Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for milk (4 entries) (6.2273 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -milk-, *milk*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Milk \Milk\ (m[i^]lk), n. [AS. meoluc, meoloc, meolc, milc; akin to OFries. meloc, D. melk, G. milch, OHG. miluh, Icel. mj[=o]lk, Sw. mj["o]lk, Dan. melk, Goth. miluks, G. melken to milk, OHG. melchan, Lith. milszti, L. mulgere, Gr. 'ame`lgein. [root]107. Cf. {Milch}, {Emulsion}, {Milt} soft roe of fishes.] [1913 Webster] 1. (Physiol.) A white fluid secreted by the mammary glands of female mammals for the nourishment of their young, consisting of minute globules of fat suspended in a solution of casein, albumin, milk sugar, and inorganic salts. "White as morne milk." --Chaucer. [1913 Webster] 2. (Bot.) A kind of juice or sap, usually white in color, found in certain plants; latex. See {Latex}. [1913 Webster] 3. An emulsion made by bruising seeds; as, the milk of almonds, produced by pounding almonds with sugar and water. [1913 Webster] 4. (Zool.) The ripe, undischarged spat of an oyster. [1913 Webster] {Condensed milk}. See under {Condense}, v. t. {Milk crust} (Med.), vesicular eczema occurring on the face and scalp of nursing infants. See {Eczema}. {Milk fever}. (a) (Med.) A fever which accompanies or precedes the first lactation. It is usually transitory. (b) (Vet. Surg.) A form puerperal peritonitis in cattle; also, a variety of meningitis occurring in cows after calving. {Milk glass}, glass having a milky appearance. {Milk knot} (Med.), a hard lump forming in the breast of a nursing woman, due to obstruction to the flow of milk and congestion of the mammary glands. {Milk leg} (Med.), a swollen condition of the leg, usually in puerperal women, caused by an inflammation of veins, and characterized by a white appearance occasioned by an accumulation of serum and sometimes of pus in the cellular tissue. {Milk meats}, food made from milk, as butter and cheese. [Obs.] --Bailey. {Milk mirror}. Same as {Escutcheon}, 2. {Milk molar} (Anat.), one of the deciduous molar teeth which are shed and replaced by the premolars. {Milk of lime} (Chem.), a watery emulsion of calcium hydrate, produced by macerating quicklime in water. {Milk parsley} (Bot.), an umbelliferous plant ({Peucedanum palustre}) of Europe and Asia, having a milky juice. {Milk pea} (Bot.), a genus ({Galactia}) of leguminous and, usually, twining plants. {Milk sickness} (Med.), See {milk sickness} in the vocabulary. {Milk snake} (Zool.), a harmless American snake ({Ophibolus triangulus}, or {Ophibolus eximius}). It is variously marked with white, gray, and red. Called also {milk adder}, {chicken snake}, {house snake}, etc. {Milk sugar}. (Physiol. Chem.) See {Lactose}, and {Sugar of milk} (below). {Milk thistle} (Bot.), an esculent European thistle ({Silybum marianum}), having the veins of its leaves of a milky whiteness. {Milk thrush}. (Med.) See {Thrush}. {Milk tooth} (Anat.), one of the temporary first set of teeth in young mammals; in man there are twenty. {Milk tree} (Bot.), a tree yielding a milky juice, as the cow tree of South America ({Brosimum Galactodendron}), and the {Euphorbia balsamifera} of the Canaries, the milk of both of which is wholesome food. {Milk vessel} (Bot.), a special cell in the inner bark of a plant, or a series of cells, in which the milky juice is contained. See {Latex}. {Rock milk}. See {Agaric mineral}, under {Agaric}. {Sugar of milk}. The sugar characteristic of milk; a hard white crystalline slightly sweet substance obtained by evaporation of the whey of milk. It is used in pellets and powder as a vehicle for homeopathic medicines, and as an article of diet. See {Lactose}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Milk \Milk\, v. i. 1. To draw or to yield milk. [Webster 1913 Suppl.] 2. (Elec.) To give off small gas bubbles during the final part of the charging operation; -- said of a storage battery. [Webster 1913 Suppl.] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Milk \Milk\ (m[i^]lk), v. t. [imp. & p. p. {Milked} (m[i^]lkt); p. pr. & vb. n. {Milking}.] [1913 Webster] 1. To draw or press milk from the breasts or udder of, by the hand or mouth; to withdraw the milk of. "Milking the kine." --Gay. [1913 Webster] I have given suck, and know How tender 't is to love the babe that milks me. --Shak. [1913 Webster] 2. To draw from the breasts or udder; to extract, as milk; as, to milk wholesome milk from healthy cows. [1913 Webster] 3. To draw anything from, as if by milking; to compel to yield profit or advantage; to plunder. --Tyndale. [1913 Webster] They [the lawyers] milk an unfortunate estate as regularly as a dairyman does his stock. --London Spectator. [1913 Webster] {To milk the street}, to squeeze the smaller operators in stocks and extract a profit from them, by alternately raising and depressing prices within a short range; -- said of the large dealers. [Cant] {To milk a telegram}, to use for one's own advantage the contents of a telegram belonging to another person. [Cant] [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: milk n 1: a white nutritious liquid secreted by mammals and used as food by human beings 2: produced by mammary glands of female mammals for feeding their young 3: a river that rises in the Rockies in northwestern Montana and flows eastward to become a tributary of the Missouri River [syn: {Milk}, {Milk River}] 4: any of several nutritive milklike liquids v 1: take milk from female mammals; "Cows need to be milked every morning" 2: exploit as much as possible; "I am milking this for all it's worth" 3: add milk to; "milk the tea"

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
 

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions  • Time: 6.2273 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).