Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for lived (2 entries) (6.231 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lived-, *lived*.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Live \Live\ (l[i^]v), v. i. [imp. & p. p. {Lived} (l[i^]vd); p. pr. & vb. n. {Living}.] [OE. liven, livien, AS. libban, lifian; akin to OS. libbian, D. leven, G. leben, OHG. leb[=e]n, Dan. leve, Sw. lefva, Icel. lifa to live, to be left, to remain, Goth. liban to live; akin to E. leave to forsake, and life, Gr. liparei^n to persist, liparo`s oily, shining, sleek, li`pos fat, lard, Skr. lip to anoint, smear; -- the first sense prob. was, to cleave to, stick to; hence, to remain, stay; and hence, to live.] 1. To be alive; to have life; to have, as an animal or a plant, the capacity of assimilating matter as food, and to be dependent on such assimilation for a continuance of existence; as, animals and plants that live to a great age are long in reaching maturity. [1913 Webster] Thus saith the Lord God unto these bones; Behold, I will . . . lay sinews upon you, and will bring up flesh upon you, and cover you with skin, and put breath in you, and ye shall live. --Ezek. xxxvii. 5, 6. [1913 Webster] 2. To pass one's time; to pass life or time in a certain manner, as to habits, conduct, or circumstances; as, to live in ease or affluence; to live happily or usefully. [1913 Webster] O death, how bitter is the remembrance of thee to a man that liveth at rest in his possessions! --Ecclus. xli. 1. [1913 Webster] 3. To make one's abiding place or home; to abide; to dwell; to reside; as, to live in a cottage by the sea. [1913 Webster] Jacob lived in the land of Egypt seventeen years. --Gen. xlvii. 28. [1913 Webster] 4. To be or continue in existence; to exist; to remain; to be permanent; to last; -- said of inanimate objects, ideas, etc. [1913 Webster] Men's evil manners live in brass; their virtues We write in water. --Shak. [1913 Webster] 5. To enjoy or make the most of life; to be in a state of happiness; as, people want not just to exist, but to live. [1913 Webster] What greater curse could envious fortune give Than just to die when I began to live? --Dryden. [1913 Webster] 6. To feed; to subsist; to be nourished or supported; -- with on; as, horses live on grass and grain. [1913 Webster] 7. To have a spiritual existence; to be quickened, nourished, and actuated by divine influence or faith. [1913 Webster] The just shall live by faith. --Gal. iii. ll. [1913 Webster] 8. To be maintained in life; to acquire a livelihood; to subsist; -- with on or by; as, to live on spoils. [1913 Webster] Those who live by labor. --Sir W. Temple. [1913 Webster] 9. To outlast danger; to float; -- said of a ship, boat, etc.; as, no ship could live in such a storm. [1913 Webster] A strong mast that lived upon the sea. --Shak. [1913 Webster] {To live out}, to be at service; to live away from home as a servant. [U. S.] {To live with}. (a) To dwell or to be a lodger with. (b) To cohabit with; to have intercourse with, as male with female. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lived \Lived\ (l[imac]vd), a. Having life; -- used only in composition; as, long-lived; short-lived. [1913 Webster]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  lived 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
lived
 • (ไลวดฺ) adj. มีชีวิต ###S. living [Hope]
 • /L AY1 V D/ [CMU]
 • /L IH1 V D/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [live]
 • ดำเนินชีวิต: ใช้ชีวิต [Lex2]
 • ต่อเข้ากับแหล่งพลังงานไฟฟ้า[Lex2]
 • ถ่ายทอดสด[Lex2]
 • ที่เกี่ยวข้องกับความสนใจในปัจจุบัน[Lex2]
 • ประสบ[Lex2]
 • มีชีวิต: คงอยู่, เป็นๆ, ไม่ตาย [Lex2]
 • มีชีวิตชีวา (คำไม่เป็นทางการ): เต็มไปด้วยชีวิตชีวา [Lex2]
 • มีชีวิตอยู่[Lex2]
 • ไม่ด้าน (กระสุน)[Lex2]
 • ยังคงมีชีวิตอยู่[Lex2]
 • ยังคงอยู่ (ชีวิต, การกระทำ, ความทรงจำ)[Lex2]
 • ยังชีพด้วย: ประทังชีวิตด้วย [Lex2]
 • ยังไม่ระเบิด[Lex2]
 • ยืดหยุ่นได้ (คำไม่เป็นทางการ): เด้งได้ [Lex2]
 • ลุก (ถ่านไฟ): คุแดง [Lex2]
 • สนุกกับชีวิตอย่างเต็มที่: ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนาน [Lex2]
 • สว่าง (สี): สดใส [Lex2]
 • อาจปะทุได้อีก[Lex2]
 • อาศัย: อยู่, พัก [Lex2]
 • (adj) มีชีวิต,มีชีวิตชีวา,ทันสมัย,ขะมักเขม้น [Nontri]
 • (vi) อยู่,มีชีวิต,ดำเนินชีวิต,มีอายุ,อาศัยอยู่ [Nontri]
 • /L AY1 V/ [CMU]
 • /L IH1 V/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 • (j) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Lied, live

Similar FRENCH words suggested by aspell:
livets, lives, lied, live, livet, l'ive, lieds, l'hiver

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.231 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).