Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for move (5 entries) (5.8618 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -move-, *move*. Possible hiragana form: もう゛ぇ

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Move \Move\, n. 1. The act of moving; a movement. [1913 Webster] 2. (Chess, Checkers, etc.) The act of moving one of the pieces, from one position to another, in the progress of the game; also, the opportunity or obligation to so move a piece; one's turn; as, you can only borrow from the bank in Monopoly when it's your move. [1913 Webster +PJC] 3. An act for the attainment of an object; a step in the execution of a plan or purpose. [1913 Webster] {To make a move}. (a) To take some action toward a goal, usually one involving interaction with other people. (b) To move a piece, as in a game. {To be on the move}, to bustle or stir about. [Colloq.] [1913 Webster +PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Move \Move\ (m[=oo]v), v. t. [imp. & p. p. {Moved} (m[=oo]vd); p. pr. & vb. n. {Moving}.] [OE. moven, OF. moveir, F. mouvoir, L. movere; cf. Gr. 'amei`bein to change, exchange, go in or out, quit, Skr. m[imac]v, p. p. m[=u]ta, to move, push. Cf. {Emotion}, {Mew} to molt, {Mob}, {Mutable}, {Mutiny}.] 1. To cause to change place or posture in any manner; to set in motion; to carry, convey, draw, or push from one place to another; to impel; to stir; as, the wind moves a vessel; the horse moves a carriage. [1913 Webster] 2. (Chess, Checkers, etc.) To transfer (a piece or man) from one space or position to another on a playing board, according to the rules of the game; as, to move a king. [1913 Webster] 3. To excite to action by the presentation of motives; to rouse by representation, persuasion, or appeal; to influence. [1913 Webster] Minds desirous of revenge were not moved with gold. --Knolles. [1913 Webster] No female arts his mind could move. --Dryden. [1913 Webster] 4. To arouse the feelings or passions of; especially, to excite to tenderness or compassion; to touch pathetically; to excite, as an emotion. --Shak. [1913 Webster] When he saw the multitudes, he was moved with compassion on them. --Matt. ix. 36. [1913 Webster] [The use of images] in orations and poetry is to move pity or terror. --Felton. [1913 Webster] 5. To propose; to recommend; specifically, to propose formally for consideration and determination, in a deliberative assembly; to submit, as a resolution to be adopted; as, to move to adjourn. [1913 Webster] Let me but move one question to your daughter. --Shak. [1913 Webster] They are to be blamed alike who move and who decline war upon particular respects. --Hayward. [1913 Webster] 6. To apply to, as for aid. [Obs.] --Shak. [1913 Webster] Syn: To stir; agitate; trouble; affect; persuade; influence; actuate; impel; rouse; prompt; instigate; incite; induce; incline; propose; offer. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Move \Move\, v. i. 1. To change place or posture; to stir; to go, in any manner, from one place or position to another; as, a ship moves rapidly. [1913 Webster] The foundations also of the hills moved and were shaken, because he was wroth. --Ps. xviii. 7. [1913 Webster] On the green bank I sat and listened long, . . . Nor till her lay was ended could I move. --Dryden. [1913 Webster] 2. To act; to take action; to stir; to begin to act; as, to move in a matter. [1913 Webster] 3. To change residence; to remove, as from one house, town, or state, to another. [1913 Webster] 4. (Chess, Checkers, etc.) To change the place of a piece in accordance with the rules of the game. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: move n 1: the act of deciding to do something; "he didn't make a move to help"; "his first move was to hire a lawyer" 2: the act of changing your residence or place of business; "they say that three moves equal one fire" [syn: {move}, {relocation}] 3: a change of position that does not entail a change of location; "the reflex motion of his eyebrows revealed his surprise"; "movement is a sign of life"; "an impatient move of his hand"; "gastrointestinal motility" [syn: {motion}, {movement}, {move}, {motility}] 4: the act of changing location from one place to another; "police controlled the motion of the crowd"; "the movement of people from the farms to the cities"; "his move put him directly in my path" [syn: {motion}, {movement}, {move}] 5: (game) a player's turn to take some action permitted by the rules of the game v 1: change location; move, travel, or proceed, also metaphorically; "How fast does your new car go?"; "We travelled from Rome to Naples by bus"; "The policemen went from door to door looking for the suspect"; "The soldiers moved towards the city in an attempt to take it before night fell"; "news travelled fast" [syn: {travel}, {go}, {move}, {locomote}] [ant: {stay in place}] 2: cause to move or shift into a new position or place, both in a concrete and in an abstract sense; "Move those boxes into the corner, please"; "I'm moving my money to another bank"; "The director moved more responsibilities onto his new assistant" [syn: {move}, {displace}] 3: move so as to change position, perform a nontranslational motion; "He moved his hand slightly to the right" [ant: {stand still}] 4: change residence, affiliation, or place of employment; "We moved from Idaho to Nebraska"; "The basketball player moved from one team to another" [ant: {stay}, {stay put}, {stick}, {stick around}] 5: follow a procedure or take a course; "We should go farther in this matter"; "She went through a lot of trouble"; "go about the world in a certain manner"; "Messages must go through diplomatic channels" [syn: {go}, {proceed}, {move}] 6: be in a state of action; "she is always moving" [syn: {be active}, {move}] [ant: {rest}] 7: go or proceed from one point to another; "the debate moved from family values to the economy" 8: perform an action, or work out or perform (an action); "think before you act"; "We must move quickly"; "The governor should act on the new energy bill"; "The nanny acted quickly by grabbing the toddler and covering him with a wet towel" [syn: {act}, {move}] [ant: {forbear}, {refrain}] 9: have an emotional or cognitive impact upon; "This child impressed me as unusually mature"; "This behavior struck me as odd" [syn: {affect}, {impress}, {move}, {strike}] 10: give an incentive for action; "This moved me to sacrifice my career" [syn: {motivate}, {actuate}, {propel}, {move}, {prompt}, {incite}] 11: arouse sympathy or compassion in; "Her fate moved us all" 12: dispose of by selling; "The chairman of the company told the salesmen to move the computers" 13: progress by being changed; "The speech has to go through several more drafts"; "run through your presentation before the meeting" [syn: {move}, {go}, {run}] 14: live one's life in a specified environment; "she moves in certain circles only" 15: have a turn; make one's move in a game; "Can I go now?" [syn: {move}, {go}] 16: propose formally; in a debate or parliamentary meeting [syn: {move}, {make a motion}] From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: MOVE Microsoft Overlay Virtual Environment (MS)

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 5.8618 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).