Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for liveries (1 entries) (6.1644 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liveries-, *liveries*.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Livery \Liv"er*y\, n.; pl. {Liveries}. [OE. livere, F. livr['e]e, formerly, a gift of clothes made by the master to his servants, prop., a thing delivered, fr. livrer to deliver, L. liberare to set free, in LL., to deliver up. See {Liberate}.] 1. (Eng. Law) (a) The act of delivering possession of lands or tenements. (b) The writ by which possession is obtained. [1913 Webster] Note: It is usual to say, {livery of seizin}, which is a feudal investiture, made by the delivery of a turf, of a rod, a twig, or a key from the feoffor to the feoffee as a symbol of delivery of the whole property. There was a distinction of {livery in deed} when this ceremony was performed on the property being transferred, and {livery in law} when performed in sight of the property, but not on it. In the United States, and now in Great Britain, no such ceremony is necessary, the delivery of a deed being sufficient as a livery of seizin, regardless of where performed. --Black's 4th Ed. [1913 Webster +PJC] 2. Release from wardship; deliverance. [1913 Webster] It concerned them first to sue out their livery from the unjust wardship of his encroaching prerogative. --Milton. [1913 Webster] 3. That which is delivered out statedly or formally, as clothing, food, etc.; especially: (a) The uniform clothing issued by feudal superiors to their retainers and serving as a badge when in military service. (b) The peculiar dress by which the servants of a nobleman or gentleman are distinguished; as, a claret-colored livery. (c) Hence, also, the peculiar dress or garb appropriated by any association or body of persons to their own use; as, the livery of the London tradesmen, of a priest, of a charity school, etc.; also, the whole body or company of persons wearing such a garb, and entitled to the privileges of the association; as, the whole livery of London. [1913 Webster] A Haberdasher and a Carpenter, A Webbe, a Dyer, and a Tapicer, And they were clothed all in one livery Of a solempne and a gret fraternite. --Chaucer. [1913 Webster] From the periodical deliveries of these characteristic articles of servile costume (blue coats) came our word livery. --De Quincey. (d) Hence, any characteristic dress or outward appearance. " April's livery." --Sir P. Sidney. [1913 Webster] Now came still evening on, and twilight gray Had in her sober livery all things clad. --Milton. (e) An allowance of food statedly given out; a ration, as to a family, to servants, to horses, etc. [1913 Webster] The emperor's officers every night went through the town from house to house whereat any English gentleman did repast or lodge, and served their liveries for all night: first, the officers brought into the house a cast of fine manchet [white bread], and of silver two great pots, and white wine, and sugar. --Cavendish. (f) The feeding, stabling, and care of horses for compensation; boarding; as, to keep one's horses at livery. [1913 Webster] What livery is, we by common use in England know well enough, namely, that is, allowance of horse meat, as to keep horses at livery, the which word, I guess, is derived of livering or delivering forth their nightly food. --Spenser. [1913 Webster] It need hardly be observed that the explanation of livery which Spenser offers is perfectly correct, but . . . it is no longer applied to the ration or stated portion of food delivered at stated periods. --Trench. (g) The keeping of horses in readiness to be hired temporarily for riding or driving; the state of being so kept; also, the place where horses are so kept, also called a {livery stable}. [1913 Webster] Pegasus does not stand at livery even at the largest establishment in Moorfields. --Lowell. [1913 Webster] 4. A low grade of wool. [1913 Webster] {Livery gown}, the gown worn by a liveryman in London. [1913 Webster]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  liveries 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
liveries
 • (n) // [OALD]
  [livery]
 • เสื้อผ้าชุดเครื่องแบบ[Lex2]
 • (ลิฟ\'เวอรี) n. เสื้อผ้าอาภรณ์ชุดพิเศษ ,อาชีพเลี้ยงม้าหรือดูแลม้าให้แขกหรือคนจ้าง,การโอนทรัพย์สิน ###S. suit [Hope]
 • (n) เครื่องแบบคนรับใช้,การรับจ้างดูแลเลี้ยงม้า [Nontri]
 • /L IH1 V ER0 IY0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Liberias, Liberia, diverses, divers, Libero, live, Oliver, Liter

Similar FRENCH words suggested by aspell:
live ries, live-ries, laveries, literies, laverie, literie, l'hivernes

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.1644 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).