Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for market (4 entries) (6.4409 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -market-, *market*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Market \Mar"ket\, v. i. [imp. & p. p. {Marketed}; p. pr. & vb. n. {Marketing}.] To deal in a market; to buy or sell; to make bargains for provisions or goods. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Market \Mar"ket\, n. [Akin to D. markt, OHG. mark[=a]t, merk[=a]t, G. markt; all fr.L. mercatus trade, market place, fr. mercari, p. p. mercatus, to trade, traffic, merx, mercis, ware, merchandise, prob. akin to merere to deserve, gain, acquire: cf. F. march['e]. See {Merit}, and cf. {Merchant}, {Mart}.] 1. A meeting together of people, at a stated time and place, for the purpose of buying and selling (as cattle, provisions, wares, etc.) by private purchase and sale, and not by auction; as, a market is held in the town every week; a farmers' market. [1913 Webster] He is wit's peddler; and retails his wares At wakes, and wassails, meetings, markets, fairs. --Shak. [1913 Webster] Three women and a goose make a market. --Old Saying. [1913 Webster] 2. A public place (as an open space in a town) or a large building, where a market is held; a market place or market house; esp., a place where provisions are sold. [1913 Webster] There is at Jerusalem by the sheep market a pool. --John v. 2. [1913 Webster] 3. An opportunity for selling or buying anything; demand, as shown by price offered or obtainable; as, to find a market for one's wares; there is no market for woolen cloths in that region; India is a market for English goods; there are none for sale on the market; the best price on the market. [1913 Webster +PJC] There is a third thing to be considered: how a market can be created for produce, or how production can be limited to the capacities of the market. --J. S. Mill. [1913 Webster] 4. Exchange, or purchase and sale; traffic; as, a dull market; a slow market. [1913 Webster] 5. The price for which a thing is sold in a market; market price. Hence: Value; worth. [1913 Webster] What is a man If his chief good and market of his time Be but to sleep and feed? --Shak. [1913 Webster] 6. (Eng. Law) The privelege granted to a town of having a public market. [1913 Webster] 7. A specified group of potential buyers, or a region in which goods may be sold; a town, region, or country, where the demand exists; as, the under-30 market; the New Jersey market. [PJC] Note: Market is often used adjectively, or in forming compounds of obvious meaning; as, market basket, market day, market folk, market house, marketman, market place, market price, market rate, market wagon, market woman, and the like. [1913 Webster] {Market beater}, a swaggering bully; a noisy braggart. [Obs.] --Chaucer. {Market bell}, a bell rung to give notice that buying and selling in a market may begin. [Eng.] --Shak. {Market cross}, a cross set up where a market is held. --Shak. {Market garden}, a garden in which vegetables are raised for market. {Market gardening}, the raising of vegetables for market. {Market place}, an open square or place in a town where markets or public sales are held. {Market town}, a town that has the privilege of a stated public market. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Market \Mar"ket\, v. t. To expose for sale in a market; to traffic in; to sell in a market, and in an extended sense, to sell in any manner; as, most of the farmes have marketed their crops. [1913 Webster] Industrious merchants meet, and market there The world's collected wealth. --Southey. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: market n 1: the world of commercial activity where goods and services are bought and sold; "without competition there would be no market"; "they were driven from the marketplace" [syn: {market}, {marketplace}, {market place}] 2: the customers for a particular product or service; "before they publish any book they try to determine the size of the market for it" 3: a marketplace where groceries are sold; "the grocery store included a meat market" [syn: {grocery store}, {grocery}, {food market}, {market}] 4: the securities markets in the aggregate; "the market always frustrates the small investor" [syn: {market}, {securities industry}] 5: an area in a town where a public mercantile establishment is set up [syn: {marketplace}, {market place}, {mart}, {market}] v 1: engage in the commercial promotion, sale, or distribution of; "The company is marketing its new line of beauty products" 2: buy household supplies; "We go marketing every Saturday" 3: deal in a market 4: make commercial; "Some Amish people have commercialized their way of life" [syn: {commercialize}, {commercialise}, {market}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  market 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
market
 • ตลาด: ตลาดสด, สถานที่ชุมนุมเพื่อซื้อขายของร้านค้า, สถานที่ขายของ [Lex2]
 • กลุ่มผู้ซื้อ: กลุ่มเป้าหมาย, ตลาดเป้าหมาย, ผู้เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย [Lex2]
 • ความต้องการสินค้า[Lex2]
 • จำนวนสินค้าทั้งหมดที่ขาย[Lex2]
 • อัตราแลกเปลี่ยน: ราคาแลกเปลี่ยน [Lex2]
 • ขาย: วางตลาด, ขายสินค้า [Lex2]
 • (มาร์ค\'คิท) n. ตลาด,การค้าขาย,กลุ่มคนที่กระทำกิจการซื้อขาย,การตลาด,ธุรกิจ,ความต้องการสินค้า,กลุ่มผู้ซื้อ,ราคาหรือค่าปัจจุบัน -Phr. (on the market สำหรับขายหาซื้อได้) vi. ซื้อหรือขายในตลาด. vt. วางตลาด,นำสู่ตลาด,ขาย ###SW. marketability n. [Hope]
 • (n) ตลาด,ร้านค้า,ธุรกิจ,ศูนย์การค้า [Nontri]
 • (vt) ขาย,วางตลาด,นำสู่ตลาด [Nontri]
 • /M AA1 R K AH0 T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Marke, Markt, Marken, Markes

Similar FRENCH words suggested by aspell:
mark et, mark-et, marte, marquer, mare, mark, marque, marqué, marrer, marger, marier, marner, mares, marques, marqués, marre, marré, marge, margé, marie, marié, marne, marné, marée, marres, marrés, m'arquer, marges, margés, maries, mariés, marnes, marnés, marrée, martes, marées, macre, m'arque, m'armer, macres, m'arques, m'arme, marc, m'armes

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.4409 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).