Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for lot (5 entries) (6.0379 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lot-, *lot*.

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lot \Lot\ (l[o^]t), n. [AS. hlot; akin to hle['i]tan to cast lots, OS. hl[=o]t lot, D. lot, G. loos, OHG. l[=o]z, Icel. hlutr, Sw. lott, Dan. lod, Goth. hlauts. Cf. {Allot}, {Lotto}, {Lottery}.] [1913 Webster] 1. That which happens without human design or forethought; chance; accident; hazard; fortune; fate. [1913 Webster] But save my life, which lot before your foot doth lay. --Spenser. [1913 Webster] 2. Anything (as a die, pebble, ball, or slip of paper) used in determining a question by chance, or without man's choice or will; as, to cast or draw lots. [1913 Webster] The lot is cast into the lap, but the whole disposing thereof is of the Lord. --Prov. xvi. 33. [1913 Webster] If we draw lots, he speeds. --Shak. [1913 Webster] 3. The part, or fate, which falls to one, as it were, by chance, or without his planning. [1913 Webster] O visions ill foreseen! Each day's lot's Enough to bear. --Milton. [1913 Webster] He was but born to try The lot of man -- to suffer and to die. --Pope. [1913 Webster] 4. A separate portion; a number of things taken collectively; all objects sold in a single purchase transaction; as, a lot of stationery; -- colloquially, sometimes of people; as, a sorry lot; a bad lot. [1913 Webster] I, this winter, met with a very large lot of English heads, chiefly of the reign of James I. --Walpole. [1913 Webster] 5. A distinct portion or plot of land, usually smaller than a field; as, a building lot in a city. [1913 Webster] The defendants leased a house and lot in the city of New York. --Kent. [1913 Webster] 6. A large quantity or number; a great deal; as, to spend a lot of money; to waste a lot of time on line; lots of people think so. [Colloq.] [1913 Webster] He wrote to her . . . he might be detained in London by a lot of business. --W. Black. [1913 Webster] 7. A prize in a lottery. [Obs.] --Evelyn. [1913 Webster] {To cast in one's lot with}, to share the fortunes of. {To cast lots}, to use or throw a die, or some other instrument, by the unforeseen turn or position of which, an event is by previous agreement determined. {To draw lots}, to determine an event, or make a decision, by drawing one thing from a number whose marks are concealed from the drawer. {To pay scot and lot}, to pay taxes according to one's ability. See {Scot}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lot \Lot\, v. t. [imp. & p. p. {Lotted}; p. pr. & vb. n. {Lotting}.] To allot; to sort; to portion. [R.] [1913 Webster] {To lot on} or {To lot upon}, to count or reckon upon; to expect with pleasure. [Colloq. U. S.] [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: lot n 1: (often followed by `of') a large number or amount or extent; "a batch of letters"; "a deal of trouble"; "a lot of money"; "he made a mint on the stock market"; "see the rest of the winners in our huge passel of photos"; "it must have cost plenty"; "a slew of journalists"; "a wad of money" [syn: {batch}, {deal}, {flock}, {good deal}, {great deal}, {hatful}, {heap}, {lot}, {mass}, {mess}, {mickle}, {mint}, {mountain}, {muckle}, {passel}, {peck}, {pile}, {plenty}, {pot}, {quite a little}, {raft}, {sight}, {slew}, {spate}, {stack}, {tidy sum}, {wad}] 2: a parcel of land having fixed boundaries; "he bought a lot on the lake" 3: an unofficial association of people or groups; "the smart set goes there"; "they were an angry lot" [syn: {set}, {circle}, {band}, {lot}] 4: your overall circumstances or condition in life (including everything that happens to you); "whatever my fortune may be"; "deserved a better fate"; "has a happy lot"; "the luck of the Irish"; "a victim of circumstances"; "success that was her portion" [syn: {fortune}, {destiny}, {fate}, {luck}, {lot}, {circumstances}, {portion}] 5: anything (straws or pebbles etc.) taken or chosen at random; "the luck of the draw"; "they drew lots for it" [syn: {draw}, {lot}] 6: any collection in its entirety; "she bought the whole caboodle" [syn: {bunch}, {lot}, {caboodle}] 7: (Old Testament) nephew of Abraham; God destroyed Sodom and Gomorrah but chose to spare Lot and his family who were told to flee without looking back at the destruction v 1: divide into lots, as of land, for example 2: administer or bestow, as in small portions; "administer critical remarks to everyone present"; "dole out some money"; "shell out pocket money for the children"; "deal a blow to someone"; "the machine dispenses soft drinks" [syn: {distribute}, {administer}, {mete out}, {deal}, {parcel out}, {lot}, {dispense}, {shell out}, {deal out}, {dish out}, {allot}, {dole out}] From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: lot [lɔt] destiny; fate fate; ill fate fortune destiny; fate; fortune; luck From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Lot [loːt] (n) , s.(n ) perpendicular; plummet; plump

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0379 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).