Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for lily (2 entries) (5.002 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lily-, *lily*.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lily \Lil"y\ (l[i^]l"[y^]), n.; pl. {Lilies} (l[i^]l"[i^]z). [AS. lilie, L. lilium, Gr. lei`rion. Cf. {Flower-de-luce}.] 1. (Bot.) A plant and flower of the genus {Lilium}, endogenous bulbous plants, having a regular perianth of six colored pieces, six stamens, and a superior three-celled ovary. [1913 Webster] Note: There are nearly fifty species, all found in the North Temperate zone. {Lilium candidum} and {Lilium longiflorum} are the common white lilies of gardens; {Lilium Philadelphicum} is the wild red lily of the Atlantic States. {Lilium Chalcedonicum} is supposed to be the "lily of the field" in our Lord's parable; {Lilium auratum} is the great gold-banded lily of Japan. [1913 Webster] 2. (Bot.) A name given to handsome flowering plants of several genera, having some resemblance in color or form to a true lily, as {Pancratium}, {Crinum}, {Amaryllis}, {Nerine}, etc. [1913 Webster] 3. That end of a compass needle which should point to the north; -- so called as often ornamented with the figure of a lily or fleur-de-lis. [1913 Webster] But sailing further, it veers its lily to the west. --Sir T. Browne. [1913 Webster] 4. (Auction Bridge) A royal spade; -- usually in pl. See {Royal spade}, below. [Webster 1913 Suppl.] {African lily} (Bot.), the blue-flowered {Agapanthus umbellatus}. {Atamasco lily} (Bot.), a plant of the genus {Zephyranthes} ({Zephyranthes Atamasco}), having a white and pink funnelform perianth, with six petal-like divisions resembling those of a lily. --Gray. {Blackberry lily} (Bot.), the {Pardanthus Chinensis}, the black seeds of which form a dense mass like a blackberry. {Bourbon lily} (Bot.), {Lilium candidum}. See Illust. {Butterfly lily}. (Bot.) Same as {Mariposa lily}, in the Vocabulary. {Lily beetle} (Zool.), a European beetle ({Crioceris merdigera}) which feeds upon the white lily. {Lily daffodil} (Bot.), a plant of the genus {Narcissus}, and its flower. {Lily encrinite} (Paleon.), a fossil encrinite, esp. {Encrinus liliiformis}. See {Encrinite}. {Lily hyacinth} (Bot.), a plant of the genus {Hyacinthus}. {Lily iron}, a kind of harpoon with a detachable head of peculiar shape, used in capturing swordfish. {Lily of the valley} (Bot.), a low perennial herb ({Convallaria majalis}), having a raceme of nodding, fragrant, white flowers. {Lily pad}, the large floating leaf of the water lily. [U. S.] --Lowell. {Tiger lily} (Bot.), {Lilium tigrinum}, the sepals of which are blotched with black. {Turk's-cap lily} (Bot.) {Lilium Martagon}, a red lily with recurved sepals; also, the similar American lily, {Lilium superbum}. {Water lily} (Bot.), the {Nymph[ae]a}, a plant with floating roundish leaves, and large flowers having many petals, usually white, but sometimes pink, red, blue, or yellow. [See Illust. of {Nymph[ae]a}.] [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: lily n 1: any liliaceous plant of the genus Lilium having showy pendulous flowers

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  lily 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
lily
 • ขาวเหมือนดอกลิลลี่: ขาวบริสุทธิ์, ขาวสะอาด [Lex2]
 • ดอกลิลลี่[Lex2]
 • บริสุทธิ์: ไร้มลทิน [Lex2]
 • บอบบาง: อ่อนแอ, เปราะ [Lex2]
 • ลิลลี่[Lex2]
 • สวย: งาม [Lex2]
 • (ลิล\'ลี) n. พืชไม้ดอกรูปกรวยหรือรูประฆังจำพวก Lilium, ดอกของพืชดังกล่าว,ตรารูปดอกlily adj. ขาวเหมือนดอกลินลี่,สวยงาม [Hope]
 • (n) ต้นพลับพลึง,ดอกลิลลี่ [Nontri]
 • /L IH1 L IY0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 • (n) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
lila, Billy, Willy, Lilie, Lille, Kilo, Lift, List, eilt, gilt, kill, litt, Lid, Liz, Nil, Bild, Bill, City, Dill, Film, Filz, Lady, Lido, Lids, Lied, Liga, Lima, Link, Linz, Lira, Lire, Lisa, Lisp, Milz, Nils, Pils, Pilz, Silo, Wild, eile, filz, hilf, lieb, lief, lieh, lies, ließ, lind, live, mild, wild, will, liest, Filet, Licht, Limit, Liszt, Pilot, hilft, licht, Libyen, Libyer, Ligen, eilen, Milan, willst, killen, Villen, giltst, liften, listen, lallen, Bilden, Linnen, Pilsen, Tilgen, bilden, filzen, liegen, tilgen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
kilt, lulu, kil, lit, l'île, lilas, il, li, kils, lieu, kilo, lift, liât, lolo, moly, tilt, ils, l'y, lis, cil, fil, lia, lib, lie, lin, lié, mil, oïl, sil, vil, île, Boily, l'inlay, l'îlot, Jill, bill, cils, fils, liai, lias, lien, lier, lies, lits, liés, mils, sils, vils, LISP, bila, bile, bilé, fila, file, film, filé, lady, lice, lido, lied, liez, lige, lima, lime, limé, lino, lion, lira, lire, lise, lita, lite, lité, live, liée, mile, pila, pile, pilé, silo, vile, l'iule, l'élu, l'ail, l'if, l'aile, l'ailé, l'aisy, l'ale, l'ide, l'ion, l'ire, l'ive, d'il, s'il, s'ils, d'île

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 5.002 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).