Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for marking (3 entries) (3.5476 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -marking-, *marking*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Mark \Mark\ (m[aum]rk), v. t. [imp. & p. p. {Marked} (m[aum]rkt); p. pr. & vb. n. {Marking}.] [OE. marken, merken, AS. mearcian, from mearc. See {Mark} the sign.] 1. To put a mark upon; to affix a significant mark to; to make recognizable by a mark; as, to mark a box or bale of merchandise; to mark clothing. [1913 Webster] 2. To be a mark upon; to designate; to indicate; -- used literally and figuratively; as, this monument marks the spot where Wolfe died; his courage and energy marked him for a leader. [1913 Webster] 3. To leave a trace, scratch, scar, or other mark, upon, or any evidence of action; as, a pencil marks paper; his hobnails marked the floor. [1913 Webster] 4. To keep account of; to enumerate and register; as, to mark the points in a game of billiards or cards. [1913 Webster] 5. To notice or observe; to give attention to; to take note of; to remark; to heed; to regard; as, mark my words. "Mark the perfect man." --Ps. xxxvii. 37. [1913 Webster] {To mark out}. (a) To designate, as by a mark; to select; as, the ringleaders were marked out for punishment. (b) To obliterate or cancel with a mark; as, to mark out an item in an account. {To mark time} (Mil.), to keep the time of a marching step by moving the legs alternately without advancing. [1913 Webster] Syn: To note; remark; notice; observe; regard; heed; show; evince; indicate; point out; betoken; denote; characterize; stamp; imprint; impress; brand. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Marking \Mark"ing\, n. The act of one who, or that which, marks; the mark or marks made; arrangement or disposition of marks or coloring; as, the marking of a bird's plumage. [1913 Webster] {Marking ink}, indelible ink, because used in marking linen. {Marking nut} (Bot.), the nut of the {Semecarpus Anacardium}, an East Indian tree. The shell of the nut yields a blackish resinous juice used for marking cotton cloth, and an oil prepared from it is used for rheumatism. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: marking n 1: a distinguishing symbol; "the owner's mark was on all the sheep" [syn: {marker}, {marking}, {mark}] 2: a pattern of marks 3: evaluation of performance by assigning a grade or score; "what he disliked about teaching was all the grading he had to do" [syn: {marking}, {grading}, {scoring}] 4: the act of making a visible mark on a surface

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  marking 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
marking
 • เครื่องหมาย: แต้ม, รอย [Lex2]
 • (มาร์ค\'คิง) n. รอบ,ร่องรอย,แผลเป็น,แต้ม,เครื่องหมาย,การทำรอย,การทำแต้ม [Hope]
 • /M AA1 R K IH0 NG/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [mark]
 • รอยแผลเป็น: รอย, ตำหนิ, ไฝ, ปาน, จุด, เส้น [Lex2]
 • สัญลักษณ์: เครื่องหมาย [Lex2]
 • คะแนน: แต้ม [Lex2]
 • ระดับ: เกณฑ์, มาตรฐาน [Lex2]
 • รอยขีดแทนลายเซ็นต์: รอยตวัดลายเซ็นต์ [Lex2]
 • ลักษณะเฉพาะ: ลักษณะ, ท่าทาง [Lex2]
 • เส้นเริ่มออกวิ่ง: เส้นสตาร์ท [Lex2]
 • เป้าหมาย: จุดประสงค์, วัตถุประสงค์ [Lex2]
 • ขีดออก: ฆ่าออก [Lex2]
 • ทำเครื่องหมาย: กากบาท, ทำเป็นรอย, ทำตำหนิ [Lex2]
 • แสดงถึง: บ่งบอก, ชี้ให้เห็น [Lex2]
 • จด: บันทึก, สังเกตเห็น [Lex2]
 • ให้คะแนน: ให้แต้ม [Lex2]
 • ใส่ราคา: ตั้งราคา, ติดราคา [Lex2]
 • มาร์ค (เงินเหรียญของเยอรมัน): เงินมาร์ค [Lex2]
 • นับเป็น, ถือเป็นโอกาสหรือวาระของเหตุการณ์ที่คิดว่าสำคัญ เช่น Angola\'s Leila Lopes has become the new Miss Universe, edging out beauties from Ukraine, Brazil, the Philippines and China as the pageant marked its 60th anniversary." นางสาว Leila Lopes จากประเทศอังโกลา เฉือนชนะสาวงามจากยูเครน, บราซิล, ฟิลิปปินส์ และจีน ได้เป็นนางงามจักรวาลคนล่าสุด ในการประกวดนางงามจักรวาลซึ่งครบรอบปีที่ 60 แล้ว\n [LongdoEN]
 • |die, pl. Mark| สกุลเงินเยอรมันในอดีต ก่อนจะเปลี่ยนเป็นยูโร Euro [LongdoDE]
 • (มาร์ค) n. คะแนน,เครื่องหมาย,หมาย,แกงได,รอย,จุด,แต้ม,เป้า,เป้าหมาย,สัญลักษณ์,มาตรฐาน,ความสำคัญ,ชื่อเสียง,เส้นเริ่มออกวิ่ง,พรมแดน,หน่วยเงินตราของเยอรมน vt. ทำเครื่องหมาย,ทำรอย,ทำให้เป็นแผลเป็น,เป็นมลทิน,ทำให้เป็นจุด,ชัด,กะ,แสดงให้ปรากฎชัด,เพ่งเล็ง,มุ่งหมาย,บันทึก,ระวัง,สังเกต [Hope]
 • (n) เครื่องหมาย,จุดหมาย,คะแนน,มาตราเงินของเยอรมัน [Nontri]
 • (vt) ทำเครื่องหมาย,สังเกต,เพ่งเล็ง,บันทึก [Nontri]
 • /M AA1 R K/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Markung, Marketing, Marine, Marken, Martin, Markens, Markise, Martina, Martins, markant, markiert, Markieren, markieren

Similar FRENCH words suggested by aspell:
parking, parkings, marin, marketing, marins, Martin, marina, marine, mariné

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 3.5476 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).