Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for liber (114 entries) (0.3906 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liber-, *liber*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
liberal[ADJ] เกี่ยวกับลัทธิเสรีนิยม, See also: นิยมลัทธิเสรีนิยม
liberal[ADJ] ใจกว้าง, See also: โอบอ้อมอารี, Syn. progressive, broad-minded
liberal[N] นักเสรีนิยม, See also: คนที่มีแนวคิดเสรีนิยม
liberal[ADJ] เป็นอิสระ, Syn. loose
liberal[ADJ] มากมาย (เงิน, ทรัพย์สิน, เวลา), See also: อุดมสมบูรณ์, Syn. large, ample, abundant
Liberia[N] ชื่อประเทศสาธารณรัฐหนึ่งในแอฟริกาตะวันตก ก่อตั้งขึ้นโดยทาสของสหรัฐอเมริกาที่ได้รับอิสรภาพในปี ค.ศ. 1821
liberty[N] สิทธิขั้นพื้นฐาน
liberty[N] อิสรภาพ, See also: เสรี, อิสระ, อิสระเสรี, เสรีภาพ, Syn. freedom
liberate[VT] ขโมย (คำสแลง), Syn. steal
liberate[VT] ปล่อยให้เป็นอิสระ, See also: ปลดเปลื้อง, ทำให้เป็นอิสระ, ทำให้พ้นจากการกดขี่, Syn. emancipate, free

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
liberal partyพรรคเสรีนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
liberal theory of representationทฤษฎีผู้แทนแนวเสรีนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
liberalismเสรีนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
liberalismเสรีนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
liberationการหลุดพ้น [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
liberation theologyเทววิทยาแบบอิสระ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
libertarianismอิสรนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
libertarianismอิสรเสรีนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
libertyเสรีภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
libertyเสรีธรรม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า liber **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
liberThe talented young chess player is very bold. He deliberately lays himself open to attack, makes himself vulnerable and then checkmates his opponent when least expected.
liberWomen's Liberation is a broad-based but informal popular movement.
liberThe journalist took liberties with the facts he had gathered.
liberI am not at liberty to tell you about the incident.
liberThe prisoner was set at liberty yesterday.
liberThe new law has deprived the citizens of their liberty.
liberEveryone has a right to enjoy his liberty, and all the more, his life.
liberParis did her best to defend her liberties.
liberMr White is a liberal politician.
liberLincoln granted liberty to slaves.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
liberal(ลิบ'เบอเริล) adj. ใจกว้าง,ใจป้ำ,โอบอ้อมอารี,ตามอารมณ์,ตามอำเภอใจ,มากมาย,อุดมสมบูรณ์ n. ผู้มีใจกว้าง,มีใจป้ำ,ผู้มีใจโอบอ้อมอารี,สมาชิกพรรคลิบเบอรัลของอังกฤษ, See also: liberalness n. ดูliberal, Syn. abundant ###A. stingy
liberal artsศิลปศาสตร์ (ประกอบด้วยวิชาsocial sciences,natural sciences,humanitiesและarts) ,7 อย่างที่เกี่ยวกับศิลปะสมัยก่อนคือดาราศาสตร์,ตรรกวิทยา,ไวยากรณ์,การพูด,เลขคณิต,เรขาคณิต,ดนตรี
liberal educationการศึกษาที่ตั้งอยู่บนรากฐานของศิลปศาสตร์หรือliberal arts (ดู)
liberalise(ลิบ'เบอรัลไลซ) vt.,vi. ทำให้เสรี,ทำให้อิสระ,ทำให้อุดมสมบูรณ์, See also: liberalization n. ดูliberalize liberalisation n. ดูliberalize liberalizer n. ดูliberalize liberaliser n. ดูliberalize, Syn. broaden ###A. lim
liberalize(ลิบ'เบอรัลไลซ) vt.,vi. ทำให้เสรี,ทำให้อิสระ,ทำให้อุดมสมบูรณ์, See also: liberalization n. ดูliberalize liberalisation n. ดูliberalize liberalizer n. ดูliberalize liberaliser n. ดูliberalize, Syn. broaden ###A. lim
liberate(ลิบ'บะเรท) vt. ปล่อยให้เป็นอิสระ,ปลดเปลื้อง,ปลดปล่อย., See also: liberation n. ดูliberate liberative adj. ดูliberate liberatory adj. ดูliberat liberator n. ดูliberate, Syn. free,deliver,release
liberty(ลิบ'เบอที) n. อิสรภาพ,เสรีภาพ,ความเป็นอิสระ,สิทธิไปไหนมาไหน. -at liberty อิสระ ไม่มีงานทำ, Syn. freedom

English-Thai: Nontri Dictionary
liberal(adj) อารี,กรุณา,เผื่อแผ่,มากมาย,กว้างขวาง,ไม่อั้น,ใจกว้าง
liberal(n) พวกเสรีนิยม
liberalism(n) ลัทธิเสรีนิยม
liberality(n) ความเผื่อแผ่,ความโอบอ้อมอารี,ความกรุณา,ความเอื้ออารี,ความใจกว้าง
liberate(vt) ปลดปล่อย,ปลดเปลื้อง,ทำให้มีเสรีภาพ
liberation(n) การให้เสรีภาพ,การปลดปล่อย
liberator(n) ผู้กู้อิสรภาพ
libertine(adj) ไร้ศีลธรรม,ปล่อยตัว,หลงระเริง
libertine(n) คนไร้ศีลธรรม,ผู้หลงระเริง,ผู้ปล่อยตัว
liberty(n) เสรีภาพ,อิสรภาพ,สิทธิ,อำนาจ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศิลปศาสตร์[N] liberal arts
สิทธิเสรีภาพ[N] liberty and rights
เสรีนิยม[N] liberalism, Syn. ลัทธิเสรีนิยม, Ant. สังคมนิยม, Thai definition: ลัทธิที่ยึดหลักความมีเสรีภาพในการค้าขาย และมีการกระจายอำนาจของรัฐบาล
ลัทธิเสรีนิยม[N] liberalism, Syn. ิเสรีนิยม, Example: ลัทธิเสรีนิยมนั้นอยู่กึ่งกลางระหว่างลัทธิจารีตนิยมกับลัทธิสังคมนิยม
ศิลปศาสตร์[N] liberal arts, Example: สถาบันราชภัฏนั้นนอกจากจะมีการสอนสาขาวิชาชีพครูแล้ว ยังมีสาขาวิชาการอื่นๆ ทั้งสายวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์, Thai definition: วิชาต่างๆ ซึ่งไม่ใช่วิชาทางเทคนิค หรือทางอาชีพ
เสรี[N] freedom, See also: liberty, independence, Syn. อิสระเสรี, Example: คนเราเกิดมามีเสรีและมีอิสระที่จะเลือกหนทางดำเนินชีวิตของตนเอง, Thai definition: ที่ทำได้โดยปลอดอุปสรรค, มีสิทธิที่จะทำจะพูดได้โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
เสรีภาพ[N] freedom, See also: liberty, Syn. ความอิสระ, Example: แม้ประชาชนจะมีเสรีภาพในการชุมนุมก็ตามแต่จะต้องไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น, Thai definition: ความมีเสรี
อักษรศาสตร์[N] arts, See also: liberal arts, literature, Example: แม้ว่าเธอจะเรียนอักษรศาสตร์มาก็ตาม แต่เธอก็มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มากพอๆ กัน, Thai definition: วิชาการหนังสือ เน้นในด้านภาษาและวรรณคดี
กู้ชาติ[V] liberate, See also: restore a fallen state, save the nation, Example: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงกู้ชาติ ให้ไทยกลับมีอิสรภาพพ้นจากพม่าเมื่อพ.ศ. 2135, Thai definition: ทำให้ชาติเป็นอิสระ
วิมุตติ[N] liberation, See also: release, nirvana, deliverance, freedom, Syn. ความพ้น, ความหลุดพ้น, นิพพาน, Example: การเจริญทางวาจา ทางใจของตนจึงจะเป็นศีล เป็นสมาธิ เป็นปัญญา เป็นวิมุตติ, Thai definition: การขาดจากความพัวพันแห่งโลก, การหมดกิเลส, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรศาสตร์[n.] (aksønsāt) EN: arts ; liberal arts ; literature   
อักษรศาสตร์[n.] (aksørasāt = aksønsāt) EN: arts ; liberal arts ; literature   FR: littérature [f]
อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ[n. prop.] (Anusāwarī Thēphī Sērīphāp) EN: Statue of Liberty   
เอาหูไปนาเอาตาไปไร่[xp] (ao hū pai nā ao tā pai rai) EN: ignore ; fail deliberately to pay attention   FR: ignorer délibérément
เอาออก[v.] (ao øk) EN: take off ; remove ; free   FR: enlever ; ôter ; sortir ; extraire ; libérer
อภิปราย[v.] (aphiprāi) EN: debate ; discuss ; contend ; discuss ; talk over ; argue   FR: débattre ; discuter ; délibérer
อรหันต์[n.] (Arahan = Ørahan) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint   FR: saint bouddhique [m] ; arhat = arahat [m]
อารี[adj.] (ārī) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous   FR: bienveillant ; hospitalier
บังอาจ[v.] (bang-āt) EN: dare ; take the liberty ; be assertive ; be audacious enough ; venture   FR: oser ; se permettre de ; prendre la liberté de ; se risquer à
โดยเจตนา[adv.] (dōi jēttanā) EN: intentionally ; deliberately   FR: exprès ; intentionnellement ; délibérément ; avec préméditation

CMU English Pronouncing Dictionary
LIBERT L IH1 B ER0 T
LIBERTI L IY0 B EH1 R T IY0
LIBERAL L IH1 B ER0 AH0 L
LIBERAL L IH1 B R AH0 L
LIBERIA L AY0 B IH1 R IY0 AH0
LIBERTY L IH1 B ER0 T IY0
LIBERTO L IY0 B EH1 R T OW0
LIBERATO L IY0 B ER0 AA1 T OW0
LIBERATI L IY0 B ER0 AA1 T IY0
LIBERATE L IH1 B ER0 EY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Liberia (n) (l ai1 b i@1 r i@)
liberal (n) (l i1 b @ r @ l)
liberty (n) (l i1 b i t ii)
Liberian (n) (l ai1 b i@1 r i@ n)
liberals (n) (l i1 b @ r @ l z)
liberate (v) (l i1 b @ r ei t)
Liberians (n) (l ai1 b i@1 r i@ n z)
liberally (a) (l i1 b r @ l ii)
liberated (v) (l i1 b @ r ei t i d)
liberates (v) (l i1 b @ r ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
利比里亚[Li4 bi3 li3 ya4, 利比里亞] Liberia [Add to Longdo]
文科[wen2 ke1, 文科] liberal arts; humanities [Add to Longdo]
泰米尔伊拉姆猛虎解放组织[Tai4 mi3 er3 Yi1 la1 mu3 Meng3 hu3 Jie3 fang4 Zu3 zhi1, 泰米爾伊拉姆猛虎解放組織] Liberation Tigers of Tamil Eelam [Add to Longdo]
自民党[Zi4 min2 dang3, 自民黨] Liberal Democratic Party (Japanese political party) [Add to Longdo]
自由主义[zi4 you2 zhu3 yi4, 自由主義] liberalism [Add to Longdo]
自由化[zi4 you2 hua4, 自由化] liberalization; freeing (from sth) [Add to Longdo]
自由民主党[Zi4 you2 Min2 zhu3 dang3, 自由民主黨] Liberal Democratic Party [Add to Longdo]
自由派[zi4 you2 pai4, 自由派] liberal [Add to Longdo]
自由党[zi4 you2 dang3, 自由黨] Liberal Party [Add to Longdo]
解放日[jie3 fang4 ri4, 解放日] Liberation Day; cf Japan's surrender on 15th August 1945, celebrated as Liberation Day in Korea [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Befreier {m}; Erlöser {m} | Befreier {pl}liberator | liberators [Add to Longdo]
Befreiung {f} | Befreiungen {pl}liberation | liberations [Add to Longdo]
Bewegungsfreiheit {f}liberty of action [Add to Longdo]
Freiheit {f} | Freiheiten {pl}; Vorrechte {pl}liberty | liberties [Add to Longdo]
Freisetzung {f}liberation [Add to Longdo]
Freizügigkeit {f}liberality [Add to Longdo]
Großzügigkeit {f}liberality [Add to Longdo]
Großzügigkeit {f}liberalness [Add to Longdo]
Liberale {m,f}; LiberalerLiberal [Add to Longdo]
Liberalisierung {f} | Liberalisierungen {pl}liberalization | liberalizations [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

libereur (vi vt) ผู้ปลอดปล่อย
libereur (n) ผู้ปลดปล่อย

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Liber \Li"ber\ (l[imac]"b[~e]r), n. [L. See {Libel}.] (Bot.) The inner bark of plants, lying next to the wood. It usually contains a large proportion of woody, fibrous cells, and is, therefore, the part from which the fiber of the plant is obtained, as that of hemp, etc. [1913 Webster] {Liber cells}, elongated woody cells found in the liber. [1913 Webster] From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: liber [libe] bast From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]: liber bast From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]: liber book From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]: Liber Bacchus

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.3906 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).