Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for last (13 entries) (6.0609 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -last-, *last*.

Result from Foreign Dictionaries (13 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Late \Late\ (l[=a]t), a. [Compar. {Later} (l[=a]t"[~e]r), or {latter} (l[a^]t"t[~e]r); superl. {Latest} (l[=a]t"[e^]st) or {Last} (l[.a]st).] [OE. lat slow, slack, AS. l[ae]t; akin to OS. lat, D. laat late, G. lass weary, lazy, slack, Icel. latr, Sw. lat, Dan. lad, Goth. lats, and to E. let, v. See {Let} to permit, and cf. {Alas}, {Lassitude}.] 1. Coming after the time when due, or after the usual or proper time; not early; slow; tardy; long delayed; as, a late spring. [1913 Webster] 2. Far advanced toward the end or close; as, a late hour of the day; a late period of life. [1913 Webster] 3. Existing or holding some position not long ago, but not now; recently deceased, departed, or gone out of office; as, the late bishop of London; the late administration. [1913 Webster] 4. Not long past; happening not long ago; recent; as, the late rains; we have received late intelligence. [1913 Webster] 5. Continuing or doing until an advanced hour of the night; as, late revels; a late watcher. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Last \Last\ (l[.a]st), 3d pers. sing. pres. of {Last}, to endure, contracted from lasteth. [Obs.] --Chaucer. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Last \Last\ (l[.a]st), a. [OE. last, latst, contr. of latest, superl. of late; akin to OS. lezt, lazt, last, D. laatst, G. letzt. See {Late}, and cf. {Latest}.] 1. Being after all the others, similarly classed or considered, in time, place, or order of succession; following all the rest; final; hindmost; farthest; as, the last year of a century; the last man in a line of soldiers; the last page in a book; his last chance. [1913 Webster] Also day by day, from the first day unto the last day, he read in the book of the law of God. --Neh. viii. 18. [1913 Webster] Fairest of stars, last in the train of night. --Milton. [1913 Webster] 2. Next before the present; as, I saw him last week. [1913 Webster] 3. Supreme; highest in degree; utmost. [1913 Webster] Contending for principles of the last importance. --R. Hall. [1913 Webster] 4. Lowest in rank or degree; as, the a last place finish. --Pope. [1913 Webster] 5. Farthest of all from a given quality, character, or condition; most unlikely; having least fitness; as, he is the last person to be accused of theft. [1913 Webster] {At last}, at the end of a certain period; after delay. "The duke of Savoy felt that the time had at last arrived." --Motley. {At the last}. [Prob. fr. AS. on l[=a]ste behind, following behind, fr. l[=a]st race, track, footstep. See {Last} mold of the foot.] At the end; in the conclusion. [Obs.] "Gad, a troop shall overcome him; but he shall overcome at the last." --Gen. xlix. 19. {Last heir}, the person to whom lands escheat for lack of an heir. [Eng.] --Abbott. {On one's last legs}, at, or near, the end of one's resources; hence, on the verge of failure or ruin, especially in a financial sense. [Colloq.] {To breathe one's last}, to die. {To the last}, to the end; till the conclusion. [1913 Webster] And blunder on in business to the last. --Pope. Syn: {At Last}, {At Length}. Usage: These phrases both denote that some delayed end or result has been reached. At length implies that a long period was spent in so doing; as, after a voyage of more than three months, we at Length arrived safe. At last commonly implies that something has occurred (as interruptions, disappointments, etc.) which leads us to emphasize the idea of having reached the end; as, in spite of every obstacle, we have at last arrived. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Last \Last\, n. [AS. l[=a]st trace, track, footstep; akin to D. leest a last, G. leisten, Sw. l[aum]st, Dan. l[ae]st, Icel. leistr the foot below the ankle, Goth. laists track, way; from a root signifying, to go. Cf. {Last}, v. i., {Learn}, {Delirium}.] A wooden block shaped like the human foot, on which boots and shoes are formed. [1913 Webster] The cobbler is not to go beyond his last. --L'Estrange. [1913 Webster] {Darning last}, a smooth, hard body, often egg-shaped, put into a stocking to preserve its shape in darning. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Last \Last\ (l[.a]st), adv. [See {Last}, a.] 1. At a time or on an occasion which is the latest of all those spoken of or which have occurred; the last time; as, I saw him last in New York. [1913 Webster] 2. In conclusion; finally; lastly. [1913 Webster] Pleased with his idol, he commends, admires, Adores; and, last, the thing adored desires. --Dryden. [1913 Webster] 3. At a time next preceding the present time. [1913 Webster] How long is't now since last yourself and I Were in a mask ? --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Last \Last\, v. t. To shape with a last; to fasten or fit to a last; to place smoothly on a last; as, to last a boot. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Last \Last\, n. [As. hl[ae]st, fr. hladan to lade; akin to OHG. hlast, G., D., Dan., & Sw. last: cf. F. laste, last, a last, of German or Dutch origin. See {Lade}.] 1. A load; a heavy burden; hence, a certain weight or measure, generally estimated at 4,000 lbs., but varying for different articles and in different countries. In England, a last of codfish, white herrings, meal, or ashes, is twelve barrels; a last of corn, ten quarters, or eighty bushels, in some parts of England, twenty-one quarters; of gunpowder, twenty-four barrels, each containing 100 lbs; of red herrings, twenty cades, or 20,000; of hides, twelve dozen; of leather, twenty dickers; of pitch and tar, fourteen barrels; of wool, twelve sacks; of flax or feathers, 1,700 lbs. [1913 Webster] 2. The burden of a ship; a cargo. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Last \Last\, v. i. [imp. & p. p. {Lasted}; p. pr. & vb. n. {Lasting}.] [OE. lasten, As. l[ae]stan to perform, execute, follow, last, continue, fr. l[=a]st, l[=ae]st, trace, footstep, course; akin to G. leisten to perform, Goth. laistjan to follow. See {Last} mold of the foot.] 1. To continue in time; to endure; to remain in existence. [1913 Webster] [I] proffered me to be slave in all that she me would ordain while my life lasted. --Testament of Love. [1913 Webster] 2. To endure use, or continue in existence, without impairment or exhaustion; as, this cloth lasts better than that; the fuel will last through the winter. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: last adv 1: most_recently; "I saw him last in London" 2: the item at the end; "last, I'll discuss family values" [syn: {last}, {lastly}, {in conclusion}, {finally}] adj 1: immediately past; "last Thursday"; "the last chapter we read" 2: coming after all others in time or space or degree or being the only one remaining; "the last time I saw Paris"; "the last day of the month"; "had the last word"; "waited until the last minute"; "he raised his voice in a last supreme call"; "the last game of the season"; "down to his last nickel" [ant: {first}] 3: occurring at or forming an end or termination; "his concluding words came as a surprise"; "the final chapter"; "the last days of the dinosaurs"; "terminal leave" [syn: {concluding}, {final}, {last}, {terminal}] 4: most unlikely or unsuitable; "the last person we would have suspected"; "the last man they would have chosen for the job" 5: occurring at the time of death; "his last words"; "the last rites" 6: conclusive in a process or progression; "the final answer"; "a last resort"; "the net result" [syn: {final}, {last}, {net}] 7: highest in extent or degree; "to the last measure of human endurance"; "whether they were accomplices in the last degree or a lesser one was...to be determined individually" [syn: {last}, {utmost}] 8: not to be altered or undone; "the judge's decision is final"; "the arbiter will have the last say" [syn: {final}, {last}] 9: lowest in rank or importance; "last prize"; "in last place" [syn: {last}, {last-place}, {lowest}] n 1: the temporal end; the concluding time; "the stopping point of each round was signaled by a bell"; "the market was up at the finish"; "they were playing better at the close of the season" [syn: {stopping point}, {finale}, {finis}, {finish}, {last}, {conclusion}, {close}] 2: the last or lowest in an ordering or series; "he was the last to leave"; "he finished an inglorious last" 3: a person's dying act; the final thing a person can do; "he breathed his last" 4: the time at which life ends; continuing until dead; "she stayed until his death"; "a struggle to the last" [syn: {death}, {last}] 5: a unit of weight equal to 4,000 pounds 6: a unit of capacity for grain equal to 80 bushels 7: the concluding parts of an event or occurrence; "the end was exciting"; "I had to miss the last of the movie" [syn: {end}, {last}, {final stage}] 8: holding device shaped like a human foot that is used to fashion or repair shoes [syn: {last}, {shoemaker's last}, {cobbler's last}] v 1: persist for a specified period of time; "The bad weather lasted for three days" [syn: {last}, {endure}] 2: continue to live through hardship or adversity; "We went without water and food for 3 days"; "These superstitions survive in the backwaters of America"; "The race car driver lived through several very serious accidents"; "how long can a person last without food and water?" [syn: {survive}, {last}, {live}, {live on}, {go}, {endure}, {hold up}, {hold out}] From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: last burden; charge; load From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: last [lɑst] trouble burden; charge; load From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: (Last [last] born; borne}; to bear {bore From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Last [last] (n) , s.(m ) burden; load; onerousness

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0609 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).