Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for model (14 entries) (5.7633 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -model-, *model*.

Result from Foreign Dictionaries (14 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Model \Mod"el\, n. [F. mod[`e]le, It. modello, fr. (assumed) L. modellus, fr. modulus a small measure, dim. of modus. See {Mode}, and cf. {Module}.] 1. A miniature representation of a thing, with the several parts in due proportion; sometimes, a facsimile of the same size; as, a [frac1x100] scale model of the B-52 bomber. [1913 Webster] In charts, in maps, and eke in models made. --Gascoigne. [1913 Webster] I had my father's signet in my purse, Which was the model of that Danish seal. --Shak. [1913 Webster] You have the models of several ancient temples, though the temples and the gods are perished. --Addison. [1913 Webster] 2. Something intended to serve, or that may serve, as a pattern of something to be made; a material representation or embodiment of an ideal; sometimes, a drawing; a plan; as, the clay model of a sculpture; the inventor's model of a machine. [1913 Webster] [The application for a patent] must be accompanied by a full description of the invention, with drawings and a model where the case admits of it. --Am. Cyc. [1913 Webster] When we mean to build We first survey the plot, then draw the model. --Shak. [1913 Webster] 3. Anything which serves, or may serve, as an example for imitation; as, a government formed on the model of the American constitution; a model of eloquence, virtue, or behavior. [1913 Webster] 4. That by which a thing is to be measured; standard. [1913 Webster] He that despairs measures Providence by his own little, contracted model. --South. [1913 Webster] 5. Any copy, or resemblance, more or less exact. [1913 Webster] Thou seest thy wretched brother die, Who was the model of thy father's life. --Shak. [1913 Webster] 6. A person who poses as a pattern for an artist; as, the artist used his daughter as a model for an Indian maiden. [1913 Webster +PJC] 7. A person who is employed to wear clothing for the purpose of advertising or display, or who poses with a product for the same purpose; a mannequin[1]; as, a fashion model. Syn: mannequin[1]. [PJC] A professional model. --H. James. [1913 Webster] 8. A particular version or design of an object that is made in multiple versions; as, the 1993 model of the Honda Accord; the latest model of the HP laserjet printer. For many manufactured products, the model name is encoded as part of the {model number}. Syn: modification[2]. [PJC] 9. An abstract and often simplified conceptual representation of the workings of a system of objects in the real world, which often includes mathematical or logical objects and relations representing the objects and relations in the real-world system, and constructed for the purpose of explaining the workings of the system or predicting its behavior under hypothetical conditions; as, the administration's model of the United States economy predicts budget surpluses for the next fifteen years; different models of the universe assume different values for the cosmological constant; models of proton structure have grown progressively more complex in the past century. [PJC] {Working model}, a model of a machine which can do on a small scale the work which the machine itself does, or is expected to do. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Model \Mod"el\, a. Suitable to be taken as a model or pattern; as, a model house; a model husband. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Model \Mod"el\, v. t. [imp. & p. p. {Modeled}or {Modelled}; p. pr. & vb. n. {Modeling} or {Modelling}.] [Cf. F. modeler, It. modellare.] To plan or form after a pattern; to form in model; to form a model or pattern for; to shape; to mold; to fashion; as, to model a house or a government; to model an edifice according to the plan delineated. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Model \Mod"el\, v. i. (Fine Arts) To make a copy or a pattern; to design or imitate forms; as, to model in wax. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: model adj 1: worthy of imitation; "exemplary behavior"; "model citizens" [syn: {exemplary}, {model(a)}] n 1: a hypothetical description of a complex entity or process; "the computer program was based on a model of the circulatory and respiratory systems" [syn: {model}, {theoretical account}, {framework}] 2: a type of product; "his car was an old model" 3: a person who poses for a photographer or painter or sculptor; "the president didn't have time to be a model so the artist worked from photos" [syn: {model}, {poser}] 4: representation of something (sometimes on a smaller scale) [syn: {model}, {simulation}] 5: something to be imitated; "an exemplar of success"; "a model of clarity"; "he is the very model of a modern major general" [syn: {exemplar}, {example}, {model}, {good example}] 6: someone worthy of imitation; "every child needs a role model" [syn: {model}, {role model}] 7: a representative form or pattern; "I profited from his example" [syn: {model}, {example}] 8: a woman who wears clothes to display fashions; "she was too fat to be a mannequin" [syn: {mannequin}, {manikin}, {mannikin}, {manakin}, {fashion model}, {model}] 9: the act of representing something (usually on a smaller scale) [syn: {model}, {modelling}, {modeling}] v 1: plan or create according to a model or models [syn: {model}, {pattern}] 2: form in clay, wax, etc; "model a head with clay" [syn: {model}, {mold}, {mould}] 3: assume a posture as for artistic purposes; "We don't know the woman who posed for Leonardo so often" [syn: {model}, {pose}, {sit}, {posture}] 4: display (clothes) as a mannequin; "model the latest fashion" 5: create a representation or model of; "The pilots are trained in conditions simulating high-altitude flights" [syn: {model}, {simulate}] 6: construct a model of; "model an airplane" [syn: {model}, {mock up}] From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Model [moːdəl] (n) , s.(n ) model From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: design 1. plan, taslak, proje 2. gaye, amaç, maksat, hedef 3. fikir 4. entrika, desise 5. (güz) (san) resim taslağı, kompozisyon, model, motif. have de(sig.)ns on someone veya something birisinde veya bir şeyde gözü olmak. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: model 1. örnek, model, numune 2. kalıp, şekil 3. resim, plan 4. örnek tutulacak kimse 5. manken 6. numune veya model olan 7. örnek tutulmaya lâyık. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: pattern 1. örnek, numune, model, misal 2. kalıpla basılarak çıkarılan veya kalıp şeklinde olan model 3. şekillerin düzeni 4. şablon 5. (A.B.D.) bir elbiselik kumaş 6. kurşun saçmasının hedef üzerinde bıraktığı izler 7. bir örneği kopya etmek, modeline göre yapmak 8. şekillerle süslemek. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: sample 1. örnek, numune, model, mostra 2. örnek olarak denemek. sampler el işi örneği 3. örnekleri tecrübe eden kimse. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: specimen 1. örnek, numune, model, misal 2. (k. dili) antika kimse, alışılmamış huyları veya özellikleri olan kimse. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: template , templet 1. kalıp, şablon, mastar, model 2. silme kalıbı, kemer kalıbı 3. (den.) ana kalıp 4. takoz 5. gabari. From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: model [modɛl] model From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: model model

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 5.7633 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).