Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for mud (6 entries) (5.8466 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mud-, *mud*.

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Mud \Mud\ (m[u^]d), n. [Akin to LG. mudde, D. modder, G. moder mold, OSw. modd mud, Sw. modder mother, Dan. mudder mud. Cf. {Mother} a scum on liquors.] Earth and water mixed so as to be soft and adhesive. [1913 Webster] {Mud bass} (Zool.), a fresh-water fish ({Acantharchum pomotis} or {Acantharchus pomotis}) of the Eastern United States. It produces a deep grunting note. {Mud bath}, an immersion of the body, or some part of it, in mud charged with medicinal agents, as a remedy for disease. {Mud boat}, a large flatboat used in dredging. {Mud cat}. See {mud cat} in the vocabulary. {Mud crab} (Zool.), any one of several American marine crabs of the genus {Panopeus}. {Mud dab} (Zool.), the winter flounder. See {Flounder}, and {Dab}. {Mud dauber} (Zool.), a mud wasp; the {mud-dauber}. {Mud devil} (Zool.), the fellbender. {Mud drum} (Steam Boilers), a drum beneath a boiler, into which sediment and mud in the water can settle for removal. {Mud eel} (Zool.), a long, slender, aquatic amphibian ({Siren lacertina}), found in the Southern United States. It has persistent external gills and only the anterior pair of legs. See {Siren}. {Mud frog} (Zool.), a European frog ({Pelobates fuscus}). {Mud hen}. (Zool.) (a) The American coot ({Fulica Americana}). (b) The clapper rail. {Mud lark}, a person who cleans sewers, or delves in mud. [Slang] {Mud minnow} (Zool.), any small American fresh-water fish of the genus {Umbra}, as {Umbra limi}. The genus is allied to the pickerels. {Mud plug}, a plug for stopping the mudhole of a boiler. {Mud puppy} (Zool.), the menobranchus. {Mud scow}, a heavy scow, used in dredging; a mud boat. [U.S.] {Mud turtle}, {Mud tortoise} (Zool.), any one of numerous species of fresh-water tortoises of the United States. {Mud wasp} (Zool.), any one of numerous species of hymenopterous insects belonging to {Pepaeus}, and allied genera, which construct groups of mud cells, attached, side by side, to stones or to the woodwork of buildings, etc. The female places an egg in each cell, together with spiders or other insects, paralyzed by a sting, to serve as food for the larva. Called also {mud dauber}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Mud \Mud\, v. t. 1. To bury in mud. [R.] --Shak. [1913 Webster] 2. To make muddy or turbid. --Shak. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: mud n 1: water soaked soil; soft wet earth [syn: {mud}, {clay}] 2: slanderous remarks or charges v 1: soil with mud, muck, or mire; "The child mucked up his shirt while playing ball in the garden" [syn: {mire}, {muck}, {mud}, {muck up}] 2: plaster with mud From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: MUD /muhd/, n. [acronym, Multi-User Dungeon; alt.: Multi-User Dimension] 1. A class of {virtual reality} experiments accessible via the Internet. These are real-time chat forums with structure; they have multiple ?locations? like an adventure game, and may include combat, traps, puzzles, magic, a simple economic system, and the capability for characters to build more structure onto the database that represents the existing world. 2. vi. To play a MUD. The acronym MUD is often lowercased and/or verbed; thus, one may speak of going mudding, etc. Historically, MUDs (and their more recent progeny with names of MU- form) derive from a hack by Richard Bartle and Roy Trubshaw on the University of Essex's DEC-10 in the early 1980s; descendants of that game still exist today and are sometimes generically called BartleMUDs. There is a widespread myth (repeated, unfortunately, by earlier versions of this lexicon) that the name MUD was trademarked to the commercial MUD run by Bartle on British Telecom (the motto: ?You haven't lived 'til you've died on MUD!?); however, this is false ? Richard Bartle explicitly placed ?MUD? in the public domain in 1985. BT was upset at this, as they had already printed trademark claims on some maps and posters, which were released and created the myth. Students on the European academic networks quickly improved on the MUD concept, spawning several new MUDs (VAXMUD, AberMUD, LPMUD). Many of these had associated bulletin-board systems for social interaction. Because these had an image as ?research? they often survived administrative hostility to BBSs in general. This, together with the fact that Usenet feeds were often spotty and difficult to get in the U.K., made the MUDs major foci of hackish social interaction there. AberMUD and other variants crossed the Atlantic around 1988 and quickly gained popularity in the U.S.; they became nuclei for large hacker communities with only loose ties to traditional hackerdom (some observers see parallels with the growth of Usenet in the early 1980s). The second wave of MUDs (TinyMUD and variants) tended to emphasize social interaction, puzzles, and cooperative world-building as opposed to combat and competition (in writing, these social MUDs are sometimes referred to as ?MU*?, with ?MUD? implicitly reserved for the more game-oriented ones). By 1991, over 50% of MUD sites were of a third major variety, LPMUD, which synthesizes the combat/puzzle aspects of AberMUD and older systems with the extensibility of TinyMud. In 1996 the cutting edge of the technology is Pavel Curtis's MOO, even more extensible using a built-in object-oriented language. The trend toward greater programmability and flexibility will doubtless continue. The state of the art in MUD design is still moving very rapidly, with new simulation designs appearing (seemingly) every month. Around 1991 there was an unsuccessful movement to deprecate the term {MUD} itself, as newer designs exhibit an exploding variety of names corresponding to the different simulation styles being explored. It survived. See also {bonk/ oif}, {FOD}, {link-dead}, {mudhead}, {talk mode}. From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: MUD Multi-User Dungeon (MUD) From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: mud [mɵt] hectolitre

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 5.8466 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).