Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for n (9 entries) (3.0701 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -n-, *n*. Possible hiragana form:

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: N \N\ ([e^]n), the fourteenth letter of English alphabet, is a vocal consonent, and, in allusion to its mode of formation, is called the dentinasal or linguanasal consonent. Its commoner sound is that heard in ran, done; but when immediately followed in the same word by the sound of g hard or k (as in single, sink, conquer), it usually represents the same sound as the digraph ng in sing, bring, etc. This is a simple but related sound, and is called the gutturo-nasal consonent. See {Guide to Pronunciation}, [sect][sect] 243-246. [1913 Webster] Note: The letter N came into English through the Latin and Greek from the Phoenician, which probably derived it from the Egyptian as the ultimate origin. It is etymologically most closely related to M. See {M}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: N \N\, n. (Print.) A measure of space equal to half an M (or em); an en. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Valiant \Val"iant\, a. [OE. valiant, F. vaillant, OF. vaillant, valant, originally p. pr. of OF. & F. valoir to be worth, L. valere to be strong. See {Wield}, and cf. {Avail}, {Convalesce}, {Equivalent}, {Prevail}, {Valid}.] [1913 Webster] 1. Vigorous in body; strong; powerful; as, a valiant fencer. [Obs.] --Walton. [1913 Webster] 2. Intrepid in danger; courageous; brave. [1913 Webster] A valiant and most expert gentleman. --Shak. [1913 Webster] And Saul said to David . . . be thou valiant for me, and fight the Lord's battles. --1 Sam. xviii. 17. [1913 Webster] 3. Performed with valor or bravery; heroic. "Thou bearest the highest name for valiant acts." --Milton. [1913 Webster] [The saints] have made such valiant confessions. --J. H. Newman. [1913 Webster] -- {Val"iant*ly}, adv. -- {Val"iant*ness}, {n}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: York use \York" use`\ (Eccl.) The one of the three printed uses of England which was followed in the north. It was based on the Sarum use. See {Use}, {n}., 6. --Shipley. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: N n 1: a common nonmetallic element that is normally a colorless odorless tasteless inert diatomic gas; constitutes 78 percent of the atmosphere by volume; a constituent of all living tissues [syn: {nitrogen}, {N}, {atomic number 7}] 2: the cardinal compass point that is at 0 or 360 degrees [syn: {north}, {due north}, {northward}, {N}] 3: a unit of force equal to the force that imparts an acceleration of 1 m/sec/sec to a mass of 1 kilogram; equal to 100,000 dynes [syn: {newton}, {N}] 4: (of a solution) concentration expressed in gram equivalents of solute per liter [syn: {normality}, {N}] 5: the 14th letter of the Roman alphabet [syn: {N}, {n}] From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: N /N/, quant. 1. A large and indeterminate number of objects: ?There were N bugs in that crock!? Also used in its original sense of a variable name: ?This crock has N bugs, as N goes to infinity.? (The true number of bugs is always at least N + 1; see {Lubarsky's Law of Cybernetic Entomology}.) 2. A variable whose value is inherited from the current context. For example, when a meal is being ordered at a restaurant, N may be understood to mean however many people there are at the table. From the remark ?We'd like to order N wonton soups and a family dinner for N - 1? you can deduce that one person at the table wants to eat only soup, even though you don't know how many people there are (see {great-wall}). 3. Nth: adj. The ordinal counterpart of N, senses 1 and 2. 4. ?Now for the Nth and last time...? In the specific context ?Nth-year grad student?, N is generally assumed to be at least 4, and is usually 5 or more (see {tenured graduate student}). See also {random numbers}, {two-to-the-N}. From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: n} [ɛn] appanage; chapter; detail; meter [Am.]; metre [Br.]; millimeter; millimetre; neonate; newborn; nougat; part; particle; partition; radar; scrap; shred; slalom; tract; yoga From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: lingual 1. dile ait 2. dil ile telaffuz olunan (harf) 3. dil ile telaffuz olunan harf (t, d, n) 4. dil ile çıkarılan ses. From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: 'n a; an

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 3.0701 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).