Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for make (6 entries) (6.0934 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -make-, *make*. Possible hiragana form: まけ

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: make \make\ (m[=a]k), n. [AS. maca, gemaca. See {Match}.] A companion; a mate; often, a husband or a wife. [Obs.] [1913 Webster] For in this world no woman is Worthy to be my make. --Chaucer. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: make \make\, v. t. [imp. & p. p. {made} (m[=a]d); p. pr. & vb. n. {making}.] [OE. maken, makien, AS. macian; akin to OS. mak?n, OFries. makia, D. maken, G. machen, OHG. mahh?n to join, fit, prepare, make, Dan. mage. Cf. {Match} an equal.] 1. To cause to exist; to bring into being; to form; to produce; to frame; to fashion; to create. Hence, in various specific uses or applications: (a) To form of materials; to cause to exist in a certain form; to construct; to fabricate. [1913 Webster] He . . . fashioned it with a graving tool, after he had made it a molten calf. --Ex. xxxii. 4. [1913 Webster] (b) To produce, as something artificial, unnatural, or false; -- often with up; as, to make up a story. [1913 Webster] And Art, with her contending, doth aspire To excel the natural with made delights. --Spenser. [1913 Webster] (c) To bring about; to bring forward; to be the cause or agent of; to effect, do, perform, or execute; -- often used with a noun to form a phrase equivalent to the simple verb that corresponds to such noun; as, to make complaint, for to complain; to make record of, for to record; to make abode, for to abide, etc. [1913 Webster] Call for Samson, that he may make us sport. --Judg. xvi. 25. [1913 Webster] Wealth maketh many friends. --Prov. xix. 4. [1913 Webster] I will neither plead my age nor sickness in excuse of the faults which I have made. --Dryden. [1913 Webster] (d) To execute with the requisite formalities; as, to make a bill, note, will, deed, etc. (e) To gain, as the result of one's efforts; to get, as profit; to make acquisition of; to have accrue or happen to one; as, to make a large profit; to make an error; to make a loss; to make money. [1913 Webster] He accuseth Neptune unjustly who makes shipwreck a second time. --Bacon. [1913 Webster] (f) To find, as the result of calculation or computation; to ascertain by enumeration; to find the number or amount of, by reckoning, weighing, measurement, and the like; as, he made the distance of; to travel over; as, the ship makes ten knots an hour; he made the distance in one day. (h) To put in a desired or desirable condition; to cause to thrive. [1913 Webster] Who makes or ruins with a smile or frown. --Dryden. [1913 Webster] 2. To cause to be or become; to put into a given state verb, or adjective; to constitute; as, to make known; to make public; to make fast. [1913 Webster] Who made thee a prince and a judge over us? --Ex. ii. 14. [1913 Webster] See, I have made thee a god to Pharaoh. --Ex. vii. 1. [1913 Webster] Note: When used reflexively with an adjective, the reflexive pronoun is often omitted; as, to make merry; to make bold; to make free, etc. [1913 Webster] 3. To cause to appear to be; to constitute subjectively; to esteem, suppose, or represent. [1913 Webster] He is not that goose and ass that Valla would make him. --Baker. [1913 Webster] 4. To require; to constrain; to compel; to force; to cause; to occasion; -- followed by a noun or pronoun and infinitive. [1913 Webster] Note: In the active voice the to of the infinitive is usually omitted. [1913 Webster] I will make them hear my words. --Deut. iv. 10. [1913 Webster] They should be made to rise at their early hour. --Locke. [1913 Webster] 5. To become; to be, or to be capable of being, changed or fashioned into; to do the part or office of; to furnish the material for; as, he will make a good musician; sweet cider makes sour vinegar; wool makes warm clothing. [1913 Webster] And old cloak makes a new jerkin. --Shak. [1913 Webster] 6. To compose, as parts, ingredients, or materials; to constitute; to form; to amount to; as, a pound of ham makes a hearty meal. [1913 Webster] The heaven, the air, the earth, and boundless sea, Make but one temple for the Deity. --Waller. [1913 Webster] 7. To be engaged or concerned in. [Obs.] [1913 Webster] Gomez, what makest thou here, with a whole brotherhood of city bailiffs? --Dryden. [1913 Webster] 8. To reach; to attain; to arrive at or in sight of. "And make the Libyan shores." --Dryden. [1913 Webster] They that sail in the middle can make no land of either side. --Sir T. Browne. [1913 Webster] {To make a bed}, to prepare a bed for being slept on, or to put it in order. {To make a card} (Card Playing), to take a trick with it. {To make account}. See under {Account}, n. {To make account of}, to esteem; to regard. {To make away}. (a) To put out of the way; to kill; to destroy. [Obs.] [1913 Webster] If a child were crooked or deformed in body or mind, they made him away. --Burton. [1913 Webster] (b) To alienate; to transfer; to make over. [Obs.] --Waller. {To make believe}, to pretend; to feign; to simulate. {To make bold}, to take the liberty; to venture. {To make the cards} (Card Playing), to shuffle the pack. {To make choice of}, to take by way of preference; to choose. {To make danger}, to make experiment. [Obs.] --Beau. & Fl. {To make default} (Law), to fail to appear or answer. {To make the doors}, to shut the door. [Obs.] [1913 Webster] Make the doors upon a woman's wit, and it will out at the casement. --Shak. [1913 Webster] {To make free with}. See under {Free}, a. {To make good}. See under {Good}. {To make head}, to make headway. {To make light of}. See under {Light}, a. {To make little of}. (a) To belittle. (b) To accomplish easily. {To make love to}. See under {Love}, n. {To make meat}, to cure meat in the open air. [Colloq. Western U. S.] {To make merry}, to feast; to be joyful or jovial. {To make much of}, to treat with much consideration,, attention, or fondness; to value highly. {To make no bones}. See under {Bone}, n. {To make no difference}, to have no weight or influence; to be a matter of indifference. {To make no doubt}, to have no doubt. {To make no matter}, to have no weight or importance; to make no difference. {To make oath} (Law), to swear, as to the truth of something, in a prescribed form of law. {To make of}. (a) To understand or think concerning; as, not to know what to make of the news. (b) To pay attention to; to cherish; to esteem; to account. "Makes she no more of me than of a slave." --Dryden. {To make one's law} (Old Law), to adduce proof to clear one's self of a charge. {To make out}. (a) To find out; to discover; to decipher; as, to make out the meaning of a letter. (b) to gain sight of; to recognize; to discern; to descry; as, as they approached the city, he could make out the tower of the Chrysler Building. (c) To prove; to establish; as, the plaintiff was unable to make out his case. (d) To make complete or exact; as, he was not able to make out the money. (d) to write out; to write down; -- used especially of a bank check or bill; as, he made out a check for the cost of the dinner; the workman made out a bill and handed it to him. {To make over}, to transfer the title of; to convey; to alienate; as, he made over his estate in trust or in fee. {To make sail}. (Naut.) (a) To increase the quantity of sail already extended. (b) To set sail. {To make shift}, to manage by expedients; as, they made shift to do without it. [Colloq.]. {To make sternway}, to move with the stern foremost; to go or drift backward. {To make strange}, to act in an unfriendly manner or as if surprised; to treat as strange; as, to make strange of a request or suggestion. {To make suit to}, to endeavor to gain the favor of; to court. {To make sure}. See under {Sure}. {To make up}. (a) To collect into a sum or mass; as, to make up the amount of rent; to make up a bundle or package. (b) To reconcile; to compose; as, to make up a difference or quarrel. (c) To supply what is wanting in; to complete; as, a dollar is wanted to make up the stipulated sum. (d) To compose, as from ingredients or parts; to shape, prepare, or fabricate; as, to make up a mass into pills; to make up a story. [1913 Webster] He was all made up of love and charms! --Addison. [1913 Webster] (e) To compensate; to make good; as, to make up a loss. (f) To adjust, or to arrange for settlement; as, to make up accounts. (g) To dress and paint for a part, as an actor; as, he was well made up. {To make up a face}, to distort the face as an expression of pain or derision. {To make up one's mind}, to reach a mental determination; to resolve. {To make way}, or {To make one's way}. (a) To make progress; to advance. (b) To open a passage; to clear the way. {To make words}, to multiply words. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Make \Make\ (m[=a]k), v. i. 1. To act in a certain manner; to have to do; to manage; to interfere; to be active; -- often in the phrase to meddle or make. [Obs.] [1913 Webster] A scurvy, jack-a-nape priest to meddle or make. --Shak. [1913 Webster] 2. To proceed; to tend; to move; to go; as, he made toward home; the tiger made at the sportsmen. [1913 Webster] Note: Formerly, authors used to make on, to make forth, to make about; but these phrases are obsolete. We now say, to make at, to make away, to make for, to make off, to make toward, etc. [1913 Webster] 3. To tend; to contribute; to have effect; -- with for or against; as, it makes for his advantage. --M. Arnold. [1913 Webster] Follow after the things which make for peace. --Rom. xiv. 19. [1913 Webster] Considerations infinite Do make against it. --Shak. [1913 Webster] 4. To increase; to augment; to accrue. [1913 Webster] 5. To compose verses; to write poetry; to versify. [Archaic] --Chaucer. Tennyson. [1913 Webster] To solace him some time, as I do when I make. --P. Plowman. [1913 Webster] {To make as if}, or {To make as though}, to pretend that; to make show that; to make believe (see under {Make}, v. t.). [1913 Webster] Joshua and all Israel made as if they were beaten before them, and fled. --Josh. viii. 15. [1913 Webster] My lord of London maketh as though he were greatly displeased with me. --Latimer. [1913 Webster] {To make at}, to go toward hastily, or in a hostile manner; to attack. {To make away with}. (a) To carry off. (b) To transfer or alienate; hence, to spend; to dissipate. (c) To kill; to destroy. {To make off}, to go away suddenly. {To make out}, to succeed; to manage oneself; to be able at last; to make shift; as, he made out to reconcile the contending parties; after the earthquake they made out all right. (b) to engage in fond caresses; to hug and kiss; to neck; -- of courting couples or individuals (for individuals, used with with); as, they made out on a bench in the park; he was making out with the waitress in the kitchen [informal] {To make up}, to become reconciled or friendly. {To make up for}, to compensate for; to supply an equivalent for. {To make up to}. (a) To approach; as, a suspicious boat made up to us. (b) To pay addresses to; to make love to. {To make up with}, to become reconciled to. [Colloq.] {To make with}, to concur or agree with. --Hooker. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Make \Make\, n. Structure, texture, constitution of parts; construction; shape; form. [1913 Webster] It our perfection of so frail a make As every plot can undermine and shake? --Dryden. [1913 Webster] {On the make}, (a) bent upon making great profits; greedy of gain. [Low, U. S.] (b) seeking higher social status or a higher employment position. (c) seeking a sexual partner; looking for sexual adventure. [1913 Webster +PJC] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: make n 1: a recognizable kind; "there's a new brand of hero in the movies now"; "what make of car is that?" [syn: {brand}, {make}] 2: the act of mixing cards haphazardly [syn: {shuffle}, {shuffling}, {make}] v 1: engage in; "make love, not war"; "make an effort"; "do research"; "do nothing"; "make revolution" [syn: {make}, {do}] 2: give certain properties to something; "get someone mad"; "She made us look silly"; "He made a fool of himself at the meeting"; "Don't make this into a big deal"; "This invention will make you a millionaire"; "Make yourself clear" [syn: {make}, {get}] 3: make or cause to be or to become; "make a mess in one's office"; "create a furor" [syn: {make}, {create}] 4: cause to do; cause to act in a specified manner; "The ads induced me to buy a VCR"; "My children finally got me to buy a computer"; "My wife made me buy a new sofa" [syn: {induce}, {stimulate}, {cause}, {have}, {get}, {make}] 5: give rise to; cause to happen or occur, not always intentionally; "cause a commotion"; "make a stir"; "cause an accident" [syn: {cause}, {do}, {make}] 6: create or manufacture a man-made product; "We produce more cars than we can sell"; "The company has been making toys for two centuries" [syn: {produce}, {make}, {create}] 7: make, formulate, or derive in the mind; "I draw a line here"; "draw a conclusion"; "draw parallels"; "make an estimate"; "What do you make of his remarks?" [syn: {draw}, {make}] 8: compel or make somebody or something to act in a certain way; "People cannot be made to integrate just by passing a law!"; "Heat makes you sweat" 9: create by artistic means; "create a poem"; "Schoenberg created twelve-tone music"; "Picasso created Cubism"; "Auden made verses" [syn: {create}, {make}] 10: earn on some commercial or business transaction; earn as salary or wages; "How much do you make a month in your new job?"; "She earns a lot in her new job"; "this merger brought in lots of money"; "He clears $5,000 each month" [syn: {gain}, {take in}, {clear}, {make}, {earn}, {realize}, {realise}, {pull in}, {bring in}] 11: create or design, often in a certain way; "Do my room in blue"; "I did this piece in wood to express my love for the forest" [syn: {do}, {make}] [ant: {undo}, {unmake}] 12: to compose or represent:"This wall forms the background of the stage setting"; "The branches made a roof"; "This makes a fine introduction" [syn: {form}, {constitute}, {make}] 13: reach a goal, e.g., "make the first team"; "We made it!"; "She may not make the grade" [syn: {reach}, {make}, {get to}, {progress to}] 14: be or be capable of being changed or made into; "He makes a great host"; "He will make a fine father" 15: make by shaping or bringing together constituents; "make a dress"; "make a cake"; "make a wall of stones" 16: perform or carry out; "make a decision"; "make a move"; "make advances"; "make a phone call" 17: make by combining materials and parts; "this little pig made his house out of straw"; "Some eccentric constructed an electric brassiere warmer" [syn: {construct}, {build}, {make}] 18: change from one form into another; "make water into wine"; "make lead into gold"; "make clay into bricks" 19: act in a certain way so as to acquire; "make friends"; "make enemies" 20: charge with a function; charge to be; "She was named Head of the Committee"; "She was made president of the club" [syn: {name}, {nominate}, {make}] 21: achieve a point or goal; "Nicklaus had a 70"; "The Brazilian team got 4 goals"; "She made 29 points that day" [syn: {have}, {get}, {make}] 22: reach a destination, either real or abstract; "We hit Detroit by noon"; "The water reached the doorstep"; "We barely made it to the finish line"; "I have to hit the MAC machine before the weekend starts" [syn: {reach}, {make}, {attain}, {hit}, {arrive at}, {gain}] 23: institute, enact, or establish; "make laws" [syn: {lay down}, {establish}, {make}] 24: carry out or commit; "make a mistake"; "commit a faux-pas" 25: form by assembling individuals or constituents; "Make a quorum" 26: organize or be responsible for; "hold a reception"; "have, throw, or make a party"; "give a course" [syn: {hold}, {throw}, {have}, {make}, {give}] 27: put in order or neaten; "make the bed"; "make up a room" [syn: {make}, {make up}] 28: head into a specified direction; "The escaped convict took to the hills"; "We made for the mountains" [syn: {take}, {make}] 29: have a bowel movement; "The dog had made in the flower beds" [syn: {stool}, {defecate}, {shit}, {take a shit}, {take a crap}, {ca-ca}, {crap}, {make}] 30: undergo fabrication or creation; "This wool makes into a nice sweater" 31: be suitable for; "Wood makes good furniture" 32: add up to; "four and four make eight" 33: amount to; "This salary increase makes no difference to my standard of living" 34: constitute the essence of; "Clothes make the man" 35: appear to begin an activity; "He made to speak but said nothing in the end"; "She made as if to say hello to us" 36: proceed along a path; "work one's way through the crowd"; "make one's way into the forest" [syn: {make}, {work}] 37: reach in time; "We barely made the plane" 38: gather and light the materials for; "make a fire" 39: prepare for eating by applying heat; "Cook me dinner, please"; "can you make me an omelette?"; "fix breakfast for the guests, please" [syn: {cook}, {fix}, {ready}, {make}, {prepare}] 40: induce to have sex; "Harry finally seduced Sally"; "Did you score last night?"; "Harry made Sally" [syn: {seduce}, {score}, {make}] 41: assure the success of; "A good review by this critic will make your play!" [ant: {break}] 42: represent fictitiously, as in a play, or pretend to be or act like; "She makes like an actress" [syn: {make}, {pretend}, {make believe}] 43: consider as being; "It wasn't the problem some people made it" 44: calculate as being; "I make the height about 100 feet" 45: cause to be enjoyable or pleasurable; "make my day" 46: favor the development of; "Practice makes the winner" 47: develop into; "He will make a splendid father!" 48: behave in a certain way; "make merry" 49: eliminate urine; "Again, the cat had made on the expensive rug" [syn: {make}, {urinate}, {piddle}, {puddle}, {micturate}, {piss}, {pee}, {pee-pee}, {make water}, {relieve oneself}, {take a leak}, {spend a penny}, {wee}, {wee-wee}, {pass water}] From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: make husband

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0934 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).