Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for nie (95 entries) (0.1637 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nie-, *nie*. Possible hiragana form: にえ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
niece[N] หลานสาว, See also: หลาน
nielli[N] เครื่องถม
niello[N] เครื่องถม
Nietzsche[N] นักปราชญ์เยอรมัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
niellowareเครื่องถม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nient compriseไม่รวมถึง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
nient culpableไม่ได้กระทำความผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า nie **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
nieHe denied knowing anything about their plans.
nieRows of houses, each of them different and pleasing with their spacious gardens, are replaced by purely functional blocks of flats which have nothing more to commend them than over-praised 'modern conveniences'.
nieThe two companies are competing with each other.
nieThe two companies plan to unite.
nieWe feel that March 1 would be more convenient.
nieSix high-tech companies set up branch offices in that prefecture.
nieWhat time is convenient for you on June seventh?
nieMy seven-year-old niece said to her brother, I'll tell on you.
nieWould 8:30 be convenient for you?
nieArnie, can you hold on until help comes?

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
niece(นีซฺ) n. หลานสาว,ลูกสาวของพี่หรือน้อง

English-Thai: Nontri Dictionary
niece(n) หลานสาว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถม[N] niello ware, Syn. เครื่องถม, Thai definition: ภาชนะหรือเครื่องประดับที่ทำโดยใช้ผงยาถมประสมน้ำประสานทอง ถมลงบนลวดลายที่แกะสลัก บนภาชนะหรือเครื่องประดับนั้น แล้วขัดผิวให้เป็นเงางาม
ถมปัด[N] niello made on a copper base, Thai definition: ภาชนะทองแดงที่เคลือบน้ำยา ผสมด้วยลูกปัดป่นให้เป็นผง ให้เป็นสีและลวดลายต่างๆ
แจง[N] Niebuhria siamensis, Thai definition: ชื่อไม้ต้นขนาดเล็กชนิด Maerua siamensis Pax ในวงศ์ Capparidaceae ลำต้นเกลี้ยง เปลือกสีเทาดำ เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ ผลกลมรี สุกสีเหลือง
หลานสาว[N] niece, See also: granddaughter, Example: เธอไปรับจ้างเป็นเพื่อนหลานสาวของหญิงสูงวัยคนหนึ่ง, Count unit: คน, Thai definition: ลูกสาวของลูก, ลูกหลานผู้หญิงของญาติพี่น้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารกึ่งสำเร็จรูป [n. exp.] (āhān keung-samretrūp) EN: convenience food   
อาหารสะดวกซื้อ[n. exp.] (āhān sadūak seū) EN: convenience food   
อากัปกิริยา[n.] (ākapkiriyā) EN: manner ; behaviour = behavior (Am.) ; bearing   FR: tenue [f] ; maintien [m] ; manière [f]
อำนวยความสะดวก[v. exp.] (amnūay khwām sadūak) EN: facilitate ; make something convenient ; make something easy   FR: faciliter ; rendre aisé
อาณานิคม[n.] (ānānikhom) EN: colony ; dependency   FR: colonie [f] ; dépendance [f]
อันดับสุดท้าย[n. exp.] (andap sutthāi) FR: dernière place [f] ; dernière position [f] ; lanterne rouge [f] (loc. fam.)
อัจฉริยะ[adj.] (atchariya) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted   FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
อัจฉริยบุคคล[n.] (atchariyabukkhon) EN: genius   FR:nie [m] ; surhomme [m]
อัจฉริยบุรุษ[n.] (atchariyaburut) EN: genius   FR:nie [m]
อาทิตย์ที่แล้ว[n. exp.] (āthit thīlaēo) EN: last week   FR: la semaine dernière

CMU English Pronouncing Dictionary
NIE N IY1
NIE N AY1
NIES N AY1 Z
NIED N IY1 D
NIER N IY1 ER0
NIEL N IY1 L
NIECE N IY1 S
NIESS N IY1 S
NIELS N IY1 L Z
NIETO N IY1 T OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
niece (n) (n ii1 s)
nieces (n) (n ii1 s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qian4, 倩] niece; plagiarize; winsome [Add to Longdo]
[nie4, 喦] talkative [Add to Longdo]
[nie4, 嚙] gnaw [Add to Longdo]
啮齿[nie4 chi3, 嚙齒] a rodent (rat, rabbit etc) [Add to Longdo]
啮齿动物[nie4 chi3 dong4 wu4, 嚙齒動物] a rodent (rat, rabbit etc) [Add to Longdo]
啮齿目[nie4 chi3 mu4, 嚙齒目] order of rodents (rats, rabbits etc) [Add to Longdo]
啮齿类[nie4 chi3 lei4, 嚙齒類] rodents (rat, rabbit etc) [Add to Longdo]
[nie4, 囁] move the mouth as in speaking [Add to Longdo]
嗫呫[nie4 tie4, 囁呫] to whisper [Add to Longdo]
嗫嚅[nie4 ru2, 囁嚅] to stammer; to mumble; to speak haltingly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
に影響されて[にえいきょうされて, nieikyousarete] (exp) influenced by; in response to; in the wake of; triggered by; following [Add to Longdo]
荷役[にえき;にやく, nieki ; niyaku] (n) handling cargo; loading and unloading [Add to Longdo]
煮える[にえる, nieru] (v1,vi) to boil; to cook; to be cooked; (P) [Add to Longdo]
煮え繰り返る[にえくりかえる, niekurikaeru] (v5r,vi) to boil; to seethe [Add to Longdo]
煮え切らない[にえきらない, niekiranai] (exp,adj-i) half-cooked; vague; halfhearted; indecisive [Add to Longdo]
煮え湯[にえゆ, nieyu] (n) boiling water [Add to Longdo]
煮え湯を飲まされる[にえゆをのまされる, nieyuwonomasareru] (exp,v1) to be betrayed [Add to Longdo]
煮え返る[にえかえる, niekaeru] (v5r,vi) to seethe; to ferment; to boil over [Add to Longdo]
煮え立つ[にえたつ, nietatsu] (v5t,vi) to boil; to come to a boil [Add to Longdo]
煮え滾る;煮えたぎる[にえたぎる, nietagiru] (v5r,vi) to boil; to be boiling hot; to be on a rolling boil [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
nieไม่เคยเลย
niedlich(adj) เรียบร้อยน่ารัก เช่น ein niedliches Kind, See also: S. herzig, reizend,
niedrig(adj) ต่ำ, See also: tief
niemandไม่มีใคร
niemand(pron.) ไม่มีใคร เช่น Niemand wird ihren Forderungen nachgeben. ไม่มีใครยอมทำตามคำขอร้องของเธอได้
niesen(vi ) |nieste, hat geniest| จาม เช่น Es hat lange gedauert, bis er nicht mehr wie wahnsinnig gebrüllt hat, weil einer von uns gehustet oder noch viel schlimmer geniest hat.

German-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

Nieselregen {m}; Sprühregen {m} (n ) (ฝน) ตกพรำๆ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nichte {f} | Nichten {pl}niece | nieces [Add to Longdo]
Niederbordwagen {m}low side car [Add to Longdo]
Niederdruck {m}low pressure [Add to Longdo]
Niederdruck-Chromatography {f}low-pressure chromatography [Add to Longdo]
Niederdruckbegrenzer {m}low-pressure limiter [Add to Longdo]
Niederdruckbrenner {m}low-pressure burner [Add to Longdo]
Niederdruckverdichter {m}low-pressure compressor [Add to Longdo]
Niederdruckwächter {m}low-pressure control device [Add to Longdo]
Niederfallen {n}fall down [Add to Longdo]
Niederfrequenzsignal {n}audiofrequency signal [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
低い[ひくい, hikui] niedrig [Add to Longdo]
低まる[ひくまる, hikumaru] niedrig_machen, niedrig_werden [Add to Longdo]
低める[ひくめる, hikumeru] niedrig_machen, niedrig_werden [Add to Longdo]
低地[ていち, teichi] Niederung, Tiefland [Add to Longdo]
低所得[ていしょとく, teishotoku] niedriges_Einkommen [Add to Longdo]
低能[ていのう, teinou] niedrige_Intelligenz, Geistesschwaeche [Add to Longdo]
俗臭[ぞくしゅう, zokushuu] niedriger_Geschmack, schlechter_Geschmack;, Ungeschliffenheit [Add to Longdo]
切り捨てる[きりすてる, kirisuteru] niederhauen, weglassen [Add to Longdo]
喝破[かっぱ, kappa] niederschreien, aufhellen, erklaeren [Add to Longdo]
底値[そこね, sokone] niedrigster_Preis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: NIE Newton Internet Enabler (Apple, PDA) From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: nie [niː] hardly ever; never From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: nie nine

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.1637 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).