Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for net (13 entries) (3.6531 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -net-, *net*.

Result from Foreign Dictionaries (13 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Net \Net\, v. t. [imp. & p. p. {Netted}; p. pr. & vb. n. {Netting}.] 1. To make into a net; to make in the style of network; as, to net silk. [1913 Webster] 2. To take in a net; to capture by stratagem or wile. [1913 Webster] And now I am here, netted and in the toils. --Sir W. Scott. [1913 Webster] 3. To inclose or cover with a net; as, to net a tree. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Net \Net\, v. i. To form network or netting; to knit. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Net \Net\, a. [F. See {Neat} clean.] 1. Without spot; pure; shining. [Obs.] [1913 Webster] Her breast all naked as net ivory. --Spenser. [1913 Webster] 2. Free from extraneous substances; pure; unadulterated; neat; as, net wine, etc. [R.] [1913 Webster] 3. Not including superfluous, incidental, or foreign matter, as boxes, coverings, wraps, etc.; free from charges, deductions, etc; as, net profit; net income; net weight, etc. [Less properly written {nett}.] [1913 Webster] {Net tonnage} (Naut.), the tonnage of a vessel after a deduction from the gross tonnage has been made, to allow space for crew, machinery, etc. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Net \Net\, v. t. [imp. & p. p. {Netted}; p. pr. & vb. n. {Netting}.] To produce or gain as clear profit; as, he netted a thousand dollars by the operation. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Neat \Neat\, a. [Compar. {Neater}; superl. {Neatest}.] [OE. nett, F. nett, fr. L. nitidus, fr. nitere to shine. Cf. {Nitid}, {Net}, a., {Natty}.] 1. Free from that which soils, defiles, or disorders; clean; cleanly; tidy. [1913 Webster] If you were to see her, you would wonder what poor body it was that was so surprisingly neat and clean. --Law. [1913 Webster] 2. Free from what is unbecoming, inappropriate, or tawdry; simple and becoming; pleasing with simplicity; tasteful; chaste; as, a neat style; a neat dress. [1913 Webster] 3. Free from admixture or adulteration; good of its kind; as, neat brandy; to drink one's vodka neat. Hence: (Chem.) Pure; undiluted; as, dissolved in neat acetone. "Our old wine neat." --Chapman. [1913 Webster +PJC] 4. Excellent in character, skill, or performance, etc.; nice; finished; adroit; as, a neat design; a neat thief. [1913 Webster] 5. With all deductions or allowances made; net. Note: [In this sense usually written {net}. See {Net}, a., 3.] [1913 Webster] {neat line} (Civil Engin.), a line to which work is to be built or formed. {Neat work}, work built or formed to neat lines. [1913 Webster] Syn: Nice; pure; cleanly; tidy; trim; spruce. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Net \Net\ (n[e^]t), n. [AS. net; akin to D. net, OS. net, netti, OHG. nezzi, G. netz, Icel. & Dan. net, Sw. n[aum]t, Goth. nati; of uncertain origin.] 1. A fabric of twine, thread, or the like, wrought or woven into meshes, and used for catching fish, birds, butterflies, etc. [1913 Webster] 2. Anything designed or fitted to entrap or catch; a snare; any device for catching and holding. [1913 Webster] A man that flattereth his neighbor spreadeth a net for his feet. --Prov. xxix. 5. [1913 Webster] In the church's net there are fishes good or bad. --Jer. Taylor. [1913 Webster] 3. Anything wrought or woven in meshes; as, a net for the hair; a mosquito net; a tennis net. [1913 Webster] 4. (Geom.) A figure made up of a large number of straight lines or curves, which are connected at certain points and related to each other by some specified law. [1913 Webster] 5. A network. [informal] [PJC] 6. Specifically: The internet; -- usually {the net}; as, I found it on the net. [slang] [PJC] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: net adj 1: remaining after all deductions; "net profit" [syn: {net}, {nett}] [ant: {gross}] 2: conclusive in a process or progression; "the final answer"; "a last resort"; "the net result" [syn: {final}, {last}, {net}] n 1: a computer network consisting of a worldwide network of computer networks that use the TCP/IP network protocols to facilitate data transmission and exchange [syn: {internet}, {net}, {cyberspace}] 2: a trap made of netting to catch fish or birds or insects 3: the excess of revenues over outlays in a given period of time (including depreciation and other non-cash expenses) [syn: {net income}, {net}, {net profit}, {lucre}, {profit}, {profits}, {earnings}] 4: a goal lined with netting (as in soccer or hockey) 5: game equipment consisting of a strip of netting dividing the playing area in tennis or badminton 6: an open fabric of string or rope or wire woven together at regular intervals [syn: {net}, {network}, {mesh}, {meshing}, {meshwork}] v 1: make as a net profit; "The company cleared $1 million" [syn: {net}, {sack}, {sack up}, {clear}] 2: yield as a net profit; "This sale netted me $1 million" [syn: {net}, {clear}] 3: construct or form a web, as if by weaving [syn: {web}, {net}] 4: catch with a net; "net a fish" [syn: {net}, {nett}] From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: NET Network Entity Title From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: clear 1. açık, aydınlık vazıh 2. parlak, berrak 3. şeffaf, saydam 4. net 5. kati, kesin 6. masum, temiz 7. sakin 8. açık (arazi vb) 9. hudutsuz 10. takıntısız. clear conscience vicdan rahatllğı. clear-cut keskin 11. açık ve seçik. clear evidence açık ve kesin ispatlayıcı delil. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: net 1. (-ted, - ting) safi, halis 2. net, kesintisiz 3. kazanmak, kar etmek. From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: net [nɛt] beautiful; fine; handsome; lovely beautifully elegant above‐board; honest cleanlycut; neat; precise net; network just; exactly; okay; right just; just now From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: net net; network From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: net [nɛt] clear; distinct; plain

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 3.6531 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).