Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for left (6 entries) (6.0367 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -left-, *left*.

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Leave \Leave\, v. t. [imp. & p. p. {Left} (l[e^]ft); p. pr. & vb. n. {Leaving}.] [OE. leven, AS. l?fan, fr. l[=a]f remnant, heritage; akin to lifian, libban, to live, orig., to remain; cf. bel[imac]fan to remain, G. bleiben, Goth. bileiban. [root]119. See {Live}, v.] 1. To withdraw one's self from; to go away from; to depart from; as, to leave the house. [1913 Webster] Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife. --Gen. ii. 24. [1913 Webster] 2. To let remain unremoved or undone; to let stay or continue, in distinction from what is removed or changed. [1913 Webster] If grape gatherers come to thee, would they not leave some gleaning grapes ? --Jer. xlix. 9. [1913 Webster] These ought ye to have done, and not to leave the other undone. --Matt. xxiii. 23. [1913 Webster] Besides it leaveth a suspicion, as if more might be said than is expressed. --Bacon. [1913 Webster] 3. To cease from; to desist from; to abstain from. [1913 Webster] Now leave complaining and begin your tea. --Pope. [1913 Webster] 4. To desert; to abandon; to forsake; hence, to give up; to relinquish. [1913 Webster] Lo, we have left all, and have followed thee. --Mark x. 28. [1913 Webster] The heresies that men do leave. --Shak. [1913 Webster] 5. To let be or do without interference; as, I left him to his reflections; I leave my hearers to judge. [1913 Webster] I will leave you now to your gossiplike humor. --Shak. [1913 Webster] 6. To put; to place; to deposit; to deliver; to commit; to submit -- with a sense of withdrawing one's self from; as, leave your hat in the hall; we left our cards; to leave the matter to arbitrators. [1913 Webster] Leave there thy gift before the altar and go thy way. --Matt. v. 24. [1913 Webster] The foot That leaves the print of blood where'er it walks. --Shak. [1913 Webster] 7. To have remaining at death; hence, to bequeath; as, he left a large estate; he left a good name; he left a legacy to his niece. [1913 Webster] 8. to cause to be; -- followed by an adjective or adverb describing a state or condition; as, the losses due to fire leave me penniless; The cost of defending himself left Bill Clinton with a mountain of lawyers' bills. [WordNet 1.5] {To leave alone}. (a) To leave in solitude. (b) To desist or refrain from having to do with; as, to leave dangerous chemicals alone. {To leave off}. (a) To desist from; to forbear; to stop; as, to leave off work at six o'clock. (b) To cease wearing or using; to omit to put in the usual position; as, to leave off a garment; to leave off the tablecloth. (c) To forsake; as, to leave off a bad habit. {To leave out}, to omit; as, to leave out a word or name in writing. {To leave to one's self}, to let (one) be alone; to cease caring for (one). Syn: Syn>- To quit; depart from; forsake; abandon; relinquish; deliver; bequeath; give up; forego; resign; surrender; forbear. See {Quit}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Left \Left\ (l[e^]ft), imp. & p. p. of {Leave}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Left \Left\, a. [OE. left, lift, luft; akin to Fries. leeft, OD. lucht, luft; cf. AS. left (equiv. to L. inanis), lyft[=a]dl palsy; or cf. AS. l[=e]f weak.] 1. Of or pertaining to that side of the body in man on which the muscular action of the limbs is usually weaker than on the other side; -- opposed to {right}, when used in reference to a part of the body; as, the left hand, or arm; the left ear. Also said of the corresponding side of the lower animals. [1913 Webster] 2. Situated so that the left side of the body is toward it; as, the left side of a deliberative meeting is that to the left of the presiding officer; the left wing of an army is that to the left of the center to one facing an enemy. [Webster 1913 Suppl.] {Left bank of a river}, that which is on the left hand of a person whose face is turned downstream. {Left bower}. See under 2d {Bower}. {Left center}, the members whose sympathies are, in the main, with the members of the Left, but who do not favor extreme courses, and on occasions vote with the government. They sit between the Center and the extreme Left. {Over the left shoulder}, or {Over the left}, an old but still current colloquialism, or slang expression, used as an aside to indicate insincerity, negation, or disbelief; as, he said it, and it is true, -- over the left. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Left \Left\, n. 1. That part of surrounding space toward which the left side of one's body is turned; as, the house is on the left when you face North. [1913 Webster] Put that rose a little more to the left. --Ld. Lytton. [1913 Webster] 2. Those members of a legislative assembly (as in France) who are in the opposition; the advanced republicans and extreme radicals. They have their seats at the left-hand side of the presiding officer. See {Center}, and {Right}. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: left adv 1: toward or on the left; also used figuratively; "he looked right and left"; "the political party has moved left" [ant: {right}] adj 1: being or located on or directed toward the side of the body to the west when facing north; "my left hand"; "left center field"; "the left bank of a river is bank on your left side when you are facing downstream" [ant: {right}] 2: not used up; "leftover meatloaf"; "she had a little money left over so she went to a movie"; "some odd dollars left"; "saved the remaining sandwiches for supper"; "unexpended provisions" [syn: {leftover}, {left over(p)}, {left(p)}, {odd}, {remaining}, {unexpended}] 3: intended for the left hand; "I rarely lose a left-hand glove" [syn: {left(a)}, {left-hand(a)}] 4: of or belonging to the political or intellectual left [ant: {center}, {right}] n 1: location near or direction toward the left side; i.e. the side to the north when a person or object faces east; "she stood on the left" [ant: {right}] 2: those who support varying degrees of social or political or economic change designed to promote the public welfare [syn: {left}, {left wing}] 3: the hand that is on the left side of the body; "jab with your left" [syn: {left}, {left hand}] 4: the piece of ground in the outfield on the catcher's left; "the batter flied out to left" [syn: {left field}, {leftfield}, {left}] 5: a turn toward the side of the body that is on the north when the person is facing east; "take a left at the corner" From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: l. 1. (kıs.) latitude, law, league, left, length, line, lira, lire, liter, (b.h.) Latin, book, Romen rakamlarında 50.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0367 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).