Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for mil (18 entries) (6.0445 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mil-, *mil*.

Result from Foreign Dictionaries (18 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: mil \mil\ n. [by contraction from million.] One million dollars; as, his new house cost over a mil. [slang] [PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: mil \mil\ n. 1. an obsolete monetary unit of Cyprus equal in value to [frac1x1000] of a pound. [WordNet 1.5] 2. a unit of length equal to [frac1x1000] inch, used especially in measuring the thickness of sheets of materials. [WordNet 1.5] 3. one milliliter; -- used mostly in informal speech. [laboratory slang] Syn: milliliter, millilitre, ml, cubic centimeter, cubic centimetre, cc. [WordNet 1.5] 4. a unit of angular size equal to [frac1x6400] of 360 degrees; -- it is used especially in artillery ranging. Syn: mil. [WordNet 1.5] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: mil n 1: a Cypriot monetary unit equal to one thousandth of a pound 2: a Swedish unit of length equivalent to 10 km [syn: {mile}, {mil}, {Swedish mile}] 3: a unit of length equal to one thousandth of an inch; used to specify thickness (e.g., of sheets or wire) 4: a metric unit of volume equal to one thousandth of a liter [syn: {milliliter}, {millilitre}, {mil}, {ml}, {cubic centimeter}, {cubic centimetre}, {cc}] 5: an angular unit used in artillery; equal to 1/6400 of a complete revolution From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: MIL Matrox Imaging Library From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: mil mile From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: mil mile From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]: mil thousand; one thousand From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: mile 1. mil, 1609, 35 metrelik uzunluk ölçü birimi. milepost yol üzerinde mil işareti olan direk. milestone kilometre taşı 2. önemli bir olay, dönüm noktası. geographical mile, nautical mile coğrafya veya deniz mili, 1852 metrelik mesafe ölçüsü. ton mile mil başına bir ton (taşıma hesabı ölçüsü) From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: pin 1. (-ned, -ning) toplu iğne 2. askı çivisi 3. mil 4. broş, iğne 5. kuka, lobut 6. kenetleyici veya bağlayıcı şey 7. oklava 8. değersiz şey 9. (çoğ.), (k.dili) bacaklar 10. (müz.) telli çalgılarda akort anahtarı 11. toplu iğne ile tutturmak 12. iliştirmek, tutturmak, tespit etmek 13. elini kolunu bağlamak, hareket serbestisini sınırlamak 14. kapmak 15. (A.B.D.), (argo) nişanlanmaya söz vermek. pin down mecbur etmek 16. teferruatmı araştırmak. pin money harçlık 17. bir erkeğin karısına verdiği cep harçlığı. pin on mesul tutmak, pin one' faith on birisine veya bir şeye çok güvenmek. pin up yere düşmesin diye toplu iğne ile tutturmak. belaying pin (den.) armadura çeliği. pins and needles karıncalanma, uyuşma. on pins and needles huzursuz, endişeli, diken üstünde. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: pintle 1. mil, eksen 2. dümenin erkek iğneciği. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: pivot 1. mil, eksen, mihver 2. mil üzerine yerleştirmek 3. mil veya eksen üzerinde dönmek. pivotal mil kabilinden, mile ait 4. asıl, esas. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: silt 1. suyun getirip biriktirdiği kum veya çamur, mil 2. up ile böyle kum ve çamurla doldurmak veya dolmak. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: style 1. tarz, üslup, usul 2. tip, stil 3. moda 4. tavır 5. mil, kalem, güneş saatinin mili 6. (matb.) tertip usulü 7. unvan 8. takvim usulü 9. (bot.) çiçeğin dişilik uzvunun sapı, boyuncuk, stil 10. demek, isimlendirmek, lakap takmak 11. (matb.) tutarlı kılmak 12. model çizmek, yaratmak. style book imlâ ve tertip usullerini gösteren kitap. in style moda olan, modaya uygun. old style (Julian calendar), new style (Gregorian calendar) (bak.) calendar out of style modası geçmiş, demode olmuş. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: sound 1. iskandil etmek, derinliğini yoklamak 2. bir kimsenin fikrini anlamaya çalışmak 3. (tıb.) sonda ile muayene etmek 4. çok derine dalmak 5. mil, sonda. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: sounder 1. ses veren cihaz 2. telgraf alıcısı 3. iskandil 4. mil, sonda. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: spindle 1. eğirmen, kirmen, iğ 2. iğ mihveri, mil, dingil 3. sığlık veya kayalıklan belirten fener direği 4. takriben 13800 metrelik iplik uzunluk ölçüsü 5. boy atmak, uzamak 6. delmek, geçirmek (fiş) spindle file puantir, fişnot. spindle tree iğağacı, (bot.) Euonymus europaeus. spindle whorl iğe ağırlık veren halka. spindling, spindly aşırı derecede boy atan, fazla serpilen 7. leylek bacaklı. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: sullage 1. suyun bıraktığı çamur, mil 2. kir, pislik 3. cüruf. From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]: mil thousand; one thousand

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0445 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).