Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for mind (4 entries) (21.1571 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mind-, *mind*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Mind \Mind\ (m[imac]nd), n. [AS. mynd, gemynd; akin to OHG. minna memory, love, G. minne love, Dan. minde mind, memory, remembrance, consent, vote, Sw. minne memory, Icel. minni, Goth. gamunds, L. mens, mentis, mind, Gr. me`nos, Skr. manas mind, man to think. [root]104, 278. Cf. {Comment}, {Man}, {Mean}, v., 3d {Mental}, {Mignonette}, {Minion}, {Mnemonic}, {Money}.] [1913 Webster] 1. The intellectual or rational faculty in man; the understanding; the intellect; the power that conceives, judges, or reasons; also, the entire spiritual nature; the soul; -- often in distinction from the {body}. [1913 Webster] By the mind of man we understand that in him which thinks, remembers, reasons, wills. --Reid. [1913 Webster] What we mean by mind is simply that which perceives, thinks, feels, wills, and desires. --Sir W. Hamilton. [1913 Webster] Let every man be fully persuaded in his own mind. --Rom. xiv. 5. [1913 Webster] The mind shall banquet, though the body pine. --Shak. [1913 Webster] 2. The state, at any given time, of the faculties of thinking, willing, choosing, and the like; psychical activity or state; as: (a) Opinion; judgment; belief. [1913 Webster] A fool uttereth all his mind. --Prov. xxix. 11. [1913 Webster] Being so hard to me that brought your mind, I fear she'll prove as hard to you in telling her mind. --Shak. [1913 Webster] (b) Choice; inclination; liking; intent; will. [1913 Webster] If it be your minds, then let none go forth. --2 Kings ix. 15. [1913 Webster] (c) Courage; spirit. --Chapman. [1913 Webster] 3. Memory; remembrance; recollection; as, to have or keep in mind, to call to mind, to put in mind, etc. [1913 Webster] {To have a mind} or {To have a great mind}, to be inclined or strongly inclined in purpose; -- used with an infinitive. "Sir Roger de Coverly . . . told me that he had a great mind to see the new tragedy with me." --Addison. {To lose one's mind}, to become insane, or imbecile. {To make up one's mind}, to come to an opinion or decision; to determine. {To put in mind}, to remind. "Regard us simply as putting you in mind of what you already know to be good policy." --Jowett (Thucyd. ). [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Mind \Mind\, v. i. To give attention or heed; to obey; as, the dog minds well. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Mind \Mind\ (m[imac]nd), v. t. [imp. & p. p. {Minded}; p. pr. & vb. n. {Minding}.] [AS. myndian, gemynd[imac]an to remember. See {Mind}, n.] 1. To fix the mind or thoughts on; to regard with attention; to treat as of consequence; to consider; to heed; to mark; to note. "Mind not high things, but condescend to men of low estate." --Rom. xii. 16. [1913 Webster] My lord, you nod: you do not mind the play. --Shak. [1913 Webster] 2. To occupy one's self with; to employ one's self about; to attend to; as, to mind one's business. [1913 Webster] Bidding him be a good child, and mind his book. --Addison. [1913 Webster] 3. To obey; as, to mind parents; the dog minds his master. [1913 Webster] 4. To have in mind; to purpose. --Beaconsfield. [1913 Webster] I mind to tell him plainly what I think. --Shak. [1913 Webster] 5. To put in mind; to remind. [Archaic] --M. Arnold. [1913 Webster] He minded them of the mutability of all earthly things. --Fuller. [1913 Webster] I do thee wrong to mind thee of it. --Shak. [1913 Webster] {Never mind}, do not regard it; it is of no consequence; no matter. [1913 Webster] Syn: To notice; mark; regard; obey. See {Attend}. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: mind n 1: that which is responsible for one's thoughts and feelings; the seat of the faculty of reason; "his mind wandered"; "I couldn't get his words out of my head" [syn: {mind}, {head}, {brain}, {psyche}, {nous}] 2: recall or remembrance; "it came to mind" 3: an opinion formed by judging something; "he was reluctant to make his judgment known"; "she changed her mind" [syn: {judgment}, {judgement}, {mind}] 4: an important intellectual; "the great minds of the 17th century" [syn: {thinker}, {creative thinker}, {mind}] 5: attention; "don't pay him any mind" 6: your intention; what you intend to do; "he had in mind to see his old teacher"; "the idea of the game is to capture all the pieces" [syn: {mind}, {idea}] 7: knowledge and intellectual ability; "he reads to improve his mind"; "he has a keen intellect" [syn: {mind}, {intellect}] v 1: be offended or bothered by; take offense with, be bothered by; "I don't mind your behavior" 2: be concerned with or about something or somebody 3: be in charge of or deal with; "She takes care of all the necessary arrangements" [syn: {take care}, {mind}] 4: pay close attention to; give heed to; "Heed the advice of the old men" [syn: {heed}, {mind}, {listen}] 5: be on one's guard; be cautious or wary about; be alert to; "Beware of telephone salesmen" [syn: {beware}, {mind}] 6: keep in mind [syn: {mind}, {bear in mind}] [ant: {forget}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  mind 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
mind
 • จิตใจ: ใจ, ความเห็น, ความรู้สึกนึกคิด, ความคิด [Lex2]
 • ความจำ: ความทรงจำ [Lex2]
 • คนฉลาด[Lex2]
 • ความตั้งใจ: ความมุ่งหมาย, ความประสงค์ [Lex2]
 • สติปัญญา: ความสามารถในการเข้าใจ, ปัญญา [Lex2]
 • สังเกต: เข้าใจ [Lex2]
 • รังเกียจ: เกี่ยง, คัดค้าน, ไม่เต็มใจทำบางสิ่ง [Lex2]
 • ระวัง: ระมัดระวัง, เอาใจใส่ดูแล [Lex2]
 • (ไมน์ดฺ) n. จิต,ใจ,จิตใจ,จริต,ความคิด,ปัญญา,เหตุผล,ข้อคิดเห็น,ความตั้งใจ,สติสัมปชัญญะ,ความจำ -Phr. (bear (keep) in mind จำ) -Phr. (make in one\'s mind ตัดสินใจ) . -Phr. (out of one\'s mind บ้า,วิกลจริต) v. ใส่ใจ,สนใจ,ระวัง,เชื่อฟัง,ดูแล,เป็นห่วง,คัดค้าน,สังเกต,จำได้ [Hope]
 • (n) จิตใจ,เชาวน์,ความตั้งใจ,ความคิด,สติปัญญา,ความทรงจำ [Nontri]
 • (vt) ระวัง,เอาใจใส่,สนใจ,สังเกต,ตั้งใจฟัง,รังเกียจ [Nontri]
 • /M AY1 N D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Mond, Mund, Kind, Mine, Ming, Mini, Rind, Wind, bind, lind, mied, mild, sind, munden

Similar FRENCH words suggested by aspell:
min, mina, mine, mini, miné

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 21.1571 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).