Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for lib (127 entries) (0.1832 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lib-, *lib*.
Longdo Dictionary ภาษาอิตาลี (IT) - ไทย (TH)
(UNAPPROVED version -- use with care )
libretto[ละ-เบรต-โต] (n ) เนื้อร้องประกอบดนตรีที่ใช้ในอุปรากร, จุลอุปรากร, งานแสดงสวมหน้ากาก, ละครเพลง และบัลเลต์ คำว่าบทร้องบางครั้งอาจจะหมายถึงเนื้อของงานสำคัญทางศาสนาสำหรับงานเช่นมิสซา, บทสรรเสริญผู้เสียชีวิต (requiem) หรือเพลงศาสนา (cantata) (Wikipedia.org)
See also: R. opera, cantata, requiem

English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

Library and information science (LIS) (n ) บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
Library of Congress (n ) ห้องสมุดแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาในเขตที่ตั้งรัฐบาลวอชิงตัน ดี.ซี.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lib[ABBR] ห้องสมุด (คำย่อของ library)
libel[VT] กล่าวโจมตี, See also: ใส่ร้าย, ป้ายสี, สบประมาท, ประณาม
libel[N] การหมิ่นประมาท (ข้อความ, รูปภาพ), See also: การสบประมาท, การใส่ร้ายป้ายสี, การกล่าวโทษใส่ร้าย, Syn. defamation
libel[VT] ตีพิมพ์เรื่องที่หมิ่นประมาทผู้อื่น, Syn. defame
libel[N] ถ้อยแถลงของโจทก์, See also: แถลงการณ์
Libra[N] กลุ่มดาวตราชั่ง
Libra[N] คนที่เกิดในราศีตุล, Syn. Libran
Libra[N] ราศีตุล, See also: จักรราศีตุล
Libya[N] ประเทศลิเบียในแอฟริกาตอนเหนือ
libido[N] ความต้องการที่ถูกกระตุ้นจากจิตใต้สำนึก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
libelการหมิ่นประมาท [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
libelการโฆษณาหมิ่นประมาท [ดู defamation ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
libel and slander insuranceการประกันภัยการหมิ่นประมาท มีความหมายเหมือนกับ defamation insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
liberal partyพรรคเสรีนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
liberal theory of representationทฤษฎีผู้แทนแนวเสรีนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
liberalismเสรีนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
liberalismเสรีนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
liberationการหลุดพ้น [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
liberation theologyเทววิทยาแบบอิสระ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
libertarianismอิสรนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า lib **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
libIf what you say is true, it follows that he has an alibi.
libThere is a library at the back of that tall building.
libThe talented young chess player is very bold. He deliberately lays himself open to attack, makes himself vulnerable and then checkmates his opponent when least expected.
libEvery town in America has a library.
libThe alibi points to her innocence.
libWomen's Liberation is a broad-based but informal popular movement.
libYesterday I saw a girl whom I had met in the library a month before.
libI saw Bill in the library yesterday.
libHow far is it to the library from here?
libAt this library you can borrow up to three books at a time.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lib(ลิบ) n. =liberation (อิสรภาพ,เสรีภาพ)
libation(ไลเบ'เชิน) n. การกรวดน้ำ,การเท
libel(ไล'เบิล) {libel (l) ed,libel (l) ing,libels} n. การหมิ่นประมาท,การกล่าวโทษใส่ร้าย,การใส่ร้าย,โทษฐานหมิ่นประมาท,สิ่งที่หมิ่นประมาทหรือใส่ร้ายผู้อื่น. vt. ตีพิมพ์เรื่องราวที่หมิ่นประมาทผู้อื่น,ใส่ร้าย, Syn. calumny
libelant libellant(ไล'บะเลินทฺ) n. ผู้หมิ่นประมาท,ผู้ใส่ร้าย
libeler(ไล'บะเลอะ) n. ผู้หมิ่นประมาท,ผู้ใส่ร้าย
libeller(ไล'บะเลอะ) n. ผู้หมิ่นประมาท,ผู้ใส่ร้าย
libellous(ไล'บะลัส) adj. เป็นการหมิ่นประมาท,เป็นการใส่ร้าย, Syn. slanderous
libelous(ไล'บะลัส) adj. เป็นการหมิ่นประมาท,เป็นการใส่ร้าย, Syn. slanderous
liberal(ลิบ'เบอเริล) adj. ใจกว้าง,ใจป้ำ,โอบอ้อมอารี,ตามอารมณ์,ตามอำเภอใจ,มากมาย,อุดมสมบูรณ์ n. ผู้มีใจกว้าง,มีใจป้ำ,ผู้มีใจโอบอ้อมอารี,สมาชิกพรรคลิบเบอรัลของอังกฤษ, See also: liberalness n. ดูliberal, Syn. abundant ###A. stingy
liberal artsศิลปศาสตร์ (ประกอบด้วยวิชาsocial sciences,natural sciences,humanitiesและarts) ,7 อย่างที่เกี่ยวกับศิลปะสมัยก่อนคือดาราศาสตร์,ตรรกวิทยา,ไวยากรณ์,การพูด,เลขคณิต,เรขาคณิต,ดนตรี

English-Thai: Nontri Dictionary
libation(n) การบวงสรวง,การกรวดน้ำ,การเซ่น
libel(vt) หมิ่นประมาท,สบประมาท,ใส่ร้าย
libellous(adj) ซึ่งหมิ่นประมาท,ซึ่งสบประมาท,ซึ่งกล่าวร้าย
libelous(adj) ซึ่งหมิ่นประมาท,ซึ่งสบประมาท,ซึ่งกล่าวร้าย
liberal(adj) อารี,กรุณา,เผื่อแผ่,มากมาย,กว้างขวาง,ไม่อั้น,ใจกว้าง
liberal(n) พวกเสรีนิยม
liberalism(n) ลัทธิเสรีนิยม
liberality(n) ความเผื่อแผ่,ความโอบอ้อมอารี,ความกรุณา,ความเอื้ออารี,ความใจกว้าง
liberate(vt) ปลดปล่อย,ปลดเปลื้อง,ทำให้มีเสรีภาพ
liberation(n) การให้เสรีภาพ,การปลดปล่อย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลังสมอง[N] knowledge source, See also: library, Syn. ห้องสมุด, Example: ห้องสมุดเป็นคลังสมองที่รวบรวมความรู้ในทุกสาขาวิชา, Count unit: แห่ง, ที่
ผู้ใช้บริการห้องสมุด[N] library user
บัตรห้องสมุด[N] library ticket, See also: borrower's ticket
ศิลปศาสตร์[N] liberal arts
สิทธิเสรีภาพ[N] liberty and rights
เสรีนิยม[N] liberalism, Syn. ลัทธิเสรีนิยม, Ant. สังคมนิยม, Thai definition: ลัทธิที่ยึดหลักความมีเสรีภาพในการค้าขาย และมีการกระจายอำนาจของรัฐบาล
ลัทธิเสรีนิยม[N] liberalism, Syn. ิเสรีนิยม, Example: ลัทธิเสรีนิยมนั้นอยู่กึ่งกลางระหว่างลัทธิจารีตนิยมกับลัทธิสังคมนิยม
ศิลปศาสตร์[N] liberal arts, Example: สถาบันราชภัฏนั้นนอกจากจะมีการสอนสาขาวิชาชีพครูแล้ว ยังมีสาขาวิชาการอื่นๆ ทั้งสายวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์, Thai definition: วิชาต่างๆ ซึ่งไม่ใช่วิชาทางเทคนิค หรือทางอาชีพ
เสรี[N] freedom, See also: liberty, independence, Syn. อิสระเสรี, Example: คนเราเกิดมามีเสรีและมีอิสระที่จะเลือกหนทางดำเนินชีวิตของตนเอง, Thai definition: ที่ทำได้โดยปลอดอุปสรรค, มีสิทธิที่จะทำจะพูดได้โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
เสรีภาพ[N] freedom, See also: liberty, Syn. ความอิสระ, Example: แม้ประชาชนจะมีเสรีภาพในการชุมนุมก็ตามแต่จะต้องไม่ทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น, Thai definition: ความมีเสรี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรศาสตร์[n.] (aksønsāt) EN: arts ; liberal arts ; literature   
อักษรศาสตร์[n.] (aksørasāt = aksønsāt) EN: arts ; liberal arts ; literature   FR: littérature [f]
อำเภอใจ[adv.] (amphoējai) EN: at will ; as one pleases ; as one likes ; one's own way   FR: selon son gôut ; libre arbitre [m]
อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ[n. prop.] (Anusāwarī Thēphī Sērīphāp) EN: Statue of Liberty   
เอาหูไปนาเอาตาไปไร่[xp] (ao hū pai nā ao tā pai rai) EN: ignore ; fail deliberately to pay attention   FR: ignorer délibérément
เอาออก[v.] (ao øk) EN: take off ; remove ; free   FR: enlever ; ôter ; sortir ; extraire ; libérer
อภิปราย[v.] (aphiprāi) EN: debate ; discuss ; contend ; discuss ; talk over ; argue   FR: débattre ; discuter ; délibérer
อรหันต์[n.] (Arahan = Ørahan) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint   FR: saint bouddhique [m] ; arhat = arahat [m]
อารี[adj.] (ārī) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous   FR: bienveillant ; hospitalier
บังอาจ[v.] (bang-āt) EN: dare ; take the liberty ; be assertive ; be audacious enough ; venture   FR: oser ; se permettre de ; prendre la liberté de ; se risquer à

CMU English Pronouncing Dictionary
LIB L IH1 B
LIBY L AY1 B IY0
LIBOR L IY1 B ER0
LIBRA L IY1 B R AH0
LIBYA L IH1 B IY0 AH0
LIBEL L AY1 B AH0 L
LIBBY L IH1 B IY0
LIBIDO L AH0 B IY1 D OW0
LIBBED L IH1 B D
LIBBEY L IH1 B IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Lib (n) (l i1 b)
lib (n) (l i1 b)
Libra (n) (l ii1 b r @)
Libya (n) (l i1 b i@)
libel (v) (l ai1 b l)
Libyan (n) (l i1 b i@ n)
libels (v) (l ai1 b l z)
libido (n) (l i1 b ii1 d ou)
Liberia (n) (l ai1 b i@1 r i@)
Libyans (n) (l i1 b i@ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
借书证[jie4 shu1 zheng4, 借書證] library card [Add to Longdo]
函式库[han2 shi4 ku4, 函式庫] library (partition on computer hard disk) [Add to Longdo]
利伯维尔[li4 bo2 wei2 er3, 利伯維爾] Libreville (capital of Gabon) [Add to Longdo]
利比亚[Li4 bi3 ya4, 利比亞] Libya [Add to Longdo]
利比里亚[Li4 bi3 li3 ya4, 利比里亞] Liberia [Add to Longdo]
图书管理员[tu2 shu1 guan3 li3 yuan2, 圖書管理員] librarian [Add to Longdo]
图书馆[tu2 shu1 guan3, 圖書館] library [Add to Longdo]
图书馆员[tu2 shu1 guan3 yuan2, 圖書館員] librarian [Add to Longdo]
天枰座[Tian1 ping2 zuo4, 天枰座] Libra (constellation and sign of the zodiac); erroneous variant of 天秤座 [Add to Longdo]
天秤座[Tian1 cheng4 zuo4, 天秤座] Libra (constellation and sign of the zodiac) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ライブラリ[らいぶらり, raiburari] library [Add to Longdo]
ライブラリー関数[ライブラリーかんすう, raiburari-kansuu] library function [Add to Longdo]
ライブラリアン[らいぶらりあん, raiburarian] librarian [Add to Longdo]
ライブラリケース[らいぶらりけーす, raiburarike-su] library case [Add to Longdo]
ライブラリディレクトリ[らいぶらりでいれくとり, raiburarideirekutori] library directory [Add to Longdo]
ライブラリファイル[らいぶらりふぁいる, raiburarifairu] library file [Add to Longdo]
ライブラリルーチン[らいぶらりるーちん, raiburariru-chin] library routine [Add to Longdo]
図書館[としょかん, toshokan] library [Add to Longdo]
図書館システム[としょかんシステム, toshokan shisutemu] library system [Add to Longdo]
図書館ネットワーク[としょかんネットワーク, toshokan nettowa-ku] library network [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beamtenbeleidigung {f}libelling an official; insulting an official [Add to Longdo]
Befreier {m}; Erlöser {m} | Befreier {pl}liberator | liberators [Add to Longdo]
Befreiung {f} | Befreiungen {pl}liberation | liberations [Add to Longdo]
Beleidigungsklage {f}; Beleidigungsprozess {m} | Beleidigungsklage anstrengenlibel action; libel suit | to sue sb. for libel (slander) [Add to Longdo]
Bewegungsfreiheit {f}liberty of action [Add to Longdo]
Bibliothek {f} | Bibliotheken {pl} | öffentliche Bibliothek {f} | wissenschaftliche Bibliothek {f}library | libraries | public library | academic library; research library; scientific library [Add to Longdo]
Bibliothekar {m}; Bibliothekarin {f} | Bibliothekare {pl}librarian | librarians [Add to Longdo]
Bibliotheksausbildung {f}library education [Add to Longdo]
Bibliotheksführung {f}library tour [Add to Longdo]
Bibliotheksgebäude {n}library building [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

libereur (vi vt) ผู้ปลอดปล่อย
libereur (n) ผู้ปลดปล่อย

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lib \Lib\ (l[i^]b), v. t. [Cf. {Glib} to geld.] To castrate. [Obs.] [1913 Webster] From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: LIB Linear Incremental Backoff (CSMA/CD, BEB)

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.1832 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).