Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for liable (41 entries) (0.399 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -liable-, *liable*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
liable[ADJ] ซึ่งมีความรู้สึกไวต่อ
liable[ADJ] ซึ่งรับผิดชอบตามกฎหมาย, See also: เป็นความรับผิดชอบ
liable[ADJ] ที่มีแนวโน้ม, See also: ที่โน้มเอียง, Syn. apt, likely

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
liable or not liableรับผิดหรือไม่รับผิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า liable **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
liableYou are liable for the debt.
liableI'm afraid this data is not reliable.
liableAnyone who breaks this rule is liable to severe punishment.
liableAll these devices are unreliable.
liableThe man is liable to death penalty.
liableIndeed he is rich, but he is not reliable.
liableIt is true that he is still young, but he is really a reliable person.
liableIt is true that he is young, but he is very reliable.
liableIn a similar situation the company was held liable.
liableWe are liable to err.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
liable(ไล'อะเบิล) adj. โน้มเอียง,โน้มน้าว,อาจจะ,ง่ายต่อ,รับผิดชอบ (ตามกฎหมาย)

English-Thai: Nontri Dictionary
liable(adj) อาจเป็นไปได้,รับผิดชอบ,มีแนวโน้ม,โน้มเอียง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่อถือได้[adj.] (cheūatheū dāi) EN: reliable   FR: digne de foi
หัวอ่อน[adj.] (hūa-øn) EN: obedient ; docile ; mild ; complaisant ; tractable ; pliable ; submissive   FR: docile ; complaisant
ขมัง[adj.] (khamang) EN: superb ; superior ; highly skilled ; excellent ; apt ; liable   
ขี้ลม[adj.] (khīlom) EN: liable to faint ; squeamish ; queasy   FR: nauséeux
กลับกลอก[adj.] (klapkløk) EN: unreliable ; undependable ; changeable ; unstable   FR: versatile ; changeant ; instable
กลิ้งกลอก[adv.] (klingkløk) EN: crafty ; unreliable ; cunning ; sly   
เหลวไหล[adj.] (lēolai) EN: unreliable ; worthless ; good-for-nothing ; trash ; absurd   FR: sans valeur ; sans fondement ; insoutenable
หมิ่น[v.] (min) EN: be exposed ; be liable ; be in imminent danger   FR: s'exposer ; risquer
น่าเชื่อถือ [adj.] (nācheūatheū) EN: believable ; reliable ; dependable ; credible ; trustworthy   FR: fiable ; crédible
งอน[adj.] (ngøn) EN: liable to take offense ; petulant ; peevish   FR: grincheux ; grognon ; maussade ; de mauvaise humeur ; fâché

CMU English Pronouncing Dictionary
LIABLE L AY1 AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
liable (j) (l ai1 @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有责任[you3 ze2 ren4, 有責任] liable; responsible [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
beitragspflichtigliable to contribution [Add to Longdo]
erstattungspflichtig; rückerstattungspflichtig {adj}liable to make restitution [Add to Longdo]
gebührenpflichtig {adj}liable to charges; chargeable [Add to Longdo]
kostenpflichtigliable to pay the costs (charges) [Add to Longdo]
portopflichtig {adj}liable to postage [Add to Longdo]
schadenersatzpflichtig; schadenersatzpflichtig {adj}liable for damages; liable to pay damages; held for damages [Add to Longdo]
verantwortlich; verpflichtetliable [Add to Longdo]
wehrpflichtig {adj}liable to military service [Add to Longdo]
zinspflichtig {adj} [fin.]liable to interest [Add to Longdo]
zollpflichtig {adj}liable to duty [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Liable \Li"a*ble\ (l[imac]"[.a]*b'l), a. [From F. lier to bind, L. ligare. Cf. {Ally}, v. t., {Ligature}.] 1. Bound or obliged in law or equity; responsible; answerable; as, the surety is liable for the debt of his principal. [1913 Webster] 2. Exposed to a certain contingency or casualty, more or less probable; -- with to and an infinitive or noun; as, liable to slip; liable to accident. [1913 Webster] Syn: Accountable; responsible; answerable; bound; subject; obnoxious; exposed. Usage: {Liable}, {Subject}. Liable refers to a future possible or probable happening which may not actually occur; as, horses are liable to slip; even the sagacious are liable to make mistakes. Subject refers to any actual state or condition belonging to the nature or circumstances of the person or thing spoken of, or to that which often befalls one. One whose father was subject to attacks of the gout is himself liable to have that disease. Men are constantly subject to the law, but liable to suffer by its infraction. [1913 Webster] Proudly secure, yet liable to fall. --Milton. [1913 Webster] All human things are subject to decay. --Dryden. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: liable adj 1: at risk of or subject to experiencing something usually unpleasant; "he is apt to lose"; "she is liable to forget" [syn: {apt(p)}, {liable(p)}] 2: subject to legal action; "liable to criminal charges" 3: (often followed by `to') likely to be affected with; "liable to diabetes" [syn: {liable(p)}, {nonimmune}, {nonresistant}, {unresistant}] 4: held legally responsible; "men between the ages of 18 and 35 were liable for military service"

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.399 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).