Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for lay (14 entries) (6.0952 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lay-, *lay*.

Result from Foreign Dictionaries (14 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lay \Lay\, v. i. 1. To produce and deposit eggs. [1913 Webster] 2. (Naut.) To take a position; to come or go; as, to lay forward; to lay aloft. [1913 Webster] 3. To lay a wager; to bet. [1913 Webster] {To lay about}, or {To lay about one}, to strike vigorously in all directions. --J. H. Newman. {To lay at}, to strike or strike at. --Spenser. {To lay for}, to prepare to capture or assault; to lay wait for. [Colloq.] --Bp Hall. {To lay in for}, to make overtures for; to engage or secure the possession of. [Obs.] "I have laid in for these." --Dryden. {To lay on}, to strike; to beat; to attack. --Shak. {To lay out}, to purpose; to plan; as, he lays out to make a journey. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lay \Lay\, n. 1. That which lies or is laid or is conceived of as having been laid or placed in its position; a row; a stratum; a layer; as, a lay of stone or wood. --Addison. [1913 Webster] A viol should have a lay of wire strings below. --Bacon. [1913 Webster] Note: The lay of a rope is right-handed or left-handed according to the hemp or strands are laid up. See {Lay}, v. t., 16. The lay of land is its topographical situation, esp. its slope and its surface features. [1913 Webster] 2. A wager. "My fortunes against any lay worth naming." [1913 Webster] 3. (a) A job, price, or profit. [Prov. Eng.] --Wright. (b) A share of the proceeds or profits of an enterprise; as, when a man ships for a whaling voyage, he agrees for a certain lay. [U. S.] [1913 Webster] 4. (Textile Manuf.) (a) A measure of yarn; a lea. See 1st {Lea} (a) . (b) The lathe of a loom. See {Lathe}, 3. [1913 Webster] 5. A plan; a scheme. [Slang] --Dickens. [1913 Webster] {Lay figure}. (a) A jointed model of the human body that may be put in any attitude; -- used for showing the disposition of drapery, etc. (b) A mere puppet; one who serves the will of others without independent volition. {Lay race}, that part of a lay on which the shuttle travels in weaving; -- called also {shuttle race}. {the lay of the land}, the general situation or state of affairs. {to get the lay of the land}, to learn the general situation or state of affairs, especially in preparation for action. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: [1913 Webster] 3. The movable swing frame of a loom, carrying the reed for separating the warp threads and beating up the weft; -- called also {lay} and {batten}. [1913 Webster] {Blanchard lathe}, a lathe for turning irregular forms after a given pattern, as lasts, gunstocks, and the like. {Drill lathe}, or {Speed lathe}, a small lathe which, from its high speed, is adapted for drilling; a hand lathe. {Engine lathe}, a turning lathe in which the cutting tool has an automatic feed; -- used chiefly for turning and boring metals, cutting screws, etc. {Foot lathe}, a lathe which is driven by a treadle worked by the foot. {Geometric lathe}. See under {Geometric} {Hand lathe}, a lathe operated by hand; a power turning lathe without an automatic feed for the tool. {Slide lathe}, an engine lathe. {Throw lathe}, a small lathe worked by one hand, while the cutting tool is held in the other. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lay \Lay\ (l[=a]), v. t. [imp. & p. p. {Laid} (l[=a]d); p. pr. & vb. n. {Laying}.] [OE. leggen, AS. lecgan, causative, fr. licgan to lie; akin to D. leggen, G. legen, Icel. leggja, Goth. lagjan. See {Lie} to be prostrate.] 1. To cause to lie down, to be prostrate, or to lie against something; to put or set down; to deposit; as, to lay a book on the table; to lay a body in the grave; a shower lays the dust. [1913 Webster] A stone was brought, and laid upon the mouth of the den. --Dan. vi. 17. [1913 Webster] Soft on the flowery herb I found me laid. --Milton. [1913 Webster] 2. To place in position; to establish firmly; to arrange with regularity; to dispose in ranks or tiers; as, to lay a corner stone; to lay bricks in a wall; to lay the covers on a table. [1913 Webster] 3. To prepare; to make ready; to contrive; to provide; as, to lay a snare, an ambush, or a plan. [1913 Webster] 4. To spread on a surface; as, to lay plaster or paint. [1913 Webster] 5. To cause to be still; to calm; to allay; to suppress; to exorcise, as an evil spirit. [1913 Webster] After a tempest when the winds are laid. --Waller. [1913 Webster] 6. To cause to lie dead or dying. [1913 Webster] Brave C[ae]neus laid Ortygius on the plain, The victor C[ae]neus was by Turnus slain. --Dryden. [1913 Webster] 7. To deposit, as a wager; to stake; to risk. [1913 Webster] I dare lay mine honor He will remain so. --Shak. [1913 Webster] 8. To bring forth and deposit; as, to lay eggs. [1913 Webster] 9. To apply; to put. [1913 Webster] She layeth her hands to the spindle. --Prov. xxxi. 19. [1913 Webster] 10. To impose, as a burden, suffering, or punishment; to assess, as a tax; as, to lay a tax on land. [1913 Webster] The Lord hath laid on him the iniquity of us all. --Is. liii. 6. [1913 Webster] 11. To impute; to charge; to allege. [1913 Webster] God layeth not folly to them. --Job xxiv. 12. [1913 Webster] Lay the fault on us. --Shak. [1913 Webster] 12. To impose, as a command or a duty; as, to lay commands on one. [1913 Webster] 13. To present or offer; as, to lay an indictment in a particular county; to lay a scheme before one. [1913 Webster] 14. (Law) To state; to allege; as, to lay the venue. --Bouvier. [1913 Webster] 15. (Mil.) To point; to aim; as, to lay a gun. [1913 Webster] 16. (Rope Making) To put the strands of (a rope, a cable, etc.) in their proper places and twist or unite them; as, to lay a cable or rope. [1913 Webster] 17. (Print.) (a) To place and arrange (pages) for a form upon the imposing stone. (b) To place (new type) properly in the cases. [1913 Webster] {To lay asleep}, to put sleep; to make unobservant or careless. --Bacon. {To lay bare}, to make bare; to strip. [1913 Webster] And laid those proud roofs bare to summer's rain. --Byron. {To lay before}, to present to; to submit for consideration; as, the papers are laid before Congress. {To lay by}. (a) To save. (b) To discard. [1913 Webster] Let brave spirits . . . not be laid by. --Bacon. {To lay by the heels}, to put in the stocks. --Shak. {To lay down}. (a) To stake as a wager. (b) To yield; to relinquish; to surrender; as, to lay down one's life; to lay down one's arms. (c) To assert or advance, as a proposition or principle. {To lay forth}. (a) To extend at length; (reflexively) to exert one's self; to expatiate. [Obs.] (b) To lay out (as a corpse). [Obs.] --Shak. {To lay hands on}, to seize. {To lay hands on one's self}, or {To lay violent hands on one's self}, to injure one's self; specif., to commit suicide. {To lay heads together}, to consult. {To lay hold of}, or {To lay hold on}, to seize; to catch. {To lay in}, to store; to provide. {To lay it on}, to apply without stint. --Shak. {To lay it on thick}, to flatter excessively. {To lay on}, to apply with force; to inflict; as, to lay on blows. {To lay on load}, to lay on blows; to strike violently. [Obs. or Archaic] {To lay one's self out}, to strive earnestly. [1913 Webster] No selfish man will be concerned to lay out himself for the good of his country. --Smalridge. [1913 Webster] {To lay one's self open to}, to expose one's self to, as to an accusation. {To lay open}, to open; to uncover; to expose; to reveal. {To lay over}, to spread over; to cover. {To lay out}. (a) To expend. --Macaulay. (b) To display; to discover. (c) To plan in detail; to arrange; as, to lay out a garden. (d) To prepare for burial; as, to lay out a corpse. (e) To exert; as, to lay out all one's strength. {To lay siege to}. (a) To besiege; to encompass with an army. (b) To beset pertinaciously. {To lay the course} (Naut.), to sail toward the port intended without jibing. {To lay the land} (Naut.), to cause it to disappear below the horizon, by sailing away from it. {To lay to} (a) To charge upon; to impute. (b) To apply with vigor. (c) To attack or harass. [Obs.] --Knolles. (d) (Naut.) To check the motion of (a vessel) and cause it to be stationary. {To lay to heart}, to feel deeply; to consider earnestly. {To lay under}, to subject to; as, to lay under obligation or restraint. {To lay unto}. (a) Same as {To lay to} (above). (b) To put before. --Hos. xi. 4. {To lay up}. (a) To store; to reposit for future use. (b) To confine; to disable. (c) To dismantle, and retire from active service, as a ship. {To lay wait for}, to lie in ambush for. {To lay waste}, to destroy; to make desolate; as, to lay waste the land. [1913 Webster] Syn: See {Put}, v. t., and the Note under 4th {Lie}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lay \Lay\, n. The laity; the common people. [Obs.] [1913 Webster] The learned have no more privilege than the lay. --B. Jonson. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lay \Lay\, n. A meadow. See {Lea}. [Obs.] --Dryden. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lay \Lay\, n. [OF. lei faith, law, F. loi law. See {Legal}.] 1. Faith; creed; religious profession. [Obs.] [1913 Webster] Of the sect to which that he was born He kept his lay, to which that he was sworn. --Chaucer. [1913 Webster] 2. A law. [Obs.] "Many goodly lays." --Spenser. [1913 Webster] 3. An obligation; a vow. [Obs.] [1913 Webster] They bound themselves by a sacred lay and oath. --Holland. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lay \Lay\, imp. of {Lie}, to recline. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lay \Lay\, a. [F. lai, L. laicus, Gr. ? of or from the people, lay, from ?, ?, people. Cf. {Laic}.] 1. Of or pertaining to the laity, as distinct from the clergy; as, a lay person; a lay preacher; a lay brother. [1913 Webster] 2. Not educated or cultivated; ignorant. [Obs.] [1913 Webster] 3. Not belonging to, or emanating from, a particular profession; unprofessional; as, a lay opinion regarding the nature of a disease. [1913 Webster] {Lay baptism} (Eccl.), baptism administered by a lay person. --F. G. Lee. {Lay brother} (R. C. Ch.), one received into a convent of monks under the three vows, but not in holy orders. {Lay clerk} (Eccl.), a layman who leads the responses of the congregation, etc., in the church service. --Hook. {Lay days} (Com.), time allowed in a charter party for taking in and discharging cargo. --McElrath. {Lay elder}. See 2d {Elder}, 3, note. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lay \Lay\, a. [OF. lai, lais, prob. of Celtic origin; cf. Ir. laoi, laoidh, song, poem, OIr. laoidh poem, verse; but cf. also AS. l[=a]c play, sport, G. leich a sort of poem (cf. {Lake} to sport). ?.] 1. A song; a simple lyrical poem; a ballad. --Spenser. Sir W. Scott. [1913 Webster] 2. A melody; any musical utterance. [1913 Webster] The throstle cock made eke his lay. --Chaucer. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Lie \Lie\, v. i. [imp. {Lay} (l[=a]); p. p. {Lain} (l[=a]n), ({Lien} (l[imac]"[e^]n), Obs.); p. pr. & vb. n. {Lying}.] [OE. lien, liggen, AS. licgan; akin to D. liggen, OHG. ligen, licken, G. liegen, Icel. liggja, Sw. ligga, Dan. ligge, Goth. ligan, Russ. lejate, L. lectus bed, Gr. le`chos bed, le`xasqai to lie. Cf. {Lair}, {Law}, {Lay}, v. t., {Litter}, {Low}, adj.] 1. To rest extended on the ground, a bed, or any support; to be, or to put one's self, in an horizontal position, or nearly so; to be prostate; to be stretched out; -- often with down, when predicated of living creatures; as, the book lies on the table; the snow lies on the roof; he lies in his coffin. [1913 Webster] The watchful traveler . . . Lay down again, and closed his weary eyes. --Dryden. [1913 Webster] 2. To be situated; to occupy a certain place; as, Ireland lies west of England; the meadows lie along the river; the ship lay in port. [1913 Webster] 3. To abide; to remain for a longer or shorter time; to be in a certain state or condition; as, to lie waste; to lie fallow; to lie open; to lie hid; to lie grieving; to lie under one's displeasure; to lie at the mercy of the waves; the paper does not lie smooth on the wall. [1913 Webster] 4. To be or exist; to belong or pertain; to have an abiding place; to consist; -- with in. [1913 Webster] Envy lies between beings equal in nature, though unequal in circumstances. --Collier. [1913 Webster] He that thinks that diversion may not lie in hard labor, forgets the early rising and hard riding of huntsmen. --Locke. [1913 Webster] 5. To lodge; to sleep. [1913 Webster] Whiles I was now trifling at home, I saw London, . . . where I lay one night only. --Evelyn. [1913 Webster] Mr. Quinion lay at our house that night. --Dickens. [1913 Webster] 6. To be still or quiet, like one lying down to rest. [1913 Webster] The wind is loud and will not lie. --Shak. [1913 Webster] 7. (Law) To be sustainable; to be capable of being maintained. "An appeal lies in this case." --Parsons. [1913 Webster] Note: Through ignorance or carelessness speakers and writers often confuse the forms of the two distinct verbs lay and lie. Lay is a transitive verb, and has for its preterit laid; as, he told me to lay it down, and I laid it down. Lie is intransitive, and has for its preterit lay; as, he told me to lie down, and I lay down. Some persons blunder by using laid for the preterit of lie; as, he told me to lie down, and I laid down. So persons often say incorrectly, the ship laid at anchor; they laid by during the storm; the book was laying on the shelf, etc. It is only necessary to remember, in all such cases, that laid is the preterit of lay, and not of lie. [1913 Webster] {To lie along the shore} (Naut.), to coast, keeping land in sight. {To lie at the door of}, to be imputable to; as, the sin, blame, etc., lies at your door. {To lie at the heart}, to be an object of affection, desire, or anxiety. --Sir W. Temple. {To lie at the mercy of}, to be in the power of. {To lie by}. (a) To remain with; to be at hand; as, he has the manuscript lying by him. (b) To rest; to intermit labor; as, we lay by during the heat of the day. {To lie hard} or {To lie heavy}, to press or weigh; to bear hard. {To lie in}, to be in childbed; to bring forth young. {To lie in one}, to be in the power of; to belong to. "As much as lieth in you, live peaceably with all men." --Rom. xii. 18. {To lie in the way}, to be an obstacle or impediment. {To lie in wait}, to wait in concealment; to lie in ambush. {To lie on} or {To lie upon}. (a) To depend on; as, his life lies on the result. (b) To bear, rest, press, or weigh on. {To lie low}, to remain in concealment or inactive. [Slang] {To lie on hand}, {To lie on one's hands}, to remain unsold or unused; as, the goods are still lying on his hands; they have too much time lying on their hands. {To lie on the head of}, to be imputed to. [1913 Webster] What he gets more of her than sharp words, let it lie on my head. --Shak. [1913 Webster] {To lie over}. (a) To remain unpaid after the time when payment is due, as a note in bank. (b) To be deferred to some future occasion, as a resolution in a public deliberative body. {To lie to} (Naut.), to stop or delay; especially, to head as near the wind as possible as being the position of greatest safety in a gale; -- said of a ship. Cf. {To bring to}, under {Bring}. {To lie under}, to be subject to; to suffer; to be oppressed by. {To lie with}. (a) To lodge or sleep with. (b) To have sexual intercourse with. (c) To belong to; as, it lies with you to make amends. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: lay adj 1: characteristic of those who are not members of the clergy; "set his collar in laic rather than clerical position"; "the lay ministry" [syn: {laic}, {lay}, {secular}] 2: not of or from a profession; "a lay opinion as to the cause of the disease" n 1: a narrative song with a recurrent refrain [syn: {ballad}, {lay}] 2: a narrative poem of popular origin [syn: {ballad}, {lay}] v 1: put into a certain place or abstract location; "Put your things here"; "Set the tray down"; "Set the dogs on the scent of the missing children"; "Place emphasis on a certain point" [syn: {put}, {set}, {place}, {pose}, {position}, {lay}] 2: put in a horizontal position; "lay the books on the table"; "lay the patient carefully onto the bed" [syn: {lay}, {put down}, {repose}] 3: prepare or position for action or operation; "lay a fire"; "lay the foundation for a new health care plan" 4: lay eggs; "This hen doesn't lay" 5: impose as a duty, burden, or punishment; "lay a responsibility on someone" From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: lie 1. (lay, lain, lying) yatmak, uzanmak 2. durmak, kalmak, olmak 3. düşmek, vaki olmak 4. (huk.) (alacaklı) kanunen caiz olmak 5. yatış 6. mevki (arazi) 7. hayvan ini, kuş yuvası, balığın gizlendigi yer. lie down yatmak, uzanmak. lie in ruins harap olmak. lie in state resmi bir yere halk tarafından ziyaret edilmek üzere konmak (cenaze) lie in wait pusuya yatmak. lie low gizlenmek, saklanmak. lie off (den.) alargada yatmak. lie sick hasta yatmak. as far as in me lies elimden geldiği kadar, bütün kuvvetimle. Let sleeping dogs lie. Meseleyi kurcalama. İşleri kendi haline bırak. take it lying down bir hakaret veya zıt düşünceyi alttan almak. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: underlie 1. (-lay, -lain, -lying) altında olmak 2. temelini teşkil etmek 3. daha evvel mevcut olmak.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0952 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).