Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for mania (10 entries) (6.073 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mania-, *mania*. Possible hiragana form: まにあ

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Mania \Ma"ni*a\, n. [L. mania, Gr. ?, fr. ? to rage; cf. OE. manie, F. manie. Cf. {Mind}, n., Necromancy.] 1. Violent derangement of mind; madness; insanity. Cf. {Delirium}. [1913 Webster] 2. Excessive or unreasonable desire; insane passion affecting one or many people; as, the tulip mania. [1913 Webster] {Mania a potu} [L.], madness from drinking; delirium tremens. [1913 Webster] Syn: Insanity; derangement; madness; lunacy; alienation; aberration; delirium; frenzy. See {Insanity}. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: mania n 1: an irrational but irresistible motive for a belief or action [syn: {mania}, {passion}, {cacoethes}] 2: a mood disorder; an affective disorder in which the victim tends to respond excessively and sometimes violently [syn: {mania}, {manic disorder}] From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: balk 1. bir engel karşısında duraklamak 2. yürümemekte ısrar etmek, direnmek (at) 3. mani olmak, engel olmak, muhalefet etmek 4. kaçınmak, imtina etmek 5. mania, engel 6. hata, başarısızlık 7. tarlada sürülmemiş kısım 8. kiriş 9. ( beysbol) topu atanın zamansız olarak topa vuruyor gibi davranarak yaptığı hata 10. bilardo masasının bir kısmı. balk line bilardo masasındaki çizgi. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: bar 1. çubuk, sırık, kol, kol demiri 2. mania, engel 3. bir nehir ağzında veya kıyıya paralel olan uzun kum ve cakıl seti 4. avukatlık mesleği, baro 5. mahkemede dinleyicileri hakim, jüri ve avukatlardan ayıran parmaklık 6. mahkemede sanık kürsüsü 7. içki satılan veya içilen yer, bar, meyhane, (huk.) men' muhakeme 8. (müz.) ölçü çizgisi 9. (hane.) armada birbirine paralel iki serit. bar line (müz.) öIçü çizgisi. bar of soap sabun kalıbı. admit to the bar baroya kabul etmek. behind bars hapiste, mahpus. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: block 1. büyük parça (ağaç, kaya v.b.) 2. bitişik bir sıra bina 3. blok 4. iki kavşak arasındaki mesafe 5. tahta tezgah 6. mezatlarda tellalın üzerinde satış yaptığı tahta 7. üzerinde kelle uçurulan tahta 8. şapka kalıbı 9. makara 10. (d.y.) sinyalleri beraber çalışan hat bölümü 11. engel, mania 12. (psik.) bilinçdışı engel 13. tıkamak, kesmek, kapamak, önünü kesmek 14. döviz muamelesini kısıtlamak veya durdurmak. blockhead kalın kafalı kimse, dangalak kimse. block and tackle palanga. blockbuster büyük uçak bombası. blockbusting (A.B.D.) bir mahallenin sakinlerini evlerinin kıymeti düşecek korkusuyla evlerini ucuza satmaya teşvik etme. blocked funds (tic.) bloke edilmiş fonlar. block out taslak yapmak. block print basma block up kapamak, tıkamak 15. (bir arabayı) tahtalar üzerine oturtmak. children' blocks kutu şeklinde oyuncak tahtalar. go to the block mezada çıkarılmak 16. idama gitmek From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: check 1. engel, mania, fren 2. geciktirme 3. kontrol, teftiş 4. kontrol işareti 5. ABD fiş, vestiyer fişi 6. (lokantada) hesap 7. (kumaşta) ekose deseni 8. dama 9. (satranç) şah 10. tahtada hafif çatlak deseni. in check kontrol altında. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: clog 1. mania, engel 2. köstek 3. tahta ayakkabı, takunya, nalın. elog dance tahta ayakkabı ile oynanan dans. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: hedge 1. (bahçe, tarla) etrafını çevirmek için dikilen ağaç veya çalı 2. mania, engel 3. her iki taraf için bahse girişme 4. olasılı zararlara karşı tedbir 5. etrafına çalı dikmek, çalı ile çevirmek 6. kuşatmak, sarmak, ihata etmek 7. çevirmek 8. iki taraf için bahse girişmek 9. olasılı zararlara karşı telâfi etmek için tedbir almak. hedgerow ekilmiş çalı veya ağaçlardan yapılmış çit. hedge sparrow çit serçesi, (zool.) Prunella modularis. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: holdback 1. engel, mania. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: obstruction 1. mani, mania, engel, set 2. blokaj, bloke etme. obstructionism siyasette bloke etme. obstructionist bloke eden kimse.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.073 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).