Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for lead (6 entries) (3.4533 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lead-, *lead*.

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lead \Lead\ (l[e^]d), n. [OE. led, leed, lead, AS. le['a]d; akin to D. lood, MHG. l[=o]t, G. loth plummet, sounding lead, small weight, Sw. & Dan. lod. [root]123.] 1. (Chem.) One of the elements, a heavy, pliable, inelastic metal, having a bright, bluish color, but easily tarnished. It is both malleable and ductile, though with little tenacity, and is used for tubes, sheets, bullets, etc. Its specific gravity is 11.37. It is easily fusible (melting point 327.5[deg] C), forms alloys with other metals, and is an ingredient of solder and type metal. Atomic number 82. Atomic weight, 207.2. Symbol Pb (L. Plumbum). It is chiefly obtained from the mineral galena, lead sulphide. [1913 Webster] 2. An article made of lead or an alloy of lead; as: (a) A plummet or mass of lead, used in sounding at sea. (b) (Print.) A thin strip of type metal, used to separate lines of type in printing. (c) Sheets or plates of lead used as a covering for roofs; hence, pl., a roof covered with lead sheets or terne plates. [1913 Webster] I would have the tower two stories, and goodly leads upon the top. --Bacon [1913 Webster] 3. A small cylinder of black lead or graphite, used in pencils. [1913 Webster] {Black lead}, graphite or plumbago; -- so called from its leadlike appearance and streak. [Colloq.] {Coasting lead}, a sounding lead intermediate in weight between a hand lead and deep-sea lead. {Deep-sea lead}, the heaviest of sounding leads, used in water exceeding a hundred fathoms in depth. --Ham. Nav. Encyc. {Hand lead}, a small lead use for sounding in shallow water. {Krems lead}, {Kremnitz lead} [so called from Krems or Kremnitz, in Austria], a pure variety of white lead, formed into tablets, and called also {Krems white}, or {Kremnitz white}, and {Vienna white}. {Lead arming}, tallow put in the hollow of a sounding lead. See {To arm the lead} (below). {Lead colic}. See under {Colic}. {Lead color}, a deep bluish gray color, like tarnished lead. {Lead glance}. (Min.) Same as {Galena}. {Lead line} (a) (Med.) A dark line along the gums produced by a deposit of metallic lead, due to lead poisoning. (b) (Naut.) A sounding line. {Lead mill}, a leaden polishing wheel, used by lapidaries. {Lead ocher} (Min.), a massive sulphur-yellow oxide of lead. Same as {Massicot}. {Lead pencil}, a pencil of which the marking material is graphite (black lead). {Lead plant} (Bot.), a low leguminous plant, genus {Amorpha} ({Amorpha canescens}), found in the Northwestern United States, where its presence is supposed to indicate lead ore. --Gray. {Lead tree}. (a) (Bot.) A West Indian name for the tropical, leguminous tree, {Leuc[ae]na glauca}; -- probably so called from the glaucous color of the foliage. (b) (Chem.) Lead crystallized in arborescent forms from a solution of some lead salt, as by suspending a strip of zinc in lead acetate. {Mock lead}, a miner's term for blende. {Red lead}, a scarlet, crystalline, granular powder, consisting of minium when pure, but commonly containing several of the oxides of lead. It is used as a paint or cement and also as an ingredient of flint glass. {Red lead ore} (Min.), crocoite. {Sugar of lead}, acetate of lead. {To arm the lead}, to fill the hollow in the bottom of a sounding lead with tallow in order to discover the nature of the bottom by the substances adhering. --Ham. Nav. Encyc. {To cast the lead}, or {To heave the lead}, to cast the sounding lead for ascertaining the depth of water. {White lead}, hydrated carbonate of lead, obtained as a white, amorphous powder, and much used as an ingredient of white paint. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lead \Lead\ (l[=e]d), v. t. [imp. & p. p. {Led} (l[e^]d); p. pr. & vb. n. {Leading}.] [OE. leden, AS. l[=ae]dan (akin to OS. l[=e]dian, D. leiden, G. leiten, Icel. le[imac][eth]a, Sw. leda, Dan. lede), properly a causative fr. AS. li[eth]an to go; akin to OHG. l[imac]dan, Icel. l[imac][eth]a, Goth. lei[thorn]an (in comp.). Cf. {Lode}, {Loath}.] 1. To guide or conduct with the hand, or by means of some physical contact or connection; as, a father leads a child; a jockey leads a horse with a halter; a dog leads a blind man. [1913 Webster] If a blind man lead a blind man, both fall down in the ditch. --Wyclif (Matt. xv. 14.) [1913 Webster] They thrust him out of the city, and led him unto the brow of the hill. --Luke iv. 29. [1913 Webster] In thy right hand lead with thee The mountain nymph, sweet Liberty. --Milton. [1913 Webster] 2. To guide or conduct in a certain course, or to a certain place or end, by making the way known; to show the way, esp. by going with or going in advance of. Hence, figuratively: To direct; to counsel; to instruct; as, to lead a traveler; to lead a pupil. [1913 Webster] The Lord went before them by day in a pillar of a cloud, to lead them the way. --Ex. xiii. 21. [1913 Webster] He leadeth me beside the still waters. --Ps. xxiii. 2. [1913 Webster] This thought might lead me through the world's vain mask. Content, though blind, had I no better guide. --Milton. [1913 Webster] 3. To conduct or direct with authority; to have direction or charge of; as, to lead an army, an exploring party, or a search; to lead a political party. [1913 Webster] Christ took not upon him flesh and blood that he might conquer and rule nations, lead armies, or possess places. --South. [1913 Webster] 4. To go or to be in advance of; to precede; hence, to be foremost or chief among; as, the big sloop led the fleet of yachts; the Guards led the attack; Demosthenes leads the orators of all ages. [1913 Webster] As Hesperus, that leads the sun his way. --Fairfax. [1913 Webster] And lo ! Ben Adhem's name led all the rest. --Leigh Hunt. [1913 Webster] 5. To draw or direct by influence, whether good or bad; to prevail on; to induce; to entice; to allure; as, to lead one to espouse a righteous cause. [1913 Webster] He was driven by the necessities of the times, more than led by his own disposition, to any rigor of actions. --Eikon Basilike. [1913 Webster] Silly women, laden with sins, led away by divers lusts. --2 Tim. iii. 6 (Rev. Ver.). [1913 Webster] 6. To guide or conduct one's self in, through, or along (a certain course); hence, to proceed in the way of; to follow the path or course of; to pass; to spend. Also, to cause (one) to proceed or follow in (a certain course). [1913 Webster] That we may lead a quiet and peaceable life. --1 Tim. ii. 2. [1913 Webster] Nor thou with shadowed hint confuse A life that leads melodious days. --Tennyson. [1913 Webster] You remember . . . the life he used to lead his wife and daughter. --Dickens. [1913 Webster] 7. (Cards & Dominoes) To begin a game, round, or trick, with; as, to lead trumps; the double five was led. [1913 Webster] {To lead astray}, to guide in a wrong way, or into error; to seduce from truth or rectitude. {To lead captive}, to carry or bring into captivity. {To lead the way}, to show the way by going in front; to act as guide. --Goldsmith. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lead \Lead\ (l[e^]d), v. t. [imp. & p. p. {Leaded}; p. pr. & vb. n. {Leading}.] 1. To cover, fill, or affect with lead; as, continuous firing leads the grooves of a rifle. [1913 Webster] 2. (Print.) To place leads between the lines of; as, to lead a page; leaded matter. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lead \Lead\, v. i. 1. To guide or conduct, as by accompanying, going before, showing, influencing, directing with authority, etc.; to have precedence or pre["e]minence; to be first or chief; -- used in most of the senses of lead, v. t. [1913 Webster] 2. To tend or reach in a certain direction, or to a certain place; as, the path leads to the mill; gambling leads to other vices. [1913 Webster] The mountain foot that leads towards Mantua. --Shak. [1913 Webster] {To lead off} or {To lead out}, to go first; to begin; as, Mickey Mantle led off in the fifth inning of the game. [1913 Webster +PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lead \Lead\, n. 1. The act of leading or conducting; guidance; direction; as, to take the lead; to be under the lead of another. [1913 Webster] At the time I speak of, and having a momentary lead, . . . I am sure I did my country important service. --Burke. [1913 Webster] 2. Precedence; advance position; also, the measure of precedence; as, the white horse had the lead; a lead of a boat's length, or of half a second. [1913 Webster] 3. (Cards & Dominoes) The act or right of playing first in a game or round; the card suit, or piece, so played; as, your partner has the lead. [1913 Webster] 4. An open way in an ice field. --Kane. [1913 Webster] 5. (Mining) A lode. [1913 Webster] 6. (Naut.) The course of a rope from end to end. [1913 Webster] 7. (Steam Engine) The width of port opening which is uncovered by the valve, for the admission or release of steam, at the instant when the piston is at end of its stroke. [1913 Webster] Note: When used alone it means outside lead, or lead for the admission of steam. Inside lead refers to the release or exhaust. [1913 Webster] 8. (Civil Engineering) the distance of haul, as from a cutting to an embankment. [1913 Webster] 9. (Horology) The action of a tooth, as a tooth of a wheel, in impelling another tooth or a pallet. --Saunier. [1913 Webster] 10. (Music.) (a) The announcement by one voice part of a theme to be repeated by the other parts. (b) A mark or a short passage in one voice part, as of a canon, serving as a cue for the entrance of others. [Webster 1913 Suppl.] 11. In an internal-combustion engine, the distance, measured in actual length of piston stroke or the corresponding angular displacement of the crank, of the piston from the end of the compression stroke when ignition takes place; -- called in full {lead of the ignition}. When ignition takes place during the working stroke the corresponding distance from the commencement of the stroke is called {negative lead}. [Webster 1913 Suppl.] 12. (Mach.) The excess above a right angle in the angle between two consecutive cranks, as of a compound engine, on the same shaft. [Webster 1913 Suppl.] 13. (Mach.) In spiral screw threads, worm wheels, or the like, the amount of advance of any point in the spiral for a complete turn. [Webster 1913 Suppl.] 14. (Elec.) (a) The angle between the line joining the brushes of a continuous-current dynamo and the diameter symmetrical between the poles. (b) The advance of the current phase in an alternating circuit beyond that of the electromotive force producing it. [Webster 1913 Suppl.] 15. (Theat.) A role for a leading man or leading woman; also, one who plays such a role. [Webster 1913 Suppl.] 16. The first story in a newspaper or broadcast news program. [PJC] 17. an electrical conductor, typically as an insulated wire or cable, connecting an electrical device to another device or to a power source, such as a conductor conveying electricity from a dynamo. [PJC] 18. (Baseball) the distance a runner on base advances from one base toward the next before the pitch; as, the long lead he usually takes tends to distract the pitchers. [PJC] {Lead angle} (Steam Engine), the angle which the crank maker with the line of centers, in approaching it, at the instant when the valve opens to admit steam. {Lead screw} (Mach.), the main longitudinal screw of a lathe, which gives the feed motion to the carriage. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: lead n 1: an advantage held by a competitor in a race; "he took the lead at the last turn" 2: a soft heavy toxic malleable metallic element; bluish white when freshly cut but tarnishes readily to dull grey; "the children were playing with lead soldiers" [syn: {lead}, {Pb}, {atomic number 82}] 3: evidence pointing to a possible solution; "the police are following a promising lead"; "the trail led straight to the perpetrator" [syn: {lead}, {track}, {trail}] 4: a position of leadership (especially in the phrase `take the lead'); "he takes the lead in any group"; "we were just waiting for someone to take the lead"; "they didn't follow our lead" 5: the angle between the direction a gun is aimed and the position of a moving target (correcting for the flight time of the missile) 6: the introductory section of a story; "it was an amusing lead- in to a very serious matter" [syn: {lead}, {lead-in}, {lede}] 7: (sports) the score by which a team or individual is winning [ant: {deficit}] 8: an actor who plays a principal role [syn: {star}, {principal}, {lead}] 9: (baseball) the position taken by a base runner preparing to advance to the next base; "he took a long lead off first" 10: an indication of potential opportunity; "he got a tip on the stock market"; "a good lead for a job" [syn: {tip}, {lead}, {steer}, {confidential information}, {wind}, {hint}] 11: a news story of major importance [syn: {lead}, {lead story}] 12: the timing of ignition relative to the position of the piston in an internal-combustion engine [syn: {spark advance}, {lead}] 13: restraint consisting of a rope (or light chain) used to restrain an animal [syn: {leash}, {tether}, {lead}] 14: thin strip of metal used to separate lines of type in printing [syn: {lead}, {leading}] 15: mixture of graphite with clay in different degrees of hardness; the marking substance in a pencil [syn: {lead}, {pencil lead}] 16: a jumper that consists of a short piece of wire; "it was a tangle of jumper cables and clip leads" [syn: {jumper cable}, {jumper lead}, {lead}, {booster cable}] 17: the playing of a card to start a trick in bridge; "the lead was in the dummy" v 1: take somebody somewhere; "We lead him to our chief"; "can you take me to the main entrance?"; "He conducted us to the palace" [syn: {lead}, {take}, {direct}, {conduct}, {guide}] 2: have as a result or residue; "The water left a mark on the silk dress"; "Her blood left a stain on the napkin" [syn: {leave}, {result}, {lead}] 3: tend to or result in; "This remark lead to further arguments among the guests" 4: travel in front of; go in advance of others; "The procession was headed by John" [syn: {lead}, {head}] 5: cause to undertake a certain action; "Her greed led her to forge the checks" 6: stretch out over a distance, space, time, or scope; run or extend between two points or beyond a certain point; "Service runs all the way to Cranbury"; "His knowledge doesn't go very far"; "My memory extends back to my fourth year of life"; "The facts extend beyond a consideration of her personal assets" [syn: {run}, {go}, {pass}, {lead}, {extend}] 7: be in charge of; "Who is heading this project?" [syn: {head}, {lead}] 8: be ahead of others; be the first; "she topped her class every year" [syn: {lead}, {top}] 9: be conducive to; "The use of computers in the classroom lead to better writing" [syn: {contribute}, {lead}, {conduce}] 10: lead, as in the performance of a composition; "conduct an orchestra; Barenboim conducted the Chicago symphony for years" [syn: {conduct}, {lead}, {direct}] 11: lead, extend, or afford access; "This door goes to the basement"; "The road runs South" [syn: {go}, {lead}] 12: move ahead (of others) in time or space [syn: {precede}, {lead}] [ant: {follow}] 13: cause something to pass or lead somewhere; "Run the wire behind the cabinet" [syn: {run}, {lead}] 14: preside over; "John moderated the discussion" [syn: {moderate}, {chair}, {lead}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 3.4533 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).