Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for lie (142 entries) (0.3123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lie-, *lie*.
English-Thai: Longdo Dictionary
lie on(vi vt) นอนเหยียดยาวบน

English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

Liechtenstein {n} [geogr.]
lienสิทธิยึดหน่วง
lienสิทธิ์ยึดหน่วง
lien (n ) สิทธิยึดหน่วง
Lieutenant-Governorผู้แทนข้าหลวง เป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนฝ่ายปกครองในดินแดนของสหราชอาณาจักร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lie[N] การหลอกลวง, See also: การพูดโกหก, Syn. imposture
lie[VI] โกหก, See also: พูดเท็จ, พูดไม่จริง, พูดโกหก, Syn. tell a lie, misspeak
lie[N] คำโกหก, See also: คำกล่าวเท็จ, คำเท็จ, Syn. falsification, prevarication, Ant. truth
lie[VT] ได้รับผลโดยการโกหก
lie[VI] หลอกหลวง, See also: หลอก, Syn. deceive
lie[VI] ตั้งอยู่, See also: จอดอยู่, อยู่กับที่, อยู่, Syn. be located
lie[N] ตำแหน่งที่ตั้งอยู่, See also: การตั้งอยู่, การวางอยู่, การวาง, Syn. place, location, site
lie[N] ตำแหน่งที่วางลูกกอลฟ์
lie[VI] ถูกฝังอยู่, Syn. be buried, entombed
lie[N] ที่ซ่อน (ของสัตว์)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
lieท่าทารก (ขณะคลอด) [มีความหมายเหมือนกับ position ๒ และ presentation ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lie in grantโอนให้กันได้โดยทำเป็นหนังสือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lie in liveryโอนให้กันได้โดยการส่งมอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lie, obliqueท่าทารกเฉียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lie, transverse; presentation, torso; presentation, trunkท่าทารกขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lienสิทธิยึดหน่วง [ดู right of retention] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lienสิทธิยึดหน่วง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lienการยึดหน่วง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lien on sharesสิทธิริบหุ้นออกขายทอดตลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lien, taxสิทธิยึดหน่วงทางภาษี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า lie **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
lie"I believe you like your job" "On the contrary, I hate it".
lie"No, I'm not," replied the Englishman coldly.
lie"Forever and always!" replied the little white rabbit.
lie"That's very nice of you," Willie answered.
lie"Well, OK," Willie finally agreed.
lie"I really do," replied the little black rabbit.
lie"Hey, Willie," the farmer shouted out.
lieRomeo and Juliet is on at the theatre.
lieOne never sees "Romeo and Juliet" without being moved to tears.
lie"I do not regret having gone into the forest and up the mountain," replied the younger brother.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lie(ไล) {lied,lying,lies;lay,lain,lies} n. คำเท็จ,คำโกหก,ความเท็จ,การหลอกลวง,การพูดโกหก,สิ่งที่หลอกลวง,แย้ง. vi. พูดโกหก,โกหก,นอน,หมอบ,นอนลง,เอนลง,เอกเขนก,วาง,พิง,พักแรม vt. ใช้วิธีการหลอกลวงแก่,ใช้วิธีการหลอกลวงทำให้ -Phr. (lie by หยุด) -S...fabrication
lief(ลีฟ) n. อย่างดีใจ,อย่างเต็มใจ adj. เต็มใจ,ต้องการ,สมัครใจ,ยินยอม,เป็นที่รัก.
liege(ลีจ) n. เจ้า,ผู้ครอบครองที่ดินโดยได้สิทธิจากกษัตริย์ (ในสมัยศักดินา) ,ขุนนางผู้ใหญ่. adj. มีหน้าที่จงรักภักดีต่อกษัตริย์,เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ครอบครองที่ดินกับกษัตริย์
lieu(ลู) n. การแทน -Phr. (in lieu of แทนที่)
lieutenant(ลูเทน'เนินทฺ) n. ร้อยโท,เรือโท
lieutenant coloneln. พันโท,นาวาโท
lieutenant commandern. นาวาตรี
lieutenant generaln. พลโท
lieutenant governorn. รองผู้ว่าราชการ

English-Thai: Nontri Dictionary
lie(n) คำเท็จ,คำโกหก,การพูดโกหก,การพูดเท็จ
lie(vi) นอนลง,อยู่,พูดปด,โกหก,วางลง,หมอบ,พิง,เอกเขนก
lief(adv) อย่างเต็มใจ,ด้วยความสมัครใจ
liege(n) นาย,เจ้านาย,ขุนนาง
liegeman(n) คนรับใช้,ข้าฝ่าพระบาท,ลูกน้อง,ผู้ติดตาม
lien(n) ข้อผูกมัด,ภาระ
lieutenant(n) ร้อยโท,เรือโท

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้จุ๊[V] lie, See also: tell a lie, Syn. โกหก, พูดปด, พูดเท็จ, Example: ฉันอยากรู้อยากฟังว่ามันจะขี้จุ๊ ยกตัวของมันเองสักแค่ไหน, Thai definition: จงใจกล่าวคำที่ไม่จริง, Notes: (ถิ่นเหนือ)
ผู้หมวด[N] Lieutenant, Example: ปีนี้เขาได้เลื่อนยศเป็นผู้หมวด, Thai definition: เรียกนายทหารหรือตำรวจชั้นนายร้อยตรีและโทว่า ผู้หมวด, Notes: (ปาก)
พล.ท.[N] lieutenant general, See also: Lt.Gen., Syn. พลโท
ร.ท.[N] lieutenant, See also: Lt., Lieut., Syn. ร้อยโท
หมอบลง[V] crouch, See also: lie prone, lie on one's stomach, Ant. ลุกขึ้น, Example: แม่กวางวิ่งหนีกระสุนปืนไปได้ 2-3 ก้าวก็ล้มหมอบลงอีก, Thai definition: กิริยาที่ยอบตัวลงให้ขาและแขนราบอยู่กับพื้น
นายร้อย[N] lieutenant, Example: ในที่สุดเขาก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ จนสามารถเรียนจบได้เป็นนายร้อยดังที่หวังไว้, Count unit: คน, นาย, Thai definition: นายทหารหรือนายตำรวจผู้มียศต่ำกว่านายพัน
นาวาตรี[N] lieutenant commander, Count unit: คน, นาย, Thai definition: ยศทหารเรือ สูงกว่านายเรือเอก ต่ำกว่านาวาโท
เรือโท[N] Lieutenant Junior Grade, Thai definition: ยศนายทหารเรือ สูงกว่าเรือตรี ต่ำกว่าเรือเอก
เรือเอก[N] Lieutenant, Example: กลุ่มบ้านมิตรภาพ เสนอชื่อเรือเอกชิด ชนก วัฒนศิริ เข้าประกบเขตคลองสามวา
โกหกพกลม[V] lie, See also: tell a lie, fib, Syn. โกหก, โป้ปดมดเท็จ, พูดปด, พูดเท็จ, Example: เราจะโกหกพกลมให้เขาเชื่อตลอดไปไม่ได้, Thai definition: การจงใจกล่าวคำที่ไม่จริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
อาหารที่เหลือ[n. exp.] (āhān thī leūa) EN: leftovers   FR: restes [mpl] ; reliefs [mpl]
อาจารย์[pr.] (ājān) EN: master   FR: maître (3è pers. sing, 2è pers. plur. forme polie)
อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession   FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
อเมลี โมเรสโม่[n. prop.] (Amēlī Mōrēsmō) EN: Amelie Mauresmo   FR: Amélie Mauresmo
อำนาจผูกพัน[n. exp.] (amnāt phūkphan) FR: compétence liée [f]
อำเภอชายแดน[n. exp.] (amphoē chāidaēn) FR: ville frontalière [f]
อำเภอเมือง[n. exp.] (amphoē meūang) EN: capital district ; provincial capital   FR: chef-lieu de province [m] ; préfecture [f]
อนาโตเลีย = อานาโตเลีย[n. prop.] (Anātōlīa = Ānātōlīa) EN: Anatolia   FR: Anatolie [f]
อนุกูล[v.] (anukūn) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend   FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser

CMU English Pronouncing Dictionary
LIE L AY1
LIEM L IY1 M
LIEN L IY1 N
LIED L AY1 D
LIES L AY1 Z
LIEF L IY1 F
LIEU L Y UW1
LIEU L UW1
LIEB L IY1 B
LIEGE L IY1 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lie (v) (l ai1)
lied (v) (l ai1 d)
lied (n) (l ii1 t)
lief (a) (l ii1 f)
lien (n) (l i@1 n)
lies (v) (l ai1 z)
lieu (n) (l uu1)
Lieut (n) (l e1 f t e1 n @ n t)
Liege (n) (l i1 ei1 zh)
liege (n) (l ii1 jh)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中将[zhong1 jiang4, 中將] lieutenant general; vice admiral; air marshal [Add to Longdo]
中尉[zhong1 wei4, 中尉] lieutenant (navy); first lieutenant (army); subaltern [Add to Longdo]
[lie4, 冽] cold and raw [Add to Longdo]
[lie4, 列] to arrange; to line up; row; file; series [Add to Longdo]
列位[lie4 wei4, 列位] ladies and gentlemen; all of you present [Add to Longdo]
列传[lie4 zhuan4, 列傳] historical biography [Add to Longdo]
列克星顿[Lie4 ke4 xing1 dun4, 列克星頓] Lexington, Massachusetts [Add to Longdo]
列入[lie4 ru4, 列入] included (on a roster); incorporated (into the agenda) [Add to Longdo]
列别杰夫[Lie4 bie4 jie2 fu1, 列別傑夫] Lebedev or Lebedyev (Russian name) [Add to Longdo]
列印[lie4 yin4, 列印] to print; to typeset and print; to print from a webpage [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Liebe(n) |die| ความรัก
lieben(vt) |liebte, hat geliebt| รัก เช่น Ich liebe dich. ฉันรักเธอ, ผมรักคุณ, See also: sich lieben, liebhaben
Lieblingsbeschäftigung(n ) |die, pl. Lieblingsbeschäftigungen| งานอดิเรกที่ชอบมากที่สุด เช่น Meine Lieblingsbeschäftigung ist es mit Autos zu spielen.
Lied(n) |das, pl. Lieder| เพลง
liefern(vt) |lieferte, hat geliefert| ส่งของ, นำ(สินค้าที่สั่งไว้)มาให้
Lieferung(n) |die, pl. Lieferungen| การขนส่งข้าวของสินค้า เช่น Die Lieferung der Ware dürfte nicht spät sein. การส่งของคาดว่าไม่น่าจะล่าช้า, See also: liefern
liegenพิง, วางอยู่บน, อ้างบน | lag, gelegen |
liegen(n) |etw. lag irgendwo/irgendwie, etw. hat irgendwo/irgendwie gelegen| สิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้งวางอยู่(ในแนวนอน) เช่น Chiangmai liegt nördlich von Bangkok. เชียงใหม่ตั้งอยู่ทางเหนือของกรุงเทพฯ
Liegestuhl(n) |der, pl. Liegestühle| เก้าอี้ผ้าใบ, เก้าอี้ชายหาด
Image:
liegt, See also: liegen

German-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

liebe (vt ) love
liebe gott (n vt) ข้าพเจ้า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kunstlied {n}lied [Add to Longdo]
Lieferungsumfang {m}; Lieferumfang {m}; Leistungsumfang {m}scope of supply; scope of service [Add to Longdo]
Liebäugelnde {m,f}; Liebäugelnderogler [Add to Longdo]
Liebdienerei {f}cajolery [Add to Longdo]
Liebe {f} | freie Liebe | die große Liebelove | free love | love with a capital L [Add to Longdo]
Liebelei {f}; Spiel {n}dalliance [Add to Longdo]
Liebelei {f}flirtatiousness [Add to Longdo]
Liebenswürdigkeit {f}amiability [Add to Longdo]
Liebenswürdigkeit {f}ingratiation [Add to Longdo]
Liebenswürdigkeit {f}kindness [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
介在[かいざい, kaizai] liegen_zwischen, stehen_zwischen, kommen_zwischen [Add to Longdo]
供出[きょうしゅつ, kyoushutsu] Lieferung [Add to Longdo]
[こう, kou] LIEBE_ZU_DEN_ELTERN, PFLICHT_GEGENUEBER_DEN_ELTERN [Add to Longdo]
孝行[こうこう, koukou] Liebe_zu_den_Eltern, Pflicht_gegenueber_den_Eltern [Add to Longdo]
[こい, koi] Liebe [Add to Longdo]
恋の悩み[こいのなやみ, koinonayami] Liebeskummer [Add to Longdo]
恋心[こいごころ, koigokoro] Liebe, erwachende_Liebe [Add to Longdo]
恋愛[れんあい, ren'ai] Liebe [Add to Longdo]
恋文[こいぶみ, koibumi] Liebesbrief [Add to Longdo]
[あい, ai] Liebe [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lie \Lie\ (l[imac]), n. See {Lye}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lie \Lie\ (l[imac]), n. [AS. lyge; akin to D. leugen, OHG. lugi, G. l["u]ge, lug, Icel. lygi, Dan. & Sw. l["o]gn, Goth. liugn. See {Lie} to utter a falsehood.] 1. A falsehood uttered or acted for the purpose of deception; an intentional violation of truth; an untruth spoken with the intention to deceive. [1913 Webster] The proper notion of a lie is an endeavoring to deceive another by signifying that to him as true, which we ourselves think not to be so. --S. Clarke. [1913 Webster] It is willful deceit that makes a lie. A man may act a lie, as by pointing his finger in a wrong direction when a traveler inquires of him his road. --Paley. [1913 Webster] 2. A fiction; a fable; an untruth. --Dryden. [1913 Webster] 3. Anything which misleads or disappoints. [1913 Webster] Wishing this lie of life was o'er. --Trench. [1913 Webster] {To give the lie to}. (a) To charge with falsehood; as, the man gave him the lie. (b) To reveal to be false; as, a man's actions may give the lie to his words. {White lie}, a euphemism for such lies as one finds it convenient to tell, and excuses himself for telling. [1913 Webster] Syn: Untruth; falsehood; fiction; deception. Usage: {Lie}, {Untruth}. A man may state what is untrue from ignorance or misconception; hence, to impute an untruth to one is not necessarily the same as charging him with a lie. Every lie is an untruth, but not every untruth is a lie. Cf. {Falsity}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lie \Lie\, v. i. [imp. & p. p. {Lied} (l[imac]d); p. pr. & vb. n. {Lying} (l[imac]"[i^]ng).] [OE. lien, li[yogh]en, le[yogh]en, leo[yogh]en, AS. le['o]gan; akin to D. liegen, OS. & OHG. liogan, G. l["u]gen, Icel. lj[=u]ga, Sw. ljuga, Dan. lyve, Goth. liugan, Russ. lgate.] To utter falsehood with an intention to deceive; to say or do that which is intended to deceive another, when he a right to know the truth, or when morality requires a just representation. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lie \Lie\, v. i. [imp. {Lay} (l[=a]); p. p. {Lain} (l[=a]n), ({Lien} (l[imac]"[e^]n), Obs.); p. pr. & vb. n. {Lying}.] [OE. lien, liggen, AS. licgan; akin to D. liggen, OHG. ligen, licken, G. liegen, Icel. liggja, Sw. ligga, Dan. ligge, Goth. ligan, Russ. lejate, L. lectus bed, Gr. le`chos bed, le`xasqai to lie. Cf. {Lair}, {Law}, {Lay}, v. t., {Litter}, {Low}, adj.] 1. To rest extended on the ground, a bed, or any support; to be, or to put one's self, in an horizontal position, or nearly so; to be prostate; to be stretched out; -- often with down, when predicated of living creatures; as, the book lies on the table; the snow lies on the roof; he lies in his coffin. [1913 Webster] The watchful traveler . . . Lay down again, and closed his weary eyes. --Dryden. [1913 Webster] 2. To be situated; to occupy a certain place; as, Ireland lies west of England; the meadows lie along the river; the ship lay in port. [1913 Webster] 3. To abide; to remain for a longer or shorter time; to be in a certain state or condition; as, to lie waste; to lie fallow; to lie open; to lie hid; to lie grieving; to lie under one's displeasure; to lie at the mercy of the waves; the paper does not lie smooth on the wall. [1913 Webster] 4. To be or exist; to belong or pertain; to have an abiding place; to consist; -- with in. [1913 Webster] Envy lies between beings equal in nature, though unequal in circumstances. --Collier. [1913 Webster] He that thinks that diversion may not lie in hard labor, forgets the early rising and hard riding of huntsmen. --Locke. [1913 Webster] 5. To lodge; to sleep. [1913 Webster] Whiles I was now trifling at home, I saw London, . . . where I lay one night only. --Evelyn. [1913 Webster] Mr. Quinion lay at our house that night. --Dickens. [1913 Webster] 6. To be still or quiet, like one lying down to rest. [1913 Webster] The wind is loud and will not lie. --Shak. [1913 Webster] 7. (Law) To be sustainable; to be capable of being maintained. "An appeal lies in this case." --Parsons. [1913 Webster] Note: Through ignorance or carelessness speakers and writers often confuse the forms of the two distinct verbs lay and lie. Lay is a transitive verb, and has for its preterit laid; as, he told me to lay it down, and I laid it down. Lie is intransitive, and has for its preterit lay; as, he told me to lie down, and I lay down. Some persons blunder by using laid for the preterit of lie; as, he told me to lie down, and I laid down. So persons often say incorrectly, the ship laid at anchor; they laid by during the storm; the book was laying on the shelf, etc. It is only necessary to remember, in all such cases, that laid is the preterit of lay, and not of lie. [1913 Webster] {To lie along the shore} (Naut.), to coast, keeping land in sight. {To lie at the door of}, to be imputable to; as, the sin, blame, etc., lies at your door. {To lie at the heart}, to be an object of affection, desire, or anxiety. --Sir W. Temple. {To lie at the mercy of}, to be in the power of. {To lie by}. (a) To remain with; to be at hand; as, he has the manuscript lying by him. (b) To rest; to intermit labor; as, we lay by during the heat of the day. {To lie hard} or {To lie heavy}, to press or weigh; to bear hard. {To lie in}, to be in childbed; to bring forth young. {To lie in one}, to be in the power of; to belong to. "As much as lieth in you, live peaceably with all men." --Rom. xii. 18. {To lie in the way}, to be an obstacle or impediment. {To lie in wait}, to wait in concealment; to lie in ambush. {To lie on} or {To lie upon}. (a) To depend on; as, his life lies on the result. (b) To bear, rest, press, or weigh on. {To lie low}, to remain in concealment or inactive. [Slang] {To lie on hand}, {To lie on one's hands}, to remain unsold or unused; as, the goods are still lying on his hands; they have too much time lying on their hands. {To lie on the head of}, to be imputed to. [1913 Webster] What he gets more of her than sharp words, let it lie on my head. --Shak. [1913 Webster] {To lie over}. (a) To remain unpaid after the time when payment is due, as a note in bank. (b) To be deferred to some future occasion, as a resolution in a public deliberative body. {To lie to} (Naut.), to stop or delay; especially, to head as near the wind as possible as being the position of greatest safety in a gale; -- said of a ship. Cf. {To bring to}, under {Bring}. {To lie under}, to be subject to; to suffer; to be oppressed by. {To lie with}. (a) To lodge or sleep with. (b) To have sexual intercourse with. (c) To belong to; as, it lies with you to make amends. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lie \Lie\ (l[imac]), n. The position or way in which anything lies; the lay, as of land or country. --J. H. Newman. [1913 Webster] He surveyed with his own eyes . . . the lie of the country on the side towards Thrace. --Jowett (Thucyd.). [1913 Webster] Lieberkuhn From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lye \Lye\, n. [Written also {lie} and {ley}.] [AS. le['a]h; akin to D. loog, OHG. louga, G. lauge; cf. Icel. laug a bath, a hot spring.] 1. A strong caustic alkaline solution of potassium salts, obtained by leaching wood ashes. It is much used in making soap, etc. [1913 Webster] 2. (Chem.) Sodium hydroxide or potassium hydroxide, or a concentrated aqueous solution of either compound. [PJC] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: lie n 1: a statement that deviates from or perverts the truth [syn: {lie}, {prevarication}] 2: Norwegian diplomat who was the first Secretary General of the United Nations (1896-1968) [syn: {Lie}, {Trygve Lie}, {Trygve Halvden Lie}] 3: position or manner in which something is situated v 1: be located or situated somewhere; occupy a certain position 2: be lying, be prostrate; be in a horizontal position; "The sick man lay in bed all day"; "the books are lying on the shelf" [ant: {sit}, {sit down}, {stand}, {stand up}] 3: originate (in); "The problems dwell in the social injustices in this country" [syn: {dwell}, {consist}, {lie}, {lie in}] 4: be and remain in a particular state or condition; "lie dormant" 5: tell an untruth; pretend with intent to deceive; "Don't lie to your parents"; "She lied when she told me she was only 29" 6: have a place in relation to something else; "The fate of Bosnia lies in the hands of the West"; "The responsibility rests with the Allies" [syn: {lie}, {rest}] 7: assume a reclining position; "lie down on the bed until you feel better" [syn: {lie down}, {lie}] [ant: {arise}, {get up}, {rise}, {stand up}, {uprise}] From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: lie scythe

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.3123 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).