Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for list (14 entries) (3.1872 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -list-, *list*.

Result from Foreign Dictionaries (14 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: List \List\, v. t. To inclose for combat; as, to list a field. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: List \List\, v. i. [See {Listen}.] To hearken; to attend; to listen. [Obs. except in poetry.] [1913 Webster] Stand close, and list to him. --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: List \List\, v. t. To listen or hearken to. [1913 Webster] Then weigh what loss your honor may sustain, If with too credent ear you list his songs. --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: List \List\, v. i. [OE. listen, lusten, AS. lystan, from lust pleasure. See {Lust}.] 1. To desire or choose; to please. [1913 Webster] The wind bloweth where it listeth. --John iii. 8. [1913 Webster] Them that add to the Word of God what them listeth. --Hooker. [1913 Webster] Let other men think of your devices as they list. --Whitgift. [1913 Webster] 2. (Naut.) To lean; to incline; as, the ship lists to port. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: List \List\ (l[i^]st), n. [F. lice, LL. liciae, pl., from L. licium thread, girdle.] A line inclosing or forming the extremity of a piece of ground, or field of combat; hence, in the plural (lists), the ground or field inclosed for a race or combat. --Chaucer. [1913 Webster] In measured lists to toss the weighty lance. --Pope. [1913 Webster] {To enter the lists}, to accept a challenge, or engage in contest. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: List \List\ (l[i^]st), v. t. [imp. & p. p. {Listed}; p. pr. & vb. n. {Listing}.] [From list a roll.] 1. To sew together, as strips of cloth, so as to make a show of colors, or form a border. --Sir H. Wotton. [1913 Webster] 2. To cover with list, or with strips of cloth; to put list on; as, to list a door; to stripe as if with list. [1913 Webster] The tree that stood white-listed through the gloom. --Tennyson. [1913 Webster] 3. To enroll; to place or register in a list. [1913 Webster] Listed among the upper serving men. --Milton. [1913 Webster] 4. To engage, as a soldier; to enlist. [1913 Webster] I will list you for my soldier. --Sir W. Scott. [1913 Webster] 5. (Carp.) To cut away a narrow strip, as of sapwood, from the edge of; as, to list a board. [1913 Webster] {To list a stock} (Stock Exchange), to put it in the list of stocks called at the meeting of the board. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: List \List\, n. 1. Inclination; desire. [Obs.] --Chaucer. [1913 Webster] 2. (Naut.) An inclination to one side; as, the ship has a list to starboard. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: List \List\, n. [AS. l[imac]st a list of cloth; akin to D. lijst, G. leiste, OHG. l[imac]sta, Icel. lista, listi, Sw. list, Dan. liste. In sense 5 from F. liste, of German origin, and thus ultimately the same word.] 1. A strip forming the woven border or selvedge of cloth, particularly of broadcloth, and serving to strengthen it; hence, a strip of cloth; a fillet. "Gartered with a red and blue list." --Shak. [1913 Webster] 2. A limit or boundary; a border. [1913 Webster] The very list, the very utmost bound, Of all our fortunes. --Shak. [1913 Webster] 3. The lobe of the ear; the ear itself. [Obs.] --Chaucer. [1913 Webster] 4. A stripe. [Obs.] --Sir T. Browne. [1913 Webster] 5. A roll or catalogue, that is, row or line; a record of names; as, a list of names, books, articles; a list of ratable estate. [1913 Webster] He was the ablest emperor of all the list. --Bacon. [1913 Webster] 6. (Arch.) A little square molding; a fillet; -- called also {listel}. [1913 Webster] 7. (Carp.) A narrow strip of wood, esp. sapwood, cut from the edge of a plank or board. [1913 Webster] 8. (Rope Making) A piece of woolen cloth with which the yarns are grasped by a workman. [1913 Webster] 9. (Tin-plate Manuf.) (a) The first thin coat of tin. (b) A wirelike rim of tin left on an edge of the plate after it is coated. [1913 Webster] {Civil list} (Great Britain & U.S.), the civil officers of government, as judges, ambassadors, secretaries, etc. Hence, the revenues or appropriations of public money for the support of the civil officers. More recently, the civil list, in England, embraces only the expenses of the reigning monarch's household. {Free list}. (a) A list of articles admitted to a country free of duty. (b) A list of persons admitted to any entertainment, as a theater or opera, without payment, or to whom a periodical, or the like, is furnished without cost. Syn: Roll; catalogue; register; inventory; schedule. Usage: {List}, {Roll}, {Catalogue}, {Register}, {Inventory}, {Schedule}. A list is properly a simple series of names, etc., in a brief form, such as might naturally be entered in a narrow strip of paper. A roll was originally a list containing the names of persons belonging to a public body (as Parliament, etc.), which was rolled up and laid aside among its archives. A catalogue is a list of persons or things arranged in order, and usually containing some description of the same, more or less extended. A register is designed for record or preservation. An inventory is a list of articles, found on hand in a store of goods, or in the estate of a deceased person, or under similar circumstances. A schedule is a formal list or inventory prepared for legal or business purposes. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: List \List\, v. i. To engage in public service by enrolling one's name; to enlist. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: List \List\ (l[i^]st), v. t. 1. To plow and plant with a lister. [Webster 1913 Suppl.] 2. In cotton culture, to prepare, as land, for the crop by making alternating beds and alleys with the hoe. [Southern U. S.] [Webster 1913 Suppl.] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: list n 1: a database containing an ordered array of items (names or topics) [syn: {list}, {listing}] 2: the property possessed by a line or surface that departs from the vertical; "the tower had a pronounced tilt"; "the ship developed a list to starboard"; "he walked with a heavy inclination to the right" [syn: {tilt}, {list}, {inclination}, {lean}, {leaning}] v 1: give or make a list of; name individually; give the names of; "List the states west of the Mississippi" [syn: {list}, {name}] 2: include in a list; "Am I listed in your register?" 3: cause to lean to the side; "Erosion listed the old tree" [syn: {list}, {lean}] 4: tilt to one side; "The balloon heeled over"; "the wind made the vessel heel"; "The ship listed to starboard" [syn: {list}, {heel}] 5: enumerate; "We must number the names of the great mathematicians" [syn: {number}, {list}] From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: list [list] wile From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: List [list] (n) , s.(f ) artfulness; craftiness; guile; stratagem; trick From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: list [list] ruse; stratagem; trick ruse; trick

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 3.1872 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).