Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for live (8 entries) (3.4522 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -live-, *live*.

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Live \Live\ (l[i^]v), v. i. [imp. & p. p. {Lived} (l[i^]vd); p. pr. & vb. n. {Living}.] [OE. liven, livien, AS. libban, lifian; akin to OS. libbian, D. leven, G. leben, OHG. leb[=e]n, Dan. leve, Sw. lefva, Icel. lifa to live, to be left, to remain, Goth. liban to live; akin to E. leave to forsake, and life, Gr. liparei^n to persist, liparo`s oily, shining, sleek, li`pos fat, lard, Skr. lip to anoint, smear; -- the first sense prob. was, to cleave to, stick to; hence, to remain, stay; and hence, to live.] 1. To be alive; to have life; to have, as an animal or a plant, the capacity of assimilating matter as food, and to be dependent on such assimilation for a continuance of existence; as, animals and plants that live to a great age are long in reaching maturity. [1913 Webster] Thus saith the Lord God unto these bones; Behold, I will . . . lay sinews upon you, and will bring up flesh upon you, and cover you with skin, and put breath in you, and ye shall live. --Ezek. xxxvii. 5, 6. [1913 Webster] 2. To pass one's time; to pass life or time in a certain manner, as to habits, conduct, or circumstances; as, to live in ease or affluence; to live happily or usefully. [1913 Webster] O death, how bitter is the remembrance of thee to a man that liveth at rest in his possessions! --Ecclus. xli. 1. [1913 Webster] 3. To make one's abiding place or home; to abide; to dwell; to reside; as, to live in a cottage by the sea. [1913 Webster] Jacob lived in the land of Egypt seventeen years. --Gen. xlvii. 28. [1913 Webster] 4. To be or continue in existence; to exist; to remain; to be permanent; to last; -- said of inanimate objects, ideas, etc. [1913 Webster] Men's evil manners live in brass; their virtues We write in water. --Shak. [1913 Webster] 5. To enjoy or make the most of life; to be in a state of happiness; as, people want not just to exist, but to live. [1913 Webster] What greater curse could envious fortune give Than just to die when I began to live? --Dryden. [1913 Webster] 6. To feed; to subsist; to be nourished or supported; -- with on; as, horses live on grass and grain. [1913 Webster] 7. To have a spiritual existence; to be quickened, nourished, and actuated by divine influence or faith. [1913 Webster] The just shall live by faith. --Gal. iii. ll. [1913 Webster] 8. To be maintained in life; to acquire a livelihood; to subsist; -- with on or by; as, to live on spoils. [1913 Webster] Those who live by labor. --Sir W. Temple. [1913 Webster] 9. To outlast danger; to float; -- said of a ship, boat, etc.; as, no ship could live in such a storm. [1913 Webster] A strong mast that lived upon the sea. --Shak. [1913 Webster] {To live out}, to be at service; to live away from home as a servant. [U. S.] {To live with}. (a) To dwell or to be a lodger with. (b) To cohabit with; to have intercourse with, as male with female. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Live \Live\ (l[i^]v), v. t. 1. To spend, as one's life; to pass; to maintain; to continue in, constantly or habitually; as, to live an idle or a useful life. [1913 Webster] 2. To act habitually in conformity with; to practice. [1913 Webster] To live the Gospel. --Foxe. [1913 Webster] {To live down}, to live so as to subdue or refute; as, to live down slander. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Live \Live\ (l[imac]v), n. Life. [Obs.] --Chaucer. [1913 Webster] {On live}, in life; alive. [Obs.] See {Alive}. --Chaucer. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Live \Live\ (l[imac]v), a. [Abbreviated from alive. See {Alive}, {Life}.] 1. Having life; alive; living; not dead. [1913 Webster] If one man's ox hurt another's, that he die; then they shall sell the live ox, and divide the money of it. --Ex. xxi. 35. [1913 Webster] 2. Being in a state of ignition; burning; having active properties; as, a live coal; live embers. " The live ether." --Thomson. [1913 Webster] 3. Full of earnestness; active; wide awake; glowing; as, a live man, or orator. [1913 Webster] 4. Vivid; bright. " The live carnation." --Thomson. [1913 Webster] 5. (Engin.) Imparting power; having motion; as, the live spindle of a lathe; live steam. [1913 Webster] 6. (Elec.) Connected to a voltage source; as, a live wire. [PJC] 7. (Broadcasting) Being transmitted instantaneously, as events occur, in contrast to {recorded}. [PJC] 8. (Sport) Still in active play; -- of a ball being used in a game; as, a live ball. [PJC] 9. Pertaining to an entertainment event which was performed (and possibly recorded) in front of an audience; contrasted to performances recorded in a studio without an audience. [PJC] {Live birth}, the condition of being born in such a state that acts of life are manifested after the extrusion of the whole body. --Dunglison. {Live box}, a cell for holding living objects under microscopical examination. --P. H. Gosse. {Live feathers}, feathers which have been plucked from the living bird, and are therefore stronger and more elastic. {Live gang}. (Sawing) See under {Gang}. {Live grass} (Bot.), a grass of the genus {Eragrostis}. {Live load} (Engin.), a suddenly applied load; a varying load; a moving load; as a moving train of cars on a bridge, or wind pressure on a roof. {Live oak} (Bot.), a species of oak ({Quercus virens}), growing in the Southern States, of great durability, and highly esteemed for ship timber. In California the {Quercus chrysolepis} and some other species are also called live oaks. {Live ring} (Engin.), a circular train of rollers upon which a swing bridge, or turntable, rests, and which travels around a circular track when the bridge or table turns. {Live steam}, steam direct from the boiler, used for any purpose, in distinction from {exhaust steam}. {Live stock}, horses, cattle, and other domestic animals kept on a farm. whole body. {live wire} (a) (Elec.) a wire connected to a power source, having a voltage potential; -- used esp. of a power line with a high potential relative to ground, capable of harming a person who touches it. (b) (Fig.) a person who is unusually active, alert, or aggressive. [1913 Webster +PJC] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: live adv 1: not recorded; "the opera was broadcast live" adj 1: actually being performed at the time of hearing or viewing; "a live television program"; "brought to you live from Lincoln Center"; "live entertainment involves performers actually in the physical presence of a live audience" [syn: {live}, {unrecorded}] [ant: {recorded}] 2: exerting force or containing energy; "live coals"; "tossed a live cigarette out the window"; "got a shock from a live wire"; "live ore is unmined ore"; "a live bomb"; "a live ball is one in play" [ant: {dead}] 3: possessing life; "the happiest person alive"; "the nerve is alive"; "doctors are working hard to keep him alive"; "burned alive"; "a live canary" [syn: {alive(p)}, {live}] [ant: {dead}] 4: highly reverberant; "a live concert hall" 5: charged with an explosive; "live ammunition"; "a live bomb" 6: elastic; rebounds readily; "clean bouncy hair"; "a lively tennis ball"; "as resilient as seasoned hickory"; "springy turf" [syn: {bouncy}, {live}, {lively}, {resilient}, {springy}] 7: abounding with life and energy; "the club members are a really live bunch" 8: in current use or ready for use; "live copy is ready to be set in type or already set but not yet proofread" 9: of current relevance; "a live issue"; "still a live option" 10: charged or energized with electricity; "a hot wire"; "a live wire" [syn: {hot}, {live}] 11: capable of erupting; "a live volcano"; "the volcano is very much alive" [syn: {alive}, {live}] v 1: inhabit or live in; be an inhabitant of; "People lived in Africa millions of years ago"; "The people inhabited the islands that are now deserted"; "this kind of fish dwells near the bottom of the ocean"; "deer are populating the woods" [syn: {populate}, {dwell}, {live}, {inhabit}] 2: lead a certain kind of life; live in a certain style; "we had to live frugally after the war" 3: continue to live through hardship or adversity; "We went without water and food for 3 days"; "These superstitions survive in the backwaters of America"; "The race car driver lived through several very serious accidents"; "how long can a person last without food and water?" [syn: {survive}, {last}, {live}, {live on}, {go}, {endure}, {hold up}, {hold out}] 4: support oneself; "he could barely exist on such a low wage"; "Can you live on $2000 a month in New York City?"; "Many people in the world have to subsist on $1 a day" [syn: {exist}, {survive}, {live}, {subsist}] 5: have life, be alive; "Our great leader is no more"; "My grandfather lived until the end of war" [syn: {be}, {live}] 6: have firsthand knowledge of states, situations, emotions, or sensations; "I know the feeling!"; "have you ever known hunger?"; "I have lived a kind of hell when I was a drug addict"; "The holocaust survivors have lived a nightmare"; "I lived through two divorces" [syn: {know}, {experience}, {live}] 7: pursue a positive and satisfying existence; "You must accept yourself and others if you really want to live" From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: live /li:v/, adj.,adv. [common] Opposite of ?test?. Refers to actual real-world data or a program working with it. For example, the response to ?I think the record deleter is finished? might be ?Is it live yet?? or ?Have you tried it out on live data?? This usage usually carries the connotation that live data is more fragile and must not be corrupted, or bad things will happen. So a more appropriate response might be: ?Well, make sure it works perfectly before we throw live data at it.? The implication here is that record deletion is something pretty significant, and a haywire record-deleter running amok live would probably cause great harm. From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: LIVE LInux VErband (Linux, org.) From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: live [lɑjf] direct; straight

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions



  • Time: 3.4522 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).