Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for lié (135 entries) (0.2081 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lié-, *lié*.
English-Thai: Longdo Dictionary
lie on(vi vt) นอนเหยียดยาวบน

English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

Liechtenstein {n} [geogr.]
lienสิทธิยึดหน่วง
lienสิทธิ์ยึดหน่วง
lien (n ) สิทธิยึดหน่วง
Lieutenant-Governorผู้แทนข้าหลวง เป็นตำแหน่งข้าราชการพลเรือนฝ่ายปกครองในดินแดนของสหราชอาณาจักร

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lie[N] การหลอกลวง, See also: การพูดโกหก, Syn. imposture
lie[VI] โกหก, See also: พูดเท็จ, พูดไม่จริง, พูดโกหก, Syn. tell a lie, misspeak
lie[N] คำโกหก, See also: คำกล่าวเท็จ, คำเท็จ, Syn. falsification, prevarication, Ant. truth
lie[VT] ได้รับผลโดยการโกหก
lie[VI] หลอกหลวง, See also: หลอก, Syn. deceive
lie[VI] ตั้งอยู่, See also: จอดอยู่, อยู่กับที่, อยู่, Syn. be located
lie[N] ตำแหน่งที่ตั้งอยู่, See also: การตั้งอยู่, การวางอยู่, การวาง, Syn. place, location, site
lie[N] ตำแหน่งที่วางลูกกอลฟ์
lie[VI] ถูกฝังอยู่, Syn. be buried, entombed
lie[N] ที่ซ่อน (ของสัตว์)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
lieท่าทารก (ขณะคลอด) [มีความหมายเหมือนกับ position ๒ และ presentation ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lie in grantโอนให้กันได้โดยทำเป็นหนังสือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lie in liveryโอนให้กันได้โดยการส่งมอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lie, obliqueท่าทารกเฉียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lie, transverse; presentation, torso; presentation, trunkท่าทารกขวาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lienสิทธิยึดหน่วง [ดู right of retention] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lienสิทธิยึดหน่วง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
lienการยึดหน่วง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lien on sharesสิทธิริบหุ้นออกขายทอดตลาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lien, taxสิทธิยึดหน่วงทางภาษี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า lié **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
lié"I believe you like your job" "On the contrary, I hate it".
lié"No, I'm not," replied the Englishman coldly.
lié"Forever and always!" replied the little white rabbit.
lié"That's very nice of you," Willie answered.
lié"Well, OK," Willie finally agreed.
lié"I really do," replied the little black rabbit.
lié"Hey, Willie," the farmer shouted out.
liéRomeo and Juliet is on at the theatre.
liéOne never sees "Romeo and Juliet" without being moved to tears.
lié"I do not regret having gone into the forest and up the mountain," replied the younger brother.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lie(ไล) {lied,lying,lies;lay,lain,lies} n. คำเท็จ,คำโกหก,ความเท็จ,การหลอกลวง,การพูดโกหก,สิ่งที่หลอกลวง,แย้ง. vi. พูดโกหก,โกหก,นอน,หมอบ,นอนลง,เอนลง,เอกเขนก,วาง,พิง,พักแรม vt. ใช้วิธีการหลอกลวงแก่,ใช้วิธีการหลอกลวงทำให้ -Phr. (lie by หยุด) -S...fabrication
lief(ลีฟ) n. อย่างดีใจ,อย่างเต็มใจ adj. เต็มใจ,ต้องการ,สมัครใจ,ยินยอม,เป็นที่รัก.
liege(ลีจ) n. เจ้า,ผู้ครอบครองที่ดินโดยได้สิทธิจากกษัตริย์ (ในสมัยศักดินา) ,ขุนนางผู้ใหญ่. adj. มีหน้าที่จงรักภักดีต่อกษัตริย์,เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ครอบครองที่ดินกับกษัตริย์
lieu(ลู) n. การแทน -Phr. (in lieu of แทนที่)
lieutenant(ลูเทน'เนินทฺ) n. ร้อยโท,เรือโท
lieutenant coloneln. พันโท,นาวาโท
lieutenant commandern. นาวาตรี
lieutenant generaln. พลโท
lieutenant governorn. รองผู้ว่าราชการ

English-Thai: Nontri Dictionary
lie(n) คำเท็จ,คำโกหก,การพูดโกหก,การพูดเท็จ
lie(vi) นอนลง,อยู่,พูดปด,โกหก,วางลง,หมอบ,พิง,เอกเขนก
lief(adv) อย่างเต็มใจ,ด้วยความสมัครใจ
liege(n) นาย,เจ้านาย,ขุนนาง
liegeman(n) คนรับใช้,ข้าฝ่าพระบาท,ลูกน้อง,ผู้ติดตาม
lien(n) ข้อผูกมัด,ภาระ
lieutenant(n) ร้อยโท,เรือโท

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้จุ๊[V] lie, See also: tell a lie, Syn. โกหก, พูดปด, พูดเท็จ, Example: ฉันอยากรู้อยากฟังว่ามันจะขี้จุ๊ ยกตัวของมันเองสักแค่ไหน, Thai definition: จงใจกล่าวคำที่ไม่จริง, Notes: (ถิ่นเหนือ)
ผู้หมวด[N] Lieutenant, Example: ปีนี้เขาได้เลื่อนยศเป็นผู้หมวด, Thai definition: เรียกนายทหารหรือตำรวจชั้นนายร้อยตรีและโทว่า ผู้หมวด, Notes: (ปาก)
พล.ท.[N] lieutenant general, See also: Lt.Gen., Syn. พลโท
ร.ท.[N] lieutenant, See also: Lt., Lieut., Syn. ร้อยโท
หมอบลง[V] crouch, See also: lie prone, lie on one's stomach, Ant. ลุกขึ้น, Example: แม่กวางวิ่งหนีกระสุนปืนไปได้ 2-3 ก้าวก็ล้มหมอบลงอีก, Thai definition: กิริยาที่ยอบตัวลงให้ขาและแขนราบอยู่กับพื้น
นายร้อย[N] lieutenant, Example: ในที่สุดเขาก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ จนสามารถเรียนจบได้เป็นนายร้อยดังที่หวังไว้, Count unit: คน, นาย, Thai definition: นายทหารหรือนายตำรวจผู้มียศต่ำกว่านายพัน
นาวาตรี[N] lieutenant commander, Count unit: คน, นาย, Thai definition: ยศทหารเรือ สูงกว่านายเรือเอก ต่ำกว่านาวาโท
เรือโท[N] Lieutenant Junior Grade, Thai definition: ยศนายทหารเรือ สูงกว่าเรือตรี ต่ำกว่าเรือเอก
เรือเอก[N] Lieutenant, Example: กลุ่มบ้านมิตรภาพ เสนอชื่อเรือเอกชิด ชนก วัฒนศิริ เข้าประกบเขตคลองสามวา
โกหกพกลม[V] lie, See also: tell a lie, fib, Syn. โกหก, โป้ปดมดเท็จ, พูดปด, พูดเท็จ, Example: เราจะโกหกพกลมให้เขาเชื่อตลอดไปไม่ได้, Thai definition: การจงใจกล่าวคำที่ไม่จริง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
อาหารที่เหลือ[n. exp.] (āhān thī leūa) EN: leftovers   FR: restes [mpl] ; reliefs [mpl]
อาจารย์[pr.] (ājān) EN: master   FR: maître (3è pers. sing, 2è pers. plur. forme polie)
อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession   FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
อเมลี โมเรสโม่[n. prop.] (Amēlī Mōrēsmō) EN: Amelie Mauresmo   FR: Amélie Mauresmo
อำนาจผูกพัน[n. exp.] (amnāt phūkphan) FR: compétence liée [f]
อำเภอชายแดน[n. exp.] (amphoē chāidaēn) FR: ville frontalière [f]
อำเภอเมือง[n. exp.] (amphoē meūang) EN: capital district ; provincial capital   FR: chef-lieu de province [m] ; préfecture [f]
อนาโตเลีย = อานาโตเลีย[n. prop.] (Anātōlīa = Ānātōlīa) EN: Anatolia   FR: Anatolie [f]
อนุกูล[v.] (anukūn) EN: help ; support ; aid ; back up ; assist ; succor ; relieve ; befriend   FR: aider ; supporter ; soutenir ; assister ; favoriser

CMU English Pronouncing Dictionary
LIE L AY1
LIEM L IY1 M
LIEN L IY1 N
LIED L AY1 D
LIES L AY1 Z
LIEF L IY1 F
LIEU L Y UW1
LIEU L UW1
LIEB L IY1 B
LIEGE L IY1 JH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lie (v) (l ai1)
lied (v) (l ai1 d)
lied (n) (l ii1 t)
lief (a) (l ii1 f)
lien (n) (l i@1 n)
lies (v) (l ai1 z)
lieu (n) (l uu1)
Lieut (n) (l e1 f t e1 n @ n t)
Liege (n) (l i1 ei1 zh)
liege (n) (l ii1 jh)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

[N][lipəu,səkʃən, ] การดูดไขมัน (ด้วยเครื่อง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中将[zhong1 jiang4, 中將] lieutenant general; vice admiral; air marshal [Add to Longdo]
中尉[zhong1 wei4, 中尉] lieutenant (navy); first lieutenant (army); subaltern [Add to Longdo]
[lie4, 冽] cold and raw [Add to Longdo]
[lie4, 列] to arrange; to line up; row; file; series [Add to Longdo]
列位[lie4 wei4, 列位] ladies and gentlemen; all of you present [Add to Longdo]
列传[lie4 zhuan4, 列傳] historical biography [Add to Longdo]
列克星顿[Lie4 ke4 xing1 dun4, 列克星頓] Lexington, Massachusetts [Add to Longdo]
列入[lie4 ru4, 列入] included (on a roster); incorporated (into the agenda) [Add to Longdo]
列别杰夫[Lie4 bie4 jie2 fu1, 列別傑夫] Lebedev or Lebedyev (Russian name) [Add to Longdo]
列印[lie4 yin4, 列印] to print; to typeset and print; to print from a webpage [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Liebe(n) |die| ความรัก
lieben(vt) |liebte, hat geliebt| รัก เช่น Ich liebe dich. ฉันรักเธอ, ผมรักคุณ, See also: sich lieben, liebhaben
Lieblingsbeschäftigung(n ) |die, pl. Lieblingsbeschäftigungen| งานอดิเรกที่ชอบมากที่สุด เช่น Meine Lieblingsbeschäftigung ist es mit Autos zu spielen.
Lied(n) |das, pl. Lieder| เพลง
liefern(vt) |lieferte, hat geliefert| ส่งของ, นำ(สินค้าที่สั่งไว้)มาให้
Lieferung(n) |die, pl. Lieferungen| การขนส่งข้าวของสินค้า เช่น Die Lieferung der Ware dürfte nicht spät sein. การส่งของคาดว่าไม่น่าจะล่าช้า, See also: liefern
liegenพิง, วางอยู่บน, อ้างบน | lag, gelegen |
liegen(n) |etw. lag irgendwo/irgendwie, etw. hat irgendwo/irgendwie gelegen| สิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้งวางอยู่(ในแนวนอน) เช่น Chiangmai liegt nördlich von Bangkok. เชียงใหม่ตั้งอยู่ทางเหนือของกรุงเทพฯ
Liegestuhl(n) |der, pl. Liegestühle| เก้าอี้ผ้าใบ, เก้าอี้ชายหาด
Image:
liegt, See also: liegen

German-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

liebe (vt ) love
liebe gott (n vt) ข้าพเจ้า

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kunstlied {n}lied [Add to Longdo]
Lieferungsumfang {m}; Lieferumfang {m}; Leistungsumfang {m}scope of supply; scope of service [Add to Longdo]
Liebäugelnde {m,f}; Liebäugelnderogler [Add to Longdo]
Liebdienerei {f}cajolery [Add to Longdo]
Liebe {f} | freie Liebe | die große Liebelove | free love | love with a capital L [Add to Longdo]
Liebelei {f}; Spiel {n}dalliance [Add to Longdo]
Liebelei {f}flirtatiousness [Add to Longdo]
Liebenswürdigkeit {f}amiability [Add to Longdo]
Liebenswürdigkeit {f}ingratiation [Add to Longdo]
Liebenswürdigkeit {f}kindness [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
介在[かいざい, kaizai] liegen_zwischen, stehen_zwischen, kommen_zwischen [Add to Longdo]
供出[きょうしゅつ, kyoushutsu] Lieferung [Add to Longdo]
[こう, kou] LIEBE_ZU_DEN_ELTERN, PFLICHT_GEGENUEBER_DEN_ELTERN [Add to Longdo]
孝行[こうこう, koukou] Liebe_zu_den_Eltern, Pflicht_gegenueber_den_Eltern [Add to Longdo]
[こい, koi] Liebe [Add to Longdo]
恋の悩み[こいのなやみ, koinonayami] Liebeskummer [Add to Longdo]
恋心[こいごころ, koigokoro] Liebe, erwachende_Liebe [Add to Longdo]
恋愛[れんあい, ren'ai] Liebe [Add to Longdo]
恋文[こいぶみ, koibumi] Liebesbrief [Add to Longdo]
[あい, ai] Liebe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.2081 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).