 37. [1913 Webster] {After one}, after one fashion; alike. [Obs.] --Chaucer. {At one}, in agreement or concord. See {At one}, in the Vocab. {Ever in one}, continually; perpetually; always. [Obs.] --Chaucer. {In one}, in union; in a single whole. {One and one}, {One by one}, singly; one at a time; one after another. "Raising one by one the suppliant crew." --Dryden. {one on one} contesting an opponent individually; -- in a contest. {go one on one}, to contest one opponent by oneself; -- in a game, esp. basketball. [1913 Webster +PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: One \One\, v. t. To cause to become one; to gather into a single whole; to unite; to assimilite. [Obs.] [1913 Webster] The rich folk that embraced and oned all their heart to treasure of the world. --Chaucer. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: one adj 1: used of a single unit or thing; not two or more; "`ane' is Scottish" [syn: {one}, {1}, {i}, {ane}] 2: having the indivisible character of a unit; "a unitary action"; "spoke with one voice" [syn: {one(a)}, {unitary}] 3: of the same kind or quality; "two animals of one species" 4: used informally as an intensifier; "that is one fine dog" 5: indefinite in time or position; "he will come one day"; "one place or another" 6: being a single entity made by combining separate components; "three chemicals combining into one solution" 7: eminent beyond or above comparison; "matchless beauty"; "the team's nonpareil center fielder"; "she's one girl in a million"; "the one and only Muhammad Ali"; "a peerless scholar"; "infamy unmatched in the Western world"; "wrote with unmatchable clarity"; "unrivaled mastery of her art" [syn: {matchless}, {nonpareil}, {one(a)}, {one and only(a)}, {peerless}, {unmatched}, {unmatchable}, {unrivaled}, {unrivalled}] n 1: the smallest whole number or a numeral representing this number; "he has the one but will need a two and three to go with it"; "they had lunch at one" [syn: {one}, {1}, {I}, {ace}, {single}, {unity}] 2: a single person or thing; "he is the best one"; "this is the one I ordered" From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: ONE Omnifunctional Networking Environment (Panasonic) From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: ONE Open Network Environment (Netscape)

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 3.9886 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).