Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for oar (64 entries) (0.1276 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oar-, *oar*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oar[N] ไม้พาย, Syn. paddle
oar[N] คนพายเรือ, Syn. oarsman, rower
oar[VT] พายเรือ, See also: พาย, แจว, Syn. row, paddle
oar[VI] พายเรือ, See also: พาย, แจว, Syn. row, paddle
oarlock[N] เครื่องยึดพายที่ด้านข้างของเรือกรรเชียง, Syn. rowlock
oarsman[N] คนพายเรือ, See also: คนกรรเชียงเรือ, Syn. rower
oarsmen[N] คำนามพหูพจน์ของ oarsman

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า oar **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
oarThere were two women on board.
oarLet's check your boarding pass.
oarHe came on board this company with a lot of fanfare and he turns out to have the skill and talent to live up to it.
oarI am hoarse from yelling so much.
oarAnn wrote something on the blackboard.
oarWhen the All Blacks came out onto the field a roar like 'woooaahh' swept over the crowd.
oarHave all the passengers got on board yet?
oarThere were quite a few passengers on board the ship.
oarThere were quite a few passengers on board.
oarA cabinet is a cupboard of case for displaying or storing things.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oar(ออร์) n. ไม้พาย,ไม้กรรเชียง,คนกรรเชียง,คนเลว vt.,vi. พายุ,กรรเชียง,แจว
oarlock(ออร์'ลอค) n. ที่พาดไม้กรรเชียงเรือ
oarsman(ออร์ซ'เมิน) n. คนพายเรือ, See also: oarsmanship n. pl. oarsmen

English-Thai: Nontri Dictionary
oar(n) คนพายเรือ,นักกรรเชียง
oar(n) ไม้พาย,ใบแจว,ไม้กรรเชียง
oar(vt) พายเรือ,กรรเชียงเรือ
oarlock(n) หูพาย
oarsman(n) คนพายเรือ,นักกรรเชียง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝีพาย[N] oarsman, See also: crew, paddler, rower, Example: การแข่งเรือพายโดยใช้ฝีพายจำนวนมากในลำน้ำต่างๆ ทุกวันนี้เป็นประเพณีและวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของไทย, Count unit: คน, Thai definition: คนพายเรือ
พลพาย[N] rower, See also: oarsman, Syn. ฝีพาย, Example: คืนนั้น เรือของสุนทรภู่ถูกปล้นเพราะพลพายขึ่นฝั่งไปเที่ยวกันหมด, Count unit: คน, Thai definition: คนพายเรือ
พาย[N] paddle, See also: oar, Syn. ไม้พาย, Example: คนพายเรือใช้พายยันเรือออกจากบันไดท่าน้ำ, Count unit: เล่ม, Thai definition: เครื่องมือสำหรับพุ้ยน้ำให้เรือเดิน
กรรเชียง[N] oar, See also: scull, paddle, Syn. กระเชียง, Thai definition: เครื่องพุ้ยน้ำให้เรือเดิน รูปคล้ายแจว มีหลักสำหรับพาด ใช้เหนี่ยว
กระเชียง[N] oar, See also: row, Syn. แจว, พาย, Thai definition: เครื่องพุ้ยน้ำให้เรือเดิน รูปคล้ายแจว มีหลักสำหรับพาดใช้เหนี่ยว
แจว[N] oar, See also: long oar, paddle, scull, Example: เมื่อจวนถึงโค้งพวกเขาจะวิ่งพล่านโดดเข้าเหนี่ยวด้ามแจวพุ้ยน้ำอุตลุตเพื่อให้แพออกจากร่อง, Count unit: เล่ม, Thai definition: เครื่องพุ้ยน้ำให้เรือเดิน ขนาดยาวกว่าพาย ใช้หูแจวคล้องเข้ากับหลักแจว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัตรขึ้นเครื่องบิน[n. exp.] (bat kheun khreūangbin) EN: boarding card   FR: carte d'embarquement [f]
บนเครื่องบิน[n. exp.] (bon khreūangbin) EN: aboard (an aeroplane)   FR: à bord (d'un avion)
บนเรือ[n. exp.] (bon reūa) EN: aboard ship   FR: à bord (d'un bateau)
บนรถ[n. exp.] (bon rot) EN: aboard (a motor vehicle)   FR: à bord (d'un véhicule) ; en voiture
บอร์ด[n.] (bøt) EN: board   
บอร์ดประกาศ[n. exp.] (bøt prakāt) EN: bulletin board   FR: tableau d'affichage [m] ; valves [fpl] (Belg.)
ชุมสาย[n.] (chumsāi) EN: exchange ; switched boartd   
ชุมสายโทรศัพท์[n. exp.] (chumsāi thōrasap) EN: telephone exchange ; switched board   
โด่ง[v.] (dong) EN: rise high ; soar ; high up   
ฝากระดาน[n.] (fākradān) EN: wall plank ; wall board ; wooden wall ; wooden partition ; partition board   FR: cloison en bois [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
OAR AO1 R
OARS AO1 R Z
OARED AO1 R D
OARLOCK AO1 R L AA2 K
OARSMAN AO1 R Z M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oar (n) (oo1 r)
oars (n) (oo1 z)
oarsman (n) (oo1 z m @ n)
oarsmen (n) (oo1 z m @ n)
oarswoman (n) (oo1 z w u m @ n)
oarswomen (n) (oo1 z w i m i n)
oarsmanship (n) (oo1 z m @ n sh i p)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yi4, 枻] oar; stand for correcting a bow [Add to Longdo]
[ji2, 楫] oar; to row [Add to Longdo]
[jiang3, 槳] oar; paddle [Add to Longdo]
[zhao4, 櫂] oar, scull, paddle; row [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Riemendolle {f}oarlock [Add to Longdo]
Ruder {n}; Riemen {m} (Boot) | Ruder {pl}oar | oars [Add to Longdo]
Ruderer {m}; Ruderin {f}oar [Add to Longdo]
Ruderer {m} | Ruderer {pl}oarsman; rower | oarsmen; rowers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Oar \Oar\ ([=o]r), n [AS. [=a]r; akin to Icel. [=a]r, Dan. aare, Sw. [*a]ra; perh. akin to E. row, v. Cf. {Rowlock}.] [1913 Webster] 1. An implement for impelling a boat, being a slender piece of timber, usually ash or spruce, with a grip or handle at one end and a broad blade at the other. The part which rests in the rowlock is called the loom. [1913 Webster] Note: An oar is a kind of long paddle, which swings about a kind of fulcrum, called a rowlock, fixed to the side of the boat. [1913 Webster] 2. An oarsman; a rower; as, he is a good oar. [1913 Webster] 3. (Zool.) An oarlike swimming organ of various invertebrates. [1913 Webster] {Oar cock} (Zool.), the water rail. [Prov. Eng.] {Spoon oar}, an oar having the blade so curved as to afford a better hold upon the water in rowing. {To boat the oars}, to cease rowing, and lay the oars in the boat. {To feather the oars}. See under {Feather}., v. t. {To lie on the oars}, to cease pulling, raising the oars out of water, but not boating them; to cease from work of any kind; to be idle; to rest. {To muffle the oars}, to put something round that part which rests in the rowlock, to prevent noise in rowing. {To put in one's oar}, to give aid or advice; -- commonly used of a person who obtrudes aid or counsel not invited. {To ship the oars}, to place them in the rowlocks. {To toss the oars}, To peak the oars, to lift them from the rowlocks and hold them perpendicularly, the handle resting on the bottom of the boat. {To trail oars}, to allow them to trail in the water alongside of the boat. {To unship the oars}, to take them out of the rowlocks. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Oar \Oar\, v. t. & i. [imp. & p. p. {Oared}; p. pr. & vb. n. {Oaring}.] To row. "Oared himself." --Shak. [1913 Webster] Oared with laboring arms. --Pope. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: oar n 1: an implement used to propel or steer a boat

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.1276 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).