Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for longest (2 entries) (4.8394 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -longest-, *longest*.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Long \Long\, a. [Compar. {Longer}; superl. {Longest}.] [AS. long, lang; akin to OS, OFries., D., & G. lang, Icel. langr, Sw. l[*a]ng, Dan. lang, Goth. laggs, L. longus. [root]125. Cf. {Length}, {Ling} a fish, {Linger}, {Lunge}, {Purloin}.] 1. Drawn out in a line, or in the direction of length; protracted; extended; as, a long line; -- opposed to short, and distinguished from broad or wide. [1913 Webster] 2. Drawn out or extended in time; continued through a considerable tine, or to a great length; as, a long series of events; a long debate; a long drama; a long history; a long book. [1913 Webster] 3. Slow in passing; causing weariness by length or duration; lingering; as, long hours of watching. [1913 Webster] 4. Occurring or coming after an extended interval; distant in time; far away. [1913 Webster] The we may us reserve both fresh and strong Against the tournament, which is not long. --Spenser. [1913 Webster] 5. Having a length of the specified measure; of a specified length; as, a span long; a yard long; a mile long, that is, extended to the measure of a mile, etc. [1913 Webster] 6. Far-reaching; extensive. " Long views." --Burke. [1913 Webster] 7. (Phonetics) Prolonged, or relatively more prolonged, in utterance; -- said of vowels and syllables. See {Short}, a., 13, and Guide to Pronunciation, [sect][sect] 22, 30. [1913 Webster] 8. (Finance & Com.) Having a supply of stocks or goods; prepared for, or depending for a profit upon, advance in prices; as, long of cotton. Hence, the phrases: to be, or go, long of the market, to be on the long side of the market, to hold products or securities for a rise in price, esp. when bought on a margin. Contrasted to {short}. [Webster 1913 Suppl.] Note: Long is used as a prefix in a large number of compound adjectives which are mostly of obvious meaning; as, long-armed, long-beaked, long-haired, long-horned, long-necked, long-sleeved, long-tailed, long- worded, etc. [1913 Webster] {In the long run}, in the whole course of things taken together; in the ultimate result; eventually. {Long clam} (Zool.), the common clam ({Mya arenaria}) of the Northern United States and Canada; -- called also {soft-shell clam} and {long-neck clam}. See {Mya}. {Long cloth}, a kind of cotton cloth of superior quality. {Long clothes}, clothes worn by a young infant, extending below the feet. {Long division}. (Math.) See {Division}. {Long dozen}, one more than a dozen; thirteen. {Long home}, the grave. {Long measure}, {Long meter}. See under {Measure}, {Meter}. {Long Parliament} (Eng. Hist.), the Parliament which assembled Nov. 3, 1640, and was dissolved by Cromwell, April 20, 1653. {Long price}, the full retail price. {Long purple} (Bot.), a plant with purple flowers, supposed to be the {Orchis mascula}. --Dr. Prior. {Long suit} (a) (Whist), a suit of which one holds originally more than three cards. --R. A. Proctor. (b) One's most important resource or source of strength; as, as an entertainer, her voice was her long suit. {Long tom}. (a) A pivot gun of great length and range, on the dock of a vessel. (b) A long trough for washing auriferous earth. [Western U.S.] (c) (Zool.) The long-tailed titmouse. {Long wall} (Coal Mining), a working in which the whole seam is removed and the roof allowed to fall in, as the work progresses, except where passages are needed. {Of long}, a long time. [Obs.] --Fairfax. {To be long of the market}, or {To go long of the market}, {To be on the long side of the market}, etc. (Stock Exchange), to hold stock for a rise in price, or to have a contract under which one can demand stock on or before a certain day at a stipulated price; -- opposed to {short} in such phrases as, to be short of stock, to sell short, etc. [Cant] See {Short}. {To have a long head}, to have a farseeing or sagacious mind. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: longest adv 1: for the most time; "she stayed longest"

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  longest 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
longest
 • /L AO1 NG G AH0 S T/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
  [long]
 • กางเกงขายาว[Lex2]
 • ยาว (จำนวน, ความสูง, ระยะเวลา, ระยะทาง)[Lex2]
 • ยาวนาน: นาน, มีระยะนาน [Lex2]
 • ยาวนาน (อดีต, ความทรงจำ): นาน [Lex2]
 • ยืดยาว (รายการต่างๆ)[Lex2]
 • เวลานาน: เวลาที่ยาวนาน [Lex2]
 • ปรารถนา: อยากได้, รอคอย, ต้องการ [Lex2]
 • (ลอง) {longed,longing,longs} adj. ยาว,ไกล,นาน,ยาวนาน,ช้า,สูง,เสียงยาว n. ระยะเวลาอันยาวนาน,สิ่งที่ยาว,ผู้ลงทุนซื้อสินค้าเพื่อหวังกำไรจากราคาที่คาดว่าจะสูงขึ้น. vi. ปรารถนา,ใคร่จะ,อยาก -Phr. (before long ไม่ช้า) adv. ยาวนาน,ชั่ว,ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้,ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้,ตลอด,ทั้ง,ไกล (as long as ตราบใดที่) [Hope]
 • (adj) ยาว,นาน,ไกล,ช้า [Nontri]
 • (vi) ปรารถนา,ใคร่ได้,อยากได้,ต้องการ [Nontri]
 • /L AO1 NG/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
logst, langtest, loggtest, losgehst, lungerst, Lunge, Länge, langes, langst, loggst, längst, losgeht, lungert, länger, Jones, Logis, längs, Linse, langen, loggen, log, lungern, Klinge, Lotse, Clone, Kongo, Linde, Linie, linke, Doge, Enge, Gong, Lage, Logo, Lore, Lüge, Song, Woge, Zone, lang, Loggien, Bongo, Bonze, Dogge, Folge, Hänge, Junge, Lanze, Lende, Loire, Lotte, Lunte, Menge, Nonne, Sonde, Sonne, Sorge, Tonne, Wange, Wonne, Zange, Zunge, losgehen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
long est, long-est, longeât, longeait, longeant, longes, longés, longez, longent, longuets, longer, logeât, longea, longeas, longées, longe, longé, plongeât, élongeât, longée

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 4.8394 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).