Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for lief (48 entries) (0.3127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lief-, *lief*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lief[ADJ] เต็มใจ, See also: ที่ยินดี, Syn. willing
lief[ADV] อย่างเต็มใจ, See also: อย่างยินดี, Syn. willing, gladly

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า lief **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
liefThe worried housewife sprang to the telephone when it rang and listened with relief to the kindly voice in her ear.
liefSome of (Rev. Martin Luther) King's supporters began to question his belief in peaceful protests.
liefThus the matter was settled to the immense relief of everyone.
liefThis medicine will give you some relief.
liefThe devout Christian persists in his belief.
liefSuch actions are alien to our beliefs.
liefThe relief pitcher was no substitute for the ace.
liefThe devout Christian persists in his belief.
liefThe old belief is still widely current.
liefThe mountain is standing out in sharp relief against the blue sky.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lief(ลีฟ) n. อย่างดีใจ,อย่างเต็มใจ adj. เต็มใจ,ต้องการ,สมัครใจ,ยินยอม,เป็นที่รัก.

English-Thai: Nontri Dictionary
lief(adv) อย่างเต็มใจ,ด้วยความสมัครใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารที่เหลือ[n. exp.] (āhān thī leūa) EN: leftovers   FR: restes [mpl] ; reliefs [mpl]
เบา[v.] (bao) EN: relief oneself ; urinate ; pass water ; urine   FR: se soulager ; uriner
เดน[n.] (dēn) EN: leftovers ; remnants ; residue ; dregs ; remain ; leavings   FR: restes [mpl] ; restant [m] ; reliefs [mpl]
ฮวงจุ้ย[n.] (huang-jūi) EN: Feng Shui ; Chinese belief of how to locate a building   FR: feng-shui [m]
การบรรเทา[n.] (kān banthāo) EN: relief   
การกดจุด[n.] (kān kotjut) EN: acupressure ; applying pressure to various areas of the body to provide relief   
การปลดหนี้[n. exp.] (kān plot nī) EN: debt relief   
คติความเชื่อ [n. exp.] (khati khwām cheūa) EN: belief   
เครดิต[n.] (khrēdit) EN: credit ; trust ; belief ; confidence ; reliance ; faith   FR: crédit [m]
เครื่องยังชีพ[n. exp.] (khreūang yangchīp) EN: disaster relief package   

CMU English Pronouncing Dictionary
LIEF L IY1 F
LIEFER L IY1 F ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lief (a) (l ii1 f)

German-Thai: Longdo Dictionary
liefern(vt) |lieferte, hat geliefert| ส่งของ, นำ(สินค้าที่สั่งไว้)มาให้
Lieferung(n) |die, pl. Lieferungen| การขนส่งข้าวของสินค้า เช่น Die Lieferung der Ware dürfte nicht spät sein. การส่งของคาดว่าไม่น่าจะล่าช้า, See also: liefern

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lieferungsumfang {m}; Lieferumfang {m}; Leistungsumfang {m}scope of supply; scope of service [Add to Longdo]
Lieferant {m}furnisher [Add to Longdo]
Lieferant {m}purveyor [Add to Longdo]
Lieferant {m} | Lieferanten {pl}supplier | suppliers [Add to Longdo]
Lieferant {m}vendor [Add to Longdo]
Lieferant {m} | Lieferanten {pl}victualer | victualers [Add to Longdo]
Lieferantenbuch {n}accounts payable ledger [Add to Longdo]
Lieferantenschriftverkehr {m}correspondence with the suppliers [Add to Longdo]
Lieferauto {n}; Lieferwagen {m}delivery van; delivery truck [Am.] [Add to Longdo]
Lieferbedingungen {pl}; Lieferkonditionen {pl}delivery conditions [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
供出[きょうしゅつ, kyoushutsu] Lieferung [Add to Longdo]
支給[しきゅう, shikyuu] Lieferung, Gewaehrung, Versorgung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lief \Lief\, n. A dear one; a sweetheart. [Obs.] --Chaucer. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lief \Lief\, adv. Gladly; willingly; freely; -- now used only in the phrases, had as lief, and would as lief; as, I had, or would, as lief go as not. [1913 Webster] All women liefest would Be sovereign of man's love. --Gower. [1913 Webster] I had as lief the town crier spoke my lines. --Shak. [1913 Webster] Far liefer by his dear hand had I die. --Tennyson. [1913 Webster] Note: The comparative liefer with had or would, and followed by the infinitive, either with or without the sign to, signifies prefer, choose as preferable, would or had rather. In the 16th century rather was substituted for liefer in such constructions in literary English, and has continued to be generally so used. See {Had as lief}, {Had rather}, etc., under {Had}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lief \Lief\ (l[=e]f), n. Same as {Lif}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lief \Lief\ (l[=e]f), a. [Written also {lieve}.] [OE. leef, lef, leof, AS. le['i]f; akin to OS. liof, OFries. liaf, D. lief, G. lieb, OHG. liob, Icel. lj?fr, Sw. ljuf, Goth. liubs, and E. love. [root]124. See {Love}, and cf. {Believe}, {Leave}, n., {Furlough}, {Libidinous}.] 1. Dear; beloved. [Obs., except in poetry.] "My liefe mother." --Chaucer. "My liefest liege." --Shak. [1913 Webster] As thou art lief and dear. --Tennyson. [1913 Webster] 2. Note: (Used with a form of the verb to be, and the dative of the personal pronoun.) Pleasing; agreeable; acceptable; preferable. [Obs.] See {Lief}, adv., and Had as lief, under {Had}. [1913 Webster] Full lief me were this counsel for to hide. --Chaucer. [1913 Webster] Death me liefer were than such despite. --Spenser. [1913 Webster] 3. Willing; disposed. [Obs.] [1913 Webster] I am not lief to gab. --Chaucer. [1913 Webster] He up arose, however lief or loth. --Spenser. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: lief adv 1: in a willing manner; "this was gladly agreed to"; "I would fain do it" [syn: {gladly}, {lief}, {fain}] From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: lief [liːf] ran From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: lief [lif] affable; friendly; good‐natured; kind dainty; kind; nice; pretty beloved; loved one; lover; sweetheart; well‐beloved lovable sweetheart dear; lovely

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.3127 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).