Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for mat (19 entries) (6.0603 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mat-, *mat*.

Result from Foreign Dictionaries (19 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Mat \Mat\, v. t. [imp. & p. p. {Matted}; p. pr. & vb. n. {Matting}.] 1. To cover or lay with mats. --Evelyn. [1913 Webster] 2. To twist, twine, or felt together; to interweave into, or like, a mat; to entangle. [1913 Webster] And o'er his eyebrows hung his matted hair. --Dryden. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Mat \Mat\ (m[a^]t), n. [Cf. {Matte}.] A name given by coppersmiths to an alloy of copper, tin, iron, etc., usually called white metal. [Written also {matt}.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Mat \Mat\, a. [OF. See 4th {Mate}.] Cast down; dejected; overthrown; slain. [Obs.] [1913 Webster] When he saw them so piteous and so maat. --Chaucer. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Mat \Mat\, v. i. To grow thick together; to become interwoven or felted together like a mat, as hair when wetted with a sticky substance; as, a long-haired cat whose fur is matted. [1913 Webster +PJC] Matabele From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Mat \Mat\, n. [AS. matt, meatt, fr. L. matta a mat made of rushes.] 1. A thick flat fabric of sedge, rushes, flags, husks, straw, hemp, or similar material, placed on the floor and used for wiping and cleaning shoes at the door, for covering the floor of a hall or room to protect its surface, and for other purposes. [1913 Webster +PJC] 2. Any similar flat object made of fabric or other material, such as rubber or plastic, placed flat on a surface for various uses, as for covering plant houses, putting beneath dishes or lamps on a table, securing rigging from friction, and the like. [1913 Webster +PJC] 3. Anything growing thickly, or closely interwoven, so as to resemble a mat in form or texture; as, a mat of weeds; a mat of hair. [1913 Webster] 4. An ornamental border made of paper, pasterboard, metal, etc., put under the glass which covers a framed picture; as, the mat of a daguerreotype. [1913 Webster] {Mat grass}. (Bot.) (a) A low, tufted, European grass ({Nardus stricta}). (b) Same as {Matweed}. {Mat rush} (Bot.), a kind of rush ({Scirpus lacustris}) used in England for making mats. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: mat adj 1: not reflecting light; not glossy; "flat wall paint"; "a photograph with a matte finish" [syn: {flat}, {mat}, {matt}, {matte}, {matted}] n 1: a thick flat pad used as a floor covering 2: mounting consisting of a border or background for a picture [syn: {mat}, {matting}] 3: sports equipment consisting of a piece of thick padding on the floor for gymnastic sports [syn: {mat}, {gym mat}] 4: a mass that is densely tangled or interwoven; "a mat of weeds and grass" 5: a master's degree in teaching [syn: {Master of Arts in Teaching}, {MAT}] 6: the property of having little or no contrast; lacking highlights or gloss [syn: {flatness}, {lusterlessness}, {lustrelessness}, {mat}, {matt}, {matte}] 7: a small pad of material that is used to protect surface from an object placed on it v 1: twist together or entwine into a confusing mass; "The child entangled the cord" [syn: {entangle}, {tangle}, {mat}, {snarl}] [ant: {disentangle}, {straighten out}, {unsnarl}] 2: change texture so as to become matted and felt-like; "The fabric felted up after several washes" [syn: {felt}, {felt up}, {mat up}, {matt-up}, {matte up}, {matte}, {mat}] From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: mat food From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: mat [mɑt] tired frosted mat dim From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: mat‐ frosted From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: corollary 1. (mat.), (man) bir önermenin tabii sonucu, sonuç. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: coordinate, co-ordinate 1. aynı derecede, eşit, müsavi 2. düzenli, tutariı, muntazam 3. (fels.) düzenleşik 4. (mat.), (den.), (astr.) koordinat. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: conjugate 1. çift olan, birleşmiş birleşik 2. (mat.), (biyol.) karşılıklı 3. birbirinin yerine geçebilen 4. birleşik çiftin her biri. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: decillion 1. (mat.), (A.B.D.) 33 sıfırla yazılan bir rakam 2. (ing) 60 sıfırla yazılan bir rakam 3. desilyon. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: differential 1. farklı özelliği olan, fark gösteren, farklı, farklarla ilgili 2. farklara dayanan 3. (mat.), (mak.) diferansiyel 4. (mak.) diferansiyel dişlisi. differential calculus (mat.) diferansiyel hesap. differential equation (mat.) diferansiyel denklem. differential gear diferansiyel dişlisi. differential ther mometer (fiz.) ısı derecesi farklarını tayin eden termometre. differential windlass (mak.) denksiz vinç, basamaklı ırgat. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: flat 1. (ter, test) düz, müstevi, yassı: yüzüstü, sırtüstü 2. yıkık, harap 3. kati, kesin 4. (mat.), donuk, tatsız, yavan 5. durgun (ticaret) 6. (müz.) bemol 7. açıkça 8. doğrudan doğruya 9. tam 10. (müz.) asıl notadan daha aşağı ve yanlış olarak. flat against the wall duvara yapışık. flatboat, flatbottom (den) düz karinalı gemi. flat broke (h)dili meteliğe kurşun atar durumda, beş parasız. flatcar (A.B.D) açık yük vagonu. flat denial kesin bir şekilde ret, kati surette inkâr. flatfish kalkan gibi yan yüzen balık. flatfooted düztaban 11. (A.B.D), (h)dili azimli. flathead yassı kafalı 12. (b.h) Amerika'da eski bir yerli kabilenin ferdi. flatiron ütü. flat race düz yerde yarış. flat rate tek fiyat. flat tire patlamış lastik. flattop (A.B.D) uçak gemisi. flatwork masa örtüsü gibi kolay ütülenir düz parçalar. fall flat büyük bir başarısızlığa uğramak. (I.)'ll tell you flat. Sana asıkça söyleyeceğim. The market is flat. Piyasa durgun. in ten seconds flat tam on saniyede. That' flat. Açık ve kesindir. Şüphe götürmez. flatly açıkca, peşin olarak. flatness düzlük, yassılık 13. tatsızlık, yavanlık. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: formula 1. (çoğ.) -lae, -las) usul, kaide 2. reçete, tertip 3. (mat.), (kim) formül. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: luster 1. ing. -tre parlaklık, parıltı 2. cila 3. şaşaa, göz allalık, ihtişam 4. şamdan, avize, ışık veren şey 5. çok güzel olma 6. şöhret 7. cilalamak, parlaklık vermek. lusterware sırlı çanak çömlek. lusterless cilâsız, donuk, (mat.) 8. zevksiz. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: (mat.) 1. (-ted, -ting) resim ve çerçeve arasındaki karton kenar 2. (matb.) hurufat kalıbı, matris 3. (mat.) yüzey 4. yüzeyi matlaştırıcı alet 5. matlaştırmak 6. resim etrafına karton çerçeve geçirmek 7. mat, donuk. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: aliquot 1. (mat.), bir sayıyı tam bölen.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0603 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).