Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for och (72 entries) (0.2835 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -och-, *och*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
och[INT] คำอุทานแสดงความประหลาดใจ เสียใจหรืออื่นๆ
ocher[N] สีเหลืองออกน้ำตาล
ochre[N] สีเหลืองออกน้ำตาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
ochroleucousสีขาวอมเหลือง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า och **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
ochThere have always been fashionable faces and expressions which marked an epoch.
ochThe major result from recent investigations of Emmet's theory has been that it can be applied to biochemistry as well.
ochWould you please send me a brochure and price information?
ochThis brooch goes well with your sweater.
ochFrom this standpoint history can be divided into two main epochs.
ochDo you have a sightseeing brochure for this town?
ochIt is Pochi's food.
ochWould you please send me a brochure by airmail?
ochIt is true that Mochida did his best, but he wasn't careful enough.
ochPochi and Moko are in the kennel, and other dogs are playing in the garden.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ocher(โอ'เคอะ) n. สีเหลืองอ่อนหรือส้มแดง, See also: ocherous adj.
ochlocracy(ออคลอค'ระซี) n. การปกครองโดยฝูงชน,กฎหมู่., See also: ochlocrat n. ochery adj. ochroid adj.
ochre(โอ'เคอะ) n. สีเหลืองอ่อนหรือส้มแดง, See also: ocherous adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
ochre(n) รง,ดินเหลือง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารมื้อหน้า[n. exp.] (āhān meū nā) EN: next meal   FR: le prochain repas
อนุพงษ์ เผ่าจินดา [n. prop.] (Anuphong Phaojinda) EN: Anupong Paochinda   FR: Anupong Paochinda
อาทิตย์หน้า[n. exp.] (āthit nā) EN: next week   FR: la semaine prochaine
อวัยวะรับเสียง[n. exp.] (awaiyawa rap sīeng) EN: cochlea   FR: cochlée [f]
บาก[n.] (bāk) EN: notch   FR: entaille [f] ; encoche [f]
บาก[v.] (bāk) EN: bevel ; chip off   FR: entailler ; biseauter ; tailler en biseau ; encocher
บาดเจ็บ[adj.] (bātjep) EN: wounded ; injured ; hurt   FR: blessé ; amoché (fam.)
โบคุ่ม[TM] (Bōkhum) EN: Bochum   FR: Bochum
ฉบับกระเป๋า[n. exp.] (chabap krapao) EN: pocket edition ; pocket book   FR: édition de poche [f] ; livre de poche [m]
ฉบับประจำกระเป๋า[n. exp.] (chabap prajam krapao) EN: pocket edition   FR: édition de poche [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
OCH AA1 K
OCHS OW1 K S
OCHS AA1 K S
OCHRE OW1 K ER0
OCHRA AA1 K R AH0
OCHOA OW2 CH OW1 AH0
OCHOA AA2 CH OW1 AH0
OCHSNER AA1 K S N ER0
OCHELTREE AA0 CH AH0 L T R IY1
OCHSENSCHLAGER AA1 K S AH0 N SH L AA2 G ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Ochoa (n) (o ch o1 @)
ochre (n) (ou1 k @ r)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
陥る[おちいる, ochiiru] Thai: ตกอยู่ในสภาพ(ไม่ดี) English: to fall
陥る[おちいる, ochiiru] Thai: ติดกับ
落ちる[おちる, ochiru] Thai: สอบตก English: to fail (e.g. exam)
落ちる[おちる, ochiru] Thai: หล่น
落ちる[おちる, ochiru] Thai: หลุดออก
落ちる[おちる, ochiru] Thai: ด้อยกว่า

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhe3, 赭] ocher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おちゃっぴい[, ochappii] (n) chatterbox; talkative girl; precocious girl [Add to Longdo]
おちゃらかす[, ocharakasu] (v5s) (See 茶化す) to tease; to make fun of [Add to Longdo]
おちょくる;ちょくる;おちょける;ちょける[, ochokuru ; chokuru ; ochokeru ; chokeru] (v5r,vt) (See 茶化す) to tease; to banter; to make fun of somebody [Add to Longdo]
おちょぼ口[おちょぼぐち, ochoboguchi] (n) puckered-up mouth; button of a mouth [Add to Longdo]
お茶(P);御茶[おちゃ, ocha] (n) (1) (pol) (See 茶・1) tea (usu. green); (2) tea break (at work); (3) (See 茶の湯) tea ceremony; (P) [Add to Longdo]
お茶する[おちゃする, ochasuru] (exp,vs-i) (col) (sometimes used as a pickup line) to go out for tea (or coffee, etc.) [Add to Longdo]
お茶っ葉;御茶っ葉[おちゃっぱ, ochappa] (n) tea leaves [Add to Longdo]
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with [Add to Longdo]
お茶目[おちゃめ, ochame] (adj-na,n) (See 茶目) playfulness; mischief; urchin; wag [Add to Longdo]
お中元(P);御中元[おちゅうげん, ochuugen] (n) (See 中元・2) Bon Festival gifts; (P) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ochsenschwanz {m}oxtail [Add to Longdo]
Ocker {n}ocher [Add to Longdo]
ocker {adj}ochre; ocher [Am.]; dark yellow [Add to Longdo]
Ockerbauchkauz {m} [ornith.]Ochre-bellied Hawk Owl [Add to Longdo]
Ockerzwergspecht {m} [ornith.]Ochraceous Piculet [Add to Longdo]
Ockerbrauenschlüpfer {m} [ornith.]Ochre-browed Thistletail [Add to Longdo]
Ockerbrustschlüpfer {m} [ornith.]Ochre-breasted Spinetail [Add to Longdo]
Goldohrschlüpfer {m} [ornith.]Ochre-ckeeked Spinetail [Add to Longdo]
Rostbürzel-Ameisenfänger {m} [ornith.]Ochre-rumped Antbird [Add to Longdo]
Rostkehl-Ameisenpitta [ornith.]Ochre-striped Antpitta [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
落ちる[おちる, ochiru] fallen [Add to Longdo]
落ち着いた[おちついた, ochitsuita] ruhig, gelassen [Add to Longdo]
陥る[おちいる, ochiiru] fallen_in, kommen_in, geraten_in;, fallen;, eingenommen_werden, erobert_werden [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: och [ɔx] ah; oh; ow ah; aha oh From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: och and

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.2835 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).