Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for lighter (6 entries) (6.1352 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lighter-, *lighter*.

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Light \Light\, a. [Compar. {Lighter} (l[imac]t"[~e]r); superl. {Lightest}.] [OE. light, liht, AS. l[imac]ht, le['i]ht; akin to D. ligt, G. leicht, OHG. l[imac]hti, Icel. l[=e]ttr, Dan. let, Sw. l[aum]tt, Goth. leihts, and perh. to L. levis (cf. {Levity}), Gr. 'elachy`s small, Skr. laghu light. [root]125.] 1. Having little, or comparatively little, weight; not tending to be the center of gravity with force; not heavy. [1913 Webster] These weights did not exert their natural gravity, . . . insomuch that I could not guess which was light or heavy whilst I held them in my hand. --Addison. [1913 Webster] 2. Not burdensome; easy to be lifted, borne, or carried by physical strength; as, a light burden, or load. [1913 Webster] Ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy, and my burden is light. --Matt. xi. 29, 30. [1913 Webster] 3. Easy to be endured or performed; not severe; not difficult; as, a light affliction or task. --Chaucer. [1913 Webster] Light sufferings give us leisure to complain. --Dryden. [1913 Webster] 4. Easy to be digested; not oppressive to the stomach; as, light food; also, containing little nutriment. [1913 Webster] 5. Not heavily armed; armed with light weapons; as, light troops; a troop of light horse. [1913 Webster] 6. Not encumbered; unembarrassed; clear of impediments; hence, active; nimble; swift. [1913 Webster] Unmarried men are best friends, best masters . . . but not always best subjects, for they are light to run away. --Bacon. [1913 Webster] 7. Not heavily burdened; not deeply laden; not sufficiently ballasted; as, the ship returned light. [1913 Webster] 8. Slight; not important; as, a light error. --Shak. [1913 Webster] 9. Well leavened; not heavy; as, light bread. [1913 Webster] 10. Not copious or heavy; not dense; not inconsiderable; as, a light rain; a light snow; light vapors. [1913 Webster] 11. Not strong or violent; moderate; as, a light wind. [1913 Webster] 12. Not pressing heavily or hard upon; hence, having an easy, graceful manner; delicate; as, a light touch; a light style of execution. [1913 Webster] 13. Easy to admit influence; inconsiderate; easily influenced by trifling considerations; unsteady; unsettled; volatile; as, a light, vain person; a light mind. [1913 Webster] There is no greater argument of a light and inconsiderate person than profanely to scoff at religion. --Tillotson. [1913 Webster] 14. Indulging in, or inclined to, levity; wanting dignity or solemnity; trifling; gay; frivolous; airy; unsubstantial. [1913 Webster] Seneca can not be too heavy, nor Plautus too light. --Shak. [1913 Webster] Specimens of New England humor laboriously light and lamentably mirthful. --Hawthorne. [1913 Webster] 15. Not quite sound or normal; somewhat impaired or deranged; dizzy; giddy. [1913 Webster] Are his wits safe? Is he not light of brain ? --Shak. [1913 Webster] 16. Easily bestowed; inconsiderately rendered. [1913 Webster] To a fair semblance doth light faith annex. --Spenser. [1913 Webster] 17. Wanton; unchaste; as, a woman of light character. [1913 Webster] A light wife doth make a heavy husband. --Shak. [1913 Webster] 18. Not of the legal, standard, or usual weight; clipped; diminished; as, light coin. [1913 Webster] 19. Loose; sandy; easily pulverized; as, a light soil. [1913 Webster] {Light cavalry}, {Light horse} (Mil.), light-armed soldiers mounted on strong and active horses. {Light eater}, one who eats but little. {Light infantry}, infantry soldiers selected and trained for rapid evolutions. {Light of foot}. (a) Having a light step. (b) Fleet. {Light of heart}, gay, cheerful. {Light oil} (Chem.), the oily product, lighter than water, forming the chief part of the first distillate of coal tar, and consisting largely of benzene and toluene. {Light sails} (Naut.), all the sails above the topsails, with, also, the studding sails and flying jib. --Dana. {Light sleeper}, one easily wakened. {Light weight}, a prize fighter, boxer, wrestler, or jockey, who is below a standard medium weight. Cf. {Feather weight}, under {Feather}. [Cant] {To make light of}, to treat as of little consequence; to slight; to disregard. {To set light by}, to undervalue; to slight; to treat as of no importance; to despise. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Light \Light\ (l[imac]t), a. [AS. le['i]ht. See {Light}, n.] [Compar. {Lighter} (l[imac]t"[~e]r); superl. {Lightest}.] 1. Having light; not dark or obscure; bright; clear; as, the apartment is light. [1913 Webster] 2. White or whitish; not intense or very marked; not of a deep shade; moderately colored; as, a light color; a light brown; a light complexion. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lighter \Light"er\ (l[imac]t"[~e]r), n. One who, or that which, lights; as, a lighter of lamps. [1913 Webster] {cigarette lighter} A small portable device which produces a flame when a button is pushed, carried on the person to allow one to light cigarettes conveniently, and taking the place of a match. It may have a reservoir of liquid fuel conveyed by a wick, or may contain compressed butane as the fuel. [PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lighter \Light"er\, n. [D. ligter, fr. ligt light. See {Light} not heavy.] (Naut.) A large boat or barge, mainly used in unloading or loading vessels which can not reach the wharves at the place of shipment or delivery. [1913 Webster] {Lighter screw} (Mach.), a screw for adjusting the distance between the stones in a grinding mill by raising or lowering the bridgetree. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lighter \Light"er\, v. t. To convey by a lighter, as to or from the shore; as, to lighter the cargo of a ship. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: lighter n 1: a substance used to ignite or kindle a fire [syn: {igniter}, {ignitor}, {lighter}] 2: a device for lighting or igniting fuel or charges or fires; "do you have a light?" [syn: {lighter}, {light}, {igniter}, {ignitor}] 3: a flatbottom boat for carrying heavy loads (especially on canals) [syn: {barge}, {flatboat}, {hoy}, {lighter}] v 1: transport in a flatbottom boat

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.1352 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).