Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for noise (5 entries) (6.0808 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -noise-, *noise*. Possible hiragana form: のいせ

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Noise \Noise\, v. i. To sound; to make a noise. --Milton. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Noise \Noise\, v. t. [imp. & p. p. {Noised}; p pr. & vb. n. {Noising}.] 1. To spread by rumor or report. [1913 Webster] All these sayings were noised abroad. --Luke i. 65. [1913 Webster] 2. To disturb with noise. [Obs.] --Dryden. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Noise \Noise\, n. [F. noise noisy strife, quarrel, brawl, fr. L. nausea seasickness, sickness, disgust. See {Nausea}.] 1. Sound of any kind. [1913 Webster] The heavens turn about in a most rapid motion without noise to us perceived. --Bacon. [1913 Webster] Note: Noise is either a sound of too short a duration to be determined, like the report of a cannon; or else it is a confused mixture of many discordant sounds, like the rolling of thunder or the noise of the waves. Nevertheless, the difference between sound and noise is by no means precise. --Ganot. [1913 Webster] 2. Especially, loud, confused, or senseless sound; clamor; din. [1913 Webster] 3. Loud or continuous talk; general talk or discussion; rumor; report. "The noise goes." --Shak. [1913 Webster] What noise have we had about transplantation of diseases and transfusion of blood! --T. Baker. [1913 Webster] Socrates lived in Athens during the great plague which has made so much noise in all ages. --Spectator. [1913 Webster] 4. Music, in general; a concert; also, a company of musicians; a band. [Obs.] --Milton. [1913 Webster] The king has his noise of gypsies. --B. Jonson. [1913 Webster] Syn: Cry; outcry; clamor; din; clatter; uproar. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: background \back"ground`\, n. [Back, a. + ground.] [1913 Webster] 1. Ground in the rear or behind, or in the distance, as opposed to the {foreground}, or the ground in front. [1913 Webster] 2. (Paint.) The space which is behind and subordinate to a portrait or group of figures. [1913 Webster] Note: The distance in a picture is usually divided into foreground, middle distance, and background. --Fairholt. [1913 Webster] 3. Anything behind, serving as a foil; as, the statue had a background of red hangings. [1913 Webster] 4. A place in obscurity or retirement, or out of sight. [1913 Webster] I fancy there was a background of grinding and waiting before Miss Torry could produce this highly finished . . . performance. --Mrs. Alexander. [1913 Webster] A husband somewhere in the background. --Thackeray. [1913 Webster] 5. The set of conditions within which an action takes place, including the social and physical conditions as well as the psychological states of the participants; as, within the background of the massive budget deficits of the 1980's, new spending programs had little chance of passage by the congress. [PJC] 6. The set of conditions that precede and affect an action, such as the social and historical precedents for the event, as well as the general background[5]; as, against the background of their expulsion by the Serbs, the desire of Kosovars for vengeance is understandable though regrettable. [PJC] 7. (Science) The signals that may be detected by a measurement which are not due to the phenomenon being studied, and tend to make the measurement uncertain to a greater or lesser degree. Specifically: (Physics) Electronic noise present in a system using electronic measuring instrument or in a telecommunications system, which may hide and which must be differentiated from the desired signal; also called background noise or {noise}. [PJC] 8. (Journalism) An agreement between a journalist and an interviewee that the name of the interviewee will not be quoted in any publication, although the substance of the remarks may be reported; -- often used in the phrase "on background". Compare {deep background}. [PJC] {To place in the background}, to make of little consequence. {To keep in the background}, to remain unobtrusive, inconspicuous or out of sight; -- of people. {deep background}, (Journalism) the status of an interview which must not be quoted in a publication, even without attribution. Compare {background}[8]. [1913 Webster +PJC] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: noise n 1: sound of any kind (especially unintelligible or dissonant sound); "he enjoyed the street noises"; "they heard indistinct noises of people talking"; "during the firework display that ended the gala the noise reached 98 decibels" 2: the auditory experience of sound that lacks musical quality; sound that is a disagreeable auditory experience; "modern music is just noise to me" [syn: {noise}, {dissonance}, {racket}] 3: electrical or acoustic activity that can disturb communication [syn: {noise}, {interference}, {disturbance}] 4: a loud outcry of protest or complaint; "the announcement of the election recount caused a lot of noise"; "whatever it was he didn't like it and he was going to let them know by making as loud a noise as he could" 5: incomprehensibility resulting from irrelevant information or meaningless facts or remarks; "all the noise in his speech concealed the fact that he didn't have anything to say" 6: the quality of lacking any predictable order or plan [syn: {randomness}, {haphazardness}, {stochasticity}, {noise}] v 1: emit a noise [syn: {make noise}, {resound}, {noise}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0808 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).