Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for met (13 entries) (5.0856 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -met-, *met*.

Result from Foreign Dictionaries (13 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Meet \Meet\ (m[=e]t), v. t. [imp. & p. p. {Met} (m[e^]t); p. pr. & vb. n. {Meeting}.] [OE. meten, AS. m[=e]tan, fr. m[=o]t, gem[=o]t, a meeting; akin to OS. m[=o]tian to meet, Icel. maeta, Goth. gam[=o]tjan. See {Moot}, v. t.] 1. To join, or come in contact with; esp., to come in contact with by approach from an opposite direction; to come upon or against, front to front, as distinguished from contact by following and overtaking. [1913 Webster] 2. To come in collision with; to confront in conflict; to encounter hostilely; as, they met the enemy and defeated them; the ship met opposing winds and currents. [1913 Webster] 3. To come into the presence of without contact; to come close to; to intercept; to come within the perception, influence, or recognition of; as, to meet a train at a junction; to meet carriages or persons in the street; to meet friends at a party; sweet sounds met the ear. [1913 Webster] His daughter came out to meet him. --Judg. xi. 34. [1913 Webster] 4. To perceive; to come to a knowledge of; to have personal acquaintance with; to experience; to suffer; as, the eye met a horrid sight; he met his fate. [1913 Webster] Of vice or virtue, whether blest or curst, Which meets contempt, or which compassion first. --Pope. [1913 Webster] 5. To come up to; to be even with; to equal; to match; to satisfy; to ansver; as, to meet one's expectations; the supply meets the demand. [1913 Webster] {To meet half way}, literally, to go half the distance between in order to meet (one); hence, figuratively, to yield or concede half of the difference in order to effect a compromise or reconciliation with. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Mete \Mete\, v. i. & t. [imp. {Mette}; p. p. {Met}.] [AS. m?tan.] To dream; also impersonally; as, me mette, I dreamed. [Obs.] "I mette of him all night." --Chaucer. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Met \Met\, obs. imp. & p. p. of {Mete}, to measure. --Chapman. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Met \Met\, obs. p. p. of {Mete}, to dream. --Chaucer. [1913 Webster] Meta From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Meta- \Met"a-\, Met- \Met-\ [Gr. meta` between, with, after; akin to AS. mid with, G. mit, Goth. mi[thorn], E. mid, in midwife.] 1. A prefix meaning between, with, after, behind, over, about, reversely; as, metachronism, the error of placing after the correct time; metaphor, lit., a carrying over; metathesis, a placing reversely. [1913 Webster] 2. (Chem.) A prefix denoting: (a) Other; duplicate, corresponding to; resembling; hence, metameric; as, meta-arabinic, metaldehyde. (b) (Organic Chem.) That two replacing radicals, in the benzene nucleus, occupy the relative positions of 1 and 3, 2 and 4, 3 and 5, 4 and 6, 5 and 1, or 6 and 2; as, metacresol, etc. See {Ortho-}, and {Para-}. (c) (Inorganic Chem.) Having less than the highest number of hydroxyl groups; -- said of acids; as, metaphosphoric acid. Also used adjectively. [1913 Webster] 3. A prefix meaning at a level above, as in metaphysics, metalanguage. [PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Met \Met\, imp. & p. p. of {Meet}. [1913 Webster] From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: MET Memory Enhancement Technology (HP), "MEt" From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: MET Micro Exposure Tool (Intel, EuropeV) From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: MET Middle European Time [+0100] (TZ, CET, METDST, MEZ) From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Met [meːt] (n) , s.(m ) mead From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: flow 1. akış, akıntı, cereyan, seyelân 2. (fiz.) akı 3. belirli zamanda akan su miktarı 4. met 5. akıcılık, düzgün konuşabilme yeteneği. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: full 1. dolu 2. meşgul 3. boş olmayan, tutulmuş 4. tok 5. tam, tüm 6. azami derecede 7. met 8. dolgun, büyük, şişman, iri 9. tamam, bütün 10. dolun (ay) 11. kalın, pes (ses) 12. bol, geniş. full back (futbol) bek oyuncu. fullblooded saf kan. fullblown tamamen açmış 13. tam gelişmiş. fullbodied kuwetli ve memnun edici derecede (içki) full brother öz erkek kardeş. full dress resmi elbise, frak. fullface cepheden alınmış fotoğraf 14. (matb.) kalın harf. fullfashioned kesiksiz örülmüş. fullfledged tüyleri büyümüş, tam olgunlaşmış 15. harekete geçmiş 16. tam yetkili. full gainer havada ters perende atarak suya dalma. full house (tiyatro) her yerin dolu olması 17. pokerde ful. fulllength tam boy (portre) full membership tam üyelik asli üyelik. full moon dolunay. full nelson (güreşte) künde. full pay tam ücret veya maaş. full professor profesör. fullrigged üç direkli tam armalı (gemi) fullscale orijinal ebatta (suret, resim) 18. bütün güçle yapılan (hücum, teşebbüs) full score (müz.) her aletin çalacağı veya sesin okuyacağı notayı ayrı ayrı gösteren kitap. full speed tam sürat. full steam ahead son süratle ileri. full stop nokta 19. tam vuruş. full to overflowing, full to the brim ağzına kadar dolu, dopdolu. full up dopdolu. at full gallop dörtnala (at) chock full agzına kadar dolu. in full tam, etraflı. full blast in full swing bütün kuvvetiyle (çalışmak) in full view herkesin önünde, aleni olarak, görünürde. fully tamamen 20. tamamıyle, tastamam, tam. From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: met [mɛt] at; by; on; upon acrossfrom; against; in exchange for; opposed to; opposite; upon with by; bymeansof; on; through; with about; concerning; on; upon

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 5.0856 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).