Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for men (30 entries) (3.7585 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -men-, *men*. Possible hiragana form: めん

Result from Foreign Dictionaries (30 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Henchman \Hench"man\ (h[e^]nch"man), n.; pl. {-men} (-men). [OE. hencheman, henxman; prob. fr. OE. & AS. hengest horse + E. man, and meaning, a groom. AS. hengest is akin to D. & G. hengst stallion, OHG. hengist horse, gelding.] An attendant; a servant; a follower. Now chiefly used as a political cant term. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Gownsman \Gowns"man\, Gownman \Gown"man\, n.; pl. {-men} (-men). One whose professional habit is a gown, as a divine or lawyer, and particularly a member of an English university; hence, a civilian, in distinction from a soldier. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Handcraftsman \Hand"crafts`man\ (-man), n.; pl. {-men} (-men). A handicraftsman. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Handicraftsman \Hand"i*crafts`man\ (-kr[.a]fts`man), n.; pl. {-men} (-men). A man skilled or employed in handcraft. --Bacon. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Signalman \Sig"nal*man\, n.; pl. {-men}. A man whose business is to manage or display signals; especially, one employed in setting the signals by which railroad trains are run or warned. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Skyman \Sky"man\, n.; pl. {-men}. An aeronaut. [Slang] Syn: airman; pilot. [Webster 1913 Suppl. + PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Orangeman \Or"ange*man\, n.; pl. {-men}. One of a secret society, organized in the north of Ireland in 1795, the professed objects of which are the defense of the reigning sovereign of Great Britain, the support of the Protestant religion, the maintenance of the laws of the kingdom, etc.; -- so called in honor of William, Prince of Orange, who became William III. of England. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Overman \O"ver*man\, n.; pl. {-men}. 1. One in authority over others; a chief; usually, an overseer or boss. [Webster 1913 Suppl.] 2. An arbiter. [Webster 1913 Suppl.] 3. In the philosophy of Nietzsche, a man of superior physique and powers capable of dominating others; one fitted to survive in an egoistic struggle for the mastery. [Webster 1913 Suppl.] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Keelman \Keel"man\, n.; pl. -{men}. See {Keeler}, 1. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Plainsman \Plains"man\, n.; pl. {-men}. One who lives in the plains. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Plowman \Plow"man\, Ploughman \Plough"man\, n.; pl. {-men}. 1. One who plows, or who holds and guides a plow; hence, a husbandman. --Chaucer. Macaulay. [1913 Webster] 2. A rustic; a countryman; a field laborer. [1913 Webster] {Plowman's spikenard} (Bot.), a European composite weed ({Conyza squarrosa}), having fragrant roots. --Dr. Prior. [1913 Webster] Plowpoint From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Point man \Point" man`\, n.; pl. {-men} (-men). 1. (Mil.) the lead soldier in a foot patrol under combat conditions. [PJC] 2. a person who takes a conspicuous public position in proposing a new idea or initiating a new policy, who may become a target of criticism for those opposed. "The Secretary of State served as point man for the administration's new China policy." [PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Pointsman \Points"man\, n.; pl. {-men} (-men). A man who has charge of railroad points or switches. [Eng.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Light-horseman \Light"-horse`man\ (l[imac]t"h[^o]rs`man), n.; pl. {-men} (l[imac]t"h[^o]rs`men). 1. A soldier who serves in the light horse. See under 5th {Light}. [1913 Webster] 2. (Zool.) A West Indian fish of the genus {Ephippus}, remarkable for its high dorsal fin and brilliant colors. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lightman \Light"man\ (l[imac]t"m[a^]n), n.; pl. {-men} (l[imac]t"m[e^]n). A man who carries or takes care of a light. --T. Brown. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Low-churchman \Low"-church`man\, n.; pl. {-men}. One who holds low-church principles. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Man \Man\ (m[a^]n), n.; pl. {Men} (m[e^]n). [AS. mann, man, monn, mon; akin to OS., D., & OHG. man, G. mann, Icel. ma[eth]r, for mannr, Dan. Mand, Sw. man, Goth. manna, Skr. manu, manus, and perh. to Skr. man to think, and E. mind. [root]104. Cf. {Minx} a pert girl.] 1. A human being; -- opposed to {beast}. [1913 Webster] These men went about wide, and man found they none, But fair country, and wild beast many [a] one. --R. of Glouc. [1913 Webster] The king is but a man, as I am; the violet smells to him as it doth to me. --Shak. [1913 Webster] 'Tain't a fit night out for man nor beast! --W. C. Fields [PJC] 2. Especially: An adult male person; a grown-up male person, as distinguished from a woman or a child. [1913 Webster] When I became a man, I put away childish things. --I Cor. xiii. 11. [1913 Webster] Ceneus, a woman once, and once a man. --Dryden. [1913 Webster] 3. The human race; mankind. [1913 Webster] And God said, Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion. --Gen. i. 26. [1913 Webster] The proper study of mankind is man. --Pope. [1913 Webster] 4. The male portion of the human race. [1913 Webster] Woman has, in general, much stronger propensity than man to the discharge of parental duties. --Cowper. [1913 Webster] 5. One possessing in a high degree the distinctive qualities of manhood; one having manly excellence of any kind. --Shak. [1913 Webster] This was the noblest Roman of them all . . . the elements So mixed in him that Nature might stand up And say to all the world "This was a man!" --Shak. [1913 Webster] 6. An adult male servant; also, a vassal; a subject. [1913 Webster] Like master, like man. --Old Proverb. [1913 Webster] The vassal, or tenant, kneeling, ungirt, uncovered, and holding up his hands between those of his lord, professed that he did become his man from that day forth, of life, limb, and earthly honor. --Blackstone. [1913 Webster] 7. A term of familiar address at one time implying on the part of the speaker some degree of authority, impatience, or haste; as, Come, man, we 've no time to lose! In the latter half of the 20th century it became used in a broader sense as simply a familiar and informal form of address, but is not used in business or formal situations; as, hey, man! You want to go to a movie tonight?. [Informal] [1913 Webster +PJC] 8. A married man; a husband; -- correlative to wife. [1913 Webster] I pronounce that they are man and wife. --Book of Com. Prayer. [1913 Webster] every wife ought to answer for her man. --Addison. [1913 Webster] 9. One, or any one, indefinitely; -- a modified survival of the Saxon use of man, or mon, as an indefinite pronoun. [1913 Webster] A man can not make him laugh. --Shak. [1913 Webster] A man would expect to find some antiquities; but all they have to show of this nature is an old rostrum of a Roman ship. --Addison. [1913 Webster] 10. One of the piece with which certain games, as chess or draughts, are played. [1913 Webster] Note: Man is often used as a prefix in composition, or as a separate adjective, its sense being usually self-explaining; as, man child, man eater or maneater, man-eating, man hater or manhater, man-hating, manhunter, man-hunting, mankiller, man-killing, man midwife, man pleaser, man servant, man-shaped, manslayer, manstealer, man-stealing, manthief, man worship, etc. Man is also used as a suffix to denote a person of the male sex having a business which pertains to the thing spoken of in the qualifying part of the compound; ashman, butterman, laundryman, lumberman, milkman, fireman, repairman, showman, waterman, woodman. Where the combination is not familiar, or where some specific meaning of the compound is to be avoided, man is used as a separate substantive in the foregoing sense; as, apple man, cloth man, coal man, hardware man, wood man (as distinguished from woodman). [1913 Webster] {Man ape} (Zool.), a anthropoid ape, as the gorilla. {Man at arms}, a designation of the fourteenth and fifteenth centuries for a soldier fully armed. {Man engine}, a mechanical lift for raising or lowering people through considerable distances; specifically (Mining), a contrivance by which miners ascend or descend in a shaft. It consists of a series of landings in the shaft and an equal number of shelves on a vertical rod which has an up and down motion equal to the distance between the successive landings. A man steps from a landing to a shelf and is lifted or lowered to the next landing, upon which he them steps, and so on, traveling by successive stages. {Man Friday}, a person wholly subservient to the will of another, like Robinson Crusoe's servant Friday. {Man of straw}, a puppet; one who is controlled by others; also, one who is not responsible pecuniarily. {Man-of-the earth} (Bot.), a twining plant ({Ipomoea pandurata}) with leaves and flowers much like those of the morning-glory, but having an immense tuberous farinaceous root. {Man of sin} (Script.), one who is the embodiment of evil, whose coming is represented (--2 Thess. ii. 3) as preceding the second coming of Christ. [A Hebraistic expression] {Man of war}. (a) A warrior; a soldier. --Shak. (b) (Naut.) See in the Vocabulary. (c) See {Portuguese man-of-war} under {man-of-war} and also see {Physalia}. {Man-stopping bullet} (Mil.), a bullet which will produce a sufficient shock to stop a soldier advancing in a charge; specif., a small-caliber bullet so modified as to expand when striking the human body, producing a severe wound which is also difficult to treat medically. Types of bullets called {hollow-nosed bullets}, {soft-nosed bullets} and {hollow-point bullets} are classed as man-stopping. The {dumdum bullet} or {dumdum} is another well-known variety. Such bullets were originally designed for wars with savage tribes. {great man}, a man[2] who has become prominent due to substantial and widely admired contributions to social or intellectual endeavors; as, Einstein was one of the great men of the twentieth century. {To be one's own man}, to have command of one's self; not to be subject to another. [1913 Webster +PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Men \Men\ (m[e^]n), n., pl. of {Man}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Men \Men\, pron. [OE. me, men. "Not the plural of man, but a weakened form of the word man itself." Skeat.] A man; one; -- used with a verb in the singular, and corresponding to the present indefinite one or they. [Obs.] --Piers Plowman. [1913 Webster] Men moot give silver to the poure friars. --Chaucer. [1913 Webster] A privy thief, men clepeth death. --Chaucer. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Roberdsman \Rob"erds*man\, Robertsman \Rob"erts*man\, n.; pl. {-men}. (Old Statutes of Eng.) A bold, stout robber, or night thief; -- said to be so called from Robin Hood. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Ribbonman \Rib"bon*man\, n.; pl. {-men}. A member of the Ribbon Society. See {Ribbon Society}, under {Ribbon}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Trackman \Track"man\, n.; pl. {-men}. (Railroads) One employed on work on the track; specif., a trackwalker. [Webster 1913 Suppl.] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tripeman \Tripe"man\, n.; pl. {-men}. A man who prepares or sells tripe. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Herdman \Herd"man\, Herdsman \Herds"man\, n.; pl. {-men}. The owner or keeper of a herd or of herds; one employed in tending a herd of cattle. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Beadsman \Beads"man\, Bedesman \Bedes"man\, n.; pl. {-men}. A poor man, supported in a beadhouse, and required to pray for the soul of its founder; an almsman. [1913 Webster] Whereby ye shall bind me to be your poor beadsman for ever unto Almighty God. --Fuller. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: High-churchman \High"-church`man\, n.; pl. {-men}. One who holds high-church principles. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: men n 1: the force of workers available [syn: {work force}, {workforce}, {manpower}, {hands}, {men}] From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: men [mɛn] you; one; they From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: men but From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: men but

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 3.7585 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).