Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for libel (55 entries) (0.5972 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -libel-, *libel*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
libel[VT] กล่าวโจมตี, See also: ใส่ร้าย, ป้ายสี, สบประมาท, ประณาม
libel[N] การหมิ่นประมาท (ข้อความ, รูปภาพ), See also: การสบประมาท, การใส่ร้ายป้ายสี, การกล่าวโทษใส่ร้าย, Syn. defamation
libel[VT] ตีพิมพ์เรื่องที่หมิ่นประมาทผู้อื่น, Syn. defame
libel[N] ถ้อยแถลงของโจทก์, See also: แถลงการณ์
libelant[N] ผู้หมิ่นประมาท, See also: ผู้ใส่ร้าย, Syn. libellant
libellous[ADJ] ที่เป็นการหมิ่นประมาท, See also: ที่เป็นการใส่ร้าย, Syn. defamatatory, libelous

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
libelการหมิ่นประมาท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
libelการโฆษณาหมิ่นประมาท [ดู defamation ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
libel and slander insuranceการประกันภัยการหมิ่นประมาท มีความหมายเหมือนกับ defamation insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า libel **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
libelThe actress proceeded against the magazine for libel.
libelMr Miura brought an action of libel against a weekly magazine.
libel* The basic prohibitions (No slander, libel, etc.) are noted in the "Read me first." Please be sure to read it.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
libel(ไล'เบิล) {libel (l) ed,libel (l) ing,libels} n. การหมิ่นประมาท,การกล่าวโทษใส่ร้าย,การใส่ร้าย,โทษฐานหมิ่นประมาท,สิ่งที่หมิ่นประมาทหรือใส่ร้ายผู้อื่น. vt. ตีพิมพ์เรื่องราวที่หมิ่นประมาทผู้อื่น,ใส่ร้าย, Syn. calumny
libelant libellant(ไล'บะเลินทฺ) n. ผู้หมิ่นประมาท,ผู้ใส่ร้าย
libeler(ไล'บะเลอะ) n. ผู้หมิ่นประมาท,ผู้ใส่ร้าย
libeller(ไล'บะเลอะ) n. ผู้หมิ่นประมาท,ผู้ใส่ร้าย
libellous(ไล'บะลัส) adj. เป็นการหมิ่นประมาท,เป็นการใส่ร้าย, Syn. slanderous
libelous(ไล'บะลัส) adj. เป็นการหมิ่นประมาท,เป็นการใส่ร้าย, Syn. slanderous

English-Thai: Nontri Dictionary
libel(vt) หมิ่นประมาท,สบประมาท,ใส่ร้าย
libellous(adj) ซึ่งหมิ่นประมาท,ซึ่งสบประมาท,ซึ่งกล่าวร้าย
libelous(adj) ซึ่งหมิ่นประมาท,ซึ่งสบประมาท,ซึ่งกล่าวร้าย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมิ่นประมาท[V] libel, Syn. กล่าวหา, ดูหมิ่น, สบประมาท, Ant. ยกย่อง, ชมเชย, Example: หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ถูกฟ้องเพราะหมิ่นประมาทผู้อื่นหลายครั้งแล้ว, Thai definition: ชื่อความผิดทางอาญา ฐานใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟ้องหมิ่นประมาท[v. exp.] (føng minpramāt) EN: bring an action for libel   
จ่าหน้า[v.] (jānā) EN: address ; write down   FR: adresser ; libeller l'adrese ; écrire l'adresse
จ่าหน้าซอง[v. exp.] (jānā søng) EN: address ; address an enveloppe   FR: adresser ; libeller l'adrese ; écrire l'adresse
กรอก[v.] (krøk) EN: stuff ; fill in ; fill with ; complete ; fill up   FR: remplir ; compléter ; libeller ; gaver
กรอกเช็ค[v. exp.] (krøk chek) EN: fill out a cheque   FR: libeller un chèque
แมงปอ[n.] (maēng pø) FR: libellule [f]
แมลงปอ [n.] (malaēngpø) EN: dragonfly   FR: libellule [f]
หมิ่นประมาท[v.] (minpramāt) EN: libel ; calumniate ; slander   FR: dénigrer ; diffamer ; calomnier
ภาษาราชการ[n. exp.] (phāsā rātchakān) EN: official language ; official written style   FR: langage administratif [m] ; libellé [m]
ปอ[n.] (pø) EN: dragonfly   FR: libellule [f] ; libellule demoiselle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LIBEL L AY1 B AH0 L
LIBELED L AY1 B AH0 L D
LIBELOUS L AY1 B AH0 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
libel (v) (l ai1 b l)
libels (v) (l ai1 b l z)
libelled (v) (l ai1 b l d)
libelling (v) (l ai1 b @ l i ng)
libellous (j) (l ai1 b @ l @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beamtenbeleidigung {f}libelling an official; insulting an official [Add to Longdo]
Beleidigungsklage {f}; Beleidigungsprozess {m} | Beleidigungsklage anstrengenlibel action; libel suit | to sue sb. for libel (slander) [Add to Longdo]
Ehrenkränkung {f}libel; slander; dafamation; insult [Add to Longdo]
Kläger {m}libellant [Add to Longdo]
Klageschrift {f}libel [Add to Longdo]
Schmähschrift {f}libel; lampoon [Add to Longdo]
Verleumder {m}libellist [Add to Longdo]
Verleumdung {f}; üble Nachrede {f}; Beleidigung {f}; Hohn {m}libel [Add to Longdo]
verleumderisch {adj}libellous; libelous [Am.] [Add to Longdo]
verleumderisch {adv}libellously [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Libel \Li"bel\ (l[imac]"b[e^]l), n. [L. libellus a little book, pamphlet, libel, lampoon, dim. of liber the liber or inner bark of a tree; also (because the ancients wrote on this bark), paper, parchment, or a roll of any material used to write upon, and hence, a book or treatise: cf. F. libelle.] [1913 Webster] 1. A brief writing of any kind, esp. a declaration, bill, certificate, request, supplication, etc. [Obs.] --Chaucer. [1913 Webster] A libel of forsaking [divorcement]. --Wyclif (Matt. v. 31). [1913 Webster] 2. Any defamatory writing; a lampoon; a satire. [1913 Webster] 3. (Law) A malicious publication expressed either in print or in writing, or by pictures, effigies, or other signs, tending to expose another to public hatred, contempt, or ridicule. Such publication is indictable at common law. [1913 Webster] Note: The term, in a more extended sense, includes the publication of such writings, pictures, and the like, as are of a blasphemous, treasonable, seditious, or obscene character. These also are indictable at common law. [1913 Webster] 4. (Law) The crime of issuing a malicious defamatory publication. [1913 Webster] 5. (Civil Law & Courts of Admiralty) A written declaration or statement by the plaintiff of his cause of action, and of the relief he seeks. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Libel \Li"bel\ (l[imac]"b[e^]l), v. i. To spread defamation, written or printed; -- with against. [Obs.] [1913 Webster] What's this but libeling against the senate? --Shak. [1913 Webster] [He] libels now 'gainst each great man. --Donne. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Libel \Li"bel\, v. t. [imp. & p. p. {Libeled} (-b[e^]ld) or {Libelled}; p. pr. & vb. n. {Libeling} or {Libelling}.] 1. To defame, or expose to public hatred, contempt, or ridicule, by a writing, picture, sign, etc.; to lampoon. [1913 Webster] Some wicked wits have libeled all the fair. --Pope. [1913 Webster] 2. (Law) To proceed against by filing a libel, particularly against a ship or goods. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: libel n 1: a false and malicious publication printed for the purpose of defaming a living person 2: the written statement of a plaintiff explaining the cause of action (the defamation) and any relief he seeks v 1: print slanderous statements against; "The newspaper was accused of libeling him" From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: libel [libɛl] dragonfly pamphlet

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.5972 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).