Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for load (3 entries) (6.279 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -load-, *load*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Load \Load\ (l[=o]d), n. [OE. lode load, way; properly the same word as lode, but confused with lade, load, v. See {Lade}, {Lead}, v., {Lode}.] 1. A burden; that which is laid on or put in anything for conveyance; that which is borne or sustained; a weight; as, a heavy load. [1913 Webster] He might such a load To town with his ass carry. --Gower. [1913 Webster] 2. The quantity which can be carried or drawn in some specified way; the contents of a cart, barrow, or vessel; that which will constitute a cargo; lading. [1913 Webster] 3. That which burdens, oppresses, or grieves the mind or spirits; as, a load of care. " A . . . load of guilt." --Ray. " Our life's a load." --Dryden. [1913 Webster] 4. A particular measure for certain articles, being as much as may be carried at one time by the conveyance commonly used for the article measured; as, a load of wood; a load of hay; specifically, five quarters. [1913 Webster] 5. The charge of a firearm; as, a load of powder. [1913 Webster] 6. Weight or violence of blows. [Obs.] --Milton. [1913 Webster] 7. (Mach.) The work done by a steam engine or other prime mover when working. [1913 Webster] 8. The amount of work that a person, group, or machine is assigned to perform; as, the boss distributed the load evenly among his employees. [PJC] 9. (Elec.) The device or devices that consume power from a power supply. [PJC] 10. (Engineering) The weight or force that a structural support bears or is designed to bear; the object that creates that force. [PJC] {Load line}, or {Load water line} (Naut.), the line on the outside of a vessel indicating the depth to which it sinks in the water when loaded. Syn: Burden; lading; weight; cargo. See {Burden}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Load \Load\, v. t. [imp. & p. p. {Loaded}; p. pr. & vb. n. {Loading}. Loaden is obsolete, and laden belongs to lade.] 1. To lay a load or burden on or in, as on a horse or in a cart; to charge with a load, as a gun; to furnish with a lading or cargo, as a ship; hence, to add weight to, so as to oppress or embarrass; to heap upon. [1913 Webster] I strive all in vain to load the cart. --Gascoigne. [1913 Webster] I have loaden me with many spoils. --Shak. [1913 Webster] Those honors deep and broad, wherewith Your majesty loads our house. --Shak. [1913 Webster] 2. To adulterate or drug; as, to load wine. [Cant] [1913 Webster] 3. To magnetize. [Obs.] --Prior. [1913 Webster] {Loaded dice}, dice with one side made heavier than the others, so that the number on the opposite side will come up oftenest. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: load n 1: weight to be borne or conveyed [syn: {load}, {loading}, {burden}] 2: a quantity that can be processed or transported at one time; "the system broke down under excessive loads" [syn: {load}, {loading}] 3: goods carried by a large vehicle [syn: {cargo}, {lading}, {freight}, {load}, {loading}, {payload}, {shipment}, {consignment}] 4: an amount of alcohol sufficient to intoxicate; "he got a load on and started a brawl" 5: the power output of a generator or power plant 6: an onerous or difficult concern; "the burden of responsibility"; "that's a load off my mind" [syn: {burden}, {load}, {encumbrance}, {incumbrance}, {onus}] 7: a deposit of valuable ore occurring within definite boundaries separating it from surrounding rocks [syn: {lode}, {load}] 8: the front part of a guided missile or rocket or torpedo that carries the nuclear or explosive charge or the chemical or biological agents [syn: {warhead}, {payload}, {load}] 9: electrical device to which electrical power is delivered v 1: fill or place a load on; "load a car"; "load the truck with hay" [syn: {load}, {lade}, {laden}, {load up}] 2: provide (a device) with something necessary; "He loaded his gun carefully"; "load the camera" [syn: {load}, {charge}] 3: transfer from a storage device to a computer's memory 4: put (something) on a structure or conveyance; "load the bags onto the trucks" 5: corrupt, debase, or make impure by adding a foreign or inferior substance; often by replacing valuable ingredients with inferior ones; "adulterate liquor" [syn: {load}, {adulterate}, {stretch}, {dilute}, {debase}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  load 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
load
 • ของบรรทุก: สินค้าที่บรรทุก [Lex2]
 • เข้าไปในยานพาหนะ[Lex2]
 • เครื่องมือรับพลังงานไฟฟ้า[Lex2]
 • ถ่ายข้อมูลหรือโปรแกรมในคอมพิวเตอร์[Lex2]
 • ทำให้หนักใจ: เป็นภาระหนัก [Lex2]
 • น้ำหนักถ่วง: น้ำหนัก [Lex2]
 • น้ำหนักบรรทุก: ระวางน้ำหนัก [Lex2]
 • บรรจุ (ฟิล์มในกล้องถ่ายรูป)[Lex2]
 • บรรจุกระสุน[Lex2]
 • บรรทุก (สินค้า)[Lex2]
 • ปริมาณงาน: ปริมาณงานที่มอบหมายให้คนหรือเครื่องจักรทำ [Lex2]
 • ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้[Lex2]
 • ปริมาณเสื้อผ้าที่ซักในเครื่องซักผ้า[Lex2]
 • เพิ่มน้ำหนัก: ถ่วงน้ำหนัก [Lex2]
 • ภาระ: หน้าที่, ความรับผิดชอบ [Lex2]
 • ใส่ดิสก์หรือเทปลงในคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่น[Lex2]
 • (โลด) {loaded,loading,loads} n. ของบรรทุก,น้ำหนักบรรทุก,ระวางน้ำหนักบรรทุก,ภาระ,สิ่งที่เป็นภาระ,น้ำหนักถ่วง,ปริมาณงาน,ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้,อุปกรณ์รับไฟฟ้า,ปริมาณเหล้าที่ทำให้มึนเมา v. บรรทุก,ใส่,ถ่วง,บรรจุ,มอบให้อย่างมากมาย,ลำเอียง,เพิ่มกำลังไฟฟ้า,เพิ่ม adv. มาก,มากมาย [Hope]
 • (n) ของบรรทุก,เครื่องบรรทุก,ภาระ,การบรรจุกระสุนปืน,น้ำหนักบรรทุก [Nontri]
 • (vt) บรรทุกของ,เป็นภาระ,บรรจุกระสุน,ใส่,ถ่วง,ยัด [Nontri]
 • /L OW1 D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Lord, Laos, Olaf, Lady, Land, lade, LSD, Lid, Los, las, los, lädt, Soda, ad, Lokal, Lords, lokal, loyal, Boas, Lied, Lobs, Loks, Lose, Riad, lind, lose, lost, Bad, Boa, CAD, Jod, LAN, LCD, LED, Lob, Lok, Lot, MAD, Rad, Tod, lag, lau, lax, log, lud, Lloyd, blond, Bord, Fond, Ford, Gold, Grad, LDAP, Lear, Leid, Loch, Logo, Lohn, Lore, Lote, Mond, Mord, Noah, Nord, Pfad, Sold, Word, hold, lobe, lobt, logt, lote, Last, Laden, laden, Toast, losen, Lader, Läden, Lahn, Laut, laut, London, loben, loten, Login, Stadt, Fladen, leasen, lodern, Boden, Hoden, Laben, Laken, Orden, laben

Similar FRENCH words suggested by aspell:
lad, lord, lods, Land, lads, land, loader, lobât, lofât, lots, lovât, liât, lords, louât, lat, lot, l'ôtas, loft, l'ôta, l'osât, l'ôtât, l'ont

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.279 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).