Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for lives (3 entries) (6.1549 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lives-, *lives*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Life \Life\ (l[imac]f), n.; pl. {Lives} (l[imac]vz). [AS. l[imac]f; akin to D. lijf body, G. leib body, MHG. l[imac]p life, body, OHG. l[imac]b life, Icel. l[imac]f, life, body, Sw. lif, Dan. liv, and E. live, v. [root]119. See {Live}, and cf. {Alive}.] 1. The state of being which begins with generation, birth, or germination, and ends with death; also, the time during which this state continues; that state of an animal or plant in which all or any of its organs are capable of performing all or any of their functions; -- used of all animal and vegetable organisms. [1913 Webster] 2. Of human beings: The union of the soul and body; also, the duration of their union; sometimes, the deathless quality or existence of the soul; as, man is a creature having an immortal life. [1913 Webster] She shows a body rather than a life. --Shak. [1913 Webster] 3. (Philos.) The potential principle, or force, by which the organs of animals and plants are started and continued in the performance of their several and cooperative functions; the vital force, whether regarded as physical or spiritual. [1913 Webster] 4. Figuratively: The potential or animating principle, also, the period of duration, of anything that is conceived of as resembling a natural organism in structure or functions; as, the life of a state, a machine, or a book; authority is the life of government. [1913 Webster] 5. A certain way or manner of living with respect to conditions, circumstances, character, conduct, occupation, etc.; hence, human affairs; also, lives, considered collectively, as a distinct class or type; as, low life; a good or evil life; the life of Indians, or of miners. [1913 Webster] That which before us lies in daily life. --Milton. [1913 Webster] By experience of life abroad in the world. --Ascham. [1913 Webster] Lives of great men all remind us We can make our lives sublime. --Longfellow. [1913 Webster] 'T is from high life high characters are drawn. --Pope [1913 Webster] 6. Animation; spirit; vivacity; vigor; energy. [1913 Webster] No notion of life and fire in fancy and in words. --Felton. [1913 Webster] That gives thy gestures grace and life. --Wordsworth. [1913 Webster] 7. That which imparts or excites spirit or vigor; that upon which enjoyment or success depends; as, he was the life of the company, or of the enterprise. [1913 Webster] 8. The living or actual form, person, thing, or state; as, a picture or a description from, the life. [1913 Webster] 9. A person; a living being, usually a human being; as, many lives were sacrificed. [1913 Webster] 10. The system of animal nature; animals in general, or considered collectively. [1913 Webster] Full nature swarms with life. --Thomson. [1913 Webster] 11. An essential constituent of life, esp: the blood. [1913 Webster] The words that I speak unto you . . . they are life. --John vi. 63. [1913 Webster] The warm life came issuing through the wound. --Pope [1913 Webster] 12. A history of the acts and events of a life; a biography; as, Johnson wrote the life of Milton. [1913 Webster] 13. Enjoyment in the right use of the powers; especially, a spiritual existence; happiness in the favor of God; heavenly felicity. [1913 Webster] 14. Something dear to one as one's existence; a darling; -- used as a term of endearment. [1913 Webster] Note: Life forms the first part of many compounds, for the most part of obvious meaning; as, life-giving, life-sustaining, etc. [1913 Webster] {Life annuity}, an annuity payable during one's life. {Life arrow}, {Life rocket}, {Life shot}, an arrow, rocket, or shot, for carrying an attached line to a vessel in distress in order to save life. {Life assurance}. See {Life insurance}, below. {Life buoy}. See {Buoy}. {Life car}, a water-tight boat or box, traveling on a line from a wrecked vessel to the shore. In it person are hauled through the waves and surf. {Life drop}, a drop of vital blood. --Byron. {Life estate} (Law), an estate which is held during the term of some certain person's life, but does not pass by inheritance. {Life everlasting} (Bot.), a plant with white or yellow persistent scales about the heads of the flowers, as {Antennaria}, and {Gnaphalium}; cudweed. {Life of an execution} (Law), the period when an execution is in force, or before it expires. {Life guard}. (Mil.) See under {Guard}. {Life insurance}, the act or system of insuring against death; a contract by which the insurer undertakes, in consideration of the payment of a premium (usually at stated periods), to pay a stipulated sum in the event of the death of the insured or of a third person in whose life the insured has an interest. {Life interest}, an estate or interest which lasts during one's life, or the life of another person, but does not pass by inheritance. {Life land} (Law), land held by lease for the term of a life or lives. {Life line}. (a) (Naut.) A line along any part of a vessel for the security of sailors. (b) A line attached to a life boat, or to any life saving apparatus, to be grasped by a person in the water. {Life rate}, rate of premium for insuring a life. {Life rent}, the rent of a life estate; rent or property to which one is entitled during one's life. {Life school}, a school for artists in which they model, paint, or draw from living models. {Lifetable}, a table showing the probability of life at different ages. {To lose one's life}, to die. {To seek the life of}, to seek to kill. {To the life}, so as closely to resemble the living person or the subject; as, the portrait was drawn to the life. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lives \Lives\ (l[imac]vz), n.; pl. of {Life}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lives \Lives\ (l[imac]vz), a. & adv. [Orig. a genitive sing. of life.] Alive; living; with life. [Obs.] " Any lives creature." --Chaucer. [1913 Webster]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  lives 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
lives
 • คำพหูพจน์ของ life[Lex2]
 • (ไลฟซ) n. พหูพจน์ของ life [Hope]
 • /L IH1 V Z/ [CMU]
 • /L AY1 V Z/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 • (n) // [OALD]
  [live]
 • ดำเนินชีวิต: ใช้ชีวิต [Lex2]
 • ต่อเข้ากับแหล่งพลังงานไฟฟ้า[Lex2]
 • ถ่ายทอดสด[Lex2]
 • ที่เกี่ยวข้องกับความสนใจในปัจจุบัน[Lex2]
 • ประสบ[Lex2]
 • มีชีวิต: คงอยู่, เป็นๆ, ไม่ตาย [Lex2]
 • มีชีวิตชีวา (คำไม่เป็นทางการ): เต็มไปด้วยชีวิตชีวา [Lex2]
 • มีชีวิตอยู่[Lex2]
 • ไม่ด้าน (กระสุน)[Lex2]
 • ยังคงมีชีวิตอยู่[Lex2]
 • ยังคงอยู่ (ชีวิต, การกระทำ, ความทรงจำ)[Lex2]
 • ยังชีพด้วย: ประทังชีวิตด้วย [Lex2]
 • ยังไม่ระเบิด[Lex2]
 • ยืดหยุ่นได้ (คำไม่เป็นทางการ): เด้งได้ [Lex2]
 • ลุก (ถ่านไฟ): คุแดง [Lex2]
 • สนุกกับชีวิตอย่างเต็มที่: ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนาน [Lex2]
 • สว่าง (สี): สดใส [Lex2]
 • อาจปะทุได้อีก[Lex2]
 • อาศัย: อยู่, พัก [Lex2]
 • (adj) มีชีวิต,มีชีวิตชีวา,ทันสมัย,ขะมักเขม้น [Nontri]
 • (vi) อยู่,มีชีวิต,ดำเนินชีวิต,มีอายุ,อาศัยอยู่ [Nontri]
 • /L AY1 V/ [CMU]
 • /L IH1 V/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 • (j) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
lies, live, Lides, Limes, Lid, IV, oliv, HIV, Liz, XIV, div

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.1549 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).