Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for on (9 entries) (2.4974 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -on-, *on*. Possible hiragana form: おん

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: On \On\ ([o^]n), prep. [OE. on, an, o, a, AS. on, an; akin to D. aan, OS. & G. an, OHG. ana, Icel. [=a], Sw. [*a], Goth. ana, Russ. na, L. an-, in anhelare to pant, Gr. 'ana`, Zend ana. [root]195. Cf. {A-}, 1, {Ana-}, {Anon}.] The general signification of on is situation, motion, or condition with respect to contact or support beneath; as: [1913 Webster] 1. At, or in contact with, the surface or upper part of a thing, and supported by it; placed or lying in contact with the surface; as, the book lies on the table, which stands on the floor of a house on an island. [1913 Webster] I stood on the bridge at midnight. --Longfellow. [1913 Webster] 2. To or against the surface of; -- used to indicate the motion of a thing as coming or falling to the surface of another; as, rain falls on the earth. [1913 Webster] Whosoever shall fall on this stone shall be broken. --Matt. xxi. 44. [1913 Webster] 3. Denoting performance or action by contact with the surface, upper part, or outside of anything; hence, by means of; with; as, to play on a violin or piano. Hence, figuratively, to work on one's feelings; to make an impression on the mind. [1913 Webster] 4. At or near; adjacent to; -- indicating situation, place, or position; as, on the one hand, on the other hand; the fleet is on the American coast. [1913 Webster] 5. In addition to; besides; -- indicating multiplication or succession in a series; as, heaps on heaps; mischief on mischief; loss on loss; thought on thought. --Shak. [1913 Webster] 6. Indicating dependence or reliance; with confidence in; as, to depend on a person for assistance; to rely on; hence, indicating the ground or support of anything; as, he will promise on certain conditions; to bet on a horse; based on certain assumptions. [1913 Webster +PJC] 7. At or in the time of; during; as, on Sunday we abstain from labor. See {At} (synonym). [1913 Webster] 8. At the time of; -- often conveying some notion of cause or motive; as, on public occasions, the officers appear in full dress or uniform; the shop is closed on Sundays. Hence, in consequence of, or following; as, on the ratification of the treaty, the armies were disbanded; start on the count of three. [1913 Webster +PJC] 9. Toward; for; -- indicating the object of some passion; as, have pity or compassion on him. [1913 Webster] 10. At the peril of, or for the safety of. "Hence, on thy life." --Dryden. [1913 Webster] 11. By virtue of; with the pledge of; -- denoting a pledge or engagement, and put before the thing pledged; as, he affirmed or promised on his word, or on his honor. [1913 Webster] 12. To the account of; -- denoting imprecation or invocation, or coming to, falling, or resting upon; as, on us be all the blame; a curse on him. [1913 Webster] His blood be on us and on our children. --Matt. xxvii. 25. [1913 Webster] 13. In reference or relation to; as, on our part expect punctuality; a satire on society. [1913 Webster] 14. Of. [Obs.] "Be not jealous on me." --Shak. [1913 Webster] Or have we eaten on the insane root That takes the reason prisoner? --Shak. [1913 Webster] Note: Instances of this usage are common in our older writers, and are sometimes now heard in illiterate speech. [1913 Webster] 15. Occupied with; in the performance of; as, only three officers are on duty; on a journey; on the job; on an assignment; on a case; on the alert. [1913 Webster +PJC] 16. In the service of; connected with; a member of; as, he is on a newspaper; on a committee. [1913 Webster] Note: On and upon are in general interchangeable. In some applications upon is more euphonious, and is therefore to be preferred; but in most cases on is preferable. [1913 Webster] 17. In reference to; about; concerning; as, to think on it; to meditate on it. [PJC] {On a bowline}. (Naut.) Same as {Closehauled}. {On a wind}, or {On the wind} (Naut.), sailing closehauled. {On a sudden}. See under {Sudden}. {On board}, {On draught}, {On fire}, etc. See under {Board}, {Draught}, {Fire}, etc. {On it}, {On't}, of it. [Obs. or Colloq.] --Shak. {On shore}, on land; to the shore. {On the road}, {On the way}, {On the wing}, etc. See under {Road}, {Way}, etc. {On to}, upon; on; to; -- sometimes written as one word, onto, and usually called a colloquialism; but it may be regarded in analogy with into. [1913 Webster] They have added the -en plural form on to an elder plural. --Earle. [1913 Webster] We see the strength of the new movement in the new class of ecclesiastics whom it forced on to the stage. --J. R. Green. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: On \On\, adv. [See {On}, prep.] 1. Forward, in progression; onward; -- usually with a verb of motion; as, move on; go on; the beat goes on. "Time glides on." --Macaulay. [1913 Webster] The path is smooth that leadeth on to danger. --Shak. [1913 Webster] 2. Forward, in succession; as, from father to son, from the son to the grandson, and so on. [1913 Webster] 3. In continuance; without interruption or ceasing; as, sleep on, take your ease; say on; sing on. [1913 Webster] 4. Adhering; not off; as in the phrase, "He is neither on nor off," that is, he is not steady, he is irresolute. [1913 Webster] 5. Attached to the body, as clothing or ornament, or for use. "I have boots on." --B. Gonson. [1913 Webster] He put on righteousness as a breastplate. --Is. lix. 17. [1913 Webster] 6. In progress; proceeding; ongoing; as, a game is on. [1913 Webster] Note: On is sometimes used as an exclamation, or a command to move or proceed, some verb being understood; as, on, comrades; that is, go on, move on. [1913 Webster] {On and on}, continuously; for a long time together. "Toiling on and on and on." --Longfellow. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Rub \Rub\, v. i. 1. To move along the surface of a body with pressure; to grate; as, a wheel rubs against the gatepost. [1913 Webster] 2. To fret; to chafe; as, to rub upon a sore. [1913 Webster] 3. To move or pass with difficulty; as, to rub through woods, as huntsmen; to rub through the world. [1913 Webster] {To rub along} or {on}, to go on with difficulty; as, they manage, with strict economy, to rub along. [Colloq.] [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: on adv 1: with a forward motion; "we drove along admiring the view"; "the horse trotted along at a steady pace"; "the circus traveled on to the next city"; "move along"; "march on" [syn: {along}, {on}] 2: indicates continuity or persistence or concentration; "his spirit lives on"; "shall I read on?" 3: in a state required for something to function or be effective; "turn the lights on"; "get a load on" adj 1: in operation or operational; "left the oven on"; "the switch is in the on position" [ant: {off}] 2: (of events) planned or scheduled; "the picnic is on, rain or shine"; "we have nothing on for Friday night" [ant: {cancelled}, {off}] From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: ON Ordinary Node (Kazaa, P2P) From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: on [õ] you; one; they From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: on‐ un‐ dis‐; il‐; im‐; in‐; un‐ ‐less; un‐ From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: pore 1. dikkatle bakmak, gözünü dikmek 2. on, over, upon ile derin derin düşünmek, mütalâa etmek, zihninde tartmak 3. üzerinde durmak 4. kendini vererek okumak veya çalışmak. pore one, eyes out çok okuyarak gözleri yormak, göz nuru dökmek. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: ten 1. on 2. on rakamı veya sayısı, 10, X 3. onlu veya onluk bir şey. Ten Commandments Hazreti Musa'ya Allah tarafından verilen on emir. count in tens onar onar saymak. (I.)'ll lay you ten to one on that Bu işte bire karşı on ile bahse girerim. take ten kısa müddet içinde dinlenmek.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 2.4974 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).