Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for laines (545 entries) (1.4442 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -laines-, *laines*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา laines มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *laines*)
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN)
(UNAPPROVED version -- use with care )
plainclothesmena plainclothes police officer

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH)
(UNAPPROVED version -- use with care )
Playground equipment[ub-pa-gorn snaam-dek-lain] (adj ) อุปกรณ์สนามเด็กเล่น
遊具[ub-pa-gorn snaam-dek-lain] (adj ) อุปกรณ์สนามเด็กเล่น

English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

Can’t complain (phrase ) ก็ดี, ก็ไม่เลว
complain (vi) ตัดพ้อ
Complaint procedure (n jargon ) กระบวนการร้องเรียน
plain silkผ้าไหมพื้น
talaing (n) คำที่ใช้เรียกตัวเองของ"มอญ" แต่พม่าเรียก"มอญ"ว่า ตะเลง (Talaings) ซึ่งเพี้ยนมาจากคำว่า Talingana อันเป็นแคว้นหนึ่ง ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอินเดีย
See also: S. Mon,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lain[VI] คำกริยาช่องที่ 3 ของคำกริยา lie
plain[ADJ] ธรรมดา, See also: ซึ่งไม่ซับซ้อน, เรียบง่าย, เรียบๆ, ง่ายๆ, พื้นๆ, Syn. ordinary, simple, Ant. fancy
plain[ADJ] ราบเรียบ, Syn. smooth
plain[ADJ] ซึ่งไม่มีการปรุงแต่ง, See also: ซึ่งไม่ผสมปนเป, บริสุทธิ์, Syn. pure
plain[ADJ] ไม่สวย, Syn. homely, unattractive, Ant. beautiful, handsome
plain[ADJ] ที่เป็นน้ำเปล่า
plain[ADJ] ไม่รวย
plain[ADJ] ชัดแจ้ง, See also: กระจ่าง, แน่ชัด, เข้าใจง่าย, ง่าย, ซึ่งเห็นได้ชัด, Syn. clear, understandable, Ant. unclear
plain[ADJ] ตรงไปตรงมา, See also: ตรง, เปิดเผย, จริงใจ, ซื่อสัตย์, Syn. frank, honest
plain[N] ที่ราบ, See also: ที่ราบลุ่ม, ที่ต่ำ, ทุ่งกว้าง, Syn. flat, level land, open land
plain[VI] บ่น, See also: ร้องเรียน, ร้องทุกข์, Syn. complain
slain[VT] กริยาช่อง 3 ของ slay
plaint[N] คำบ่น, See also: การบ่น
explain[VI] อธิบาย, See also: ชี้แจง, ขยายความ, Syn. describe, illustrate, interpret
explain[VT] อธิบาย, See also: ชี้แจง, ขยายความ, Syn. describe, illustrate, interpret
villain[N] ตัวร้าย (ทางวรรณกรรม), Syn. scoundrel, Ant. hero
chaplain[N] อนุศาสนาจารย์, See also: บาทหลวงในโรงเรียน, โรงพยาบาล, คุกหรือกองทัพ, Syn. clergyman
complain[VI] บ่น
complain[VI] ร้องทุกข์, Syn. cry, grieve, bewail
overlain[VT] กริยาช่องที่ 2 ของ overlie
villainy[N] ความชั่วร้าย, See also: ความเลวร้าย, Syn. depravity, knavery
chatelain[N] ผู้ครอบครองปราสาท
chilblain[N] ความเจ็บปวดที่เกิดจากความเย็นจัด (โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นที่นิ้วหรือหู)
complaint[N] ข้อที่ไม่พอใจ, Syn. grievance
complaint[N] ความไม่พอใจ
explainer[N] ผู้อธิบาย, See also: ผู้ชี้แจง
peneplain[N] ที่ดินที่ถูกกัดกร่อนจนกลายเป็นที่ราบ
plaintiff[N] โจทก์, See also: เจ้าทุกข์, ผู้ร้องทุกข์, Syn. complainant
plaintive[ADJ] ที่ดูเศร้าโศก, Syn. mournful, sad, sorrowful, Ant. happy, joyful
porcelain[N] เครื่องถ้วยชาม, See also: เครื่องลายคราม, เครื่องเคลือบ, Syn. earthenware, enamelware
villainous[ADJ] ชั่วร้าย (ทางวรรณกรรม), See also: ชั่วช้า, เลวทราม, Syn. evil, wicked, vicious
chamberlain[N] ผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลงานภายในพระราชวังหรือที่อาศัยของชนชั้นสูง
complain of[PHRV] บ่น, See also: ต่อว่า, Syn. complain about
complain of[PHRV] เป็นทุกข์เพราะ, See also: ทุกข์ทรทานจาก, Syn. suffer from
complain to[PHRV] ตำหนิ, See also: แสดงความไม่พอใจ
complain to[PHRV] แจ้งความ, See also: ร้องทุกข์
complainant[N] ผู้ร้องทุกข์
plain-spoken[ADJ] ขวานผ่าซาก
villainously[ADV] อย่างชั่วร้าย, See also: อย่างเลวทราม
plain dealing[N] การกระทำที่ตรงไปตรงมา, See also: พฤติกรรมที่ซื่อสัตย์และตรงไปตรงมา
plain sailing[IDM] ขั้นตอนที่ไม่ยากลำบาก, See also: เรื่องง่ายๆ
plain-clothes[ADJ] ที่ไม่ได้อยู่ในเครื่องแบบ
unexplainedly[ADV] อย่างยากจะบรรยาย, See also: อย่างไม่สามารถอธิบายได้, อย่างบอกไม่ถูก
complain about[PHRV] บ่นเกี่ยวกับ, See also: ไม่พอใจในเรื่อง, บ่นว่าในเรื่อง, Syn. bitch about, complain of, gripe about
in plain English[IDM] พูดง่ายๆ, See also: พูดชัด, พูดตรงๆ
villain of the piece[IDM] ผู้ที่เป็นสาเหตุของปัญหา
nothing to complain about[IDM] สบายดี (คำตอบของคำถาม How are you?

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
PFM crown; PFW crown; porcelain fused to metal crownครอบฟันโลหะเคลือบกระเบื้อง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
PFW crown; PFM crown; porcelain fused to metal crownครอบฟันโลหะเคลือบกระเบื้อง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
POTS (plain old telephone service)พ็อตส์ (บริการโทรศัพท์แบบธรรมดา) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
porcelainเครื่องถ้วยเปลือกไข่ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
porcelain fused to metal crown; PFM crown; PFW crownครอบฟันโลหะเคลือบกระเบื้อง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
peneplainพื้นเกือบราบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
plainที่ราบ, พื้นราบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
plain bearingรองลื่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
plain butt jointรอยต่อชนหน้าเรียบ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
plain error ruleกฎว่าด้วยความผิดพลาดที่ชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plain glassกระจกใส [มีความหมายเหมือนกับ cover glass] [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
plain old telephone service (POTS)บริการโทรศัพท์แบบธรรมดา (พ็อตส์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plain view doctrineหลักว่าด้วยหลักฐานที่ประจักษ์แจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plaintคำฟ้อง (ในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
plaintiffโจทก์ (ในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Lord Chamberlain๑. สมุหพระราชวัง๒. เลขาธิการพระราชวัง (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sudden unexplained death syndrome (SUDS); syndrome, sudden unexplained nocturnal death (SUNDS)โรคใหลตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sudden unexplained nocturnal death syndrome (SUNDS); syndrome, sudden unexplained death (SUDS)โรคใหลตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
SUNDS (syndrome, sudden unexplained nocturnal death); SUDS (syndrome, sudden unexplained death)โรคใหลตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
symptom; complaintอาการ (โรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
SUDS (syndrome, sudden unexplained death); SUNDS (syndrome, sudden unexplained nocturnal death)โรคใหลตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
submission of a plaintการเสนอคำฟ้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
syndrome, Guillain-Barréกลุ่มอาการกีแยง-บาร์เร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
supplementary plaintคำฟ้องเพิ่มเติม (คดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
syndrome, sudden unexplained death (SUDS); syndrome, sudden unexplained nocturnal death (SUNDS)โรคใหลตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
syndrome, sudden unexplained nocturnal death (SUNDS); syndrome, sudden unexplained death (SUDS)โรคใหลตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abandonment of a plaintการทิ้งฟ้อง (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alluvial plainที่ราบตะกอนน้ำพา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
abyssal plainที่ราบก้นสนมุทร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
amendment to the plaintการแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
joint plaintiffโจทก์ร่วม (ในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cross-action; cross complaintการฟ้องกลับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
complaintสอดคล้อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
complaint; symptomอาการ (โรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
complaintกลอนรำพัน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
complaintร้องทุกข์, คำร้องทุกข์ [ดู petition] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
complaint, chiefอาการ (โรค) สำคัญ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
chief complaintอาการ (โรค) สำคัญ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
co-plaintiffsโจทก์ร่วม (ในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
complainบอกอาการ (โรค) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
complainantผู้ร้องทุกข์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cross complaint; cross-actionการฟ้องกลับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coastal plainที่ราบชายฝั่ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
Guillain-Barré syndromeกลุ่มอาการกีแยง-บาร์เร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
flood-plainที่ราบน้ำท่วมถึง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
flood-plain deposit; vertical- accretion depositสิ่งทับถมที่ราบน้ำท่วมถึง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
vertical-accretion deposit; flood-plain depositสิ่งทับถมที่ราบน้ำท่วมถึง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
villainตัวโกง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
third party complaintคำร้องทุกข์กล่าวหาบุคคลภายนอก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
withdrawal of a plaintการถอนคำฟ้องคดีแพ่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า %lain% **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
%lain%"I did that," she complained, "but there was no water in it!"
%lain%"Your work has been causing a lot of complaints from customers; I'm ordering you to leave immediately." "Oh, up yours! I didn't want to work here in the first place."
%lain%Can you explain what PKO stands for?
%lain%Yeah, I've always thought it's as plain as the nose on your face.
%lain%He is complaining about something or other all the time.
%lain%Please explain to me later.
%lain%Only afterward did he explain why he did it.
%lain%Let me put it in plain language you can understand.
%lain%I don't think there is any need for you to explain.
%lain%That sister of yours is always complaining of her husband.
%lain%You are always complaining about your husband.
%lain%You're always complaining!
%lain%A man was complaining of something in a sharp voice.
%lain%It's hard to complain against such good people.
%lain%You can complain till the cows come home, but it's not going to make a bit of difference.
%lain%They are always complaining.
%lain%Dad often works late, and Mom complains a lot.
%lain%My mother is always complaining about me.
%lain%Former pop stars are just plain old women by the time they're 40.
%lain%Kate may well complain of her husband.
%lain%Ken complained of a headache.
%lain%These special characteristics explain its preference for still-hunting (lying motionless beside a seals' breathing hole, waiting for one to surface).
%lain%Written as it is in plain English, the book is suitable for beginners.
%lain%Written as it is plain English, this book is useful for beginners.
%lain%Written as it is in plain English, the book is useful for beginners.
%lain%Please explain this sentence to me.
%lain%Can you explain how this machine works?
%lain%This extraordinary increase is explained by the speedy economic unification which took place during the same period.
%lain%I have no time to explain this in detail.
%lain%The document clearly spells out the correct procedure for dealing with complaints.
%lain%Please turn over these papers and explain the matter to me in detail.
%lain%In this program, Councillor Carter introduces himself and explains what this area is all about.
%lain%Written in plain style, as it is his paper is easy to read.
%lain%Will you please explain the meaning of this sentence to me?
%lain%This problem is too difficult for me to explain.
%lain%Would you explain what this is?
%lain%We need to postulate a completely different paradigm to explain all these phenomena.
%lain%We complained about the poor service.
%lain%Please explain the rules of soccer to me.
%lain%Jane couldn't explain the beauty of snow enough.
%lain%But how that comes about I am at a loss to explain.
%lain%After patiently listening to the audience's complaints, the judges changed the results.
%lain%Jack explained to me how to change the wheel of the car.
%lain%John did not know how to explain to his wife that he had quit his job.
%lain%It's in plain sight.
%lain%The rain in Spain falls mainly on the plain.
%lain%Sorry, but I have to hurry. I have no time to explain this in detail.
%lain%The view was splendid over the plain, and in the distance was Asuka.
%lain%So I want to explain who these people are.
%lain%And unlike Oshin, they do complain although certainly not at work and generally not in public.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chaplain(แชพ'เลน) n. อนุศาสนาจารย์,พระคริสเตียน, See also: chaplaincy,chaplainship,chaplainry n.
chatelain(แ?ท'ทะเลน) n. เจ้าปราสาท,เจ้าคฤหาสน์ใหญ่,ผู้บัญชาการป้อมปราการ
chilblain(ชิล`เบลน) n. ภาวะมือและเท้าอักเสบ
complain(คัมเพลน') {complained,complaining,complains} vi. บ่น,คร่ำครวญ,ร้องทุกข์,กล่าวหา,ฟ้อง,แสดงความข้องใจ, See also: complainer n. ดูcomplain, Syn. murmur,lament
complainant(คัมเพล'เนินทฺ) n. ผู้บ่น,ผู้ร้องทุกข์,ผู้ฟ้องร้อง
complaint(คัมเพลนทฺ') n. การบ่น,การร้องทุกข์,การแสดงความข้องใจ,มูลเหตุที่บ่นหรือร้องทุกข์,การฟ้องร้องคดีแพ่งในระยะแรกของโจทก์
explain(เอคซฺ'เพลน) {explained,explaining,explains} v. อธิบาย,ชี้แจง
lain(เลน) v. กริยาช่อง 3 ของ lie (วาง,นอน)
lord chamberlainn. ขุนวัง,เสนาบดีกระทรวงวัง
plain(เพลน) adj. เรียบ,ชัดแจ้ง,กระจ่าง,ง่าย ๆ ,ไม่มีอะไรขัด,เปลือย,เปล่า ๆ ,ซื่อ,ตรงไปตรงมา,ธรรมดา,จืด,ไม่สวย,ธรรมดา,ปกติ,ไม่รวย,ไม่มีการปรุงแต่ง. adv. อย่างง่าย ๆ ,อย่างชัดเจน n. บริเวณที่ราบ,ที่ราบ,ทุ่งกว้าง, See also: plainly adv. plainness n. คำที
plain dealingn. การกระทำที่ตรงไปตรงมา
plain-clothes mann. ตำรวจนอกเครื่องแบบ,นักสืบ
plaint(เพลนทฺ) n. การบ่น,การร้องทุกข์,การโศกเศร้า,ข้อหา,ข้อข้องใจ., See also: plaintful adj.
plaintiff(เพลน'ทิฟ) n. โจทก์,ผู้ร้องทุกข์
plaintive(เพลน'ทิฟว) adj. เสียใจ,โศกเศร้า, See also: plaintiveness n.
porcelain(พอร์ส'เลน) n. เครื่องเคลือบ,เครื่องถ้วยชาม,เครื่องลายคราม, See also: porcelaneous adj. porcellaneous adj.
slain(สเลน) v. กริยาช่อง 3 ของ slay
villain(วิล'เอิน) n. วายร้าย,ผู้ร้าย,คนชั่วร้าย,คนเลว,ตัวโกง,ตัววายร้าย (ในละคร,นวนิยาย)
villainous(วิล'ละเนิส) adj. ร้าย,เลวร้าย,ชั่วร้าย,เลวทราม,น่ารังเกียจมาก, See also: villainousness n., Syn. vicious
villainy(วิล'ละนี) n. ความเลวร้าย,ความชั่วร้าย,การกระทำที่เลวร้าย,การกระทำที่ชั่วร้าย

English-Thai: Nontri Dictionary
chamberlain(n) มหาดเล็ก,จางวาง,กรมวัง
chaplain(n) พระคริสต์,อนุศาสนาจารย์
complain(vi) บ่น,ร้องทุกข์,คร่ำครวญ,ฟ้อง,กล่าวหา
complainant(n) ผู้ร้องทุกข์,โจทก์,ผู้ฟ้องร้อง,ผู้บ่น
complaint(n) การบ่น,การร้องทุกข์,การคร่ำครวญ,การฟ้องร้อง
explain(vt) อธิบาย,ชี้แจง,บรรยาย
lain(vi) pp ของ lie
plainness(n) ความสงบ,ความเรียบง่าย,ความธรรมดา,ความชัดเจน
plaintiff(n) โจทก์,ผู้ร้องทุกข์
plaintive(adj) โศกเศร้า,เสียใจ,คร่ำครวญ,ร่ำไห้
porcelain(n) เครื่องลายคราม,เครื่องถ้วยชาม,เครื่องเคลือบ,เครื่องกระเบื้อง
slain(vt) pp ของ slay
villain(n) คนร้าย,วายร้าย,อันธพาล
villainous(adj) ชั่วช้า,เลวทราม,ร้ายกาจ,ชั่วร้าย
villainy(n) ความชั่วช้า,คนเลวทราม,ความร้ายกาจ,ความชั่วร้าย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำร้องเรียน[N] complaint, See also: case, suit, Syn. คำร้อง, คำร้องทุกข์, Example: นายกรัฐมนตรีได้รับคำร้องเรียนจากราษฎรเรื่องป่าไม้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดขอนแก่น, Thai definition: ข้อความที่ยื่นเรื่องราวต่อราชการเมื่อได้รับความเดือดร้อน
ตีความหมาย[V] interpret, See also: comprehensible, explain, Syn. ตีความ, แปลความ, Example: เด็กจะตีความหมายของรูปร่างสิ่งของแตกต่างกันไปตามอายุของเขา, Thai definition: กำหนดความหมาย, ให้ความหมาย
น้ำแข็งเปล่า[N] ice water, See also: plain ice water, Syn. น้ำแข็ง, Example: ลูกค้าสั่งน้ำแข็งเปล่าแก้วกับเป๊บซี่หนึ่งขวด
ผู้ร้องทุกข์[N] complainer, See also: one who registers a complaint, Ant. ผู้รับร้องทุกข์, Example: นายดุสิตได้เดินทางไปให้ปากคำที่กองปราบปรามในฐานะผู้ร้องทุกข์, Count unit: คน, Thai definition: คนที่เข้ามาบอกถึงความทุกข์เพื่อขอให้ช่วยเหลือ
ร่ายยาว[N] talk long in details, See also: thoroughly explain, Example: การแต่งร่ายยาวจะแต่งให้ยาวเท่าไรก็ได ้เป็นแต่ต้องเรียงคำให้คล้องจองกันตามข้อบังคับเท่านั้น, Thai definition: ชื่อคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองแบบหนึ่ง
ครวญคร่ำ[V] cry over, See also: grumble, lament, bewail, deplore, complain, bemoan, moan, groan, pour out one's grievance, Syn. ครวญ, บ่น, โอดครวญ, คร่ำครวญ, ร้องร่ำรำพัน, รำพัน, รำพึงรำพัน, ครวญคร่ำรำพัน, Example: เขาครวญคร่ำถึงทรัพย์สมบัติที่สูญไป, Thai definition: ก่นแต่พร่ำรำพัน
ให้เหตุผล[V] explain, See also: give a reason, offer a reason, clarify, Syn. บอกเหตุผล, Example: พงษ์ปฏิเสธที่จะไม่ลาออกโดยให้เหตุผลว่า ไม่ได้มีความสัมพันธ์ชู้สาวกับใคร, Thai definition: อธิบายถึงเหตุผล
ยื่นคำร้อง[V] file a complaint, See also: file a petition, Example: เขาไปยื่นคำร้องกับงานบัณฑิตเพื่อขอเก็บข้อมูลประกอบการทำวิทยานิพนธ์, Thai definition: ยื่นคำขอต่อทางราชการ เพื่อให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่ผู้ร้อง
โปร่งใส[V] reveal, See also: be plain, be evident, be explicit, be obvious, be unambiguous, be transparent, Syn. เปิดเผย, Example: ระบบกระบวนการทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกาโปร่งใสมาก, Thai definition: ที่เปิดเผยและพิสูจน์ได้
ชี้โพรงให้กระรอก[V] point out the way for the villain, Syn. ชี้นำ, Example: ข้อมูลที่พรรคฝ่ายค้านออกมาตีแผ่นั้นถือว่ากำลังชี้โพรงให้กระรอก
ร้องทุกข์[V] complain, See also: air one's grievance, make a complaint, petition, Syn. ร้องเรียน, Example: ชาวนาชาวสวนต่างร้องทุกข์กันอยู่เนืองๆ เนื่องจากหนูทำลายทรัพย์สินและพืชพันธุ์ธัญญาหาร, Thai definition: บอกความทุกข์เพื่อขอให้ช่วยเหลือ
ร้องเรียน[V] complain, See also: petition, request, make an accusation to one's superior, appeal, Syn. ร้องทุกข์, Example: สำนักพิมพ์ยักษ์ใหญ่ยื่นหนังสือร้องเรียน กล่าวหาเจ้าหน้าที่กรมวิชาการไม่ให้ความเป็นธรรมในการตรวจหนังสือ, Thai definition: เสนอเรื่องราว
ราบ[ADJ] flat, See also: level, plain, smooth, Syn. เสมอ, เรียบ, Example: พื้นที่ลาดชันไม่สามารถไถเตรียมดิน และปรับระดับได้ง่ายเหมือนพื้นที่ราบ, Count unit: นูน, ขรุขระ, Thai definition: เรียบเสมอพื้นไม่มีลุ่มๆ ดอนๆ
เรียบ[ADJ] smooth, See also: even, plain, level, Ant. ขรุขระ, Example: กระเพาะปัสสาวะเป็นอวัยวะที่มีผนังเป็นกล้ามเนื้อเรียบ อยู่หลังหัวเหน่า
เรียบ[V] be smooth, See also: be even, be plain, be level, Ant. ขรุขระ, Example: ผนังของโพรงไตจะไม่เรียบเนื่องจากมีปุ่มเล็กๆ ยื่นเข้ามาจำนวน 6-15 ปุ่ม, Thai definition: มีระดับพื้นผิวเรียบเสมอกัน
วายร้าย[N] criminal, See also: villain, evil man, bandit, brigand, gangster, Syn. คนร้าย, Ant. คนดี, Example: เขาได้รับการยกย่องจากวายร้ายทั้งหลายว่าเป็นนายกรัฐมนตรีของอาณาจักรแก๊งสเตอร์ที่แท้จริง, Count unit: คน
สมถะ[ADJ] unambitious, See also: plain, contented, simple, Syn. มักน้อย, Ant. มักมาก, Example: พ่อสอนให้เราพอใจในชีวิตสมถะ ละทิ้งวัตถุนิยมที่จะทำให้ฟุ่มเฟือย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สมถะ[ADV] unambitiously, See also: plainly, contentedly, simply, Syn. มักน้อย, เรียบง่าย, Ant. มักมาก, Example: อาจารย์ท่านใช้ชีวิตในบั้นปลายอย่างสมถะกับภริยาคู่ชีวิต ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โหยหวน[ADJ] disconsolate, See also: crooning, plaintive, mournful, Example: หากไม่เพราะเสียงโหยหวนของรถสรรพสินค้า ผมก็อาจหลับต่อจนถึงเที่ยง, Thai definition: ดังวังเวงใจ, ร้องไห้คร่ำครวญไม่รู้จักหยุด
สาธิต[V] demonstrate, See also: show, explain, illustrate, describe, elucidate, Example: ทางร้านสาธิตวิธีการใช้มาเรียบร้อยแล้ว, Thai definition: แสดงเป็นตัวอย่าง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สุจริตใจ[ADV] honestly, See also: candidly, frankly, plainly, in all sincerity, truthfully, Syn. บริสุทธิ์ใจ, Example: ผมคบหากับเธออย่างสุจริตใจ, Thai definition: อย่างมีใจที่บริสุทธิ์ ไม่มีสิ่งใดแอบแฝง
ตัดพ้อต่อว่า[V] complain, See also: remonstrate, blame, Example: หล่อนตัดพ้อต่อว่าเขาที่ไม่ค่อยมีเวลามาหาลูกๆ, Thai definition: ต่อว่าด้วยความน้อยใจ
ครวญถึง[V] lament, See also: cry over, bemoan, moan, complain, bewail, wail, Syn. คร่ำครวญ, ครวญคร่ำ, Example: นางครวญถึงสามีที่ตายไปแล้ว
ร้อง[V] complain, See also: make a complaint, petition, appeal, Syn. ร้องเรียน, ร้องทุกข์, Example: ประชาชนมาร้องกับนายอำเภอเรื่องการปล่อยน้ำเสียของโรงงาน
พร่ำบ่น[V] grumble, See also: complain, gripe, grouch, bleat, carp, whine, Syn. พูดพร่ำ, Example: เธอมักพร่ำบ่นเมื่อเห็นผมดื่มเหล้าเป็นประจำ, Thai definition: พูดพร่ำหรือว่ากล่าวซ้ำๆ ซากๆ อยู่เรื่อยไป
พูดตรงไปตรงมา[V] talk openly, See also: talk directly, talk frankly, talk candidly, talk plainly, Syn. พูดโพล่ง, พูดขวานผ่าซาก, พูดโผงผาง, Example: ฉันต้องการให้พูดตรงไปตรงมา ไม่ต้องอ้อมค้อมให้เสียเวลา, Thai definition: คิดอย่างไรก็พูดออกไปอย่างนั้น ไม่มีเสแสร้ง
ขี้บ่น[ADJ] grumbling, See also: irritable, complaining, fussy, Syn. จู้จี้, จู้จี้จุกจิก, Example: นิสัยที่ขี้ข่นของเธอจะทำให้สามีเบื่อมากขึ้นทุกวัน, Thai definition: ที่ชอบพูดพร่ำหรือว่ากล่าวซ้ำๆ ซากๆ
ไขความ[V] interpret, See also: explain, elucidate a point, Syn. อธิบาย, ชี้แจง, ขยายความ, Example: นายกรัฐมนตรีไม่ยอมไขความเรื่องนี้ให้สื่อมวลชนเข้าใจ, Thai definition: อธิบายข้อความให้เข้าใจ
ไข[V] reveal, See also: expose, explain, Syn. อธิบาย, บอก, Example: พจนานุกรมไขคำศัพท์ได้เกือบทั้งหมด, Thai definition: บอกกล่าวหรืออธิบายขยายความ
คนขี้บ่น[N] complainer, See also: grumbler, Syn. คนจู้จี้, Example: เธอดุด่าน้องๆ บ่อยครั้งเข้าก็เกิดความเคยชิน ทำให้เธอเลยกลายเป็นคนขี้บ่นไปโดยไม่รู้ตัว, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มักพูดพร่ำหรือว่ากล่าวซ้ำๆ ซากๆ
คาบ[N] plane, See also: plain, Syn. พื้นหน้าเรียบ
คำกล่าวหา[N] charge, See also: accusation, complaint, Example: เขายืนคอแข็งเพราะคำกล่าวหาของเธอเป็นความจริง
คำฟ้อง[N] accusation, See also: charge, indictment, plaint, Example: เขาขอให้ทางราชการรับผู้ยื่นคำฟ้องกลับเข้ารับราชการตามเดิม, Thai definition: ข้อกล่าวหาที่โจทก์เสนอต่อศาล กล่าวหาบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยมีคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษา, Notes: (กฎหมาย)
คนจัญไร[N] horrid person, See also: horrible person, scoundrel, rogue, bastard, rascal, rotter, swine, villain, Syn. คนอัปรีย์, คนเลว, Ant. คนดี, Example: ผมเกลียดหน้าไอ้คนจัญไรนี้เต็มทน เกลียดเรื่องเลวๆ ที่มันทำด้วย, Count unit: คน
ค่อนขอด[V] carp, See also: complain, cavil, criticize, ridicule, revile, satirize, Syn. เหน็บแนม, บ่นว่า, เสียดสี, Example: ผู้สอนหลักรัฐศาสตร์เบื้องต้นมักจะค่อนขอดพรรคการเมืองไทยว่า มีแต่หัวหน้าพรรคไม่มีสมาชิกพรรค
ค่อน[V] carp, See also: complain, cavil, criticize, ridicule, revile, satirize, Syn. เหน็บแนม, บ่นว่า, เสียดสี, Ant. ชม, Example: หล่อนค่อนพี่สาวว่าเอาตุ๊กตามาเล่น แต่เอาเข้าจริงเธอกลับเอามาเล่นเอง
คู่พิพาท[N] litigant, See also: claimant, party, plaintiff, Syn. คู่ความ, คู่กรณี, Example: คู่พิพาทได้ประนีประนอมกันแล้ว, Thai definition: บุคคล 2 ฝ่ายซึ่งมีกรณีโต้แย้งกัน, Notes: (กฎหมาย)
เครื่องลายคราม[N] Chinaware, See also: Chinese blue and white pottery, Chinese porcelain, Syn. เครื่องปั้นดินเผา, เครื่องเคลือบ, เครื่องถ้วยชาม, Example: ในสมัยนี้มีการเขียนสีและเขียนลายไทยทับบนเครื่องลายครามจีนด้วย, Thai definition: เครื่องกระเบื้องที่เขียนลงลายคราม
เครื่องกระเบื้อง[N] chinaware, See also: porcelain, Syn. เครื่องลายคราม, เครื่องเคลือบ, Count unit: ชิ้น, ชุด
เครื่องเคลือบ[N] porcelain, See also: chinaware, Syn. เครื่องลายคราม, Example: สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยในสมัยสุโขทัยขณะนั้นคือเครื่องเคลือบซึ่งมีชื่อเป็นที่รู้จักกันว่า สังคโลก
ง่าย[ADV] easily, See also: simply, plainly, clearly, with ease, Syn. สะดวก, Ant. ยาก, ลำบาก, Example: ผมจะกล่าวถึงพี ซี ยู สมมติขนาด 8 บิต เพื่อให้เข้าใจง่าย
ง่าย[V] be easy, See also: be simple, be plain, be clear, Syn. สะดวก, Ant. ยาก, ลำบาก, Example: ข้อสอบคราวนี้ง่ายมาก คาดว่าไม่น่าจะมีคนสอบตก
ปลอกมีด[N] plain ring, Syn. แหวนปลอกมีด, Example: คนหนุ่มๆ ยังนิยมใส่ แหวนปลอกมีด เป็นแหวนทองเกลี้ยง อาจฝังเพชรพลอยสามเม็ดห่างๆ กัน, Count unit: วง, Thai definition: แหวนทองเกลี้ยงๆ ไม่มีลวดลายมีลักษณะคล้ายปลอกมีด
ปากเปียกปากแฉะ[V] grumble, See also: admonish, take a lot of explaining, Syn. ปากเปียก, พร่ำ, บ่น, Example: หนุ่มสาวทั้งสามจะเรียนรู้ต่อไปเรียนรู้ที่จะเป็นคนดีของสังคมดังที่คุณครูแม่เฝ้าพร่ำสอนจนปากเปียกปากแฉะ, Thai definition: เรียกการว่ากล่าวตักเตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ยังไม่ได้ผลตามที่มุ่งหมายว่า ปากเปียก หรือ ปากเปียกปากแฉะ
ปากเปียก[V] grumble, See also: admonish, take a lot of explaining, Syn. ปากเปียกปากแฉะ, พร่ำ, บ่น, Example: ฉันได้เตือนเขาจนปากเปียกแล้วแต่เขาไม่ยอมฟังเสียงใคร, Thai definition: เรียกการว่ากล่าวตักเตือนซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ยังไม่ได้ผลตามที่มุ่งหมายว่า ปากเปียก หรือ ปากเปียกปากแฉะ
พรรณนา[V] describe, See also: depict, narrate, relate, explain, Syn. บรรยาย, สาธยาย, Example: ทหารด้วยกันพูดภาษาทหารกันสั้นๆ ก็รู้เรื่อง ไม่จำเป็นต้องพรรณนาอะไรมาก, Thai definition: กล่าวเป็นเรื่องเป็นราวอย่างละเอียด ให้ผู้ฟังนึกเห็นเป็นภาพ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พร่ำสอน[V] exhort, See also: complain continually, Syn. สอน, สั่งสอน, Example: พระผู้มีพระภาคทรงสั่งสอน พร่ำสอนภิกษุสงฆ์ประมาณพันรูป ในไพรสนฑ์, Thai definition: สอนอยู่เสมอๆ
พ้อ[V] complain, See also: blame, grumble, reprove, reproach, Syn. ต่อว่า, ตัดพ้อ, ตัดพ้อต่อว่า, Example: คนที่ถูกขัดใจหรือไม่ได้ตามที่ตนต้องการซึ่งมักจะออกมาในรูปตัดพ้อ บ่นพึมพำ แสดงท่าไม่พอใจ, Thai definition: พูดต่อว่าด้วยความน้อยใจ
พิไร[V] complain, See also: grumble, Syn. รำพัน, ร่ำว่า, ร่ำร้อง, ร่ำไร
พื้นที่ต่ำ[N] lowland, See also: low plain, Ant. พื้นที่สูง, Example: น้ำจะท่วมบริเวณที่เป็นพื้นที่ต่ำก่อนอยู่แล้วตามธรรมชาติ, Thai definition: ส่วนที่ต่ำกว่าพื้นที่อื่นๆ ในบริเวณเดียวกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate   FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
อรรถาธิบาย[v.] (atthāthibāi) EN: explain   
เบญจรงค์[n.] (benjarong) EN: traditional five-coloured Thai ceramics ; Thai porcelain with designs in five colours   
บ่น[n.] (bon) EN: mutter ; grumble ; murmur ; complain   FR: grogner ; ronchonner ; marmonner ; se plaindre
เฉลย[v.] (chaloēi) EN: answer ; solve ; reply ; response ; give the answer to ; explain ; interpret   FR: résoudre ; apporter la réponse ; bien répondre
ชามเบญจรงค์[n. exp.] (chām bēnjarong) EN: name of Thai porcelain with designs in five colours   
ชัดแจ้ง[adv.] (chatjaēng) EN: clearly ; obviously ; distinctly ; lucidly ; explicitly ; plainly   FR: clairement ; manifestement
ชี้แจง[v.] (chījaēng) EN: explain ; elucidate ; clarify ; illuminate ; make clear ; report   FR: démontrer ; élucider ; clarifier
ชีวิตเรียบ ๆ[n. exp.] (chīwit rīep-rīep) EN: plain living   FR: vie simple [f]
ดาย[adv.] (dāi) EN: without discrimination ; with indifference ; without company ; extremely ; easily ; plainly ; generally   
ฟ้อง[v.] (føng) EN: inform against ; accuse ; report to ; lodge accusation against ; sue ; charge   FR: accuser ; porter plainte
เหี้ย[n.] (hīa) EN: damn ; goddamn ; bad person ; bad guy ; great villain ; jinx ; scoundrel ; person who brings bad luck, ; thoroughly bad character   FR: vilaine personne [f] ; scélérat [m] ; fripouille [f] ; personne qui porte la guigne [f]
โฮย่า [n.] (hoyā) EN: Wax plant ; Porcelain flower   
แจกแจง[v.] (jaēkjaēng) EN: enumerate ; explain ; analyse ; digest ; clarify   FR: énumérer
แจง[v.] (jaēng) EN: explain ; elucidate ; expound ; make clear ; clarify ; give an exposition   FR: exposer ; expliquer en détail ; clarifier ; éclairer
แจ้ง[adj.] (jaēng) EN: clear ; bright ; distinct ; plain ; apparent ; obvious ; explicit   FR: clair ; évident ; apparent
จำเลย[n.] (jamloēi) EN: defendant ; plaintiff ; accused   FR: accusé [m] ; prévenu [m]
จางวางมหาดเล็ก[n. exp.] (jāngwāng mahātlek) EN: Lord Great Chamberlain   
เจ้าของปราสาท[n. exp.] (jaokhøng prāsāt) FR: châtelain [m] ; châtelaine [f]
เจ้าทุกข์[n. exp.] (jao thuk) EN: wronged party ; injured party ; complainant ; victim   
โจทก์[n.] (jōt) EN: complainant ; plaintiff ; prosecutor ; accuser   FR: plaignant [m] ; accusateur [m]
จดหมายร้องเรียน[n. exp.] (jotmāi røngrīen) EN: complaint letter   
โจทนา[v.] (jōtthanā) EN: complain of ; accuse ; recriminate   
จู้จี้[v.] (jūjī) EN: grumble ; complain ; be fussy ; be fastidious about ; fuss ; fret   
แก้อรรถ[v. exp.] (kaē at) EN: do an exegesis ; explain ; define   
การร้องเรียน[n.] (kān røngrīen) EN: complaint   
การทิ้งฟ้อง[n. exp.] (kān thing føng) EN: abandonment of an action ; abandonment of a plaint   
การต่อว่า[n.] (kān tøwā) EN: complaint   
การต่อว่าของลูกค้า[n. exp.] (kān tøwā khøng lūkkhā) EN: customer complaints   
การต่อว่าของนักลงทุน[n. exp.] (kān tøwā khøng naklongthun) EN: investor complaints   
การต่อว่าย่างรุนแรง [n. exp.] (kān tøwā yāng runraēng) EN: strong complaint   
การต่อว่าอย่างสุภาพ[n. exp.] (kān tøwā yāng suphāp) EN: mild complaint   
ไข[v.] (khai) EN: unwind ; unfold ; uncover ; reveal ; explain ; expose   FR: découvrir ; révéler ; dévoiler
คำกล่าวหา[n.] (kham klāohā) EN: charge ; accusation ; complaint   FR: charge [f] ; accusation [f]
คำร้อง[n.] (khamrøng) EN: petition; request ; appeal ; complaint ; entreaty ; application ; motion   FR: pétition [f] ; requête [f] ; plainte [f]
คำร้องเรียน[n. exp.] (kham røngrīen) EN: complaint ; case ; suit   
ขนมถ้วย[n. exp.] (khanom thuay) EN: coconut milk custard in small porcelain cup   
ขยายความใน[v. exp.] (khayāi khwām nai) EN: give details ; explain ; clarify ; exemplify   
ขี้บ่น[adj.] (khībon) EN: nagging ; complaining ; grumbling ; irritable ; fussy   FR: râleur ; rouspéteur ; grincheux ; pleurnicheur (fam.)
ขี้เหร่[adj.] (khīrē) EN: ugly ; plain ; unattractive ; unbeautiful ; unpretty ; not good-looking ; homely   FR: laid ; moche ; quelconque ; banal
ขี้ริ้ว[adj.] (khīriu) EN: plain ; unattractive ; ugly   FR: quelconque
คอมเพลน[v.] (khømphlēn) EN: complain   
คนจู้จี้[n. exp.] (khon jūjī) EN: complainer   
ขนแกะ[n.] (khonkae) EN: wool ; fleece   FR: laine [f] ; toison [f]
คนขี้บ่น[n. exp.] (khon khībon) EN: complainer   FR: râleur [m] (fam.) ; râleuse [f] (fam.) ; rouspéteur [m] (fam.) ; rouspéteuse [f] (fam.)
ค่อนขอด[v.] (khønkhøt) EN: carp ; complain ; cavil ; criticize ; ridicule ; revile ; satirize   FR: se moquer ; dire du mal
คนเลว[n. exp.] (khon lēo) EN: evil man ; villain ; scoundrel ; rascal   FR: méchante personne [f] ; fripouille [f] ; crapule [f]
ขนนิ่ม[n.] (khon nim) EN: wool   FR: laine [f]
ขนสัตว์[n.] (khonsat) EN: wool   FR: laine [f]
ขนสัตว์ล้วน ๆ[n.] (khonsat lūan-lūan) EN: pure wool   FR: pure laine vierge [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
LAIN L EY1 N
ALAIN AH0 L EY1 N
LAINE L EY1 N
LAING L AA1 IH0 NG
LAINO L EY1 N OW0
PLAIN P L EY1 N
SLAIN S L EY1 N
BLAIN B L EY1 N
SPLAIN S P L EY1 N
MCLAIN M AH0 K L EY1 N
ELAINA AH0 L EY1 N AH0
ELAINE AH0 L EY1 N
ELAINE IY2 L EY1 N
PLAINO P L EY1 N OW0
PLAINS P L EY1 N Z
BLAINE B L EY1 N
ALLAIN AH0 L EY1 N
ALAINE AH0 L EY1 N
SLAINE S L EY1 N
EXPLAIN IH0 K S P L EY1 N
DELAINE D AH0 L EY1 N
MCCLAIN M AH0 K L EY1 N
KAPLAIN K AE1 P L AH0 N
SPLAINE S P L EY1 N
PLAINES P L EY1 N Z
POCLAIN P AA1 K L AH0 N
PLAINLY P L EY1 N L IY0
PLAINER P L EY1 N ER0
VILLAIN V IH1 L AH0 N
CHAPLAIN CH AE1 P L AH0 N
LAINHART L AY1 N HH AA0 R T
VILLAINS V IH1 L AH0 N Z
MACLAINE M AH0 K L EY1 N
OVERLAIN OW1 V ER0 L EY2 N
MCCLAINE M AH0 K L EY1 N
ELAINE'S IY2 L EY1 N Z
EXPLAINS IH0 K S P L EY1 N Z
COMPLAIN K AH0 M P L EY1 N
ELAINE'S AH0 L EY1 N Z
PLAINVIEW P L EY1 N V Y UW2
PLAINTIVE P L EY1 N IH0 V
EXPLAINED IH0 K S P L EY1 N D
PLAINTIVE P L EY1 N T IH0 V
PLAINTIFF P L EY1 N AH0 F
PLAINSONG P L EY1 N S AO2 NG
CHAPLAINS CH AE1 P L AH0 N Z
PORCELAIN P AO1 R S AH0 L AH0 N
COMPLAINS K AH0 M P L EY1 N Z
CHAMPLAIN SH AE0 M P L EY1 N
KAPLAIN'S K AE1 P L AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lain (v) (l ei1 n)
Alain (n) (a l a1 n)
plain (v) (p l ei1 n)
slain (v) (s l ei1 n)
Blaina (n) (b l ai1 n @)
Elaine (n) (i1 l ei1 n)
plains (v) (p l ei1 n z)
plaint (n) (p l ei1 n t)
explain (v) (i1 k s p l ei1 n)
plained (v) (p l ei1 n d)
plainer (j) (p l ei1 n @ r)
plainly (a) (p l ei1 n l ii)
plaints (n) (p l ei1 n t s)
villain (n) (v i1 l @ n)
chaplain (n) (ch a1 p l i n)
complain (v) (k @1 m p l ei1 n)
explains (v) (i1 k s p l ei1 n z)
overlain (v) (ou1 v @ l ei1 n)
plainest (j) (p l ei1 n i s t)
plaining (v) (p l ei1 n i ng)
villains (n) (v i1 l @ n z)
villainy (n) (v i1 l @ n ii)
chaplains (n) (ch a1 p l i n z)
chilblain (n) (ch i1 l b l ei n)
complains (v) (k @1 m p l ei1 n z)
complaint (n) (k @1 m p l ei1 n t)
explained (v) (i1 k s p l ei1 n d)
plainness (n) - (p l ei1 n - n @ s)
plainsman (n) (p l ei1 n z m @ n)
plainsmen (n) (p l ei1 n z m @ n)
plaintiff (n) (p l ei1 n t i f)
plaintive (j) (p l ei1 n t i v)
porcelain (n) (p oo1 s @ l i n)
underlain (v) (uh2 n d @ l ei1 n)
chaplaincy (n) (ch a1 p l i n s ii)
chatelaine (n) (sh a1 t @ l ei n)
chilblains (n) (ch i1 l b l ei n z)
complained (v) (k @1 m p l ei1 n d)
complaints (n) (k @1 m p l ei1 n t s)
explaining (v) (i1 k s p l ei1 n i ng)
plaintiffs (n) (p l ei1 n t i f s)
villainess (n) (v i1 l @ n e s)
villainies (n) (v i1 l @ n i z)
villainous (j) (v i1 l @ n @ s)
chamberlain (n) (ch ei1 m b @ l i n)
chatelaines (n) (sh a1 t @ l ei n z)
chilblained (j) (ch i1 l b l ei n d)
complainant (n) (k @1 m p l ei1 n @ n t)
complaining (v) (k @1 m p l ei1 n i ng)
plaintively (a) (p l ei1 n t i v l ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
説く[とく, toku] Thai: อธิบาย English: to explain

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一帆风顺[yi1 fan2 feng1 shun4, 一帆風順] single sail, gentle wind (成语 saw); plain sailing; to go smoothly [Add to Longdo]
一览无遗[yi1 lan3 wu2 yi2, 一覽無遺] be plainly visible [Add to Longdo]
不受理[bu4 shou4 li3, 不受理] reject a complaint; refuse to entertain (a proposal) [Add to Longdo]
中原[zhong1 yuan2, 中原] the central plains of China; the middle and lower regions of the Yellow river, including Henan, western Shandong, southern Shanxi and Hebei; a plain [Add to Longdo]
交代[jiao1 dai4, 交代] hand over; explain; make clear [Add to Longdo]
便[bian4, 便] ordinary; plain; convenient; handy; easy; then; so; thus; to relieve oneself [Add to Longdo]
便衣[bian4 yi1, 便衣] civilian clothes; plain clothes; plainclothesman [Add to Longdo]
倾巢[qing1 chao2, 傾巢] lit. the whole nest came out (to fight us); a turn-out in full force (of a gang of villains) [Add to Longdo]
尽管[jin3 guan3, 儘管] despite; although; even though; in spite of; unhesitatingly; do not hesitate (to ask, complain etc); (go ahead and do it) without hesitating [Add to Longdo]
内臣[nei4 chen2, 內臣] chamberlain [Add to Longdo]
两造[liang3 zao4, 兩造] both parties (to a lawsuit); plaintiff and defendant [Add to Longdo]
冻穿[dong4 chuan1, 凍穿] frostbite; chilblain [Add to Longdo]
分说[fen1 shuo1, 分說] to explain (the difference) [Add to Longdo]
分辩[fen1 bian4, 分辯] to explain; to defend oneself; to make excuses [Add to Longdo]
刚毅木讷[gang1 yi4 mu4 ne4, 剛毅木訥] stalwart and plain spoken (成语 saw); unwavering and prudent [Add to Longdo]
原告[yuan2 gao4, 原告] complainant; plaintiff [Add to Longdo]
原野[yuan2 ye3, 原野] field; plain; open country [Add to Longdo]
受理[shou4 li3, 受理] to accept a (legal) complaint [Add to Longdo]
告状[gao4 zhuang4, 告狀] to complain; to sue; to bring a lawsuit; to lodge a complaint against sb with a manager [Add to Longdo]
哀怨[ai1 yuan4, 哀怨] sad; plaintive [Add to Longdo]
哀鸣[ai1 ming2, 哀鳴] a plaintive whine; wail [Add to Longdo]
哀鸿遍野[ai1 hong2 bian4 ye3, 哀鴻遍野] lit. plaintive whine of geese (成语 saw); fig. land swarming with disaster victims; starving people fill the land [Add to Longdo]
哭穷[ku1 qiong2, 哭窮] to bewail one's poverty; to complain about being hard up; to pretend to be poor [Add to Longdo]
哭诉[ku1 su4, 哭訴] to lament; to complain tearfully; to wail accusingly [Add to Longdo]
启发[qi3 fa1, 啟發] to enlighten; to explain and arouse interest; to inspire [Add to Longdo]
嘟哝[du1 nong5, 嘟噥] to mutter; to mumble complaints; to grumble [Add to Longdo]
[luo1, 囉] to nag; to complain all the time [Add to Longdo]
坦诚[tan3 cheng2, 坦誠] candid; frank; plain dealing [Add to Longdo]
[ping2, 坪] a plain [Add to Longdo]
埋怨[man2 yuan4, 埋怨] to complain [Add to Longdo]
[xun1, 壎] ancient porcelain wind-instrument [Add to Longdo]
[jian1, 奸] traitor; crafty and evil person; villain [Add to Longdo]
奸徒[jian1 tu2, 奸徒] a crafty villain [Add to Longdo]
奸民[jian1 min2, 奸民] a scoundrel; a villain [Add to Longdo]
奸邪[jian1 xie2, 奸邪] crafty and evil; a treacherous villain [Add to Longdo]
宣讲[xuan1 jiang3, 宣講] to preach; to explain publicly [Add to Longdo]
[chuan1, 川] river; creek; plain; an area of level country; abbr. for Sichuan 四川 province in southwest China [Add to Longdo]
平原[ping2 yuan2, 平原] field; plain [Add to Longdo]
平地[ping2 di4, 平地] (geography) plains [Add to Longdo]
平易[ping2 yi4, 平易] amiable (manner); unassuming; written in plain language; easy to take in [Add to Longdo]
平易近人[ping2 yi4 jin4 ren2, 平易近人] (set phrase) amiable and approachable, modest and unassuming; (of writing) plain and simple, easy to understand [Add to Longdo]
张伯伦[Zhang1 bo2 lun2, 張伯倫] Chamberlain [Add to Longdo]
微服[wei1 fu2, 微服] in plain clothes (of royalty) [Add to Longdo]
[yuan4, 怨] blame; complain [Add to Longdo]
怨命[yuan4 ming4, 怨命] to complain about one's fate; to bemoan one's lot [Add to Longdo]
怨天载道[yuan4 tian1 zai4 dao4, 怨天載道] lit. cries of complaint fill the roads (成语 saw); complaints rise all around; discontent is openly voiced [Add to Longdo]
怨气[yuan4 qi4, 怨氣] grievance; resentment; complaint [Add to Longdo]
怨声[yuan4 sheng1, 怨聲] wail; lament; voice of complaint [Add to Longdo]
怨声载道[yuan4 sheng1 zai4 dao4, 怨聲載道] lit. cries of complaint fill the roads (成语 saw); complaints rise all around; discontent is openly voiced [Add to Longdo]
怨言[yuan4 yan2, 怨言] complaint [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きっぱり(P);きっぱりと[, kippari (P); kipparito] (adv,adv-to,vs) (on-mim) clearly; plainly; decisively; distinctly; flatly; (P) [Add to Longdo]
ぐじゃぐじゃ[, gujaguja] (adj-no,adj-na,adv,adv-to) (1) soggy; soaking; drenched; (adv,adv-to) (2) incessantly (complaining) [Add to Longdo]
ぐちぐち;グチグチ[, guchiguchi ; guchiguchi] (n,vs) (1) to mumble; to mutter; (2) to complain (continuously) about something [Add to Longdo]
こぼし話;零し話[こぼしばなし, koboshibanashi] (n) complaining [Add to Longdo]
ごちゃごちゃ;ごっちゃ[, gochagocha ; goccha] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) jumble; mix up; (2) complaining about various things [Add to Longdo]
ごね得[ごねどく, gonedoku] (n) (col) getting what one wants by complaining or grumbling; profiting by holding out or taking a hard line; getting more by raising a ruckus [Add to Longdo]
さっぱり[, sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P) [Add to Longdo]
すっきり[, sukkiri] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) (See さっぱり) clearly; refreshed; (2) shapely; neatly; refinedly; (3) cleanly; without trouble; (4) (See はっきり) clearly; plainly; distinctly; (5) (See すっかり) completely; thoroughly; (6) (See さっぱり) not at all (with negative sentence); not even slightly; (P) [Add to Longdo]
すり衣;摺り衣[すりごろも;すりぎぬ, surigoromo ; suriginu] (n) (arch) plain white clothing patterned using dyes [Add to Longdo]
ずべら坊[ずべらぼう, zuberabou] (n) (1) (See ずんべら棒) plain (e.g. face); smooth; (2) slovenly [Add to Longdo]
ずんべら棒;ずんべら坊[ずんべらぼう, zunberabou] (n) (1) (See ずべら坊) plain (e.g. face); smooth; (2) slovenly [Add to Longdo]
そうだ(P);そうです(P)[, souda (P); soudesu (P)] (int) (1) that is so; that is right; it looks to me; I am of the impression; (2) people say that (after plain verb, adj); it is said that; I hear that; (P) [Add to Longdo]
ただごと歌;徒言歌;直言歌[ただごとうた;ただことうた(徒言歌), tadagotouta ; tadakotouta ( to gen uta )] (n) (See 六義・2) plain form (of waka) [Add to Longdo]
[, da] (aux) (1) (See です) plain copula; (aux-v) (2) (た after certain verb forms) (See た・1) indicates past or completed action; (3) (See た・2) indicates light imperative; (P) [Add to Longdo]
つべこべ[, tsubekobe] (adv,adv-to) (on-mim) complaining; nitpicking [Add to Longdo]
とやかく言う;兎や角言う[とやかくいう, toyakakuiu] (exp,v5u) to say all kinds of things; to complain; to find fault (with) [Add to Longdo]
はっきり[, hakkiri] (adv,adv-to,vs) (on-mim) clearly; plainly; distinctly; (P) [Add to Longdo]
ぶすぶす;ブスブス[, busubusu ; busubusu] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sputtering; smoldering; (2) (on-mim) repeated thrusting into something (sword, needle, etc.); (3) (on-mim) mutterings of discontent; faint sounds of complaint [Add to Longdo]
ぶつくさ[, butsukusa] (adv) moaning; muttering; complaining [Add to Longdo]
ぶつぶつ[, butsubutsu] (n,adv,adv-to) (1) (on-mim) grunt; grumble; complaint; mutter; (2) pimples; spots; eruption; rash; (3) cutting into small pieces; (4) simmering; (P) [Add to Longdo]
べた[, beta] (adj-na) (1) (See べた組み) things without gaps or spaces between them; something painted or printed solid; (2) {comp} plain (e.g. plain text); (3) (sl) cliched; hackneyed [Add to Longdo]
ぼやく[, boyaku] (v5k,vi) to grumble; to complain [Add to Longdo]
まざまざ[, mazamaza] (adv-to) (on-mim) plainly; clearly; vividly [Add to Longdo]
アルミナ磁器[アルミナじき, arumina jiki] (n) alumina porcelain [Add to Longdo]
ギランバレー症候群[ギランバレーしょうこうぐん, giranbare-shoukougun] (n) Guillain-Barre syndrome [Add to Longdo]
クレーム[, kure-mu] (n) (1) customer complaint seeking compensation; claim (for compensation); (2) (general) complaint; objection; (3) (See クリーム) cream (fre [Add to Longdo]
クレーム処理[クレームしょり, kure-mu shori] (n) handling complaints [Add to Longdo]
ケイワイ[, keiwai] (exp) (from KY, the first letters of the romaji) (See 空気読めない) to be unable to read the situation; to be unable to pick up on the mood of a conversation (e.g. A and B are complaining about C, and D joins the conversation praising C) [Add to Longdo]
セーブル磁器[セーブルじき, se-buru jiki] (n) Sevres porcelain [Add to Longdo]
チタン磁器[チタンじき, chitan jiki] (n) titanium porcelain [Add to Longdo]
チャプレン[, chapuren] (n) chaplain [Add to Longdo]
ハルシャ菊;波斯菊;春車菊[ハルシャぎく;ハルシャギク, harusha giku ; harushagiku] (n) (uk) plains coreopsis (Coreopsis tinctoria) [Add to Longdo]
ハンロンの剃刀[ハンロンのかみそり, hanron nokamisori] (n) (obsc) (See オッカムの剃刀) Hanlon's razor ("Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity") [Add to Longdo]
ブウブウ;ブーブー;ぶうぶう[, buubuu ; bu-bu-; buubuu] (adv) (1) (on-mim) bugling sound; honking; oinking; (2) (on-mim) grumbling; complaining; (n) (3) (chn) (See 自動車) car; automobile [Add to Longdo]
ブロメライン[, buromerain] (n) bromelain [Add to Longdo]
プレーン(P);プレイン[, pure-n (P); purein] (adj-na) (1) plain; (n) (2) plane; (P) [Add to Longdo]
プレーンオムレツ[, pure-n'omuretsu] (n) plain omelet [Add to Longdo]
プレーンソーダ[, pure-nso-da] (n) plain soda [Add to Longdo]
プレーンテキスト[, pure-ntekisuto] (n) {comp} plain text [Add to Longdo]
プレーンテキスト版[プレーンテキストはん, pure-ntekisuto han] (n) {comp} plain text version [Add to Longdo]
プレーントー[, pure-nto-] (n) plain toe [Add to Longdo]
プレーンノット[, pure-nnotto] (n) plain knot [Add to Longdo]
プレーンヨーグルト[, pure-nyo-guruto] (n) plain yoghurt [Add to Longdo]
ホームドレス[, ho-mudoresu] (n) plain dress for everyday wear (wasei [Add to Longdo]
ポーセリン;ポーセレン;ポースレン[, po-serin ; po-seren ; po-suren] (n) porcelain [Add to Longdo]
マイセン磁器[マイセンじき, maisen jiki] (n) Meissen porcelain [Add to Longdo]
阿亀;お亀[おかめ, okame] (n) plain-looking woman [Add to Longdo]
哀れっぽい[あわれっぽい, awareppoi] (adj-i) plaintive; piteous; doleful [Add to Longdo]
哀切[あいせつ, aisetsu] (adj-na,n) pathetic; plaintive [Add to Longdo]
哀訴[あいそ, aiso] (n,vs) appeal; complaint [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プレーンテキスト[ぷれーんてきすと, pure-ntekisuto] plain text [Add to Longdo]
プレーンテキスト版[プレーンテキストはん, pure-ntekisuto han] plain text version [Add to Longdo]
平文[へいぶん, heibun] plaintext [Add to Longdo]
平文[へいぶん, heibun] cleartext, plaintext [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altersbeschwerden {pl}complaints of old age [Add to Longdo]
Aue {f}; Au {f}river meadow; floodplain [Add to Longdo]
Beanstandung {f}; Reklamation {f}complaint [Add to Longdo]
Beschwerde {f}; Klage {f} | Beschwerden {pl}; Klagen {pl} | eine Beschwerde vorbringen | ohne Beschwerdencomplaint | complaints | to make a complaint | uncomplaining [Add to Longdo]
Beschwerdebrief {m}(letter of) complaint; written complaint [Add to Longdo]
Beschwerdeführer {m}complainant [Add to Longdo]
Bösewicht {m}; Schurke {m}; Schuft {m} | Bösewichte {pl}; Schurken {pl}; Schufte {pl}villain | villains [Add to Longdo]
Bolzenloch {n} [techn.] | zylindrisches Bolzenlochbolt hole; stud hole | plain stud hole [Add to Longdo]
Deutlichkeit {f}; Eindeutigkeit {f}plainness [Add to Longdo]
Durchfall habento ride the porcelain god [slang] [Add to Longdo]
Ebene {f}; flaches Land | Ebenen {pl}plain; lowlands | plains [Add to Longdo]
Fensterglas {n}window glass; plain glass [Add to Longdo]
Flussaue {f}; Überschwemmungsgebiet {n}flood plain [Add to Longdo]
Flussstahl {m}plain carbon steel [Add to Longdo]
Frostbeule {f} | Frostbeulen {pl}chilblain | chilblains [Add to Longdo]
Geistliche {m,f}; Geistlicher | Geistlichen {pl}; Geistlichechaplain | chaplains [Add to Longdo]
Gemeinheit {f}; Abscheulichkeit {f}; Niederträchtigkeit {f}villainy [Add to Longdo]
Gleitlager {n} [techn.]plain bearing; slide bearing; sliding contact bearing [Add to Longdo]
Hausmannskost {f}plain fare [Add to Longdo]
Kammerherr {m}; Kämmerer {m} [hist.]chamberlain [Add to Longdo]
Kaplansamt {n} | Kaplansämter {pl}chaplaincy | chaplaincies [Add to Longdo]
Kläger {m}; Klägerin {f}complainer; complainant [Add to Longdo]
Kläger {m}; Klägerin {f} | Kläger {pl}; Klägerinnen {pl} | gemeinsame Klägerplaintiff | plaintiffs | joint plaintiffs [Add to Longdo]
Kläglichkeit {f}plaintiveness [Add to Longdo]
Klageschrift {f}; Klage {f}plaint [Add to Longdo]
Klarschrift {f}plain writing [Add to Longdo]
Klartext {m}plain language [Add to Longdo]
Klartext {m} | auf gut deutsch; im Klartext [ugs.]plaintext | in plain language [Add to Longdo]
Kontoklartext {m}account plain text [Add to Longdo]
Krankheit {f}complaint [Add to Longdo]
Magerjoghurt {m}; Magerjogurt {m}lowfat plain yogurt [Add to Longdo]
Nebenkläger {m}; Nebenklägerin {f}joint plaintiff [Add to Longdo]
Porzellan {n}porcelain [Add to Longdo]
Porzellanmalerei {f}painting on porcelain; china paint [Add to Longdo]
Pustel {f}blaine [Add to Longdo]
Reifen {m} | Reifen {pl} | platter Reifen | abgefahrener Reifen | abgewerteter Reifen | feinprofilierter Reifen | gewachsener Reifen | M+S-Reifen | nachgeschnittener Reifen | nachschneidbarer Reifen | profilloser Reifen; Reifen ohne Profil | profilloser Rtyre; tire [Am.] | tyres; tires [Am.] | flat tyre | bald tyre; smooth tyre; worn tyre | downgraded tyre | siped tyre | grown tyre | mud and snow tyre (M+S) | recut tyre; regrooved tyre | regroovable tyre | plain tread tyre; plain tyre; slick tyre | smooth [Add to Longdo]
Reklamationsstelle {f}complaints department [Add to Longdo]
Sache {f}; Angelegenheit {f} | die Sache ist die | eine reelle Sache; ein faires Geschäft | eine klare Sache | einer Sache gewachsen sein | mit jdm. gemeinsame Sache machen | der Sache nachgehen | gleich zur Sache kommen | seine Sache gut machen | seine Smatter | the point is | a square deal | a plain sailing | to be equal to sth. | to make common cause with someone | to go into the matter | to come straight to the point | to do a good job | to acquit oneself well | to come to business | to come to the po [Add to Longdo]
Schlichtheit {f}simplicity; plainness [Add to Longdo]
Schurkerei {f}villainousness [Add to Longdo]
Schwemmlandebene {f} [geol.]alluvial plain [Add to Longdo]
Standard...vanilla; plain-vanilla [comp.] [slang] [Add to Longdo]
Stiftschraube {f} [techn.] | Stiftschraube mit Bund | abgesetzte und abgestufte Stiftschraube | einfache Stiftschraube {f} [techn.]stud | collar stud | recessed and stepped stud | plain stud [Add to Longdo]
Tiefebene {f} [geogr.]lowlands; lowland plain [Add to Longdo]
Tiefseeebene {f}abyssal plain; deep sea plain [Add to Longdo]
Treibkeil {m}plain taper key [Add to Longdo]
Zivilkleidung {f}plain clothes [Add to Longdo]
Zivilkleidung {f}plainclothes [Add to Longdo]
auseinander setzen; auseinandersetzen [alt]to explain; to set out [Add to Longdo]
ausgefülltexplained [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 1.4442 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).