Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for new (6 entries) (6.0732 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -new-, *new*.

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: New \New\ (n[=u]), a. [Compar. {Newer} (n[=u]"[~e]r); superl. {Newest}.] [OE. OE. newe, AS. niwe, neowe; akin to D. nieuw, OS. niwi, OHG. niuwi, G. neu, Icel. n[=y]r, Dan. & Sw. ny, Goth. niujis, Lith. naujas, Russ. novuii, Ir. nua, nuadh, Gael. nuadh, W. newydd, Armor. nevez, L. novus, Gr. ne`os, Skr. nava, and prob. to E. now. [root]263. See {Now}, and cf. {Announce}, {Innovate}, {Neophyte}, {Novel}.] 1. Having existed, or having been made, but a short time; having originated or occured lately; having recently come into existence, or into one's possession; not early or long in being; of late origin; recent; fresh; modern; -- opposed to {old}, as, a new coat; a new house; a new book; a new fashion. "Your new wife." --Chaucer. [1913 Webster] 2. Not before seen or known, although existing before; lately manifested; recently discovered; as, a new metal; a new planet; new scenes. [1913 Webster] 3. Newly beginning or recurring; starting anew; now commencing; different from what has been; as, a new year; a new course or direction. [1913 Webster] 4. As if lately begun or made; having the state or quality of original freshness; also, changed for the better; renovated; unworn; untried; unspent; as, rest and travel made him a new man. [1913 Webster] Steadfasty purposing to lead a new life. --Bk. of Com. Prayer. [1913 Webster] Men after long emaciating diets, fat, and almost new. --Bacon. [1913 Webster] 5. Not of ancient extraction, or of a family of ancient descent; not previously known or famous. --Addison. [1913 Webster] 6. Not habituated; not familiar; unaccustomed. [1913 Webster] New to the plow, unpracticed in the trace. --Pope. [1913 Webster] 7. Fresh from anything; newly come. [1913 Webster] New from her sickness to that northern air. --Dryden. [1913 Webster] {New birth}. See under {Birth}. {New Church}, or {New Jerusalem Church}, the church holding the doctrines taught by Emanuel Swedenborg. See {Swedenborgian}. {New heart} (Theol.), a heart or character changed by the power of God, so as to be governed by new and holy motives. {New land}, land cleared and cultivated for the first time. {New light}. (Zool.) See {Crappie}. {New moon}. (a) The moon in its first quarter, or when it first appears after being invisible. (b) The day when the new moon is first seen; the first day of the lunar month, which was a holy day among the Jews. --2 Kings iv. 23. {New Red Sandstone} (Geol.), an old name for the formation immediately above the coal measures or strata, now divided into the Permian and Trias. See {Sandstone}. {New style}. See {Style}. {New testament}. See under {Testament}. {New world}, the land of the Western Hemisphere; -- so called because not known to the inhabitants of the Eastern Hemisphere until recent times. [1913 Webster] Syn: Novel; recent; fresh; modern. See {Novel}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: New \New\ (n[=u]), adv. Newly; recently. --Chaucer. [1913 Webster] Note: New is much used in composition, adverbially, in the sense of newly, recently, to qualify other words, as in new-born, new-formed, new-found, new-mown. [1913 Webster] {Of new}, anew. [Obs.] --Chaucer. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: New \New\, v. t. & i. To make new; to renew. [Obs.] [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: new adv 1: very recently; "they are newly married"; "newly raised objections"; "a newly arranged hairdo"; "grass new washed by the rain"; "a freshly cleaned floor"; "we are fresh out of tomatoes" [syn: {newly}, {freshly}, {fresh}, {new}] adj 1: not of long duration; having just (or relatively recently) come into being or been made or acquired or discovered; "a new law"; "new cars"; "a new comet"; "a new friend"; "a new year"; "the New World" [ant: {old}] 2: original and of a kind not seen before; "the computer produced a completely novel proof of a well-known theorem" [syn: {fresh}, {new}, {novel}] 3: lacking training or experience; "the new men were eager to fight"; "raw recruits" [syn: {raw}, {new}] 4: having no previous example or precedent or parallel; "a time of unexampled prosperity" [syn: {new}, {unexampled}] 5: other than the former one(s); different; "they now have a new leaders"; "my new car is four years old but has only 15,000 miles on it"; "ready to take a new direction" 6: unaffected by use or exposure; "it looks like new" [ant: {worn}] 7: (of a new kind or fashion) gratuitously new; "newfangled ideas"; "she buys all these new-fangled machines and never uses them" [syn: {newfangled}, {new}] 8: in use after medieval times; "New Eqyptian was the language of the 18th to 21st dynasties" 9: used of a living language; being the current stage in its development; "Modern English"; "New Hebrew is Israeli Hebrew" [syn: {Modern}, {New}] 10: (of crops) harvested at an early stage of development; before complete maturity; "new potatoes"; "young corn" [syn: {new}, {young}] 11: unfamiliar; "new experiences"; "experiences new to him"; "errors of someone new to the job" From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: n 1. (kıs.) Nationalist Navy, New, Noon, Norse, North, Northern, November. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: n 1. (kıs.) nephew, neuter, new, nominative, noon, north, northern, noun, number.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0732 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).