Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for look (5 entries) (6.0789 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -look-, *look*.

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Look \Look\ (l[oo^]k), v. i. [imp. & p. p. {Looked}; p. pr. & vb. n. {Looking}.] [OE. loken, AS. l[=o]cian; akin to G. lugen, OHG. luog[=e]n.] 1. To direct the eyes for the purpose of seeing something; to direct the eyes toward an object; to observe with the eyes while keeping them directed; -- with various prepositions, often in a special or figurative sense. See Phrases below. [1913 Webster] 2. To direct the attention (to something); to consider; to examine; as, to look at an action. [1913 Webster] 3. To seem; to appear; to have a particular appearance; as, the patient looks better; the clouds look rainy. [1913 Webster] It would look more like vanity than gratitude. --Addison. [1913 Webster] Observe how such a practice looks in another person. --I. Watts. [1913 Webster] 4. To have a particular direction or situation; to face; to front. [1913 Webster] The inner gate that looketh to north. --Ezek. viii. 3. [1913 Webster] The east gate . . . which looketh eastward. --Ezek. xi. 1. [1913 Webster] 5. In the imperative: see; behold; take notice; take care; observe; -- used to call attention. [1913 Webster] Look, how much we thus expel of sin, so much we expel of virtue. --Milton. [1913 Webster] Note: Look, in the imperative, may be followed by a dependent sentence, but see is oftener so used. [1913 Webster] Look that ye bind them fast. --Shak. [1913 Webster] Look if it be my daughter. --Talfourd. [1913 Webster] 6. To show one's self in looking, as by leaning out of a window; as, look out of the window while I speak to you. Sometimes used figuratively. [1913 Webster] My toes look through the overleather. --Shak. [1913 Webster] 7. To await the appearance of anything; to expect; to anticipate. [1913 Webster] Looking each hour into death's mouth to fall. --Spenser. [1913 Webster] {To look about}, to look on all sides, or in different directions. {To look about one}, to be on the watch; to be vigilant; to be circumspect or guarded. {To look after}. (a) To attend to; to take care of; as, to look after children. (b) To expect; to be in a state of expectation. [1913 Webster] Men's hearts failing them for fear, and for looking after those things which are coming on the earth. --Luke xxi. 26. (c) To seek; to search. [1913 Webster] My subject does not oblige me to look after the water, or point forth the place where to it is now retreated. --Woodward. {To look at}, to direct the eyes toward so that one sees, or as if to see; as, to look at a star; hence, to observe, examine, consider; as, to look at a matter without prejudice. {To look black}, to frown; to scowl; to have a threatening appearance. [1913 Webster] The bishops thereat repined, and looked black. --Holinshed. {To look down on} or {To look down upon}, to treat with indifference or contempt; to regard as an inferior; to despise. {To look for}. (a) To expect; as, to look for news by the arrival of a ship. "Look now for no enchanting voice." --Milton. (b) To seek for; to search for; as, to look for lost money, or lost cattle. {To look forth}. (a) To look out of something, as from a window. (b) To threaten to come out. --Jer. vi. 1. (Rev. Ver.). {To look forward to}. To anticipate with an expectation of pleasure; to be eager for; as, I am looking forward to your visit. {To look into}, to inspect closely; to observe narrowly; to examine; as, to look into the works of nature; to look into one's conduct or affairs. {To look on}. (a) To regard; to esteem. [1913 Webster] Her friends would look on her the worse. --Prior. (b) To consider; to view; to conceive of; to think of. [1913 Webster] I looked on Virgil as a succinct, majestic writer. --Dryden. (c) To be a mere spectator. [1913 Webster] I'll be a candleholder, and look on. --Shak. {To look out}, to be on the watch; to be careful; as, the seaman looks out for breakers. {To look through}. (a) To see through. (b) To search; to examine with the eyes. {To look to} or {To look unto}. (a) To watch; to take care of. "Look well to thy herds." --Prov. xxvii. 23. (b) To resort to with expectation of receiving something; to expect to receive from; as, the creditor may look to surety for payment. "Look unto me, and be ye saved." --Is. xlv. 22. {To look up}, to search for or find out by looking; as, to look up the items of an account. {To look up to}, to respect; to regard with deference. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Look \Look\, v. t. 1. To look at; to turn the eyes toward. [1913 Webster] 2. To seek; to search for. [Obs.] [1913 Webster] Looking my love, I go from place to place. --Spenser. [1913 Webster] 3. To expect. [Obs.] --Shak. [1913 Webster] 4. To influence, overawe, or subdue by looks or presence as, to look down opposition. [1913 Webster] A spirit fit to start into an empire, And look the world to law. --Dryden. [1913 Webster] 5. To express or manifest by a look. [1913 Webster] Soft eyes looked love to eyes which spake again. --Byron. [1913 Webster] {To look daggers}. See under {Dagger}. {To look in the face}, to face or meet with boldness or confidence; hence, sometimes, to meet for combat. {To look out}, to seek for; to search out; as, prudent persons look out associates of good reputation. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Look \Look\, n. 1. The act of looking; a glance; a sight; a view; -- often in certain phrases; as, to have, get, take, throw, or cast, a look. [1913 Webster] Threw many a northward look to see his father Bring up his powers; but he did long in vain. --Shak. [1913 Webster] 2. Expression of the eyes and face; manner; as, a proud or defiant look. "Gentle looks." --Shak. [1913 Webster] Up ! up! my friends, and clear your looks. --Wordsworth. [1913 Webster] 3. Hence; Appearance; aspect; as, the house has a gloomy look; the affair has a bad look. [1913 Webster] Pain, disgrace, and poverty have frighted looks. --Locke. [1913 Webster] There was something that reminded me of Dante's Hell in the look of this. --Carlyle. [1913 Webster] lookdown From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: look n 1: the feelings expressed on a person's face; "a sad expression"; "a look of triumph"; "an angry face" [syn: {expression}, {look}, {aspect}, {facial expression}, {face}] 2: the act of directing the eyes toward something and perceiving it visually; "he went out to have a look"; "his look was fixed on her eyes"; "he gave it a good looking at"; "his camera does his looking for him" [syn: {look}, {looking}, {looking at}] 3: physical appearance; "I don't like the looks of this place" 4: the general atmosphere of a place or situation and the effect that it has on people; "the feel of the city excited him"; "a clergyman improved the tone of the meeting"; "it had the smell of treason" [syn: {spirit}, {tone}, {feel}, {feeling}, {flavor}, {flavour}, {look}, {smell}] v 1: perceive with attention; direct one's gaze towards; "She looked over the expanse of land"; "Look at your child!"; "Look--a deer in the backyard!" 2: give a certain impression or have a certain outward aspect; "She seems to be sleeping"; "This appears to be a very difficult problem"; "This project looks fishy"; "They appeared like people who had not eaten or slept for a long time" [syn: {look}, {appear}, {seem}] 3: have a certain outward or facial expression; "How does she look?"; "The child looks unhappy"; "She looked pale after the surgery" 4: search or seek; "We looked all day and finally found the child in the forest"; "Look elsewhere for the perfect gift!" [syn: {search}, {look}] 5: be oriented in a certain direction, often with respect to another reference point; be opposite to; "The house looks north"; "My backyard look onto the pond"; "The building faces the park" [syn: {front}, {look}, {face}] [ant: {back}] 6: take charge of or deal with; "Could you see about lunch?"; "I must attend to this matter"; "She took care of this business" [syn: {attend}, {take care}, {look}, {see}] 7: convey by one's expression; "She looked her devotion to me" 8: look forward to the probable occurrence of; "We were expecting a visit from our relatives"; "She is looking to a promotion"; "he is waiting to be drafted" [syn: {expect}, {look}, {await}, {wait}] 9: accord in appearance with; "You don't look your age!" 10: have faith or confidence in; "you can count on me to help you any time"; "Look to your friends for support"; "You can bet on that!"; "Depend on your family in times of crisis" [syn: {count}, {bet}, {depend}, {look}, {calculate}, {reckon}] From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: look [lok] leek

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0789 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).