Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for nail (3 entries) (4.2581 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nail-, *nail*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Nail \Nail\ (n[=a]l), n. [AS. naegel, akin to D. nagel, OS. & OHG. nagal, G. nagel, Icel. nagl, nail (in sense 1), nagli nail (in sense 3), Sw. nagel nail (in senses 1 and 3), Dan. nagle, Goth. ganagljan to nail, Lith. nagas nail (in sense 1), Russ. nogote, L. unguis, Gr. "o`nyx, Skr. nakha. [root]259.] 1. (Anat.) the horny scale of plate of epidermis at the end of the fingers and toes of man and many apes. [1913 Webster] His nayles like a briddes claws were. --Chaucer. [1913 Webster] Note: The nails are strictly homologous with hoofs and claws. When compressed, curved, and pointed, they are called {talons} or {claws}, and the animal bearing them is said to be unguiculate; when they incase the extremities of the digits they are called hoofs, and the animal is ungulate. [1913 Webster] 2. (Zool.) (a) The basal thickened portion of the anterior wings of certain hemiptera. (b) The terminal horny plate on the beak of ducks, and other allied birds. [1913 Webster] 3. A slender, pointed piece of metal, usually with a head[2], used for fastening pieces of wood or other material together, by being driven into or through them. [1913 Webster] Note: The different sorts of nails are named either from the use to which they are applied, from their shape, from their size, or from some other characteristic, as shingle, floor, ship-carpenters', and horseshoe nails, roseheads, diamonds, fourpenny, tenpenny (see {Penny}, a.), chiselpointed, cut, wrought, or wire nails, etc. [1913 Webster] 4. A measure of length, being two inches and a quarter, or the sixteenth of a yard. [1913 Webster] {Nail ball} (Ordnance), a round projectile with an iron bolt protruding to prevent it from turning in the gun. {Nail plate}, iron in plates from which cut nails are made. {On the nail}, in hand; on the spot; immediately; without delay or time of credit; as, to pay money on the nail; to pay cash on the nail. "You shall have ten thousand pounds on the nail." --Beaconsfield. {To hit the nail on the head}, (a) to hit most effectively; to do or say a thing in the right way. (b) to describe the most important factor. [1913 Webster +PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Nail \Nail\, v. t. [imp. & p. p. {Nailed} (n[=a]ld); p. pr. & vb. n. {Nailing}.] [AS. naeglian. See {Nail}, n.] 1. To fasten with a nail or nails; to close up or secure by means of nails; as, to nail boards to the beams. [1913 Webster] He is now dead, and nailed in his chest. --Chaucer. [1913 Webster] 2. To stud or boss with nails, or as with nails. [1913 Webster] The rivets of your arms were nailed with gold. --Dryden. [1913 Webster] 3. To fasten, as with a nail; to bind or hold, as to a bargain or to acquiescence in an argument or assertion; hence, to catch; to trap. [1913 Webster] When they came to talk of places in town, you saw at once how I nailed them. --Goldsmith. [1913 Webster] 4. To spike, as a cannon. [Obs.] --Crabb. [1913 Webster] {To nail an assertion} or {To nail a lie}, etc., to detect and expose it, so as to put a stop to its currency; -- an expression probably derived from the former practice of shopkeepers, who were accustomed to nail bad or counterfeit pieces of money to the counter. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: nail n 1: horny plate covering and protecting part of the dorsal surface of the digits 2: a thin pointed piece of metal that is hammered into materials as a fastener 3: a former unit of length for cloth equal to 1/16 of a yard v 1: attach something somewhere by means of nails; "nail the board onto the wall" 2: take into custody; "the police nabbed the suspected criminals" [syn: {collar}, {nail}, {apprehend}, {arrest}, {pick up}, {nab}, {cop}] 3: hit hard; "He smashed a 3-run homer" [syn: {smash}, {nail}, {boom}, {blast}] 4: succeed in obtaining a position; "He nailed down a spot at Harvard" [syn: {nail down}, {nail}, {peg}] 5: succeed at easily; "She sailed through her exams"; "You will pass with flying colors"; "She nailed her astrophysics course" [syn: {breeze through}, {ace}, {pass with flying colors}, {sweep through}, {sail through}, {nail}] 6: locate exactly; "can you pinpoint the position of the enemy?"; "The chemists could not nail the identity of the chromosome" [syn: {pinpoint}, {nail}] 7: complete a pass [syn: {complete}, {nail}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
 

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions  • Time: 4.2581 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).