Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for looser (1 entries) (6.2148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -looser-, *looser*.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Loose \Loose\ (l[=oo]s), a. [Compar. {Looser} (l[=oo]s"[~e]r); superl. {Loosest}.] [OE. loos, lous, laus, Icel. lauss; akin to OD. loos, D. los, AS. le['a]s false, deceitful, G. los, loose, Dan. & Sw. l["o]s, Goth. laus, and E. lose. [root]127. See {Lose}, and cf. {Leasing} falsehood.] 1. Unbound; untied; unsewed; not attached, fastened, fixed, or confined; as, the loose sheets of a book. [1913 Webster] Her hair, nor loose, nor tied in formal plat. --Shak. [1913 Webster] 2. Free from constraint or obligation; not bound by duty, habit, etc.; -- with from or of. [1913 Webster] Now I stand Loose of my vow; but who knows Cato's thoughts ? --Addison. [1913 Webster] 3. Not tight or close; as, a loose garment. [1913 Webster] 4. Not dense, close, compact, or crowded; as, a cloth of loose texture. [1913 Webster] With horse and chariots ranked in loose array. --Milton. [1913 Webster] 5. Not precise or exact; vague; indeterminate; as, a loose style, or way of reasoning. [1913 Webster] The comparison employed . . . must be considered rather as a loose analogy than as an exact scientific explanation. --Whewel. [1913 Webster] 6. Not strict in matters of morality; not rigid according to some standard of right. [1913 Webster] The loose morality which he had learned. --Sir W. Scott. [1913 Webster] 7. Unconnected; rambling. [1913 Webster] Vario spends whole mornings in running over loose and unconnected pages. --I. Watts. [1913 Webster] 8. Lax; not costive; having lax bowels. --Locke. [1913 Webster] 9. Dissolute; unchaste; as, a loose man or woman. [1913 Webster] Loose ladies in delight. --Spenser. [1913 Webster] 10. Containing or consisting of obscene or unchaste language; as, a loose epistle. --Dryden. [1913 Webster] {At loose ends}, not in order; in confusion; carelessly managed. {Fast and loose}. See under {Fast}. {To break loose}. See under {Break}. {Loose pulley}. (Mach.) See {Fast and loose pulleys}, under {Fast}. {To let loose}, to free from restraint or confinement; to set at liberty. [1913 Webster]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  looser 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
looser
 • /L UW1 S ER0/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
  [loose]
 • แก้: แก้มัด, คลายปม [Lex2]
 • คลอน: โยก, โคลงเคลง, ไม่แน่น [Lex2]
 • ช่างพูด: พูดมาก, พล่าม [Lex2]
 • ซึ่งระบายท้อง[Lex2]
 • ทำให้หลวม: ผ่อน, คลาย [Lex2]
 • ปลดเปลื้องจากพันธะ: ปลดเปลื้องจากข้อผูกมัด [Lex2]
 • ปล่อย: ปล่อยตัว [Lex2]
 • ปล่อยให้เป็นอิสระ: ปล่อยจากการคุมขัง [Lex2]
 • ปล่อยอาวุธ: ยิง [Lex2]
 • เป็นอิสระ: ไม่ถูกควบคุมตัว, ไม่ถูกผูก [Lex2]
 • มาพร้อมกับเสมหะ[Lex2]
 • ไม่เกาะติดกัน: ไม่เกาะกันเป็นก้อน [Lex2]
 • ไม่ได้ควบคุมอย่างเข้มงวด: ไม่ได้จัดระเบียบอย่างจริงจัง [Lex2]
 • ไม่ได้จัดสรรให้ (เงิน): ไม่ได้แยกไว้ [Lex2]
 • ไม่ได้บรรจุในหีบห่อด้วยกัน[Lex2]
 • ไม่ได้ผูกแน่น: หย่อน [Lex2]
 • ไม่เที่ยงตรง: ไม่แน่นอน, ไม่ถูกต้อง [Lex2]
 • ไม่อัดแน่น: ไม่แน่น, ไม่รวมกันแน่น [Lex2]
 • ยกสมอเรือขึ้น[Lex2]
 • ยิง (จรวด): ปล่อยขีปนาวุธ [Lex2]
 • สำส่อน: เสเพล, แพศยา [Lex2]
 • หลวม: ไม่คับ, ไม่แน่น, ไม่กระชับ [Lex2]
 • หลวม: คลาย [Lex2]
 • หละหลวม: ไม่รอบคอบ, ไม่สนใจ, สะเพร่า, ละเลย [Lex2]
 • หลุด: หลุดลุ่ย, ห้อย [Lex2]
 • อย่างเป็นอิสระ: ปราศจากข้อผูกมัด [Lex2]
 • (ลูสฺ) adj. หลวม,ไม่แน่น,ว่าง,ไม่มีงานทำ,หย่อน,กระชับ,แพศยา,กว้าง,ใจกว้าง. adv. หลวม,หย่อน,ไม่แน่น vt.,vi. ทำให้เป็นอิสระ,ปล่อยให้เป็นอิสระ,แก้มัด,คายปม,ปล่อยขีปนาวุธ,ทำให้หลวม -Phr. (on the loose อิสระ กำลังหนี\'ไม่ถูกควบคุมตัว) ###SW. loosene [Hope]
 • (adj) หลวม,อิสระ,ไม่แน่น,หย่อน,ว่าง [Nontri]
 • (vt) แก้,ถอด,คลาย,ผ่อน,ขยาย,ปลดเปลื้อง [Nontri]
 • /L UW1 S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
loser, Lotos, Los, los, Laos, Moos

Similar FRENCH words suggested by aspell:
l'oser, l'ose, l'opposer, l'oses, l'oppose, l'opposé, l'opposes

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.2148 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).